• BIST 1.153
  • Altın 503,242
  • Dolar 8,1826
  • Euro 9,6420
  • Adana : 17 °C
  • Osmaniye : 21 °C
  • İçel : 22 °C
  • Hatay : 20 °C
  • Kmaraş : 18 °C

Toplu Ta??mada Ba??bo?luk - 2

15.10.2013 22:39
Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Geçen hafta Adanada toplu ta??ma hizmetlerinde görülen aksakl?klar? dile getirmi?tik, konunun önemine ve önceli?ine binaen bu haftada bu konuya devam edece?iz.

?imdi Adana ula??mda, toplu ta??ma hizmetlerinde neden olmas? gereken yerde de?il, neden kalite yok, standart yok, neden toplu ta??mada benzer illerdeki kalite yakalanamam??, bunlar üzerinde duraca??z.

?unu diyebilirsiniz seçime 5 kala bunlarda yaz?l?r m?, yada yaz?lsa kim bunlar?n üzerine gidecek bu k?sa sürede, belediye neden hedef olsun giderayak, özel halk otobüsleri ve dolmu?çular? durup dururken neden kar??s?na als?n, kör topal böyle gelmi?, böyle gidiyor i?te, gibi laflarla konu geçi?tirmeye çal???l?r, belediye yöneticilerinin de mevcut statükoyu savunacaklar? kuvvetle muhtemel, kamu bürokrasisinde yerle?mi? bir al??kanl??? revize etmek kolay de?il, çünkü i?in özünde zihniyet de?i?ikli?i gerekli, “ insanlar?n hay?rl?s? insanlara yararl? oland?r” diyor sevgili peygamberimiz. Biz toplumun ekseriyetinin yarar?na olan iyi oldu?una inand???m?z? konularda zamana ve mekâna ba?l? kalmaks?z?n yard?mc? da olur, bildiklerimizi de payla??r?z. Yönetimde olup da ki?isel menfaat pe?inde olanlar, konjüktüre göre hareket edenler, kay?t d??? kazanca tevessül edenler ise er geç kamu vicdan?nda yenik dü?meye mahkûmdur.

1- Görülen o ki, toplu ta??mada y?llar?n ihmali ve ba??bo?lu?u var, bu konu sadece bu son birkaç y?l?n ihmali de?il, al???lagelmi? bir çarp?k yap?lanma ve ta??ma hizmeti veriliyor, Toplu ta??ma hizmeti adeta kay?ts?z ?arts?z özel sektöre ihale edilmi? gibi böyle sürüp gidiyor, göstermelik de olsa baz? giri?imleri olsada pratikte, uygulamada fark eden bir ?ey yok. ?imdi kendilerine alt kademeye sorarsan?z bir y???n gerekçe, mazeret s?ralarlar, konuyu ba?kana, bakana, ba?bakana hatta Cumhurba?kan?na kadar getirirler onlardan kaynakland???n? anlatmaya çal???rlar. San?rsn?z ki Türkiye’deki tüm belediyeler bu hizmeti Ankara’dan yürütüyorlar, haz?r cevaplar? vard?r ama her ?ey gün gibi ortada. Adana’n?n ula??m? Adana da çözülür. Bu da UKOME ve Belediyenin ?lgili Daire Ba?kanl??? düzeyinde çözülür öneri getirilir, kara al?n?r, duyurulur, uygulamaya konulur, bir hafta, on gün süre verilir sonrada kurallara uymayanlar tespit edilerek gere?i yap?l?r.

Burada denetim hizmetleri tamamen belediyenin i?i. Zira ilgili mevkide bulunanlar?n görevi mazeret üretmek, geçmi?i suçlamak de?il, alternatif çözümler üreterek onun üzerinden standartlar? ve kaliteyi yakalamakt?r. Allahtan Adana halk?n?n büyük bir bölümünün verilen hizmetleri di?er illerle mukayese etme imkan? olmad???ndan hizmeti bu zannediyor, bilenlerde bireysel olarak çabalar? bir sonuç vermiyor, yada bana ne deyip geçi?tiriyor, burada halk olarak/bireysel de olsa duyarl? olup vatanda?l?k görevinin yerine getirilmesi gerekir, bana ne dememeli, görülen her yanl?? ilgili birime aktar?lmal?, onlarda bir gün uyan?r, yada birileri taraf?ndan uyar?l?r.

 

 

?

2- Büyük?ehir belediyesinin toplu ta??ma araçlar? /otobüsleri çok yetersiz, nüfusu ile orant?l? de?il, büyük bir bölümünün ekonomik ömrünü doldurmu? toplam 200 otobüsle, da??n?k bir yerle?ime sahip 1600 000 nüfuslu ?ehirde hizmet vermek zaten mümkün de?il, anca bu kadar olur, esas ihmal burada zaten, belediyenin toplu ta??ma arac? almamas? ihmal etmesi, büyük kusur. Bu durum f?rsatç?lar?n ve ç?karc?lar?n i?, ekmek kap?s? gibi masumane duygu sömürüsü ad? alt?nda önüne gelene ta??ma ruhsat? ve hat verip bu hale getirilmeleri ve sektörü ele geçirmeleri büyük hata. ?imdi bunlar ba?lar?na buyruk her istediklerini yapma, yapt?rma noktas?na gelmi? görünüyorlar, nereye kadar böyle gidecek, merhum ?nönü’nün ”Namuslularda en az namussuzular kadar cesaretli olmal?d?r” sözü ne zaman toplu ta??mada hayat bulacak yoksa sadece parkta okunup geçilecek mi? hep birlikte görece?iz.

3 Yo?unlu?un çok oldu?u Kuruköprü, Küçüksaat, Büyüksaat, Eskivilayet aras?ndaki trafi?in azalt?lmas? anlam?nda son duraklar?n?n yine merkez odakl? olmak kayd?yla daha farkl? yerlere kayd?r?lmas?, tek yönlerin yeniden gözden geçirilmesi, bu bölgede kesinlikle bekleme yap?lmas? önlenmeli, örne?in metal sanayi ürünleri pazarland??? ve teknik h?rdavat?n merkezi durumunda olan ve yak?n geçmi?e kadar çift yönlü olan K?z?lay cad. için do?u Yüre?ir,Kar??yaka,eski vilayet yönünden gelen bir arac?n ta Kuruköprüyü, Ziyapa?a bulvar?n? dolanmas? bence çok yanl??, o caddenin o sektörle ha??r - ne?ir olan al?c? ve sat?c?lar?n i?ine hitap eder ?ekilde çift yönlü olmas? daha mant?kl? geliyor. K?z?lay caddesine gerekirse hiç toplu ta??ma arac? otobüs-dolmu? girmemeli, Alimünif caddesi ve bankalar caddesi ?imdiki oldu?u gibi tek yön gidi? dönü? ?eklinde kullan?lmal?, K?z?lay caddesi de çift yönlü olmal?d?r.

4 - Metro projesinin tez elden tamamlanmas? ve ilgili bakanl??a gönderilmesi, Ba?bakan bizzat istedi bu güne kadar ne beklenir, neden bekletilir, anla??l?r gibi de?il. Zira bu konu daha öncede gündeme gelmi?, Ula?t?rma Bakanl??? konuya el ataca??n? deklare etmi?ti, istenen proje bu güne kadar neden teslim edilmez.

5 - Büyük?ehir Belediyesi toplu ta??mada irade ve insiyatif kullanabilmesi için ?imdiden gerekli planlamay? yap?p, bütçesine gerekli ödene?i koydurup 2014 y?l?ndan itibaren her y?l düzenli olarak 20 (yirmi) adet yeni toplu ta??ma arac?n? hizmete almas? gerekir. Ancak bu ?ekilde özel halk otobüsleri ve minibüsleri ile rekabet edilebilir. Tek ba??na denetim bir yere kadar olur, ama toplu ta??madan yararlanacak olan insanlara belediye toplu ta??nma araçlar? yani otobüs, metro gibi alternatifler ta??ma araçlar? sunulursa, denetimde kolayla??r, hizmette de kalite artar. Yani oyun kurallar?na göre oynanm?? olur.

Sonuç itibariyle, toplu ta??mada gördü?ümüz eksiklikleri ve düzensizlikleri dilimizin döndü?ünce anlatmaya çal??t?m, çok ekstrem örnekler ve uygulamalar al??kanl?klar var ama onlar? burda de?inmeye gerek duymad?m. Amac?m?z Adana’ n?n her konuda oldu?u gibi ula??mda da bir a?ama kaydetmesi ileriye gitmesi, samimi temennimizdir. Yoksa ne kimsenin i?ine müdahale etmek, nede ak?l vermek, sadece gördüklerimizi ve bildiklerimizi payla?mak, e?er bu de?indi?imiz konulardan herkes üzerine dü?eni yerine getirirse, inan?yorum ki iyi ?eyler olacak, ba?ta bu ?ehirde ya?ayan Adana halk? kazanacak.

Zira de?indi?imiz konularda bir iyile?me olursa onlar? da bu kö?eden aynen aktaraca??z.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim