• BIST 1.127
  • Altın 500,390
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Adana : 25 °C
  • Osmaniye : 26 °C
  • İçel : 26 °C
  • Hatay : 26 °C
  • Kmaraş : 26 °C

Kentsel Dönü?üm

02.02.2014 20:53
Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

ülkemizde, 1960 y?llardan itibaren 2000 y?llar?n ortas?na kadar normal nüfus art???n?n yan? s?ra k?rsal kesimden ba?ta büyük?ehirler olmak üzere kentlere, ilçelere do?ru sebepleri, gerekçeleri farkl? olsa da az?msanmayacak bir oranda göç oldu. Bu göç hareketleri geldikleri yerlerden do?al olarak beraberinde farkl? ya?am tarzlar?n?, al??kanl?klar?, farkl? kültürleri de beraberinde getirdi. ?ehirler, kasabalar ise bu göçe haz?r de?illerdi. D??ar?dan gelen nüfusun bar?nma ve konut beklentilerini kar??layamad?klar? gibi yerle?mesi için bir imarl? yer/ arsa dahi gösteremediler. Bunun sonucu olarak da yerini yurdunu terk edip gelen insanlarda o günün Tapu ve Kadastro ile ?mar mevzuat?ndaki bo?luklardan da istifade edilerek, özel parselasyonlar, hisseli sat??lar gibi yöntemlerle büyük ?ehir ve kasabalar?n kenarlar?nda gayri nizami mahalleler olu?turmaya ba?lad?lar.  Belediye yönetimleri de bu çarp?kl??a bazen siyasi beklentiler u?runa çanak tuttu, Baz? belediyelerde a??r? göç nedeniyle imarl? arsa üretiminde, alt yap?da ve tedbir almada kifayetsiz kald?lar.
 Bu çarp?k yap?la?maya bir dur denmesi gerekiyordu neticede 1980 li y?llar?n ba?lar?nda ba?ta 3194 Say?l? ?mar Kanunu, 2942 Say?l? Kamula?t?rma Kanunu ve Tapu ve Kadastro kanunlar?nda gerekli bir k?s?m de?i?iklikler yap?larak, miras yoluyla intikaller d???nda belli miktar?n alt?nda kalan hisseli sat??lar büyük ölçüde önlendi, hatta arsa ve arazilerde toplula?t?rmaya yönelik düzenlemeler de yap?ld?.
 Ancak o y?llardaki siyasi istikrars?zl?klar? f?rsata dönü?türen bir k?s?m vatanda?lar her seçim öncesi özellikle hazine ve kamu ta??nmazlar?n? i?gal edip üzerine kaçak ve gecekonduvari evler ve i?yerleri yapt?lar. Ba?l? olduklar? mahalli idareler – belediyeler de bu tür düzensiz yap?la?malara siyasi beklentileri u?runa maalesef göz yumdular. Bu çarp?k yap?lar?n ço?almas?na, imar ad?na, ?ehircilik ad?na ?ehir dokusunun/esteti?nin bozulmas?na sebebiyet verdiler.
2000 li y?llardan sonra kaçak ve kay?t d??? yap?lanmalar ülke genelinde büyük oranda durduruldu, önü kesildi ve TOK? öncülü?ünde yeni teknojilerle ?ehircilik ilkelerine uygun, depreme dayan?kl? toplu konut üretimine h?z verildi, bir taraftan da yenileme ve çal??malar?na ba?land?.
 Ne varki, geriye dönük olarak 45-50 y?ll?k bu çarp?k yap?lanman?n da temizlenip ileri ?ehircilik standartlar?na uygun hale getirilmesi gerekirdi. Yoksa bu sa?l?ks?z ve riskli yap?larla nereye kadar gidilirdi. Bu da mevcut imar yasas? ile geriye dönük olarak sil ba?tan ele al?n?p uygulamaya geçilmesi bir tak?m hukuki engellemeleri ve s?k?nt?lar? da beraberinde getirmekteydi.
ülke düzeyinde ses getiren ve büyük y?k?mlara ve ac?lara sebebiyet veren binlerce can alan Marmara, Düzce ve Van depremleri bu yenilenmenin/dönü?ümün uygulanabilir yeni bir yasayla ele al?nmas?n? gerekli k?lm??t?r. Nihayet bu sorunlar?n bire bir muhatab? olan belediyelerden bu riskli yap?lar?n ve riskli alanlar?n  bertaraf edilmesi yönündeki yap?c? talepleri de göz önünde bulundurularak çok geç de olsa 6306 Say?l? “Afet Riski Alt?ndaki Alanlar?n Dönü?türülmesi Hakk?ndaki Kanun” 31.05.2012 tarihli R.Gazetede yay?nlanarak yürürlü?e girmi?tir.
 6306 Say?l? Kanun; Riskli yap?, Riskli alan ve Rezerv yap? alanlar?n?n belirlenme ?eklini, tespitini, y?k?m?n?, yerine yenisinin nas?l ve ne ?ekilde yap?laca??n? kira yard?m? yap?lmas? ve hak sahipli?ine kadar bu yap?lardan ve i?yerlerinden yararlananlar? ma?dur etmeden dönü?ümünü detayl? bir ?ekilde aç?klam??t?r. Bu i?lerde kullan?lacak finansman? da sa?lam kaynaklara ba?lam??t?r.
K?saca kamuoyunda/halk aras?nda “Kentsel Dönü?üm ” olarak bilinen 6306 Say?l? Kanunla, çevre ve ?ehircilik Bakanl???; uygulama yetkisi,  gözetim ve denetimi alt?nda do?rudan el at?l?p müdahale edilebildi?i gibi, yetki devri ile ba?ta büyük?ehir ve ilçe belediyeleri olmak üzere TOK? ve ?l özel ?darelerinin üzerinden yenileme çal??malar?n?n önünü açm??, uygulama i?lerini çok daha kolayla?t?rm??t?r.
 Bu Kanunla art?k samimi belediye ba?kanlar? ve iarecilerin mazeret üretme gibi bir lüksleri kalmam??t?r. Bakanl?kça verilen yetki çerçevesinde TOK? ve Belediyeler taraf?ndan kentsel dönü?üm çal??malar? ülke düzeyinde yüzlerce yerle?im biriminde h?zla devam etmektedir.
 Yerel seçimlere 2 ay kala say?n adaylar gündüz – gece demeden oradan oraya ko?u?turuyorlar, daha çok seçmenine ula??p, kendini tan?tmaya, yapacaklar?n? anlatmaya çal???yorlar.
 ?imdi, bu kanunun uygulamas?n? Adana için ele alacak olursak, yukarda bahsetti?imiz kentsel dönü?üme en fazla ihtiyaç duyan illerinden en ba??nda Adana gelir. özellikle Seyhan Belediye s?n?rlar? içerisindeki yap?lar?n %60 ‘?, Yüre?ir Belediye s?n?rlar? içerisindeki yap?lar?n %85 i.kentsel dönü?üme muhtaçt?r.
Hal böyle olunca; benim okuyucular?mdan iste?im bu günlerde aya??n?za gelen bu adaylara, kentsel dönü?ümün kendileri için ne anlama geldi?ini, bununla ilgili bir projelerinin olup olmad???n?, varsa öncelikli olarak nerden ba?lay?p, hangi zaman diliminde bunu tamamlayacaklar?n? sormalar?n? istiyorum.
Adaylardan, sorular?n?za kar??l?k  makul ve mant?kl? bir cevap alabiliyor musunuz?. Verecekleri cevap bu i?e olan samimiyetleri hakk?nda sizde bir kanaat olu?turaca??n? dü?ünüyorum.
Yoksa iki ay sonra hiçbir adaya ula?amazs?n?z, ula?san?z da sizi dinlemezler, geçi?tirirler.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim