• BIST 1.153
  • Altın 501,595
  • Dolar 8,1587
  • Euro 9,6499
  • Adana : 31 °C
  • Osmaniye : 28 °C
  • İçel : 26 °C
  • Hatay : 28 °C
  • Kmaraş : 27 °C

Orhan Sümer: Hükümet bütçe görü?melerinde hesap vermekten kaç?yor

13.12.2013 11:51
Orhan Sümer: Hükümet bütçe görü?melerinde hesap vermekten kaç?yor
CHP Adana ?l Ba?kan? Orhan Sümer : “Bütçe Hakk? Egemenli?in Millete Ait Olmas? ?lkesinin Do?al Bir Yans?mas?d?r”

TBMM’de görü?mesine ba?lan?lan 2014 bütçesi ile ilgi görü?lerini aktaran CHP Adana ?l Ba?kan? Sümer konuyla ilgili olarak yapt??? aç?klamada, “Bilindi?i üzere 2014 Bütçe görü?meleri ve 2012 y?l? kesin hesap kanun tasar?s? TBMM'de görü?ülmeye ba?land?. Bütçe Hakk? demokrasilerde devletin yapaca?? harcamalar?n kapsam? ve büyüklü?üne, bu harcamalar?n finansman?n? sa?lamak üzere vatanda??n ne kadar vergi ödeyece?ine milletin kendisinin karar vermesidir. Millet bu hakk?n? parlamentodaki seçilmi? temsilcileri arac?l???yla bütçe kanunlar? ç?kararak kullan?r. Bu hak; vergilerin usulüne uygun olarak toplan?p toplanmad??? ile harcamalar?n kanunlara ve amac?na uygun olarak yap?l?p yap?lmad???n?n denetlenmesini ve sonuçlar?n?n parlamentoya sunulmas?n? da gerektirir. Bütçe Hakk? egemenli?in millete ait olmas? ilkesinin do?al bir yans?mas?d?r. Parlamentolar?n Bütçe Hakk? iktidarlar taraf?ndan yok say?l?r veya k?s?tlan?rsa demokrasiden, kuvvetler ayr?l???ndan, hak ve özgürlüklerden söz edilemez. 2001 y?l?nda ya?anan ekonomik krizin ard?ndan kamu mali yönetiminde mali saydaml?k, hesap verilebilirlik ve denetim konular?na ülkemizde özel bir önem verilmi?tir. Bu çerçevede, TBMM’nin bütçe hakk?n? etkin bir ?ekilde kullanabilmesi için uluslararas? standartlara ve Avrupa Birli?i normlar?na uygun bir yap? kurulmas? öngörülmü?tür. Ancak AKP hükümetleri kamu mali yönetiminde kurall?l?k, saydaml?k ve öngörülebilirlik ad?na kendi dönemlerinde olanlar da dahil olmak üzere, at?lm?? ad?mlar? birer birer yok etmeye ba?lam??t?r. Bugün ekonominin çapas?z kalmas? ve buna paralel olarak ekonomide ortaya ç?kan k?r?lganl?klar?n alt?nda iktidar?n hesap vermekten ve denetimden kaç?nmas? da önemli bir rol oynamaktad?r. Hükümetin, Say??tay denetimini uluslar aras? standartlardan uzakla?t?ran müdahaleleri daha 2010 y?l?nda ba?lad?. Say??tay Kanununun TBMM Genel Kurulunda görü?ülmesi s?ras?nda 2010 Aral?k ay?nda AKP Grubu’nun kabul edilen bir önergesiyle Say??tay’?n INTOSAI ( Uluslararas? Say??taylar Birli?i) Denetim Standartlar?na uygun performans denetimi yapma yetkisi kald?r?ld?. Bununla yetinmeyen AKP Hükümeti, daha sonra 4.7.2012 tarihinde kabul edilen 6353 say?l? Kanunla, bu kez mali i?lem ve faaliyetlerin yasalara uygunlu?unun INTOSAI Denetim Standartlar?na uygun olarak denetlenmesi olanaks?z hale getirildi. Say??tay yönetimi bu yasay? gerekçe göstererek, kamu idarelerinin 2011 y?l? harcamalar?na ili?kin denetim sonuçlar?n? kapsayan 132 adet Say??tay Raporunu TBMM’ye sunmad?. Bunun sonucunda AKP Hükümetinin 2013 y?l? Bütçesi ile 2011 y?l? Kesin Hesab? Say??tay Raporlar? olmad???ndan TBMM taraf?ndan denetlenmeden yasala?t?. AKP Grubu bu y?l da,2012 y?l? denetim raporlar?n?n TBMM’ye gönderilmesini önlemek amac?yla, yeni bir kanun teklifini Nisan 2013’de TBMM’ye sundu. Ancak ba?ta CHP’nin muhalefeti olmak üzere, di?er muhalefet partileri ile Say??tay denetçilerinin ve medyan?n yo?un tepkisi üzerine söz konusu teklifin yasala?mas? yönünde bir ad?m at?lamad?. Biz CHP olarak, milletin Bütçe Hakk?’na, 2014 Bütçesinin TBMM Genel Kurulunda görü?ülmesi sürecinde de sahip ç?kaca??z. Milletimizin de bizi desteklemesini ve Meclisine emanet etti?i Bütçe Hakk?’na sahip ç?kmas?n? bekliyoruz. ?ktidar?n bu yetki tecavüzü ve hak gasp?n? millete duyurmakta sadece bize de?il, vergi veren olarak size de büyük görev dü?tü?üne inan?yor; en derin sayg?lar?m? sunuyorum” dedi

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim