• BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Adana : 23 °C
  • Osmaniye : 20 °C
  • İçel : 24 °C
  • Hatay : 22 °C
  • Kmaraş : 22 °C

'Tehcir-Taziye' E?ittir 'Tazminat'

25.04.2014 17:24
Prof. Dr. Esat ARSLAN

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Ya?? 50’nin üzerinden olanlar mutlaka an?msayacaklard?r. Sadece TRT’ye ba??ml? oldu?umuz zamanlard?. E?lence programlar?n?n aran?lan sunucusu Orhan Boran’?n ses t?n?s?n?n tüm hücrelerimize kadar i?ledi?i devirde 3–5 dakikal?k bir periyoda s??d?r?lan “Evet/Hay?r” yar??mas?yla bir anda ünlenen bir sunucumuz daha olmu?tu. Ad? Erkan Yolaç’t?. Konuklar?n? ?zmir Mar??yla ça??r?r, kazans?n, kazanmas?n onlar? ayn? mar?la u?urlard?. Evet/Hay?r yar??mas?n?n ?imdiki bilgi ölçme içerikli programlar gibi, spesifik, kafa patlat?lacak bir yan? olmad??? için, toplumun her kesiminden herkes kat?labilir ve herkes keyifle takip edebilirdi. Bütün bunlar? niye söylüyorum? Sevgili okurlar, 24 Nisan Ermeni Soyk?r?m iddialar?n?n 99. y?ldönümünde herkes ABD Ba?kan? Obama ne söyleyece?ine kilitlenmi? vaziyetini tasvir etmek için söylüyorum. Asl?na bakarsan?z, Obama ve kendisinden önceki ba?kanlar Soyk?r?m’la ilgili neler söylemediler ki, hemen hemen her ?eyi söylediler. Hatta Obama di?er Ba?kanlardan daha da ileri giderek, birkaç y?ldan beri Ermenilerin a?z?yla “Büyük Felâket” (Medz Ye?ern)’? terennüm etmeye devam ediyor, bu sene de ayn?s?n? söyledi. Peki, bu süre içerisinde biz ne yapt?k? “Oh be, ne güzel! Bu seneyi de kurtard?k” dedik ve bu konudaki olumlu çal??malar?m?z? hemen rafa kald?rd?k. Y?llardan beri, olumlu bir strateji ortaya koymadan, “a?ustos böcekli?imize” devam ettik, zaman?m?z? geçirip, geldik. Fazladan her 24 Nisan’da, “Helal olsun, Bay Ba?kana bu sene de “soyk?r?m” demedi, diyerek bir tek zil tak?p oynamad???m?z kald?. Evet, Sevgili okurlar, Erkan Yolaç’?n Evet/Hay?r yar??mas? gibi, “soyk?r?m?” söylemedi?ine sevindik durduk. Hâlâ da devam ediyoruz. Ama Obama onun d???nda her ?eyi söyledi, fark etmez. Soyk?r?m demedi, daha ne desin? Neyse…

Bu y?l farkl? oldu, biz 24 Nisan’a kilitlenmi?ken, beklemedi?imiz bir aç?l?m Ankara’dan 23 Nisan ö?le saatlerinde geldi. Di?er y?llardan farkl? olarak, bu y?l 23 Nisan’da Ba?kan Obama’n?n geleneksel konu?mas?ndan bir gün önce, D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu taraf?ndan yap?lan aç?klamalara göre, adil ve insanî duru? kapsam?nda velûd (çok eser veren) bir tart??ma ortam? sa?layabilmek amac?yla Ermenistan Cumhuriyeti ve onlar?n söylemiyle Diaspora Ermenilerine zihin, gönül ve el uzat?larak bir insanî dokunu? operasyon icra edildi. Ve de bu ?ekilde zaman?n ruhunun yakalanaca?? veciz bir biçimde ifade edildi. Ba?bakan Erdo?an’?n aç?klamalar? gündeme bomba gibi dü?mese de baya?? bir ses ç?karmas?n? bildi. Hatta bu konuda Obama’n?n önüne geçti ve Obama’n?n aç?klamalar?n? gölgeledi, bile denilenilebilir. Biraz daha ileri gidilerek, söylemde bir nevi “vuru?ta ön alma” (preemptive strike) operasyonu icra edildi?i de söylenilebilir. Ba?bakan Erdo?an, 

“Mil­yon­lar­ca in­sa­n?n ha­ya­t?­n? kay­bet­ti­?i I. Dün­ya Sa­va­?? es­na­s?n­da, “teh­cir” gi­bi gayrî in­sa­nî so­nuç­lar do­?u­ran ha­di­se­le­rin ya­?an­m?? ol­ma­s?, Türk­ler ile Er­me­ni­ler aras?n­da duy­gu­da?­l?k ku­rul­ma­s?­na ve kar­??­l?k­l? in­sa­ni tu­tum ser­gi­len­me­si­ne en­gel ol­ma­ma­l?­d?r.”

Biçiminde taziyelerini sundu, bir de üstüne üstlük ilk kez resmî a??zdan hem Arapça metinde hem de Türkçe metinde “Tehcir” sözcü?ünü kulland?. Ba?bakan Erdo?an’?n “Taziye Mesaj?” Ba?bakanl?k internet sitesinden Türkçe dâhil dokuz dilde yay?nland?. Türkçe Taziye mesaj?nda belirtilen “Tehcir” sözcü?ünün kar??l?klar? di?er lisanlarda a?a??daki biçimde yer ald??? görüldü:

Tercüme Dili                         Terim                                       Anlam?

?ngilizce                                 RELOCATION                        Yeniden ?skân

Frans?zca                                LES DEPLACEMENTS          Yer De?i?tirmeler, Deplasmanlar

Almanca                                 UMSIEDLUNGEN                 Yerle?tirme

?spanyolca                              LOS DESPLAZAMIENTOS            Yer De?i?tirmeler

Rusça                                     PERESELEN?A LKODEY    Zorunlu Göç

Arapça                                    TEHC?R                                  Zorla Göç

Bat? Ermenicesi                      -------                                         Zorunlu Tahliye

Do?u Ermenicesi                    -------                                         Zorunlu Tahliye

Sevgili okurlar burada en tehlikeli ve ba??m?z? a?r?tacak sözlük Arapça ve Türkçe metinlerde kullan?lan “Tehcir” sözcü?üdür. Neden tehlikeli oldu?una yak?ndan bir bakal?m. Elinize herhangi bir Arapça-?ngilizce sözcük ald???n?zda “Tehcir” sözcü?ünün ?ngilizce anlam?n? siz her ne kadar ?ngilizce çeviri metne “Yeniden ?skân” (RELOCATION) yazsan?z da Arapça “Tehcir” sözcü?ünün ?ngilizce anlam? “Deportation” dur ve bunun da Türkçe anlam? “Zorla Göç Ettirmek”tir. Derinlemesine bir Arapça hatta bir Osmanl?ca Sözlü?e bakt???n?zda ise, “Tehcir” sözcü?ünün anlam?; “Zorla yurdundan ç?karmak, Zorla s?n?r d???na ç?karmak, Zorla hicret ettirmek, Sürgüne yollamak, Zorla sürmek ve ö?le s?ca??nda üstte yok, ba?ta yok bir vaziyette zorla bir yerden bir yere gitme?e zorlamak” demektir. Yani, bu kelime hiç de göründü?ü gibi masum bir sözcük de?ildir. Daha aç?kças? ba??m?za bela açabilecek bir kavramd?r. Bu kavram ne Arapçay? ne de Bat?l? bir dili bilmeyen sözde Tarihçilerle milletin diline pelesenk edilmi?tir. Bu konudaki literatürü bozmu?tur. Zaten, Osmanl? Devleti de bu konuda ç?karm?? oldu?u geçici kanunda bunu hiçbir zaman kullanmam?? bir Mütareke Dönemi Mahkemesi olan “Nemrut Mustafa Pa?a Divan?”nda söylenmi?, söyletilmi? bir kavramd?r. Oysa Osmanl? Devleti, bu konuda “Askeriyece Uygulanacak önlemler Geçici Yasas?” ç?karm??t?r. O halde biraz daha teknik yazal?m. ?syanlar?n bast?r?lmas? amac?yla, Osmanl? Devleti’nce, 14 May?s 1331 (27 May?s 1915) tarihli “Vakt-? Seferde ?craat-? Hükûmete Kar?? Gelenler ?çin Cihet-i Askeriyece ?ttihaz Olunacak Tedabir Hakk?nda Kanun-u Muvakkat” (Sava? Zaman? Hükümetin ?craat?na Kar?? Gelenler ?çin Askeriyece Uygulanacak önlemler Hakk?nda Geçici Yasa)ç?kar?larak yürürlü?e konulmu?tur. 19 May?s 1331 (01 Haziran 1915) tarih ve 2189 say?l? Takvim-i Vekâyi’de yay?mlanarak yürürlü?e giren bu Kanunun 1’inci maddesi; “Ordu ve müstakil kolordu ve f?rka (tümen) kumandanlar?, icabat-? askeriyeye mebni (askerî gereklerden ötürü) veya casusluk ve hiyanetlerini hissettikleri kura (köyler) ve kasabat (beldeler) ahalisini münferiden (tek tek) veya müctemian (toplu olarak) di?er mahallere sevk ve iskân ettirebilirler.”sava? s?ras?nda ordu, kolordu ve tümen komutanlar?, bunlar?n vekilleri ve müstakil mevki komutanlar?, halk taraf?ndan herhangi bir suretle Hükûmet emirlerine, ülke savunmas? ve asayi?in korunmas? ile ilgili icraat ve al?nan tedbirlere kar?? muhalefet, silâhl? tecavüz ve direnme görürlerse, her türlü önlemi almaya ve uygulamaya yetkili ve zorunludurlar. biçiminde ba??tlanm??t?r.

Dikkat ediniz, geçici yasa salt Ermenileri hedeflememi?tir. Bir bütün olarak sava? zaman?nda hükümete isyan edenleri hedeflemi?tir. Evet, sevgili okurlar,  “Tehcir” son derece tehlikeli bir sözcüktür. Nedeni ?u, bu sözcük, hem 1949 Cenevre Sözle?mesine göre bir “sava? suçu” dur, hem de ?kinci Dünya Sava??n? müteakip kurulan Nuremberg Mahkemelerinde belirtildi?i gibi “insanl??a kar?? i?lenen” bir suçtur. Bu sözcü?ü kullanmakla tüm dünyaya aç?kça itiraf ediyorsunuz ki, “biz Türkler, hem sava? suçu, hem de insanl??a kar?? suç i?ledik” diyorsunuz. Hay?r, hay?r bizim atalar?m?z böyle bir suç i?lemedikleri gibi, aksine onlar büyük bir ma?duriyete u?ram??lard?r. Hele hele,  bizlerin yüzlerini karartacak herhangi bir suça i?tirak etmemi?ler ve de kar??mam??lard?r. 1915 Olaylar?n? “Tehcir” ile yaftalamak,  Nemrut Mustafa Pa?a Divan? (Quisling Court) a?z?yla konu?mak ve daha ilk dakikada kendi kalemize gol atmak demektir. Bu Türkiye için Obama söylemiyle ifade edelim, çok, çok “Büyük Felâket”tir. Dikkat ettiniz de?il mi? Say?n Ba?bakan’?n “Taziye” mesaj? haber kanallar?na dü?er dü?mez, 23 Nisan ak?am? Erivan’dan tazminat avazeleri yükselme?e ba?lam??t?r. çanakkale Kara Sava?lar?n?n 99. Y?ldönümünde, ebediyete intikal eden aziz ?ehitlerimizin, Birinci Dünya Sava??n?n hemen sonras? kurulan Ermeni “Nemesis” örgütü ile daha sonra kurulan “Asala” örgütünün yapm?? oldu?u yarg?s?z infaz suikastlar?na hedef olan devletimizin güzide insanlar?n?n ve diplomatlar?m?z?n naçiz ruhlar? önünde tazimle e?iliyor ve kederli milletimize taziyelerimi sunuyorum, sevgili okurlar. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim