• BIST 1.329
  • Altın 466,105
  • Dolar 7,9909
  • Euro 9,5147
  • Adana : 19 °C
  • Osmaniye : 19 °C
  • İçel : 22 °C
  • Hatay : 15 °C
  • Kmaraş : 11 °C

Kozan MHP'de Tar?k Kaplan ismi netle?iyor

24.11.2013 13:03
Kozan MHP'de Tar?k Kaplan ismi netle?iyor
M.H.P Kozan Belediye Ba?kan Aday Aday? Tar?k KAPLAN Belediyecilik tecrübesiyle Kozan da fark yaratt?. Tar?k KAPLAN genç, dinamik olma özelli?inin yan? s?ra bilgi birikimiyle ön plana ç?k?yor.

Adana Büyük?ehir Belediyesindeki görevlerinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi Kozan Belediye Ba?kan adayl??? için resmi müracaatta bulunan Tar?k KAPLAN seçim faaliyetlerini aral?ks?z sürdürüyor. 

Televizyon programlar?, radyo programlar? ve esnaf ziyaretlerle faaliyetlerini yürüten Tar?k KAPLAN bilgi ve birikimi ile insanlara heyecan veriyor. Genç ya??na ra?men i? hayat?ndaki ba?ar?lar? ile dikkat çeken KAPLAN, özellikle Adana Büyük?ehir Belediyesinde edindi?i yerel yönetim tecrübesi ve ülke meselelerine olan hakimiyeti ile ön plana ç?k?yor. halk nezdinde günden güne yükselen bir ivme ile ad?ndan söz ettiriyor. MHP aday?n?n Tar?k KAPLAN olmas? gerekti?ini söyleyen insanlar ço?unlu?a ula?m?? durumda görünüyor.

Kozan’?n temel sorunlar?n?n i?sizlik, ?ehirle?me ve altyap? oldu?una dikkat çeken Tar?k KAPLAN bir anlamda ezberleri bozuyor. Di?er aday adaylar?ndan farkl? olarak yerel yönetimleri ve sorunlar?n çözümlerini tart???yor, ülke meseleleri ile ilgili net ve anla??l?r yorumlarda bulunuyor.   Halk?n belediyecilik ile alakal? konularda yan?lt?ld???n?, 10 y?ld?r Kozan’? yöneten yerel yönetimin iktidar partisine mensup olmas?na ra?men Kozan için geçici çözümler üreterek ?ehri makyaj mant???yla yönetti?ini, ülke meselelerinde gündemin yönetilmeye çal???ld???n?, Diyarbak?r daki foto?rafta Ba?bakan ile y?llarca askerimizi, polisimi ?ehit eden PKK l?lar?n lojistik ihtiyaçlar?n? gideren Barzani’nin el ele oldu?unu  ifade eden Tar?k KAPLAN Kozan da yay?n yapan yerel televizyon KOZAN TV ekranlar?nda kat?ld??? canl? yay?nda ?u ifadeleri kulland?;

“AKP YöNET?C?LER? BA?BAKAN ?LE BARZAN?N?N ELELE RES?MLER?N? B?LBORDLARLA HALKA GöSTERMEL?D?RLER. “

Diyarbak?r da ya?ananlar kepazelikten ibarettir. El ele tutu?anlar?n s?rayla incelenmesi gerekir. Bu ülkenin Ba?bakan?n?n Kürdistan ç???rtkanl??? yapt???  il Türk Milletine ziya Gökalp i hediye etmi?tir. Diyarbak?r bizim için Ziya Gökalp tir. Ziya Gökalp te Diyarbak?r d?r. O Türk Milliyetçili?inin sosyolojik temellerini atm??, bize ba?ucu kitaplar?m?z? hediye etmi?tir. “Vatan ne Türkiyedir Türklere nede Türkistan, Vatan büyük ve  müebbet bir ülkedir; TURAN” ile bize vatan? ve turan? ö?retmi?tir. Bizim için vatan uçsuz bucaks?z , ufkun alamad??? sonsuz bir co?rafyad?r. Ve bu vatan?n ad? Turand?r.

Diyarbak?r da ya?anan rezilli?i halka anlatma görevi AKP li yöneticilere dü?mektedir. Onlar Ba?bakan?n att??? ad?m? destan diye bilbordlara ta??d?lar. ?u anda da Diyarbak?r da ya?anan rezilli?in foto?raf?n? acilen halka iletmelidirler. Mümkünse bilbordlar arac?l???yla Genel Ba?kanlar?n?n Barzani ile el ele göz göze çektirdi?i resimleri halka tan?ts?nlar. Utanacaklar?n? zannetmiyorum. Ama halk?n akl?n? dershane, ö?renci evleri konular?yla kar??t?rmas?n, gündemi de?i?tirmesinler. Bu rezilli?i unutturamayacaklar. “

“KENTSEL DöNü?üM RANTSAL DöNü?üMDüR.”

“Kentsel dönü?üm sanki ilk defa yap?lmaya çal???lan bir kanun ve uygulamaym?? gibi halka anlat?l?yor. Bu yaland?r. 6306 say?l? kanun afet riski ta??yan bölgelerdeki yap?sal dönü?ümlerin nas?l yap?laca??n? izah eder. Ancak bu kanun halk? muhatap alan, halk?n menkullerinin de?er kayb?n? önleyen ve halk?n ihtiyaçlar?na göre düzenlemeler yapmay? esas alan bir kanundu. Fakat hükümet yapt??? yasal bir de?i?iklikle bu kanun kapsam?n? daraltarak halk?n haklar?n? elden almaya yönelik giri?imlerde bulundu. Kozan da yap?lmak istenen kentsel dönü?üm ile alakal? çal??malarda halk hiçbir ?ekilde muhatap al?nmam??t?r. Halk?n sahibi oldu?u yap?lar?n dönü?türülmesinde TOK? ile çal??ma zorunlulu?u getirilmi?tir. Halk?n sahip oldu?u yap? ve arsalar?n k?ymeti artt?r?lacak, ancak halk her ?ekilde borçland?r?lacakt?r. TOK? nin elde edece?i gelir halka iletilmeyecektir. TOK? bu çal??malar?n tamam?n? istedi?i firmalara  pazarl?k usulü ihale ile partizanca da??tmaktad?r. Aç?k ihale bile yapmamaktad?r. Halk?n sahip olduklar?ndan kazand?klar?n? yanda? mütahitlerin gelir hanelerine yazd?rmaktad?r.  Bu i?ten ç?k?? yolu Kozan  Belediyesinin halk? muhatap almas?d?r. Elimizde bulunan rapora göre Mahmutlu Mahallesinde 91 hektar alan kentsel dönü?üm alan? ilan edilmi?tir. Fakat raporda çok aç?k ve net bir ?ekilde bölgede deprem ve heyelan riski bulunmad??? belirtilmektedir. Bu raporu neden halkla payla?m?yorsunuz?  Kentsel dönü?üm çal??malar?n?n Türkiye deki uygulamalarda ad? rantsal dönü?üm olmu?tur.  Kozan Belediyesi e?er mevcut kanunu kullanarak bu çal??may? yapm?? olsayd? halk?n ma?duriyetinin giderilme yollar? vard?. Ancak bu yol tercih edilmemi?tir. Bu çal??ma ile halk?n sahip oldu?u yap? ve arsalar?n imar de?eri artt?r?lacak, ancak bu art?r?mdan ortaya ç?kacak gelirlerden halk faydaland?r?lmayacakt?r. Kozan Belediyesinin bir an önce halk? aç?k bir ?ekilde bilgilendirmesi ve muhatap almas? gerekir. Kozan Belediyesi Mahmutlu Mahallesi ile ilgili yol haritas?n? halka aç?klamal?d?r. Ben yapt?m oldu mant???yla ?ehir yönetilmez. “

Kozan’?n halkça ve hakça bir yönetime 30 Martta kavu?aca??n?, milliyetçi belediyecilik  iradesinin Kozan’?n sorunlar?na merhem olaca??n?, MHP kadrolar?n?n haz?r oldu?unu, belirten Tar?k KAPLAN ;” AKP iktidar? Kozan ? yok saymaktad?r. Bu iktidar Kozan ? ve Kozan l?y? kendi kaderine terk etmi?tir. AKP ne istediyse verdi bu memleket. Bazen 5 bazen 7 vekil verdi. Bakan verdi. Onlar sa bu memlekete hizmeti çok gördüler. Ba?bakan ?n Kozan mitingini destan diye bilbordlara ta??yan beyler, bu halk?n sorunlar?n? anlatt?lar m?? Ne istediler Kozan için ? Ne ald?lar? Koskoca bir hiç. Te?vik yok, sanayi yok, i?sizlik çok, geçim s?k?nt?s? çok. Her gün yeni intiharlar var Kozan da . Halk buhranda. Kozan halk? i? için Kadirliye gidi? geli? yapar hale getirilmi?. Söylenecek çok söze gerek yok. Milliyetçi belediyecilik anlay??? e?it hizmeti ve adaleti getirecek. Halka tepeden bakan, kibir ve enaniyet dolu bir zihinle ülkede, Kozan da yönetilemez. Peygamber efendimizin buyurdu?u gibi; zalimleri göreve getirmeyerek zulmetmelerini engellemek ve onlara da yard?mc? olmak gerekiyor. “ ?eklinde konu?tu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim