• BIST 1.325
  • Altın 465,605
  • Dolar 7,9854
  • Euro 9,5036
  • Adana : 19 °C
  • Osmaniye : 19 °C
  • İçel : 22 °C
  • Hatay : 15 °C
  • Kmaraş : 11 °C

Soba zehirlenmesine kar?? Biyokütle yak?t önerisi

16.12.2013 08:50
Soba zehirlenmesine kar?? Biyokütle yak?t önerisi
Havalar?n so?umas?yla birlikte soba zehirlenmeleri ile ilgili haberleri gazete ve TV’lerde s?kça duydu?umuz ?u günlerde Amir D?? Ticaret Tar?m ve Yem San. Ltd. ?ti. kurucu ortaklar?ndan Kenan Elbasan, hava kirlili?i ve ölümlerin kendi öz kaynaklar?m?zla ö

çevre ve ?ehircilik Bakanl???’n?n, Yenilenemeyen Enerji Kaynaklar? (Kömür, petrol, do?al gaz ve nükleer) yerine Yenilenebilir Enerji Kaynaklar?’na (Güne?, rüzgar, biyokütle ve su gücü, hidrolik, jeotermal, deniz enerjisi) yönelmesi gerekti?ini söyleyen Elbasan, bakanl???n bunun tam tersini yapt???n? iddia etti.
Büyük?ehirlerde biyokütle yak?t kullan?m?n? yasaklayan hükümetin Kyoto sözle?mesine de ayk?r? hareket etti?ini belirten Elbasan, “Yak?lan her 1 kilo kömür 5 gram CO2 aç??a ç?kar?r. Biyokütle yak?t?n 5 kat? daha fazla CO2 aç??a ç?kar?r. Avrupa Birli?i, biyoyak?t?n hem ?s?tma hem de elektrik sektöründeki pazar pay?n?n geli?tirilmesini destekliyor. Pelet odunlar, hem iklim ve çevreyle ilgili hedeflere katk?da bulunmakta hem de ithalat ba??ml?l???n? azalt?p, yerel ekonomileri desteklemektedir. Avrupa Birli?i’nin 2020 gayrisafi enerji tüketiminin en az?ndan yüzde 20’sinin yenilenebilir kaynaklardan sa?lanmas? hedeflenmi?tir. Avrupa kömür yakmay? yasaklarken, bizde ise büyük?ehirlerde biyokütle yakmak yasak. Hükümetimizden bu uygulamay? yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz.” dedi.
‘HüKüMET, S?GARADAN DAHA ZARARLI OLAN KöMüRü YASAKLAMALI’
Yeni-yenilenebilir enerji kaynaklar? içinde en büyük teknik potansiyele ‘biyokütle’nin sahip oldu?unu belirten Elbasan, “Pelet (biyokütle) yak?t çevre dostudur. Bir ton peletin külü sadece 20 kilo kömürün ise 200 kilodur. Havay? kirletmez. Kömürün verimi yüzde 65 iken peletin verimi yüzde 90’d?r. Yakmak için oksijen ihtiyac? kömürün yüzde 20’si kadard?r. Curuf olu?turmaz. çevre Bakanl???’n? anlamakta güçlük çekiyoruz. Kömürü serbest b?rak?rken biyokütleyi yasakl?yor. Sigara kullan?m?n? önlemeye çal??an hükümetimiz daha zararl? olan kömürü neden yasaklam?yor?” ?eklinde konu?tu.
Dünyada, son yüzy?lda enerji tüketiminin 17 kat artt???n? belirten Elbasan, fosil yak?tlardan kaynaklanan ve atmosfere at?lan CO2, SO2 ve NOx gibi zararl? gazlar?n da ayn? oranda artt???n? söyledi. Türkiye’nin biyokütle enerji potansiyelinin tam olarak bilinmedi?ini de kaydeden Kenan Elbasan, “Bu?day?n, arpan?n, pamu?un sap?, yerf?st???n?n kabu?u, tütün ve çay gibi tar?msal at?klardan olu?turulan peletin, özellikle büyük?ehirlerde yak?t olarak de?erlendirilmesi ile soba zehirlenmelerinin yan? s?ra hava kirlili?inin de büyük ölçüde önüne geçilmi? olacak. Kömür yan?nca, arsenik, katmiyum, krom, kur?un gibi a??r metaller ortaya ç?kar. Türkiye, enerji talebinin yakla??k yüzde 72’sini ithal kaynaklardan kar??lamakta. Bunun yan? s?ra elektrik enerjisinin yüzde 70’i çevre kirlili?ine yol açan fosil yak?tlardan elde edilmektedir. Milyarlarca dolar ödeyerek kömür ithal edece?imize 50 milyon ton tar?m-orman art???n? de?erlendirelim. Kömür yerine bu art?klar? odun yap?p halka da??tal?m. Hem dövizimiz d??ar?ya gitmez, hem de daha ucuz ve temiz yak?t kullanm?? oluruz.” diye konu?tu.
B?YOKüTLE NED?R?
Biyokütle, Yenilenebilir Enerji Kaynaklar?n?n elektrik enerjisi üretimi amaçl? kullan?m?na ili?kin kanunda, organik at?klar?n yan? s?ra bitkisel ya? at?klar?, tar?msal hasat art?klar? dahil olmak üzere, tar?m ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin i?lenmesi sonucu ortaya ç?kan yan ürünlerden elde edilen kat?, s?v? ve gaz halindeki yak?tlar? kaps?yor.
Biyokütle, 100 y?ll?k periyottan daha k?sa sürede yenilenebilen, karada ve suda yeti?en bitkiler, hayvansal at?klar, g?da endüstrisi ve orman yan ürünleri ile kentsel at?klar? içeren, biyolojik kökenli fosil olmayan tüm organik madde kitlesi olarak tan?mlan?yor. Bitkisel kaynaklar, tar?msal ve hayvansal at?klar, organik kökenli ?ehir ve endüstri at?klar? gibi biyokütle kaynaklar?ndan elde edilen enerji ise biyokütle enerjisi olarak tan?mlan?yor. Biyokütle enerjisinin temeli bitkilerin fotosentez olay?na dayand??? için, biyokütle enerjisi, güne? enerjisinin kimyasal enerji halinde depoland??? organik maddelerin enerjisi olarak da ifade edilebiliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim