• BIST 1.191
  • Altın 487,862
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Adana : 16 °C
  • Osmaniye : 19 °C
  • İçel : 22 °C
  • Hatay : 14 °C
  • Kmaraş : 13 °C

Yüre?ir Belediyesi

23.11.2013 10:41
Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Bu hafta sizlerle Adanan?n en çarp?k yap?la?mas?n?n oldu?u Yüre?ir ilçesinden bahsetmek istiyorum, Bilindi?i üzere Seyhan nehrinin do?u yakas?nda kalan bu ilçemiz, mevcut durumu itibariyle imardan nasibini almam?? bir yerle?im birimidir. Zira yerle?im yerinin %90 imars?z olarak yap?la?mas?n? tamamlam?? daha sonrada bu fiili duruma imar verilmi?tir. Bu ak?llara ziyan bir uygulamad?r. 3194 Say?l? ?mar Kanunu burada adeta katledilmi?tir.

 ?imdi yetkililere sorsan?z her yerin imarl? oldu?unu söylerler. Bu çarp?k yap?la?ma elbette son 5 y?lda olu?mam??t?r.  Evveliyat? 45-50 y?la dayan?r. Ne varki o günden bu güne son be? y?ld?r görev yapan Say?n Ba?kan da dâhil olmak üzere burada ya?ayan halka yönelik, halk?n ya?am standartlar?n? yükseltecek hiçbir ciddi proje üretilip hayata geçirilememi?tir. Bu görüntüye sebebiyet veren gelmi? geçmi? Say?n ba?kanlar?n bu görüntüde a??r kusurlar? vard?r.  ?ehircilik bu de?ildir. 3194 Say?l? ?mar Kanunu, ülkenin her yerinde uygulan?yor. Burada neden bu kadar kötü ve çirkin bir görüntü veriyor.

??te i?in s?rr? nedir biliyormusunuz; “Toplumun iyili?i, ya?am standartlar?n?n yükseltilmesi için ç?kart?lan bu kanunlar ehil olmayan uygulay?c?lar?n elinde kötü, çirkin görüntü verir, kötü, uygulamas? zor ve s?k?nt?l? kanunlar ehil insanlar?n/uygulay?c?lar?n elinde güzel sonuçlar verir”

 Dü?ünün ayn? kanun ülkenin her taraf?nda uygulan?yor ama Yüre?ir’de malum görüntü ortaya ç?k?yor, örnek mi istersiniz buyurun, Konya’n?n Selçuklu, Kayseri’nin Melikgazi,  Gaziantep’in ?ahinbey, Bursa’n?n Nilüfer ilçesinde ve daha ad?n? burada sayamayaca??m?z kadar irili ufakl? onlarca il ve yüzlerce ilçe sayabiliriz. Birde buradaki görüntülere bak?n ?ehircilik nas?l oluyormu?, imar nas?l hayata geçiriliyormu?, bamba?ka bir görüntü veriyor. Bu sayd?klar?m?z yerlerde d??ar?dan göç al?yor, ama  Yüre?ir gibi olmuyor, zaman?nda olanlar varsa onlarda  son 10 y?ld?r süratle yenileniyorlar, modern ?ehir görünümüne bürünüyorlar.

       Demek oluyor ki yasalar? uygulayan Yöneticinin niyetine, becerisine, samimiyetine, yetene?ine, kapasitesine ba?l?d?r. Belediyecili?i klasik brokrasinin d???nda dü?ünmek laz?m. Belediyecilik; idealist ve iddial? insanlar?n i?i, zaman ve mekâna ba?l? kalmayanlar?n, gerekti?inde gün 24 saat çal??abilenlerin i?i.

       Son günlerde seçim yakla?t?kça ortaya ç?kan adaylar, aday adaylar?, öyle vaatlerde bulunuyorlar ki her taraf parklardan, bahçelerden, yüzme havuzlar?ndan, spor tesislerinden geçilemeyecek hale getiriyorlar, hatta denizi getirecekler, böyle uçuk - kaç?k vaatlerle adeta Yüre?ir halk?yla dalga geçiyorlar.

 Ne hikmetse bundan öncekilerde ayn? vaatlerle halk?n kar??s?na ç?km??lard?. O günden bu güne de?i?en bir ?ey yok. 30 y?ld?r hep Yüre?ir kaybediyor, Seyhan kaybediyor, çukurova kaybediyor, Sar?çam kaybediyor velhas?l Adana kaybediyor.  

Yüre?ir halk?n?n beklentileri ne, Yüre?ir’de yap?lmas? gereken öncelikler ne, bunlar herkescede bilindi?i halde, ne hikmetse bunlarla ilgili ortaya bir proje koyamayanlar, sadece rutin i?leri öne ç?kartarak büyük bir i? yapm?? gibi kendilerini lanse ediyorlar. Belediyecilik bu de?ildir.

 ?imdi Yüre?ir Belediye Ba?kan? Say?n Mahmut çelikcan’a sormak gerekir. Siz Yüre?irin mevcut durumunu, bilerek ve ben bu i?i çözerim diyerek seçilip i? ba??na geldiniz. Yüre?irin tamam?na yak?n?n?n fiilen gecekondu oldu?unu biliyordunuz, insan?n da en temel ihtiyac?n?n bar?nacak insanca ya?ayacak bir konutunun olmas? de?imli? Hal böyle iken siz kaç gecekonduyu y?k?p yerine yenisini yap?p burada oturan insanlar? sefaletten kurtard?n?z? Belediyecilik demek en ba?ta temizlik demek, Belediyecilik demek, kent kültürü olu?turmak demek, belediyecilik demek imar demek, Belediyecilik demek gerekti?inde sosyal konutlar üretip dar ve orta gelirli ihtiyaç sahiplerini ev sahibi yapmak de?imli? Yüre?irde bu sayd?klar?m?z ad?na ne var, Yüre?ir temiz bir ?ehir diyebilirmiyiz, mümkün de?il, beklide merkez belediyelerin en kirli ve bak?ms?z?d?r. Sokak temizli?i, çevre temizli?i diye bir kültür yok, oturanda da yok, belediyede de yok, etraf çevre, sokaklar evsel at?klardan geçilmiyor.

Say?n Ba?kan, ?ehrin tan?t?m panolar?nda varm? yokmu kültür merkezi yapt?m diye reklam yap?yor. Soruyorum size Yüre?ir’in en elzem ihtiyac? kültür merkezimi, her ?eyi tamamland? da bir Kültür merkezi mi eksikti, Kültür merkezi gerekli ama bir s?ralama yapacak olursak en son dü?ünülecek bir projedir. ?nsanlar? aç ve aç?kta, sokaklar? pislikten/kirlilikten geçilmeyen, nüfusunun tamam?na yak?n? %90 gecekonduvari yap?larda ya?ayan halk?n ya?am kalitesini art?rmak yerine, kültür merkezi ile dönemi kapatmak, Yüre?ir gerçe?i ile örtü?müyor.Geçen 4,5 y?l içerisinde Yüre?ir halk?nda, bu ilçede oturan insanlar?n ya?ant?s?nda ciddi anlamda bir de?i?iklik göremiyoruz.

Gönül isterdi ki, Say?n Ba?kan o tan?t?m panolar?na, Say?n Yüre?ir halk? bu ç?rakl?k dönemimde sizlere 10.000 sosyal konut üretip sizleri o lo?/güne? görmeyen s???nakvari yerlerden kurtard?m. Kalfal?k dönemim içinde sizlere önümüzdeki 5 y?l içerisinde size 15.000 sosyal konut üretmeyi hedefliyorum diyerek halk?n kar??s?na ç?kabilmeliydi. Belki yapt?klar? yapacaklar?na referans diye alg?lanabilirdi. Ama hayata geçirilen böyle bir marka projesi yok Say?n Ba?kan?n,  Kültür merkezi ile Yüre?ir halk?n kar??s?na ç?kmak,  risktir. Seçime 5 kala K??la mahallesinin maketi üzerinden yap?lm?? gibi görüntü vermek çok da ahlaki oldu?u söylenemez. Demezler mi Yüre?ir’in sorunu belli, ilçenin tamam?na yak?n? kentsel dönü?üme muhtaç iken geçen 4 y?l nerdeydin giderayak yenimi akl?na geldi.

Ayr?ca Say?n Ba?kan?n arkas?nda bir de iktidar deste?i var, TOK?’nin finansman deste?i var, buna ra?men bu halde, ba?ar? bunun neresinde.  

 Hangi belediye olursa olsun seçime 5 kala yap?lan i?ler, icraatlar samimiyetsizliktir. Velevki yap?lmas? do?ru bile  olsa, bu saatten sonra yap?lan i?ler halk aras?nda da göz boyama olarak alg?lan?r. Tabire caizse 5 y?ll?k dönemde 4, - 4,5 y?l yat?p, seçime 7 - 8 ay kala k?p?rdanmaya ba?lamak günü kurtarmaya yönelik hareketlerdir.

Bu gün Yüre?ir ilçesinin, Yüre?irin en öncelikli sorunu ?ehir kültürüne geçmesidir. Bunun da ba??nda mevcut imar?n? yeniden ele al?n?p ?ehircilik standartlar?na uygun bir düzenlemeye gidip yeni Yüre?ir ?ehrinin ortaya ç?kmas?d?r. Bunun ad? güncel tabiriyle kentsel dönü?ümdür.

Temennimiz odur ki, Yüre?ir halk? bir 5 y?l daha kaybetmesin, önümüzdeki  5 y?ll?k bir dönemde gecekondular?n y?k?larak yerine en az 15.000 sosyal konut üretilmesidir. Ancak bu ?ekilde 2-3 dönem sonra bir yere gelinebilir. Yoksa klasik al???lm?? sloganlarla, aya?? yere basmayan uçuk kaç?k vaatlerle zaman kaybedilmesin.

 Yüre?ir halk?n?n da parti kimli?ini öne ç?karmadan bu i?lerin üstesinden gelebilecek, bilgi birikimi, kapasitesi, iddial? ve idealist nitelikli bir aday? seçmeleridir. ?craat yapmak için parti kimli?inin yeterli olmad??? gün gibi ortada. Yanl?? insan? seçerlerse bu güne kadar oldu?u gibi bundan sonrada iki ileri bir geri yola devam ederler, faturas?da en ba?ta kendilerine ç?kar. Bu geri kalm??l?k görüntüsü de devam eder gider.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
kenan
24 Kas?m 2013 Pazar 16:16
16:16
Seçimlere yak?n yapt???n?z bu yorumlar ?imdiki ba?kanlar? epeyce yorar...
176.236.9.24
Orhan Ufak
24 Kas?m 2013 Pazar 16:14
16:14
Helal be Mahmut bey y?llard?r içimizde birikenleri siz metne dökmü?sünüz. duygular?m?za tercüman oldunuz.. te?ekkür ederiz.
88.231.197.226
Tar?k Almendi
24 Kas?m 2013 Pazar 01:33
01:33
Tarafs?zca yapt???n?z Yüre?ir Belediyesi yorumlar?n?zdan ötürü sizi tebrik ediyorum. ?lk yaz?n?z? inceledi?imde belediyecilik ve imar konusunda gereken bilgi birikimine sahip oldu?unuzu gördüm. Elinize sa?l?k di?er ilçeler hakk?nda da böyle blgilendirme yorumlar? yazarsan?z sevinirim
78.164.57.71
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim