• BIST 1.191
  • Altın 487,150
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Adana : 16 °C
  • Osmaniye : 19 °C
  • İçel : 22 °C
  • Hatay : 14 °C
  • Kmaraş : 13 °C

Say?n Zihni ALDIRMAZ (Büyük?ehir Ba?kan V.)

25.01.2014 19:26
Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Say?n ba?kan?m seçime yakla??k 2 ay kala hizmete devam edece?im diyorsunuz bende bu ifadenize güvenerek a?a??daki konular? kamuoyu ad?na sizlerle payla?mak istiyorum. Her ne kadar hizmette devaml?l?k esas isede günümüzde yeniden aday olamayanlar i?i orada b?rakmaktad?rlar. Neyse ki sizin demecinizden, sonuna kadar götürece?inizi anlad?m. Biz de bu dü?ünceden hareketle toplum ad?na yap?lmas?n?, yerine getirilmesini gerekli gördü?üm tespitlerimi sizlerle bildiriyorum.
Daha öncede benzer konular? defeatle gerek yaz?l?, gerek sözlü olarak dile getirdim. Ne var ki dile getirdi?im konulara bu güne kadar çözüm getirilmemi?tir. ?lgili birimlerin ilgileniyorlar gibi görüntü vermeye çal??salar da sonuçta de?i?en bir ?ey olmuyor. Benim sizlerden ?ahsi bir beklentim yok, olamazda.  Tamamen kamuoyu ad?na toplumsal beklentilerin yerine getirilmesi, yasan?n verdi?i görev ve sorumluluklar çerçevesinde yap?lmas?, düzeltilmesi gereken konulard?r. Gördüklerimi yaz?yorum. E?er bu tespitlerim yanl??, hatal? diyorsan?z do?rusunu ortaya koyar bizde bu sütundan kamuoyu ile payla??r?z. Yoksa gere?ini yapmay?p bu güne kadar oldu?u gibi fulü b?rak?rsan?z bizde yapmad? olarak alg?lar?z, bu ?ekilde de?erlendirmede bulunuruz.

1- ?ehir içinden geçen E-5 devlet yolu Yüre?ir Telekomun kar??s?, metro ak?nc?lar son durak alt?nda Ceyhan yönünde bir dolmu? dura?? var. Buras? adeta ölüm saç?yor, her an bir ölümlü kaza ile kar??la?mak an meselesi. Yüre?ir otogar?ndan ç?k?p Ceyhan, Osmaniye, Bahçe, Düziçi, ?skenderun, Erzin, Dörtyol, Hatay istikametine giden ?ehirleraras? tüm otobüs ve minibüslerle ile E-5 i kullanan ?ehir içi resmi, özel tüm otobüs ve dolmu?lar buradan yolcu almakta hatta 10 -15 dakikaya kadar bekleme yapmaktad?rlar. Bu sayd???m ?ehirlere gidecek yolcularda otogar yerine buraya gelip buradan binmeye çal??maktad?rlar. Burdan yolcu alman?n da en riskli yan? orta refüjdeki demir parmakl?klardan birkaç yerden birkaç tanesini de sökmü?ler/koparm??lar buradan ya?l? genç hepsi kar??ya geçmeye çal??maktad?rlar.  Buradan yaya geçece?ine dair hiçbir i?aret yoktur. Di?er taraftan bu ana yolu kullanan araçlarda son sürat buradan geçmektedirler. Birkaç kez ?ahit oldum geçenlerden baz?lar? k?l pay? kurtard? kendisini. Orada bu ?ekilde kar??ya geçmek devam ederse ölümlü kaza an meselesi. Bana sorarsan?z o dura?? oradan tamamen kald?r?n ve o duraktan yakla??k 100 m ileride ???kl? kav?ak var onun ilerisine al?n yada kent esteti?ini bozmas?na ra?men oraya yaya üst geçidi yap?n da ölümlü kazalara sebebiyet verilmemesi için her ne ?ekilde olursa olsun orta refüjü geçmelerine ve 10-15 dakikaya varan bekleme yapmalar?na  göz yummay?n, e?er orda olabilecek ölümlü kazalarda belediye olarak tedbirsizlikten kusurlu bulunur, tazminat ödersiniz.

2- ?ehrin merkezinde yaya ve araç trafi?inin en yo?un oldu?u K?z?lay Caddesi ile 5 Ocak meydan?n? birbirine ba?layan yakla??k 50 uzunlu?undaki o dar caddenin/soka??n neden kald?r?mlar?n?n yeniden ele al?nmad???d?r. Her yer yenilendi?i halde ?ehrin bu en i?lek soka?? neden devre d??? kald? bu K?z?lay caddesinin devam? de?imli, o k?s?mdaki yo?un araç trafi?i yan?nda bu ini?li, ç?k??l? kald?r?m neden bir türlü ele al?nmaz, hele orada öyle bir yer varki dünyada e?i benzeri yoktur. TEB bankas?na cepheli yürüyü? istikametine ters merdivenli bir kald?r?m, zaman?nda nas?l göz yumulmu? böyle bir ucubeye, imar ad?na utanç verici bir durum. Bedeli ne olursa olsun bu çarp?kl???n giderilmesi ve bu caddenin/soka??nda sa?l? sollu kald?r?m?n?n yenilenmesi, ya?l? genç her kesimin buradan rahatl?kla yürüyebilmesinin sa?lanmas? gerekti?i dü?üncesindeyim. Zira bu haliyle o bankan?n yan?ndan ya?l? insan?n geçmesi mümkün de?ildir, risktir.

3-  K?z?lay caddesindeki Büyük postanenin önü adeta panay?r yeri gibi, bu görüntü sizi rahats?z etmiyor mu, bu durum yasal m?, bu tablac?lar ruhsatl?m?, nerdeyse araçla oradan Ya? Camii istikametine geçmek mümkün de?il, ?ehrin o k?sm? herkesin ve her kesimin bir ?ekilde yolunun dü?tü?ü bir yer. Bu i?gale de belediye olarak son verilmesi gerekti?i dü?üncesindeyim. Gerekirse zab?ta orada 6 ay nöbet tutsun da o görüntü oradan kald?r?ls?n. Yoksa yoksa o çirkin görüntüler devam etti?i sürece Adana ?ehir olamaz.

4- Zaman zaman ?ehrin muhtelif yerlerine bizzat yürüyerek gider kar??la?t???m görüntüleri ?ehircilik anlam?nda analiz ederim. Geçenlerde Kocavezirden Karacao?lan caddesini kullanarak Hac?bayrama do?ru gelirken bir yerden sonra kald?r?mlardan yürümenin mümkün olmad???n? gördüm. Kald?r?mlar tamamen ordaki esnaflar taraf?ndan i?gal edilmi? durumda,  adam dükkân?nda ne varsa kald?rma dizmi?, kald?r?mdan yürümen mümkün de?il, cadde de zaten araç trafi?i ile dolu, bu durumu yaz?l? olarak belediyenize bildirdim, birkaç gün sonra telefonla arad?lar gerekli uyar?larda bulunduklar?n? söylediler bu görü?meden yakla??k bir hafta sonra tekrar ayn? yere gittim görüntüde de?i?en hiçbir ?ey yok, i?gal devam ediyor. ?imdi sorun çözülmü? mü oldu, bizim ba?vurumuza haks?zs?n demiyorlar hatta hakl?s?n do?ru söylüyorsun diyorlar fakat bir türlü gere?i yap?lm?yor, bu durumda yaya ne yapacak bu görüntüler sade burayla kalm?yor ?ehrin muhtelif yerlerinde benzer görüntüler çok yayg?n vaziyette kullan?l?yor.  Neden bu tür görüntülere f?rsat veriliyor, yayan?n hiçmi bir hakk? yok, hep itilip kak?l?yor, bir kald?r?m?n? da kullanam?yorlar. Yayg?n olarak kald?r?mlar ya esnaflar taraf?ndan yada araç sahipleri araçlar?n? park etmek suretiyle i?gal ediyorlar sizin de belediye olarak bu görüntüleri donan?ml? (motorize zab?ta ve trafik zab?tas?) ekipleriniz de bak?p geçiyorlar. Bunun makul ve mant?kl? bir aç?klamas? varm??

5-  Daha öncede birkaç kez de?inmi?tim. Toplu ta??mada özelliklede halk otobüsleri ve dolmu?larda sayg?s?zl???n her türlüsü mevcut, sigara içmeden tutunda, yolculara hakarete varan söylemlere kadar. Hele o duraklarda beklemek, duraklar? i?gal etmek, di?er ta??ma araçlar?n?n yana?mas?n? önlemek, engel olmak için ne varsa yap?yorlar. Bundan da ba?ta belediye otobüsleri nasibini al?yor o bayan sürücüleri duraklara yana?mas?n? önlemek için yapmad?klar? kalm?yor.
 Bu duraklarda ba??r?p ça??rmak k?saca ç???rtkanl?k yapmak neyin nesi bu bir nevi gürültü kirlili?i de?imli say?n ba?kan, bu y?llar önce tedavülden kalkm?? görüntüleri biz daha ne zamana kadar görece?iz, ya?amak zorunda kalaca??z.  Nerde motorize trafik zab?ta ekiplerin ne güne duruyorlar, bu görüntülere neden bak?p geçiyorlar da müdahale etmiyorlar. Bunlar? sanal yazm?yorum hepsi gerçek, fazla uza?a gitmeye de gerek yok belediyenizin 50 m ilerisindeki duraktaki bu görüntüler size bir ?ey ifade etmiyor mu.

6- Sar?çam ilçesine ba?l?, ç?narl?, Boynu yo?un ve Akkuyu mahalleleri içerisinde son 5 y?l içerisinde sadece TOK? taraf?ndan 5 etap da toplam 2778 adet konut üretildi, bunun yan? s?ra çark?pare mahallesi ile birlikte mevcut 4 köyü/mahalleyi ve bu mahalleler içerisinde di?er ?ah?slar ve ?irketlerce yap?lan konutlar?da ilave edersek 3200 konutun oldu?unu rahatl?kla söyleyebiliriz. ?imdi her konutta ortalama 4 ki?i olsa 12800 nüfus eder. Bu nüfusun büyükbir bölümü alt gelir grubuna dâhil insanlard?r, her haneden de ortalama 1-2 ki?i ya ö?renci ya çal??and?r. ?imdi bunlar için güzergah? çar??, baraj yolu ve son dura?? balcal? olan bir otobüs hatt?n?z?n TOK? ye kadar uzat?lmas?n? talep ettik bu bölgede ya?ayan insanlar ad?na, yeni bir hat istemedik, yeni bir güzergah belirlemedik, bu güne kadar neden müsbet bir cevap alamad?k, yanl?? olan ne ki cevap dahi verilemedi, kamu olarak belediye olarak  neden bu teklif edilen güzergahta yoksunuz. ?llaki neden turuncu kooperatife mecbur ediyorsunuz buran?n halk?n?, alternatifinin olmas? gerekli de?imli, nas?l ki 140 nolu hat ?rma??n (Seyhan nehrinin) do?u k?sm?ndan gidip o k?s?mlara hizmet veriyorsa, i? yeri ve nüfusun daha fazla oldu?u ?rma??n bat? yakas?ndan da baraj yolu ve hastaneler civar?nda okulu ve i?i olanlara da ayn? ?ekilde çözüm üretmek bu kadar m? zor, bildi?im kadar?yla son dura?? Balcal? olan 5 - 6 tane hatt?n?z var. Bunu otobüs yetersiz diyerek yada çift kart kullans?nlar diyerek geçi?tirmek hiç inand?r?c? de?ildir. Zira çift kart kullanman?n pratikte zaman kayb?ndan öte fazla bir k?ymeti de yoktur.

 Sonuç itibariyle tespit ve taleplerimiz tamamen kamu yarar? içindir, yerine getirmek bütçeye yük de getirmez tam tersine, kurals?zl?klara ceza yazmak suretiyle gelirinizi de art?rm?? olursunuz. Sizin de çok iyi bildi?iniz üzere bu tespit ve kar??lanmas? gereken me?ru taleplerimizin yerine getirilmesi belediyenin asli görevlerindendir. Di?er taraftan belki bu talepleri yerine getirirken çok s?n?rl? bir k?s?m insanlar? kar??n?za alm?? olacaks?n?z. Ama di?er taraftan da yüzlerce binlerce ki?inin memnuniyetini kazan?r, hay?r duas?n? al?rs?n?z. E?er bu saatten sonra bunlara el at?l?r m?, bu güne kadar böyle geldi bundan sonrada böyle gider deyip taleplerimizi geçi?tirirseniz o da sizin takdiriniz olur. çünkü siz kesin talimat vermeden alt kadronuz bu i?lere el sürmez. Biz de bir Adana sevdal?s? olarak yap?lan? da yap?lmayan? da yazmaya devam ederiz. Ta ki Adana ileri ?ehir görünümüne dönene dek.  

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
murat kapukaya
01 ?ubat 2014 Cumartesi 04:50
04:50
bir arkada??m filistine yard?m götürmek için samsundan otobüslerele yola ç?km??lar. adana otogar?na girince ''i?te ortado?uya giri? yapt?k'' demi?ti. ne enteresan de?il mi?
212.174.109.64
nezihe güner
28 Ocak 2014 Sal? 15:05
15:05
çok güzel konulara de?inmi?siniz.?ehrin kuzey bölgeside anlatt???n?z gibi.Her yer araçlara,masa sandalyelere ayr?lm?? .Yayalara yol yok.Birde Baraj yolu 7.durakta hediyelik e?ya fuar? yap?lan yer,naylon brandalardan yap?lm?? yerler ,kent esteti?ini çok güzel gösteriyor.Kald?r?mlar renk renk,herkes 5m2 yer kiral?yor kald?r?mlr?da renkli renkli naylonlarla çevreliyorlar,tam bir köy havas?.çöplerin görüntüsüde ayr? .Görü?lerinize te?ekkür ederim.
212.175.53.110
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim