• BIST 1.331
  • Altın 462,146
  • Dolar 7,7608
  • Euro 9,4277
  • Adana : 8 °C
  • Osmaniye : 10 °C
  • İçel : 14 °C
  • Hatay : 6 °C
  • Kmaraş : 4 °C

Hatay’da düzenlenen 2014-2017 Strateji çal??tay?’na ATO’da kat?ld?

26.11.2013 13:19
Hatay’da düzenlenen 2014-2017 Strateji çal??tay?’na ATO’da kat?ld?
Hatay’da düzenlenen 2014-2017 Strateji çal??tay?’nda konu?an Atila Menev?e: "ATO ba?ar?lar?yla geleneksel Oda anlay???ndan farkl?la?t?." dedi

Adana Ticaret Odas? Yönetim Kurulu Ba?kan? Atila Menev?e, Adana’n?n ekonomik göstergelerinin yükseltilmesi için her kurum ve kurulu?a görev dü?tü?ünü belirterek, “Adana Ticaret Odas? olarak 2014-2017 dönemini kapsayan geni? çapl? bir stratejik plan haz?rl?yoruz. Bu plan?n hayata geçirilmesi hem Adana’n?n ba?ar?s?, hem de tüm kurumlar?n gelece?e yönelik planl? çal??mas? yönünde iyi bir emsal olacakt?r” diye konu?tu.

Adana Ticaret Odas? 2014-2017 dönemini kapsayan Stratejik Plan?’n?, Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin kat?l?m?yla Hatay’da gerçekle?tirdi?i çal??tay’da görü?tü. ç.ü. ö?retim üyesi Prof. Dr. Nejat Erk’in moderatörlü?ünde gerçekle?en toplant?n?n aç?l???nda konu?an ATO Meclis Ba?kan? Tarkan Kulak, Adana’n?n ticari hayat?n? dünya trendlerine uygun olarak geli?tirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildi?ini belirterek ?unlar? söyledi:

“Adana Ticaret Odas? olarak, kentimizin ekonomik geli?imine; üyelerimizin mesleki faaliyetlerinde daha aktifle?tirilmesi ve yetkinle?tirilebilmesine yönelik bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, özendirme ve mesleki e?itim faaliyetleri ile h?zl? bir ba?lang?ç yapabiliriz. çünkü üyelerimiz, içerisinde bulunduklar? rutinde göremeyebilecekleri dünyadaki de?i?en trendlerden bu yolla haberdar edilebilirler. Hiç ihracat yapmam?? olanlara, ürettikleri mallar? satabilecekleri daha iyi pazarlar olabilece?ini bu yolla iletebiliriz. özellikle KOB? niteli?indeki üyelerimizin üretim yöntemlerini basit yat?r?mlarla geli?tirdikleri ve de?i?tirdikleri taktirde daha verimli olabilmelerine ve daha farkl? pazarlara ula?abilmelerine vesile olabiliriz. Bu çal??tay’?n, Adana’n?n gelece?inin ?ekillendirilmesi bak?m?ndan çok önemli bir organizasyon olaca??na inan?yorum.”

ATO Yönetim Kurulu Ba?kan? Atila Menev?e de Adana’n?n bir çok alanda plans?z hareket etti?ini ve bunun da göstergelerine olumsuz yans?d???n? ifade ederek, “Stratejik Plan çal??tay?’nda saptanan öneri, dü?ünce, görü? ve sonuçlar? yak?n süre içerisinde di?er Odalar ve sivil toplum kurulu?lar? ile de payla?aca??z” dedi.

ATO’nun, sadece ülkemizde de?il Avrupa Birli?i Kurumlar? ve Avrupa Odalar Birli?i nezdinde de son derece iyi tan?nan ve itibarl? bir Oda oldu?una i?aret eden Menev?e konu?mas?nda ?u görü?lere yer verdi:

“Odam?z geçmi? y?llarda yapt??? ba?ar?l? çal??malarla Türkiye’de bilinen ve kamu görevi gören Oda anlay???ndan farkl?la?may? ba?arm??t?r. Bu yönümüz d?? payda?larca dile getirilmektedir. Mevcut durumu ve çal??malar? sürdürmek geri kalmak anlam?na gelir dü?üncesiyle her gün biraz daha iyi olman?n çabas? içerisinde olmal?y?z. Bugün burada bulunmam?z?n nedeni de budur. Seçimleri tamamlaman?n ard?ndan 4 y?l süreyle bize tevdi edilen bu görevi en iyi ?ekilde nas?l yerine getirebilece?imizin aray??? içerisindeyiz. Biz bu noktada Odam?z?n daha iyi hizmetlere imza atabilmesi bak?m?ndan için temel baz? de?i?imleri yapmam?z gerekti?ini dü?ünüyoruz. Bunlardan en önemlisi Odam?z?n tüm organlar?n?n etkin faaliyet içerisinde olmas?n? sa?lamakt?r. Meslek Komiteleri bizim temel bilgi ve veri kayna??m?z. Bu nedenle Meslek Komitelerimizi bu dönemde daha aktif hale getirece?iz. Nitekim sizler Komitelerdeki canlanmay? san?r?m fark ediyorsunuz. Bunu çok daha iyi seviyeye getirmek zorunday?z. Biz komiteler vas?tas?yla Adana ekonomisinin en k?lcal damarlar?ndaki at??? dahi hisseder durumda olmal?y?z. ?kinci önemli konu klasik yönetim anlay???ndan etkile?imli yönetim ya da “yöneti?im” anlay???na geçi? olmal?. Hizmet sürecinde karar veren, hizmeti üreten ve hizmetten yararlanan dahil camiam?zdaki herkes söz sahibi olmal? i?in daha iyi olmas? için sürece katk? verebilmelidir. Bu amaçla ileti?im ve etkile?im kanallar?m?z? geni?letece?iz, güçlendirece?iz. Bir üçüncü temel konumuz ise planl? hareket etmek olmal?d?r. Oda gündemini d??ar?dan gelen bilgi belgelerle olu?turan edilgen yap?dan, kendi “olmas? gereken” gündemini ara?t?ran ve olu?turan etken bir yap?ya dönü?melidir. Bu noktada kamusal görevlerimiz, idari i?lerimiz ana gündemimiz olmaktan ç?kmal? ekonominin geli?tirilmesi, üyelere destek hizmetleri üretilmesi ana gündemimiz olmal?d?r.”

ATI Yönetim Kurulu Meclis ve Meslek Komiteleri Ba?kanlar?n?n kat?ld??? toplant?da; kurumsalla?ma, entelektüel kapasitenin art?r?lmas?, bilgi teknolojilerini etkin ve verimli kullanma, Oda hizmet kapasitesinin ve araçlar?n?n geli?tirilmesi (e-ato), hizmet standardizasyonu, d?? ticaret hacminin art?r?lmas? (ikili i?birli?i görü?meleri, UR-GE projeleri, yurtd??? geçici tan?t?m ofisleri / temsilcilikler, fuar kat?l?m destekleri ve organizasyonlar?), ARGE- inovasyon , katma de?eri yüksek ürün ve sektörlere geçi?, kent içindeki da??n?k sanayi yap?s?n?n sitele?me ile ?slah edilmesi, kümelenme, üyeye özel dan??manl?k hizmetlerinin geli?tirilmesi, e?itim hizmetleri, yeni hizmet binas?, TOBB ETü Fakültesi’nin Adana’da kurulmas? ve Adana Meslek Liseleri Kampüsü gibi çe?itli projelerin ele al?n?rken,  önümüzdeki dönemde izlenecek stratejinin belirlenmesine yönelik maddeler arama konferans? yöntemiyle önceliklendirilerek belirlendi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim