• BIST 1.153
  • Altın 502,831
  • Dolar 8,1553
  • Euro 9,6454
  • Adana : 15 °C
  • Osmaniye : 16 °C
  • İçel : 18 °C
  • Hatay : 19 °C
  • Kmaraş : 18 °C

Seyhan Belediyesi

05.12.2013 09:19
Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Bir seçim döneminin sonuna gelirken Adana’m?z?n vitrini görünümündeki Seyhan ?lçemizden özelliklede Seyhan Belediyesinin dönem sonu itibariyle çal??malar? hakk?nda bir de?erlendirmede bulunmak istiyorum.

Adanan?n merkezini te?kil eden, mülki idarenin, ticaretin, sanayinin ve i?yerlerin merkezi konumundaki Seyhan ilçesi, Belediye gelirleri anlam?nda da di?er merkez ilçelere göre k?yaslanmayacak kadar aç?k ara öndedir.

Seyhan Belediye Ba?kan? Say?n Azim öZTüRK iki dönemdir (10 y?ld?r) belediye Ba?kanl??? yaparak ç?rakl?k ve kalfal?k dönemini tamamlam?? durumdad?r.

Bilindi?i üzere, belediye hizmetlerinde ve Büyük?ehir kapsam?ndaki belediyelerde ilçe belediyelerinin belli ba?l? görevleri, ba?ta sokak ve çevre temizli?inin yap?lmas?, kat? ve s?v? evsel at?klar?n düzenli olarak toplanmas?, sokaklar?n konumuna ve gereklili?ine göre asfalt yada kilit/parke ta?lar? ile kaplanmas?, park ve bahçeler olu?turulmas?, bunlar?n bak?m? ve korunmas?, s?n?rlar? içerisindeki uygulama imar planlar?n?n uygulama ve denetimlerinin sa?lanmas?, münferit restorasyon hizmetleri, yap? ruhsat? ve kullanma izinlerinin verilmesi ile halk?n?n beklentileri do?rultusunda sosyal aktivitelerde bulunulmas? gibi ilgili yasas?nda belirlenen i? ve i?lemlerin yap?lmas? ?eklinde özetleyebiliriz. Bu hizmet ve görevler her belediyenin rutin i?leridir.

Büyük ?ehir kapsam?ndaki ilçe belediyeleri, ?ehir suyu ?ebekesinden, kanalizasyondan, ayd?nlatmadan, ana yol ve caddelerin yap?m?ndan ve bak?m?ndan, Toplu ta??madan, naz?m imar planlar?ndan yap?m?ndan sorumlu de?ildir. Bu görevler bulunduklar? büyük?ehre aittir. Hal böyle olunca büyük ?ehir kapsam?ndaki ilçe belediyelerinde çok da a??r yükleri oldu?u söylenemez, çal???rlarsa i?leri daha da kolayla??r.

Her belediyenin bu rutin yürütülecek i?lerinin yan? s?ra birde öne ç?kan halk?n beklentilerinin çözülmesini istedi?i orda ya?ayan halk?n refah ve ya?am standartlar?n? yükseltecek marka projelerin hayata geçirilmesidir. Bu her il ve ilçe için öncelikler anlam?nda farkl?l?k arz edebilir. örne?in;  Seyhan belediyesinin önceli?i ile çukurova belediyesinin önceli?i farkl? olabilir. Ama her belediyenin kentsel sorunlar?n? çözmede modern ?ehircilik anlam?nda yapacaklar? i?ler ve öncelikleri vard?r.

Bu tür uygulamaya Seyhan Belediyesinin tek örne?i, TOK?’ nin finansman deste?i ile  dönemin sonuna 5 kala  zar zor hayata geçirilebilen ?smet pa?a - Bar?? mahallesinde 2610 adet konut üretilmesidir. Do?ru bir ad?md?r, geç de olsa bir yerden ba?lanmas?, ancak ekonomik de?il, orta ve alt gelir grubuna dâhil insanlar bu konutlar? almada zorlanmaktad?r. Bu sat??a arz edilen konutlar?n serbest piyasadaki konutlar?n piyasa de?erlerinin yakla??k  % 20 - 25 alt?nda olmal?yd?. Ama her ?eye ra?men kentsel ?ehircilik anlam?nda olmas? gerekendir. Ancak Seyhan’?n çehresini de?i?tirecek durumda de?ildir,  5 y?lsonunda bir çiçekle yaz gelmiyor.

Seyhan ilçesi için öncelik ne diye sorarsan?z; Adanan?n vitrini konumundaki Seyhan ilçemizin nüfusunun yar?dan fazlas? imars?z gecekondu niteli?indeki yap?larda ya?amaktad?r. Bu ilçemiz için en öncelikli proje Seyhan halk?n?n beklentilerine uygun ekonomik sosyal konut üretilmesidir, daha aç?k ifadeyle kentsel dönü?ümün/yenilemenin süratle hayata geçirilmesidir. Bu gün için Kentsel dönü?üm yenileme projeleri ile konut üretimi ülke genelinde yayg?n bir ?ekilde uygulamaya geçilmi? durumdad?r.

Seyhan’da öncelikle ele al?nmas? gereken semtler nereler denilirse; Say?n Belediye yöneticilerinin de çok iyi bilece?i üzere nerdeyse ?ehrin ortas?nda kalan do?udan bat?ya do?ru, Ziyapa?a mah., Nam?k Kemal mah. Sümer mah. Yurt mah., Fatih mah. Di?er taraftan  Denizli, Barkal, ?akirpa?a, Eski do?umevi,  Meydan mahalleleri  gibi bir çok mah. ve semtlerin halen 40 y?l  50 y?l öncesi gibi kalmas?d?r. Halen ç?kmaz sokaklar?, iki arac?n yan yana geçemeyece?i yollar?n bulunmas?d?r. Bu durumun bu hale gelmesinde elbette Say?n A.öZTüRK’ ün bir kusuru yoktur. Bu çarp?k yap?la?ma a??r? göç ve k?rsal kesimden de?i?ik nedenlere Adana’ya gelmeleri sonucu bu hale gelmi?tir. Bunun geçmi?i 1965 li - 1970 li y?llara kadar dayan?r. Elbette bu kadar kaçak yap?n?n oldu?u, y?llar?n birikmi? kangren olmu? sorunlar?n? bir dönemde tamamlamak her babayi?itin harc? de?ildir. Zaten benimde normal ?artlarda k?rk y?l geriye gidip, k?rk y?l?n birikmi? sorunlar?n? bir ç?rp?da bitirmenin mümkün olmad???n? ba?kandan beklemiyoruz.

 Ancak ?unu da insan sormadan edemiyor; Say?n Ba?kan mevcut durumu bilerek ve ben bu sorunlar? çözerim, Seyhan halk?n?n hayat standartlar?n? yükseltirim diyerek i? ba??na gelmi?tir, belki bir dönemde yetmedi diyelim, hadi ç?rakl?k diyelim peki üst üste ara vermeden ekip da??lmadan kalfal?k döneminin de sonuna gelindi. Ayr?ca arkanda sizi destekleyen güçlü bir siyasi iktidar da var, yaln?z de?ildiniz bu art? avantajlara ra?men bunun kar??l???nda kayda de?er iz b?rakacak hayata geçirilmi? marka bir projeyi göremiyoruz.

Ba?ar? bunun neresinde, gönül isterdi ki 5 y?ll?k dönem içerisinde yukarda sayd???m?z mahallelerden en az birkaç?nda toplamda 15000 sosyal konut üretip halk?n kar??s?nda ç?k?p da i?te ?ehircilik böyle olur diyebilseydin, gelece?ini de garantiye alm?? olurdun.

 Gelinen noktada dönem sonu itibariyle manzara iç aç?c? de?ildir. Ke?ke böyle olmasayd?.

Bu bahsetti?imiz gecekondular? 45-50 y?l önce o günkü ?artlarla ve imkânlarla yapabilen insanlar, bu gün 70 – 80 ya?lar?ndalar, birk?sm? da ebediyete intikal etmi?tir. Hayatta olanlar?n bu ömürlerinin son deminde dünya gözüyle kaliteli ve ?ehircilik standartlar?na uygun bir konutta/dairede oturamayacaklar m?,  b?rak?n 40-50 y?l? bir insan ömründe 10 y?l bile küçümsenmeyecek kadar önemlidir. Seyhan halk? y?llard?r bu niteliksiz gecekondu vari yap?larda ya?amak zorunda b?rak?ld?. Say?n Ba?kan ?unu diyebilir belki; bu konut üretmek benim asli görevim de?ildir diyebilir. Ama art?k ülke genelinde Belediye Ba?kanlar? rutin i?lerin d???nda o ?ehrin beklentilerine ve yap?lmas? gerekenlere e?ilmek durumundad?r. Halk da bunu beklemekte, ?ehir kültürüne geçmek içinde bu tür dönü?ümlerin yap?lmas? zorunludur. Devlet bu dönü?ümlerle ilgili i? ve i?lemleri kolayla?t?rmak için yasa ç?kartt?. Bu bahsetti?imiz mahallelere gitti?imizde ya ç?kmaz sokaklarla, yada iki arac?n yan yana geçemeyece?i sokaklarla kar??la??yoruz. 3194 Say?l? ?mar yasas?nda bu tür sokaklara yer verilmez, imars?z yerlerinde imarl? hale getirmek belediyenin asli görevidir, yoksa fiili durumu imarl?y?ym?? gibi onaylamak elbette de?il. Adana’da zaman?nda bu yanl??lar yap?lm??, külliyen yanl?? adeta imar yasas? katledilmi? bu ?ehirde.  6306  Say?l? Kanun yürürlü?e girmeden önce bu çarp?k ayk?r? yap?lar/i?ler, yap?lacak revizyon/yenileme imar planlar? ile düzeltiliyordu, yada topyekun kamula?t?rarak veya 775 Say?l? Gecekondu kanunu ile çözülmeye çal???l?yordu. ?imdi ise, 6306 Say?l? Kanunla o yerle?im yerleri etap etap topyekûn ele al?n?p kentsel dönü?üm projesi kapsam?nda yenilenebilmekte.

 E?er Belediyenin TOK? ile i?birli?i yapmas? durumunda ise i? biraz daha kolayla??yor, zira TOK? finansman ve proje deste?inde bulunmaktad?r. Bu ?artlarda Say?n Ba?kan görev yapmak, hizmet üretmek ve sorumlu bulundu?u ilçe halk?n?n beklentilerine kar??l?k vermek istiyorsa demek ki çaresi vard?r, hizmet yollar? aç?kt?r. 

Seyhan’da yap?lmas? gerekenler;

1- Rutin i?lerden olan temizlik hizmeti bir belediye için olmasa olmaz?d?r. Gerek sokak temizli?i gerekse park ve bahçelerin temizli?i yok denecek kadar az, çevre evsel at?klarla dolu, düzenli ve sistematik bir temizlik hizmeti verilmiyor. Belediyenin bu asli görevini ciddiye al?p  temiz bir ilçe olmas?n?n sa?lanmas?d?r. Seyhan halk?n?n da bu noktada çok duyarl? olup belediyenin çal??malar?na yard?mc? olmal?, i?lerini kolayla?t?rmal?d?r. Yani at?klar?n? rastgele soka?a b?rakmadan çöp kont eylerine b?rakmalar?d?r. Zira d??ar?dan gelen insanlar Seyhan’da gördükleri üzerinden Adana hakk?nda olumsuz fikir beyan ediyorlar.

2- Yukarda da detayl? olarak belirtti?imiz üzere ?ehir imar planlar?n?n yeniden ele al?n?p gerek 3194 Say?l? ?mar Kanunu ve gerekse 6306 Say?l? Kanun kapsam?nda Kentsel dönü?üm projelerinin yap?l?p uygulamaya konulmas?, her dönem için ortalama 15000 konuttan 3 dönem sonunda 45000 adet sosyal konut üretilecek ?ekilde planlama yap?lmas? ve uygulamaya konulmas? halinde Seyhan ilçemizin bu çirkin görüntüden kurtulmas? mümkün olabilecektir.

Adana’ya bir kent bütünlü?ünde bak?ld???nda, ?ehircilik anlam?nda, kent esteti?i bak?m?ndan emsal ?ehirlerin çok gerisinde bulunmaktad?r. Hizmet kolayl??? bak?m?ndan ekonomik ve art?lar? çok olmas?na ra?men burada ya?ayanlara yeterli ve kaliteli hizmet veremiyorlar. Bunu Adana halk?n?n di?er büyük?ehirleri gördüklerinde mukayese edip daha iyi anlayacaklar?n? biliyorum.  Bu gün için ne Adana ?ehri, ne de Adana halk? Belediyecilik hizmetleri anlam?nda olmas? gereken yerde de?ildir.

  Bu nedenle Belediyecilik i?ine gönül veren insanlar?n, adaylar?n, basiretli, dirayetli, sab?rl? bürokrasiye ve piyasaya uyumlu, ele?tiriye aç?k, düzgün - dürüst, sözü özü bir olan, kendi öz ele?tirisini yapabilen, idarecili?inde ?undan bundan olmas? yerine hakkaniyetli ve adaletli davranabilen, çal??anlar? i?, görev ve ba?ar? kriterlerine göre de?erlendirebilen, kendisini zamana ve mekâna ba?l? kalmaks?z?n gerekti?inde gün 24 saat çal??abilme yetene?i ve kapasitesine haiz, halka hizmeti bir ibadet gibi alg?lay?p hakka hizmet olarak kendi içinde özümseyebilen, gerekti?inde elini ta??n alt?na koyabilen, risk alabilme özellikleri ta??yabilen insanlar?n i?idir.

   Bu gün arkas?nda iktidar deste?i olan bir ba?kan?n bunu iyi kullanabilirse avantaj? var demektir.  Ancak ülkemiz genelinde ?ktidar partisi mensubu olup bu avantaj? iyi kullan?p çok ba?ar?l? olanda var, çok ba?ar?s?z olanda var. Di?er taraftan muhalefet partisi mensubu veya ba??ms?z olup da çok ba?ar?l? belediye ba?kanlar? da mevcuttur. O zaman ?u partiden bu partiden olmas? çok da önemli de?ildir. Yeter ki ?u yukarda sayd???m?z özellikleri bir arada ta??yan insan olmas?d?r. Maharet kürkte de?ildir.

Bu konuda Adana ?ehrinin tekrar bir daha kaybedecek zaman? yoktur. Art?k deneme/yan?lma yeri hiç de?ildir. Halk?n adaylar? seçerken  çok iyi analiz edip seçici olmas? büyük önem arz etmektedir. Bu f?rsatlar 5 y?lda bir gelmektedir, iyi de?erlendirilmelidir. Adaylar?n projeleri öncelikleri nedir, konusuna vâk?fm?d?r? Vizyonu, misyonu bu i?in üstesinden gelmeye yeterlimidir. Her?eyden önce aday oldu?u i?ine ehilmidir, samimidir Bunlar?n iyi sorgulanmas? laz?md?r.

Yoksa özel ç?karlar ve rant pe?inde ko?anlara asla f?rsat verilmemelidir. Aksi halde Seyhan halk? kaybeder, Adana halk? kaybeder, topyekun Adana ?ehri kaybeder.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim