• BIST 1.332
  • Altın 459,200
  • Dolar 7,7583
  • Euro 9,4375
  • Adana : 22 °C
  • Osmaniye : 17 °C
  • İçel : 21 °C
  • Hatay : 16 °C
  • Kmaraş : 12 °C

VI. Hem?irelik Esaslar? çal??tay?

12.11.2013 13:57
VI. Hem?irelik Esaslar? çal??tay?
çukurova üniversitesi (çü) Adana Sa?l?k Yüksekokulu taraf?ndan düzenlenen "VI. Hem?irelik Esaslar? çal??tay?" çü T?p Fakültesi Balcal? Hastanesi Hippokrat Konferans Salonu’nda gerçekle?tirildi. ?ki gün süren çal??tay?n ana temas? “Hem?irelik Süreci”ydi.

?lki 2008 y?l?nda Hacettepe üniversitesi Sa?l?k Bilimleri Fakültesi Hem?irelik Bölümü’nce düzenlenen Hem?irelik Esaslar? çal??tay?’n?n VI.’s?na çukurova üniversitesi Adana Sa?l?k Yüksekokulu ev sahipli?i yapt?.
çe?itli üniversitelerden akademisyenlerin de kat?ld??? VI. Hem?irelik Esaslar? çal??tay?’n?n aç?l?? konu?mas?n? yapan çü Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr. Hasan Fenercio?lu, üniversitelerin en önemli görevlerinden birinin, bilimsel ara?t?rmalar yaparak bu yolla elde edilen bilgi ve teknolojinin üretilip yay?lmas?n? sa?lamak oldu?unu belirtti. Prof. Dr. Fenercio?lu, “Bir ulusun geli?mesi ve ileri ülkeler seviyesine ula?t?r?lmas?nda temel görevin üniversitelerde oldu?u unutulmamal? ve üniversitelerin geli?mesi ve kalk?nmas?na büyük önem verilmelidir” dedi.
Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr. Hasan Fenercio?lu ?öyle devam etti:
“Yirmi birinci yüzy?l?n ba?lang?c?nda oldu?umuz bu günlerde, toplumlar?n birbirleri ile olan rekabetleri, art?k bilim ve teknoloji alan?nda sahip olduklar? yeti?mi? insan gücü ve kurumlarla olmaktad?r. Geli?mi? toplumlarda bilim ve teknolojik ilerme ve kalk?nman?n sonucu olarak insanlar?n bilgiye ula?mas? kolayla?m??, ancak bilimsel çal??malardan elde edilen ürünler, bilgiyi üreten toplumlar için art? bir de?er olu?turarak di?er toplumlar üzerinde hakim konuma geçme sonucunu ortaya ç?kartm??t?r. Zira bir toplumun kalk?nmas?, ça?da?, ileri uluslar seviyesine ula?mas?, onlarla rekabet edebilmesi, bilim ve teknolojideki geli?melere ayak uydurmalar?, bilimi, teknolojiyi bizzat kullanmalar? ve üretmeleri ile mümkündür.”
B?N 200 EBE VE HEM??RE MEZUN OLDU
çü Adana Sa?l?k Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sait Polat ise konu?mas?na hem?irelik mesle?inin tarihçesini anlatarak ba?lad?. Hem?irelik mesle?inin insano?lunun var olu?u ile ba?lad???n? hat?rlatan Prof. Dr. Polat, “Hem?irelik mesle?i bilim ve teknolojinin ilerlemesine paralel olarak geli?im göstermi? ve modern hizmet anlay??? ile geli?meye devam etmektedir. Günümüzde ise hem?irelik, insan sa?l???n?n korunmas? ve sürdürülmesinde olmazsa olmaz meslekler konumuna yükselmi?tir” diye konu?tu.
Prof. Dr. Sait Polat, 1997 y?l?ndan bu yana çukurova üniversitesi Adana Sa?l?k Yüksekokulu’dan 1.200 ebe ve hem?irenin mezun edilerek sa?l?k hizmetine sunuldu?unu, mezun olan çok say?da lisansüstü ö?renciyle de hem kendi ö?retim eleman? kadrosunu yeti?tirdiklerini hem de di?er kurumlar?n uzman ebe ve hem?ire ihtiyac?n? kar??lad?klar?n? söyledi.
Adana Sa?l?k Yüksekokulu Hem?irelik Bölüm Ba?kan? Doç. Dr. Gürsel öztunç da çal??tay hakk?nda bilgi verdi. Bugüne kadar gerçekle?tirilen be? çal??tayda “Hem?irelik Esaslar? Lisans E?itimine ?li?kin Ya?an?lan Güçlükler ve çözüm önerileri”, “Hem?irelik Uygulamalar? Listesi”, “Hem?irelik Esaslar? Yüksek Lisans çekirdek Müfredat?”, “ö?renme ç?kt?lar?”, “Lisansüstü E?itim/Dan??manl??a ?li?kin Sorunlar ve çözüm önerileri” konular?n?n ele al?nd???n? ifade eden Doç. Dr. öztunç, “çal??taylar Hem?irelik Esaslar? e?itimine ili?kin ortak bak?? aç?m?z? geli?tirmemize büyük katk? sa?l?yor” dedi.
?ki gün süren çal??tayda, Cumhuriyet üniversitesi, çukurova üniversitesi, çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Do?u Akdeniz üniversitesi, Gazi üniversitesi, Hacettepe üniversitesi, ?stanbul üniversitesi, Marmara üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan üniversitesi ö?retim üyelerince; “Bilimsel Bir Disiplin Olarak Hem?irelik”, “Hem?irelik Bak?m?n?n Sanat Boyutu”, “Hem?irelik Uygulamalar?nda Bak?m Kavram?”, “Hem?irelikte Ele?tirel Dü?ünme ve Kan?ta Dayal? Uygulamalar”, “Bak?m Plan? Olu?turmada Hem?irelik Modelleri, S?n?fland?rma Sistemleri ve Kavram Haritalar?”, “Hem?irelik Süreci ve Elektronik Kay?tlar” ba?l?kl? konularda panel ve konferanslar verildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim