• BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Adana : 29 °C
  • Osmaniye : 22 °C
  • İçel : 23 °C
  • Hatay : 23 °C
  • Kmaraş : 24 °C

Toplu Ta??mada Ba??bo?luk - 1

15.10.2013 22:38
Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Büyük?ehirlerde toplu ta??ma bir di?er ifade ile ula??m hizmetleri çal??an, hizmet üreten insanlar için önem arz eden konular?n ba??nda gelir. Zira ister toplu ta??ma araçlar?n? kullans?nlar ister özel servis yada kendi araçlar?n kullans?nlar gidi? ve dönü?lerinde önemli bir zaman dilimi yollarda geçer. Dolay?s? ile ula??m/toplu ta??ma hizmetleri ?ehirde oturan hemen herkesi do?rudan yada dolayl? olarak ilgilendirir.

Hal böyle olunca, toplu ta??ma i?leri, hizmetlerini yerine getirme görevi de yasalarla belediyelere verilmi?tir. Belediyeler bu önemli görevi do?rudan kendi hizmet araçlar? olan otobüs, metrobüs, metro, tramvay gibi araçlarla yapar, yetersiz kald??? durumlarda da özel sektörden hizmet almak suretiyle yerine getirir. Günümüzde bu hizmetlerin büyük bir bölümü belediyenin gözetiminde ve denetiminde özel halk otobüsleri, minibüsleri, dolmu?lar ve taksiler vas?tas?yla sa?lan?r. Günün ?artlar?na göre ula??m hatlar?n? ve ücretlerini belirlemeye belediye yetkilidir.

?imdi bu genel aç?klamadan sonra gelelim Adana da verilen hizmete: Günün ?artlar?na göre Adana da ta??ma ücretleri normal say?l?r. Ancak toplu ta??ma hizmetlerinde kullan?lan belediyenin otobüslerinin büyük bir bölümünün çok dü?ük model, say?cada çok yetersiz oldu?u belli, buna ra?men çal???yor, olabildi?ince de düzenli hareket etmeye gayret ediyorlar.

Adana da toplu ta??ma hizmetlerinin büyük bir bölümü, ekseriyeti özel toplu ta??ma araçlar? ile yap?lmaktad?r. Bu halk otobüsleri ve minibüsleri ile verilen hizmete gelince, bunlar?n düzenli olmas? bir kenara tam bir rezalet, kendi ba?lar?na buyruk bir hareket tarzlar? var, y?llard?r devam eden önceki dönemlerden devam edegelen bir ba??bo?luk sürüp gidiyor. Adana’ya emsal te?kil eden hiçbir büyük ?ehirde olmayacak kadar kalitesiz bir hizmet veriliyor, bir benzetme gerekirse rahatl?kla 1970 1980 y?llar? ta??mac?l???na benziyor.

Konuyu biraz daha detayland?rmak gerekirse; Halk otobüsleri ve minibüsleri sürücülerinin büyük bir bölümünün yolcularla aras?ndaki ili?kiler/diyalog ciddiyetten uzak çok laubali, keyfi, düzeysiz hatta yolculara hakaret vari tutum ve davran?? içerisindeler, sürücülerin araç kullanmalar? da ayr? bir rezalet, bazen çok yava? bazen olmas? gerekenden çok daha h?zl?, tam bir keyfilik, sorumsuzluk var, Bu sürücü ve yard?mc?lar?n?n büyük bir bölümünün e?itimsiz, görgü kurallar?n? hiçe sayan bir düzeyde olduklar? görülüyor. Bunlar? kim düzene sokacak derseniz elbette ilk akla gelen büyük?ehir belediyesi, ne varki y?llard?r böyle hiçbir ilerleme yok.

Yap?lacak olan ne derseniz; önce sürücülerde e?itimli deneyimli nitelikli insanlar?n seçilmesi, gerekirse k?sa bir e?itimden geçmeleri, yap?lacak s?navda ba?ar?l? olanlara sertifika vermek suretiyle kalite yükseltilmeli, yani bu tür sürücülerde ve yard?mc?lar?n/biletcilerde belli kriterlerin aranmas? gereklidir. Belki bu teklifim Adana için çok abes olabilir bu nerden ç?kt? denilebilir, ama bak?n bu günlerde ?stanbulda otobüs ve metrobüs sürücüleri simülatür ve uygulamal? olarak hizmet içi e?itime tabi tutuluyorlar, bizde ise ehliyeti/sürücü belgesini kapan dolmu? sürücüsü olarak kar??m?za ç?k?yor maalesef. Hal böyle oluncada bu çirkin görüntü ve gürültüler ortaya ç?k?yor.

Bu halk otobüsü ve dolmu? sürücülerinin, giyimine, ku?am?na, hal ve hareketlerine daha bir önem vermeleri, gerekti?i konusunda gerekli uyar?lar?n yap?lmas?, ayr?ca en önemlisi de Belediye taraf?ndan araçlar?n temizli?i, klimas?, modeli ve sürücülerin hal ve hareketleri konusunda denetim yaparak para, trafikten men cezas?na kadar kanunlar?n verdi?i yetkiyi tam olarak uygulay?p seviyelerini yükseltmeleri sa?lanabilir.

2 Birçok kez ?ahit oldum son dura?a yakla??p 4-5 durak kala yolcu say?s? da azald???ndan tiryaki olan sürücüler muhakkak sigara yakmaktad?r. Seyir halindeyken çay, kahve içmeler, bitmez tükenmez telefon görü?meleri, velhas?l yap?lmamas? gereken hal ve hareketler.

3- Yollar, caddeler, duraklar halk otobüsleri ve dolmu? minibüslerince adeta i?gal edilmi? vaziyette. özellikle Küçüksaat, Dörtyol, ?nönü park? civar? hemen her saat yukardan bak?ld???nda t?kal?. Gereksiz yere bu ?ekilde t?kanmaya neden sebebiyet veriliyor. Belediye otobüsleri çok zaman dura?a yana?am?yor yolun ortas?nda yolcu indirmek - bindirmek mecburiyetinde kal?yor, Halk olarak bizim gördü?ümüzü, Belediye olarak herhalde siz yetkililerde görüyorsunuzdur. Bu durumda yolcuyu, sürücüyü ve arac? neden riske at?yorsunuz. Zaman zaman bu merkezi duraklarda dolmu?lar?n iki s?ra yapt?klar? da vaki.

?imdi Say?n Ba?kana soruyorum; Bu özel halk otobüsleri ve dolmu?lar?n bu durak i?galine ne zaman son vereceksiniz. Ayr?ca bu durum yolcular için bir zaman kayb? de?imli? özel halk otobüslerindeki biletcimi, yard?mc?m?, muavin mi her neyse bana göre bunlar için çI?IRTGAN demekten ba?ka bir s?fat bulamad?m. Bu ki?iler neden ba??r?yor, ba??rtt?r?l?yor, bu keyfi duruma göz yumuluyor, her ula??m arc?n?n önünde nereye gidece?i zaten yaz?l?, durakta bekleyenlerin de an az okuryazar oldu?u bilindi?ine göre bu durumu nas?l izah edeceksiniz, bu durum Mersin ve do?udaki birkaç ilin d???nda nerde var, Belediyeniz bu konuda çaresiz mi, yetkisiz mi, yetersiz mi, nedir bu i?in asl? ne, bizim ve halk?n bilmedi?i özel durumlar? m? var. Bu durum geli?mi? belediyelerde de olsa diyece?iz ki bu bir geli?mi?lik ölçüsü normal, ama tam aksine bu bir ilkellik,geri kalm??l?k örne?i,bunun savunulacak bir taraf? yok.

Belediye, 1580 Say?l? Belediyeler Kanunu, Büyük?ehir Kanunu, Kabahatler Kanunu gibi birçok kanun ve Yönetmeliklerde kendisine verilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde bu çirkin görüntüyü isterse bir hafta içerisinde çözer. Bunun için, ne bütçe, ne ödenek nede de yeni yasa, yönetmelik ç?kar?lmas?na gerek var. Di?er ileri belediyeler mevcut yasa ve yönetmelikle bu i?i nas?l çözmü?se Büyük?ehirde o ?ekilde çözmelidir.

Yani çözüm; Belediye olarak irade ortaya koymas? inisiyatif kullanmas?d?r. Mevcut elamanlarla yasan?n verdi?i yetkiler kullan?l?p, denetim yap?larak bu göz ve kula?? t?rmalayan görüntü ve gürültü kirlili?ine sebebiyet veren durumun ortadan kald?r?lmas?d?r. ?imdi diyeceksinizki bunlar? denetleyen trafik zab?tas? ekibi olu?turduk, Do?ru zaman zaman bunlar? görüyoruz, bunlarda çekilmi?ler bir kenara bunlar? seyrediyorlar, sanki ilk defa görüyorlar gibi, fazla uza?a gitmeye gerek yok Belediyenizin hemen yan?nda 50 m mesafede Atatürk Bulvar? üzerindeki duraklara bak?n manzara hiç ho? de?il ayn? gereksiz beklemeler, ayn? ba??r?p ça??rmalar, siz bunlar? uygun buluyor musunuz, yak???yormu Adanaya, ortak ak?lda bu tür görüntülere ve gürültü kirlili?ine yer varm?, buras? köy görüntüsünden kent görüntüsüne ne zaman geçecek, daha ne kadar beklenecek bari gelecek ku?aklar için bir ?eyler yapmak gerekmez mi.40 y?ld?r bir arpa boyu yol gidilmedi maalesef. Seçim arifesinde bu da yap?l?r?m? demeyin, Bunlar yap?l?rsa bak?n siz kamuoyu deste?i nas?l oluyor arkan?zda.

4- Bir di?er husus yine bu özel halk otobüsleri ve dolmu?larda kenar semtlerden merkeze olan 10 -15 km lik hat mesafesini normal ?artlarda 50 - 60 dakika kadar zaman da kat etmektedirler. Bu da uzun bir zaman kayb?d?r, bunu neden yapt?klar? soruldu?unda ba?l? olduklar? Koop. böyle karar ald? normal gidemeyiz diyerek duraklarda ve yollarda tabire caizse bekliyorlar sallan?yorlar, bu sorumsuzluk de?il de nedir, nerde görülmü?tür.

Bu gün Adana’dan dolmu? veya özel araçla 50-60 dakikada ?mamo?lu, Ceyhan, Yumurtal?k, Kozan, Tarsus, Karata?, Pozant?, Mersin gibi ?ehirlere rahatl?kla gidilebilmektedir. ??te trafi?in neden s?k??t??? ortada, otobüs ve dolmu?lar?n (minibüslerin) duraklar?ndan 1 dakika, 2 dakika ara ile kalk?? yap?p yolcu doldurmak içinde yollarda, caddelerde bekleme yap?p oyalanarak vakit öldürüp yollar? caddeleri t?kamalar? sonucu yollardaki ak??kanl?k çok yava?l?yor, Caddeler dolmu? ve otobüsten geçilmiyor ço?uda dolu de?il, bu durum; zaman kayb?na, yol t?kan?kl???na, yak?t tüketimine, hava kirlili?ine sebebiyet vermektedir. Bu durumun kime ne faydas? var, bundan kim karl? onu da anlamak ta insan zorlan?yor.

çözüm ne derseniz; mahalleden merkeze gelirken hiçbir ?ekilde otobüs ve dolmu?lar?n 5 dakikan?n alt?nda kalk???na izin verilmemeli, yani yollar gereksiz yere otobüs ve dolmu?larla doldurulmamal?, yani ilk duraktan kalk??lar aras? en az 5 dakika olmal?, duraklarda ve yollarda yolcu inip binmesinin d???nda bekleme yada yava? gitme gibi zaman kayb?na müsaade etmemeli, araçlar?n normal trafik ak???na göre seyretmeleri sa?lanmal?, dolmu?larda ayakta yolcu almalar? kesinlikle önlenmeli, bir çoklar?n?n son duraklar?n?n son mahalle oldu?u biliniyor ama merkezde olan varsa bunlar?n da son duraklar?n?n d??ar? al?nmas? sa?lanmal?,

Toplu ta??madaki bu ba??bo?lu?a ve çözüm önerilerine önümüzdeki günlerde de devam edece?iz.

Kurban bayram? münasebetiyle, okuyucular?m?n mübarek bayramlar?n? kutluyor esenlik ve saadetler diliyorum.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim