• BIST 1.331
  • Altın 461,272
  • Dolar 7,8023
  • Euro 9,4809
  • Adana : 11 °C
  • Osmaniye : 13 °C
  • İçel : 17 °C
  • Hatay : 12 °C
  • Kmaraş : 9 °C

TMMOB'den yerel seçim öncesi 'kriter' ça?r?s?

16.12.2013 12:53
TMMOB'den yerel seçim öncesi 'kriter' ça?r?s?
TMMOB Adana ?l Koordinasyon Kurulu, yerel yönetim anlay???n?n kamu yarar?n? gözetmesi, kat?l?mc?l??a, payla??ma aç?k ve ?effaf olmas? gerekti?ini aç?klad?.

Yakla?an yerel seçimler öncesi çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde (çGC) bir bas?n toplant?s? düzenleyen TMMOB’a ba?l? odalar, Adana seçim sürecine ili?kin dü?ünce, uyar? ve önerilerini kamuoyu ile payla?t?.
TMMOB’ye ba?l? çevre Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, G?da Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, ?n?aat Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Maden Mühendisleri, Makina Mühendisleri, Mimarlar, Peyzaj Mimarlar?, ?ehir Planc?lar?, Ziraat Mühendisleri Odalar?n?n Adana ?ubelerinin kat?l?m?yla yap?lan aç?klamada, halk?n oylar?yla i? ba??na geçen yerel yöneticilerin Adana’y? gözetmeyen uygulamalar?n?n sonucu ?ehrin her geçen gün ya?an?l?r olmaktan daha da uzakla?t?r?ld??? belirtildi.
TMMOB Ad?na bas?n aç?klamas?n? okuyan ?KK Sekreteri Naz?m Biçer, kentlerin bar?nma, altyap?, ula??m, enerji, sa?l?k, e?itim, kültür ve çevre konular?ndaki sorunlar? giderek derinle?ti?ine dikkat çekti. Ba?ta su, elektrik, do?algaz ve ula??m olmak üzere temel kentsel altyap? hizmetleri ile e?itim, kültür, sa?l?k, çevre vb. alanlarda sa?lanan sosyal hizmetlerin özelle?tirilerek, ticarile?tirildi?i, kamusal kaynaklar?n yerli ve yabanc? tekellere aktar?ld???n?, yoksulluk ve yoksunluk artt???n?; kentlerin, deprem, sel, heyelan ve yang?n gibi afetlere de haz?rl?kl? olmad???n? dile getirdi. Biçer , “Kentsel dönü?üm ve yeniden yap?lanma olarak adland?r?lan süreçlerle, belirlenen kent parçalar?n?n ‘kentsel dönü?üm’ ad? alt?nda, içinde ya?ayanlardan ba??ms?z, yeni imar haklar? verilerek sermaye çevrelerine pazarlanmas?, özelle?tirilmesi, sat?lmas? ya da tahsis edilmesi belli kesimler için ‘kö?e dönme’ arac? haline getirilmi?tir” dedi.
Adana’n?n da bu politikalardan nasibini ald???n?; halk?n oylar?yla i? ba??na geçen yerel yöneticilerin uygulamalar?n?n sonucu Adana’n?n her geçen gün ya?an?l?r olmaktan daha da uzakla?t?r?ld???n?; ye?il alanlar, bo? alanlar h?zla ?antiye alanlar?na dönü?türülerek, in?aata dayal? birikim anlay???n?n Adana’da da uygulamaya koyuldu?unu ifade eden Naz?m Biçer ?öyle devam etti:
“Kuzey Adana ad?nda yeni yerle?im alan? yarat?lmas? ile birlikte konut in?aatlar?na h?z verilerek, bu bölgede kentin dokusunu bozan, insanlar? beton bloklar?n içine hapseden, Adana’n?n iklimine co?rafyas?na uygun olmayan beton ya?am alanlar? yarat?l?rken, Güney Adana kendi kaderine b?rak?larak, palyatif, günü kurtaracak çözümlerle, makyajlamalarla adeta Adanal?larla alay edercesine, fütursuzca sürdürülen bir kentle?me Adanal?lara reva görülmü?tür. Bu dönemde Seyhan nehri havzas?n?n yap?la?maya aç?lmas?n?n ad?mlar? at?lm??t?r.”
Günümüzde de öncellerinin pe?inden gidenlerin ayn? heveslerle Gençlik Merkezini, Seyhan nehri havzas?na yerle?tirmeye çal??t?klar?; yine kamu yarar? ayaklar alt?na al?narak, kamuoyunun yo?un tepkisine de ald?r?lmayarak 5 Ocak Stadyum alan?na AVM ve çok katl? konutlar yap?la?mas? istendi?inin belirtildi?i aç?klaman?n devam?nda ?unlar kaydedildi:
“Yine ula??m master plan? olu?turacak bir irade yarat?lmad??? için ça?da? çözüm sa?layan ula??m projeleri yerine yerel yönetime gelenlerin bilimsellikten uzak anlay??lar? çerçevesinde her gelenin yeni bir düzenlemesiyle yollar yap poz tahtas?na çevrilmi?tir; kentimizde toplu ula??m?n temeli olmas? gereken metro Adana’y? ula??mda rahatlatacak ?ekilde organize edilememi?tir.
Kentsel dönü?üm alanlar? riski yüksek alanlar, ya?am kalitesinin yükseltilmesi gereken, yenilenmenin gerekti?i alanlardan de?il rant?n yüksek oldu?u alanlar seçilerek sürdürülmektedir. Ancak mevcut yerel yöneticiler ahkam keserek bu bilimsellikten, bütünlükçü projelerden uzak, toplum yarar?n? hiçe sayarak olu?turduklar? kentsel dönü?üm projelerini seçim yat?r?m? olarak cilalay?p halka sunmaktad?r. Kentsel dönü?üm ad? alt?nda, halk?n temel hakk? olan bar?nmay? temin etmesi gereken binalar metala?m??, rant kap?s? haline dönü?türülmü?tür.
YEREL YöNET?MLERDE ADANALILARIN çIKARI öN PLANDA OLMALIDIR!
Yakla?an yerel seçimler öncesinde; kentini, insan? önemsemeyen, ranta dayal? anlay??larla sürdürülen yerel yöneticili?in gerek geçmi?te uygulay?c?s? olmu? olanlar gerekse bugün halen sürdürmekte olanlar?n, bugün yerel yöneticili?e tekrar talip olduklar?n?; yine yerel yöneticili?i daha önceden yapmam??, geçmi?in ve bugünün yerel yöneticilerinin uygulamalar?n?n getirilerini görerek i?tah? kabaran kimilerinin de yerel demokrasi, yerel yöneticilik anlay???ndan fersah fersah uzakta olmalar?na ra?men kendilerini bu göreve uygun görerek öne sürdüklerini görmekteyiz. Bu anlay??larla sürdürülecek olan bir yerel yöneticilik kabul edilemez. Yerel yönetim anlay??? kamu yarar?n? gözeten, kat?l?mc?l??a ve payla??ma aç?k, ?effaf, Adanal?lar?n ç?karlar?n? ön planda tutan bir yakla??mda olmal?d?r.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim