• BIST 1.325
  • Altın 457,609
  • Dolar 7,8499
  • Euro 9,4493
  • Adana : 14 °C
  • Osmaniye : 13 °C
  • İçel : 15 °C
  • Hatay : 18 °C
  • Kmaraş : 10 °C

Yoga ile aile boyu sa?l?k

17.12.2013 11:26
Yoga ile aile boyu sa?l?k
Yap?lan bilimsel ara?t?rmalar gösteriyor ki; du?zenli uygulanan Orijinal Yoga Sistemi teknikleri, aile içi ili?kileri olumlu yönde etkiliyor ve ayn? zamanda her ya?ta sa?l?kl? birbeden sunuyor.

Orijinal Yoga Sistemi’nin mu?thi? etkilerini gerçekten uygulam?? ki?ilerden ö?renmek

istedik. Bilimsel olarak uygulanan gerçek yogay?; Orijinal Yoga Sistemi'ni kadim yoga

metinlerinden insanl??a oldu?u gibi aktaran, yazd??? kitaplar ve her gu?n verdi?i

e?itimlerle insanlar?n hayatlar?n? pozitif yönde de?i?tirmesini sa?layan, Yoga Antrenörleri

Derne?i Ba?kan?, Bu?yu?k Yoga üstad? Akif Manaf’?n kurmu? oldu?u Yoga Academy’nin

ö?rencileriyle k?sa röportajlar yapt?k.

Gu?lveren Evrensel- ARTIK NAMAZIMI DAHA VER?ML? KILIYORUM

(K?zlar? Pelin Evrensel, Dil?ad Evrensel ve e?i Orhan Evrensel ile Orijinal Yoga Sistemi

uyguluyor.)

1. Ne kadar su?redir Orijinal Yoga Sistemi'ni uyguluyorsunuz Gu?lveren Han?m?

5 senedir uyguluyorum. Hatta 5.5 sene oldu. 65 ya??nda ba?lad?m.

2. Orijinal Yoga Sistemi’ne ba?lama sebebiniz nedir?

Sa?l?k sorunlar?m çok fazlayd?. Bel f?t???, boyun f?t???, depresyon, kemik erimesi. Yani 65

ya??nda insanlar?n hastal?klar? neyse, ben de onlara sahiptim. O vas?tayla ba?lad?m. ?imdi

bu?tu?n bunlar? yendim. Her sene check-up yapt?r?p bunu do?ruluyorum.

3. Ailenizde Orijinal Yoga Sistemi'ni uygulayan ba?ka kimse var m??

Benden evvel k?z?m ba?lam??t?. Zaten onun önerisi ile ba?lad?m ben. Boyun ve bel f?t???

rahats?zl???m had safhadayd?. O zaman ba?lad?m. Hem de onlar? yenmi? oldum. Benden

sonra di?er k?z?m ba?lad?. E?im ba?lad?. Hepimiz ailece yap?yoruz.

4. K?z?n?z sizden önce Orijinal Yoga Sistemi'ni uygularken onda olumlu bir

de?i?iklik görmu?? mu?ydu?nu?z?

Evet. Benden evvel ba?layan k?z?mda onu farketmi?tim. O da “Anne sen de yap, bak bu

hastal?klar? yenersin” demi?ti. Ben öylece ba?lad?m. ?u anda hiç hastal???m kalmad?.

5. Orijinal Yoga Sistemi aile ili?kilerinizi nas?l etkiledi?

Mesela evlili?im 50 seneye varacak neredeyse. ?imdi e?imle çok daha iyi anla??yoruz. O

da Orijinal Yoga Sistemi'ni uyguluyor. Sabah ilk i?imiz beraber yoga yapmak. Her

?eyimiz mu??terek. Art?k namaz?m? daha odakl? ve verimli bir ?ekilde k?l?yorum. çu?nku?

konsantrasyonum artt?. Bu mutluluk ve sa?l?kla bizi tan??t?ran Bu?yu?k Yoga üstad? Akif

Manaf'a mu?te?ekkiriz.

Fatma Buldan- AMEL?YAT OLMAMA GEREK KALMADI

(O?lu Serkan Buldan, gelini Tu?ba Buldan, k?z? ve torunlar? ile Orijinal Yoga Sistemi

uyguluyor.)

1. Fatma Han?m Orijinal Yoga Sistemi'ni ne zamand?r uyguluyorsunuz?

Ben Orijinal Yoga Sistemi’ne ba?layal? 3 sene oldu. Zaman zaman ara verdi?im oldu. Yaz

döneminde torunlar?m?n geldi?i döneme denk geldi?i oldu. ?kiz torunlar?m var bu arada.

Onlarla ilgilenirken yani ara verdim. O dönemlerde de mutlaka bir rahats?zl??a u?rad?m.

Sonra tabii pi?man olup yeniden ba?l?yorum. Asl?nda insan ba?lad??? zaman kendini daha

iyi hissediyor. Devam etmek istiyor ama biraz galiba o anda “dizi izlemek”, ba?ka bir ?ey

daha ilginç gelebiliyor.

2. Ailenizde sizden ba?ka Orijinal Yoga Sistemi'ni uygulayan var m??

K?z?m yap?yor, ye?enim yap?yor, iki k?z?m yap?yor daha do?rusu. Hatta bir torunum var,

o da yapmak istiyor. O e?itmen olmak istiyor. Daha 10 ya??nda ama ileride e?itmen

olmak istiyor. öyle bir hevesi var. Day?s? yap?yor, yani o?lum. O hatta e?itmen.

3. Peki k?zlar?n?z?n, o?lunuzun Orijinal Yoga Sistemi'ni uygulamas? sizin ili?kiniz

aç?s?ndan herhangi bir olumsuzluk yaratt? m? bugu?ne kadar?

Tam tersine olumluluk yaratt?. En az?ndan ben anneanneyim onlarla bir payla??m

içerisinde oluyorum. Mesela bu çal??maya ye?enimle geldik, çok gu?zel bir ?eyler

payla?t?k, yak?nla?t?k.

4. O?lunuzda ya da k?zlar?n?zda Orijinal Yoga Sistemi’nin etkilerini, faydalar?n?

gözlemleyebildiniz mi?

çok su?per farklar var. O?lum zaten o i?e merakl?yd? çok. O?lum kendi kendine ba?lad?.

Ben o zamanlar ?a??r?yordum. “Ne yap?yor bu çocuk, odaya giriyor yanl?z ba??na” diye

merak ediyordum hep.

5. Merak?n?z giderildi mi siz ba?lay?nca?

Evet, evet. Yani hak verdim ona. K?z?m hiç yapmak istemiyordu. O da ba?lay?nca çok

faydas?n? g.rdu?. Mesela onda bir sa?l?k problemi olu?mu?tu, doktor ameliyat olmas?

gerekti?ini s.ylu?yordu. O?lum su?rekli ona yalvar?yordu “n'olur yap” diye. En sonunda

ablas?ndan söz ald?: “Bir ay dene, sonra ameliyat m? olacaksan, ne olacaksan ol” diye. Bir

ay denedi gerçekten ve o bir ay?n sonunda sa?l?k problemini bu?yu?k .l.u?de giderdi.

Doktoru bile ?a??rm??, nas?l oldu diye. Ameliyat olacakt?, bir ay denemeyle bu?yu?k bir fark

ya?ad?.

Fato? Ayd?n- ONKOLO?UM "NE YAPIYORSANIZ BIRAKMAYIN" DED?

(O?ullar? Ercan Ayd?n, Ali ?akir Ayd?n ve k?z? Ay?egu?l Ayd?n ile Orijinal Yoga Sistemi

uyguluyor.)

1. Ne zamand?r Orijinal Yoga Sistemi'ni uyguluyorsunuz Fato? Han?m?

2010 y?l?n?n Nisan ay?ndan beri, k?z?m sayesinde tan??m??t?m. Ve çok memnunum. O

gu?nden beri muntazam olarak Orijinal Yoga Sistemi uyguluyorum. Sa?l?k sorunlar?m?n

tamam?n? ..zmu?? durumday?m. Orijinal Yoga Sistemi’ne ba?lamadan birkaç y?l önce

meme kanseri geçirmi?tim ve du?zenli olarak y?lda birkaç kez kontrole gidiyorum.

Kontrole gitti?im onkolog doktorum “Ne yap?yorsan?z devam edin, hiç b?rakmay?n” dedi.

Orijinal Yoga Sistemi dedi?imde ben de yapmak istiyorum, çok sa?l?kl? hale geldiniz

demi?ti. Kolesterol, kemik erimesi için almak zorunda kald???m ilaçlar? Orijinal Yoga

Sistemi sayesinde b?rakabildim. Aile ili?kilerimiz de gayet iyi Orijinal Yoga Sistemi

sayesinde. ?leti?im çok daha kolay. Ailece Orijinal Yoga Sistemi uyguluyoruz,

çocuklar?mla ben. Yak?nlar?ma ve herkese tavsiye ediyorum.

2. K?z?m sayesinde Orijinal Yoga Sistemi ile tan??t?m dediniz, k?z?n?z sizden önce mi

ba?lad??

Evet bir su?re önce ba?lam??t?.

3. K?z?n?zdan ba?ka aile fertleriniz yap?yor mu?

Evet, aile fertlerinden bizden sonra Orijinal Yoga Sistemi’ne ba?layan ama bizi geçen,

e?itmen o?lum Ercan var. Bu?yu?k o?lum Ali ?akir var.

4. çocuklar?n?zda Orijinal Yoga Sistemi uygulamaya ba?lad?klar?ndan sonra

olumlu de?i?iklikler gözlemlediniz mi?

Evet, ileti?imimiz çok daha rahat, daha sakin. Daha anla??l?r oldu ileti?imimiz.

Birbirimize yakla??mlar?m?z çok çok daha gu?zel. ?ki o?lum da zararl? al??kanl?klar?n?

Orijinal Yoga Sistemi, sayesinde b?rakt?lar. ?çki ve sigara al??kanl?klar? yok oldu.

Ay?egu?l Aldemir (Avukat)- TüM ZARARLI ALI?KANLIKLARA VEDA ETT?M

(K?z? Ya?mur Ku?cuo?lu ile birlikte Orijinal Yoga Sistemi uyguluyor.)

1. Ne zamand?r Orijinal Yoga Sistemi’ni uyguluyorsunuz?

Nisan 2013’ten beri, herhalde 8 ay oldu.

2. Ailenizde Orijinal Yoga Sistemi’ni uygulayan ba?ka kimse var m??

Evet bir ay sonra k?z?m ba?lad?. Ya?mur Ku?çuo?lu. O da hukuk faku?ltesi ö?rencisi.

3. Ne gibi faydalar gördu?nu?z?

?nan?lmaz faydalar gördu?m. Hem fiziksel, hem zihinsel çok faydalar?n? gördu?m. Hayat?m

de?i?ti diyebilirim. Hatta ?öyle diyebilirim: Hayat?m?n de?i?ti?i gu?n Orijinal Yoga

Sistemi’yle tan??t???m gu?ndu?. 4 Nisan gu?nu?, unutamayaca??m bir gu?n. O gu?nden sonra

hayat?m du?zene girdi. Zararl? al??kanl?klardan vazgeçtim: ?çki, sigara, k?rm?z? et

tu?ketmeyi b?rakt?m. çocuklar?m inanamam??t?. “Anne yok mu?mku?n de?il, bu olmaz”

demi?lerdi. Onlar da g.rdu?ler ki, ertesi gu?n, ertesi gu?n, aylar geçti zararl? al??kanl?klar?m

art?k hiç yok. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Daha verimliyim, hem i?im

konusunda, hem de özel hayat?m konusunda çok daha verimliyim. Kendimi çok daha

mutlu, canl? ve ba?ar?l? hissediyorum. Orijinal Yoga Sistemi uygulamalar? sayesinde 12

kilo verdim, daha sa?l?kl?y?m.

4. Bu özel hayat konusunu biraz daha açabilir miyiz? K?z?n?zla birlikte Orijinal

Yoga Sistemi'ni uyguluyorsunuz, k?z?n?zla ili?kinizde Orijinal Yoga Sistemi’nin bir

etkisinin, bir faydas?n?n oldu?unu söyleyebilir misiniz?

Kesinlikle, zaten k?z?mla çok iyi anla?an bir anne-k?z ili?kimiz vard?. ?imdi daha da

s?cak, daha da gu?zel. Birbirimizi daha iyi anl?yoruz. .u?nku? o 19 ya??nda, ben 48-49

ya??nday?m. Arada bir uçurum olmas? gerekirken bizde o yok. ?ki iyi arkada??z. Orijinal

Yoga Sistemi bizi birbirimize yak?nla?t?r?yor, ba?l?yor.

5. Pekiyi olarak Orijinal Yoga Sistemi genel olarak aile ili?kilerinize faydal? oldu

mu?

Kesinlikle, k?z?m?n babas?yla ili?kisi daha du?zene girdi. Ben o?lumla çok daha olumlu

?eyler ya??yorum. Kesinlikle bir yumu?ama, ili?kilerde bir dengelenme söz konusu oldu.

Hatta o?lum da bendeki olumlu de?i?iklikleri g.ru?nce 2014 Ocak ay?nda Orijinal Yoga

Sistemi’ne ba?lamak istiyor.

Zeki Gu?ven- çOCUKLARIMIZA KAR?I çOK DAHA ANLAYI?LIYIZ

(E?i Asl? Gu?ven ve k?zlar? ile Orijinal Yoga Sistemi uyguluyor.)

1. Zeki Bey ne zamand?r Orijinal Yoga Sistemi'ni uyguluyorsunuz?

Yakla??k iki y?la yak?nd?r.

2. Orijinal Yoga Sistemi’ne ne sebeple ba?lam??t?n?z?

Orijinal Yoga Sistemi’ne öncelikle e?im ba?lad?. E?imin rahats?zl?klar? vard?. Bir çare

aray??? içerisindeydi. Daha sonra Orijinal Yoga Sistemi ile o rahats?zl?klar?ndan kurtuldu;

onlar? gözlemledim. Sonra dedi ki bana da “Sen niye yapm?yorsun?" E?imdeki o

rahatl???, o mutlulu?u g.ru?nce “Neden olmas?n? Bir deneyeyim” dedim ve kendi

kendime karar verdim. “Y?lba??n?n ertesi gu?nu?, 1 Ocak’tan itibaren ben de ba?l?yorum”

dedim. Sonra a??zdan söz ç?kt? tabii yapmak gerekiyordu. 1 Ocak'ta ba?lad?m. Ve çok

ho?uma gitti. Ben bu sistemi sevdim. Daha önceden beri kilo problemim var ve bir çok

?eyi denedim. Spor aktiviteleri denedim ama hiçbirinde bu fayday? göremedim. En

az?ndan vu?cudu daha rahat kullan?yorum, terlemeden bir ?eyler yapabiliyorum. “Ho?uma

gitti, ben bu sistemi sevdim, ve devam etmek istiyorum” dedim. öyle ba?lad?.

3. Kilo probleminize bir fayda sa?layabildiniz mi?

?imdi, ?imdi ba?lad?. ?imdi daha içime sindirdim ve o sindirmeyle birlikte kilo kayb?

yava? yava? ba?lad?.

4. Ba?ka aile fertleri uyguluyor mu?

?ki k?z?m?z var. ?ki k?z?m?z da ?u anda bize bakarak ara s?ra onlar da “Biz de Orijinal

Yoga Sistemi uygulamak istiyoruz” diyorlar. Onlar da de?i?ikli?i fark ediyorlar, .u?nku?

evde olumlu de?i?iklikler oluyor. Orijinal Yoga Sistemi ile tan??madan önce en ufak bir

s?k?nt? oldu?u zaman, çocuklarla ilgili bir problem oldu?u zaman, öfke patlamas?

olu?uyordu. Ama ?imdi daha farkl? bak?yoruz olaylara. Yaramazl?k yapt?klar? zaman, bir

hata i?ledikleri zaman daha olgunlukla kar??l?yoruz. Bu de?i?imi onlar da farkediyor.

Bak?yorlar bize “Niye böylesiniz?” diye. Onlar da bu sebepten Orijinal Yoga Sistemi

uygulamak istemeye ba?lad?lar.

5. Ailevi ili?kilerinizi yoga sayesinde daha olumlu yönde geli?tirdiniz diye anl?yoruz,

do?ru mu?

Kesinlikle öyle.

Gönu?l Nacar- YOGA SAYES?NDE KIZIMLA ARKADA? G?B?Y?Z

(K?z? Ezgi Nacar ile Orijinal Yoga Sistemi uyguluyor.)

1. Gönu?l Han?m Orijinal Yoga Sistemi'ni ne kadar zamand?r uyguluyorsunuz?

2008 sonlar?nda ba?lad?m; 5 sene olmu?. Du?zenli olarak 2009’dan beri yap?yorum.

2. Orijinal Yoga Sistemi’nin ne gibi faydalar?n? gördu?nu?z?

Yani her tu?rlu? diyebilirim. Sa?l?k sorunlar?m gitti; kendimi daha iyi hissediyorum.

Fiziksel olarak, zihinsel olarak, her tu?rlu?...

3. Ailede ba?ka Orijinal Yoga Sistemi uygulayan var m??

K?z?m var.

4. K?z?n?zda ne gibi olumlu de?i?iklikler gözlemlediniz?

K?z?m da çok fayda sa?lad?. Ya??tlar?ndan çok daha farkl? davran?yor. Ya??tlar?ndan daha

olgun.

5. Orijinal Yoga Sistemi uyguluyor olman?z?n ikinizin ili?kisi u?zerinde olumlu bir

etkisi oldu mu?

Anne-k?z olarak daha iyi anla?abiliyoruz diyebilirim. çat??malar azald?. Arkada? gibiyiz

art?k. Her ?eyimizi payla?abiliyoruz. Birbirimize destek olmay? ö?rendik.

6. Peki sizlerin Orijinal Yoga Sistemi uyguluyor olmas? di?er aile fertlerinde nas?l

bir de?i?iklik yaratt??

Biz pozitifle?ince herkes bize kar?? da daha pozitif olmaya ba?lad?. Böyle hissediyorum.

7. Eklemek istedi?iniz bir ?ey var m??

?unu söyleyebilirim: Herkesin yapmas? gerekiyor. önce biz iyile?iyoruz, sonra etraf?m?z,

çevremiz. Gerçekten biz de?i?ince bu?tu?n du?nya de?i?ebilir.

Beyhan Say?lgangil- YOGA KEND?M? DAHA çOK SEVMEME NEDEN OLDU

(K?z? Duygu Say?lgangil ile Orijinal Yoga Sistemi uyguluyor.)

1. Ne zaman Orijinal Yoga Sistemi uygulamaya ba?lad?n?z?

2010 y?l?nda ba?lad?m. 3.5 y?ld?r devam ediyorum. çok mutluyum. Daha önce de

yapm??t?m ama Orijinal Yoga Sistemi bamba?ka.

2. Orijinal Yoga Sistemi ile nas?l tan??t?n?z?

K?z?m ve arkada?? sayesinde tan??t?m.

3. K?z?n?za Orijinal Yoga Sistemi’nin olumlu etkilerini gördu?nu?z mu??

Evet çok farkl? oldu. Daha sakin, daha olumlu, sevgi dolu, ho?göru?lu? biri oldu.

4. Peki Orijinal Yoga Sistemi’nin sizde herhangi bir olumlu etkisi oldu mu?

Elbette, önce sa?l???mda, sonra hayata bak???mda olumlu etkileri oldu. Kendimi daha çok

sevmeme neden oldu.

5. K?z?n?z?n sizden önce Orijinal Yoga Sistemi uygulamas?n?n sizde herhangi bir

olumsuz etkisi oldu mu?

Hay?r, hay?r. Asla tam tersine. Onun Orijinal Yoga Sistemi uygulamas?ndan çok mutlu

oluyorum. Kendi yapt???mdan daha çok onun yapmas?na seviniyorum. .u?nku? yararlar?n?

gözlemliyorum, her zaman da faydas?n? gördu?k.

6. Ne gibi faydalar gördu?nu?z?

Her ?eyden evvel gözu?mde bir sa?l?k sorunu vard?, ameliyat olmam gerekiyordu;

ameliyat olmad?m. Bel a?r?lar?m vard?, siyatik a?r?lar?m geçti. Ha?imoto tiroiditi te?hisi

konmu?tu, onun tedavisinde faydas? oldu. Art? kilo vermeme sebep oldu. Onun için çok

mutluyum.

Sabriye Edipo?lu (74 ya??nda) - YOGA SAYES?NDE ORTAK PAYLA?IMLARIMIZ ARTTI

(K?z? Erciyes Edipo?lu ve torunu Gu?ney Edipo?lu ile birlikte Orijinal Yoga Sistemi

uyguluyor.)

1. Sabriye Han?m ne zamand?r Orijinal Yoga Sistemi uyguluyorsunuz?

2 y?l.

2. Peki Orijinal Yoga Sistemi’ne ba?lama sebebiniz nedir?

Valla, Orijinal Yoga Sistemi’ne ba?lama sebebim k?z?m Erciyes. Kendisi önerdi. önce o

ba?lad?; ben de ba?lad?m. Sa?l?k s?k?nt?lar?m vard?, “onlar Orijinal Yoga Sistemi ile

iyile?ir” dedi, ba?lad?m.

3. K?z?n?z ne kadar su?redir Orijinal Yoga Sistemi uyguluyor?

3 y?l.

4. K?z?n?z Orijinal Yoga Sistemi’ne ba?lad?ktan sonra onda olumlu bir de?i?im

gözlemlediniz mi?

Olmaz m?? Daha sakin oldu, eskiden çok daha fazla ba??r?r ça??r?rd?, ?imdi o kadar de?il,

daha sakin. Daha olumlu du??u?nmeye ba?lad? her ?eyden önemlisi. örne?in ben bir ?eyden

rahats?z oldu?um zaman “Anne sakin ol, sakin ol” diye beni ikaz edebiliyor. Bir de dizleri

baya?? a?r?yordu, ?imdi daha iyi, ba?da? kurabiliyor. Ba?da? kurup oturam?yordu, ?imdi

kurabiliyor.

5. Orijinal Yoga Sistemi’nin ikinizin ili?kisi u?zerinde olumlu bir etkisi oldu mu?

Bunu gözlemleyebildiniz mi?

Valla, bizim ili?kimiz zaten iyiydi. Ama Orijinal Yoga Sistemi hakk?nda ortak ilgimiz

oldu?undan evdeki payla??mlar?m?z artt?.

Gu?ney Edipo?lu

(Annesi Erciyes Edipo?lu ve ananesi Sabriye Edipo?lu ile Orijinal Yoga Sistemi uyguluyor.)

1. Gu?ney Bey kaç ya??ndas?n?z?

11 ya??nday?m.

2. Ne kadar zamand?r Orijinal Yoga Sistemi uyguluyorsunuz?

2 y?l.

3. Orijinal Yoga Sistemi’ne ba?lama sebebiniz nedir?

Annem Orijinal Yoga Sistemi uyguluyordu o yu?zden ben de ba?lad?m. Yararlar?n?

göru?yorum.

4. Anneniz Orijinal Yoga Sistemi’ne ba?lad?ktan sonra onda bir olumlu de?i?iklik

gördu?nu?z mu??

Evet art?k daha sakin, bir de dizinde bir problem vard?, o problem art?k iyice azald?.

5. Peki annenle beraber, anneannenle beraber Orijinal Yoga Sistemi uygulamak

ho?una gidiyor mu?

Evet gidiyor.

6. Aile ili?kilerinizde bir de?i?iklik oldu mu?

Evet annem daha sakin, bana da daha az k?z?yor.

7. Ailece Orijinal Yoga Sistemi uygulamay? ba?kalar?na da tavsiye eder misin?

Evet, herkese tavsiye ederim.

Mu?jde Elmaso?lu- YOGAYLA BASTONU ATTIM

(K?z? P?nar Elmaso?lu ve o?lu Hu?snu? Elmaso?lu ile Orijinal Yoga Sistemi uyguluyor.)

1. Mu?jde Han?m ne kadar su?redir Orijinal Yoga Sistemi uyguluyorsunuz?

Dördu?ncu? y?l?m.

2. Orijinal Yoga Sistemi’ne ba?lama sebebiniz nedir?

?lk önce k?z?m ba?lad?. O bana tavsiye etti ve ben de ba?lad?m. K?z?m?n sebebiyle.

3. Peki k?z?n?z sizden önce Orijinal Yoga Sistemi’ne ba?lad?. Onun Orijinal Yoga

Sistemi’ne ba?lad??? dönemde onda olumlu bir de?i?iklik gördu?nu?z mu??

Tabii, çok sakin bir insan oldu.

4. K?z?n?z?n sizden önce Orijinal Yoga Sistemi uyguluyor olmas? sizin ili?kinizi

olumsuz yönde etkiledi mi?

Kesinlikle hay?r, olumsuz olur mu? Olumlu etkiledi tabii.

5. Ne gibi olumlu de?i?iklikler oldu?

Bizlere daha yak?n oldu. Daha ?efkatli oldu. Daha gu?zel du??u?ncelere sahip oldu.

6. Sizin Orijinal Yoga Sistemi uygulaman?z?n size nas?l faydalar sa?lad??

Bir defa bedensel sa?l???ma çok gu?zel bir ?ekilde tekrar kavu?tum diyebilirim. Ben 6 ay

bastonla yu?ru?du?m. Dizlerimden çok rahats?z?m. ?imdi Orijinal Yoga Sistemi sayesinde

bastonu att?m ve gayet iyiyim, gayet sa?l?kl?y?m. Gerçek Yogan?n tu?m du?nyada oldu?u

gibi u?lkemizde de tan?nmas? için çal??an Yoga Antrenörleri Derne?i Ba?kan? Say?n Akif

Manaf'a çok te?ekku?r ediyoruz.

7. Mu?jde Han?m ailenizde ba?ka Orijinal Yoga Sistemi uygulayan var m??

Evet Ankara’da ye?enlerim uyguluyor, karde?im ve o?lum uyguluyor.

Harika Co?kun- KIZIM S?GARAYI BIRAKINCA BEN DE YOGAYA BA?LADIM

(Ye?eni Asl? Temel ile Orijinal Yoga Sistemi uyguluyor.)

1. Harika Han?m ne zamand?r Orijinal Yoga Sistemi uyguluyorsunuz?

1 ay önce ba?lad?m.

2. Ailenizde sizden ba?ka Orijinal Yoga Sistemi uygulayan var m?yd??

Evet ye?enim uyguluyor. Onun tavsiyesi u?zerine ba?lad?m. Ondaki geli?meyi farkedip,

çok be?endim, onun u?zerine ba?lad?m. Ben de çok memnun kald?m ve benim için çok

uygun oldu?unu du??u?ndu?m. ?imdi ?zmir Yoga ?ölenine kat?ld?m ve çok sevdim bu

ortam?. çok s?cak bir ortam. çok cana yak?n ve çok faydal? oldu?unu du??u?nu?yorum. Hem

kayna?ma aç?s?ndan hem insanlar?n birbirini tan?mas? aç?s?ndan. Burada hep dostluk

kazand?. çok gu?zel, çok memnun kald?k.

3. Ye?eniniz Orijinal Yoga Sistemi uygulamaya ba?lad?ktan sonra kendisinde olumlu

bir de?i?iklik gözlemlediniz mi?

Evet, çok de?i?ti?ini farkettim.

4. Ne gibi mesela, bir iki örnek verir misiniz?

Daha böyle hayat dolu oldu, sigaray? b?rakt?. Daha mutlu oldu. Hayata daha s?cak

bakmaya ba?lad?. Daha pozitif du??u?nmeye ba?lad?. Daha gu?leryu?zlu?, daha sevecen. Daha

bir çok olumlu geli?meler oldu. ?u anda akl?ma bu kadar geliyor.

5. Ye?eninizin Orijinal Yoga Sistemi uygulamas?, sizin de ?imdi Orijinal Yoga

Sistemi’ne ba?laman?z ili?kiniz u?zerinde olumlu bir etki sa?lad? m??

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim