• BIST 1.127
  • Altın 500,741
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Adana : 24 °C
  • Osmaniye : 23 °C
  • İçel : 25 °C
  • Hatay : 24 °C
  • Kmaraş : 24 °C

Halklar?n Birbirine Dü?manl??? Olamaz!

07.05.2014 15:41
Prof. Dr. Esat ARSLAN

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Dün gibi an?ms?yorum. üçüncü milenyumun ba?lar?nda 26–27 Ocak 2002 tarihinde, -bilen, bilir-tarihçilerin kutsal mekân? Londra’daki “Do?u ve Afrika çal??malar? Okulu” (School of Orient and African Studies SOAS)nda Soyk?r?m Nesilleri konulu bir bilgi ?öleni(sempozyum) ‘ne kat?lm??t?m. Orada ya?ayan Türklere yak?nl???yla tan?nan, Ermeni tarihçi ve sanat ele?tirmeni Prof.Hovhaness Pilikian’la tan??m??t?m. Ko?ar ad?mlarla yan?m?za gelen ve kart?n? bizlere takdim ettikten sonra; ba??n? rahmetli Gündüz Aktan’?n omzuna koyarak, a?layan a?a??daki tümcelerle bir ç?rp?da ya?am?n? özetleyen bir bilim adam? ile birlikte olmu?tuk. Bana dönerek:

“ Dediklerinize aynen kat?l?yorum. Benim ailem de Anadolu kökenli. Babam 1915 y?l?nda Adapazar?’ndan göç etmek zorunda kalm??. O tarihte ya?anan olaylar?, ister soyk?r?m, ister katliam, isterse etnik temizlik olarak de?erlendirin, ne olursa olsun ortada ya?anan bir durum var. Ben yapt???m çal??malar?mda bunun arkas?nda as?l planlay?c? güçlerin ?ngiliz ve Alman emperyalizmi oldu?unu gördüm.”

Onlarca y?ld?r ya?am?? oldu?u psikolojik travmatik olguyu görüyor ve içim eziliyordu. Hele ki bunlar? söylerken ba??n? rahmetli Gündüz Aktan’?n omzuna koyarak a?lamas?, ya?anan bir gerçe?i yans?t?yordu. Prof. Pilikian ya?am?n? varl???n?n nedeni olan, genelle?mi? bir sorun gibi önemli sorunlara neden olabilecek bir olguyu yani “ma?duriyet psikolojisi”ni kendi belle?inde yaratm?? ve bunu bir sosyal rol ve yeni bir kimlik olarak benimsemi?ti. Daha do?ru bir deyi?le, d?? dünya ile ili?kilerinde sorunlar ya?am?? oldu?u her halinden belli oluyordu. Pilikian konu?mas?n? ?öyle sürdürmü?tü:

“ ?ngilizler ve Almanlar?n fikir hocal???n? Te?kilat-? Mahsusa taraf?ndan örgütlenen çeteler “Ermeni Soyk?r?m?”ndan sorumludur. Ya?ananlar?n sorumlusu olarak Türk halk?n? özellikle de bugünkü Türk halk?n? göstermek do?ru bir yakla??m de?ildir. Halklar?n birbirine dü?manl??? olamaz. Türkiye’den göç eden olaylar?n birinci dereceden ?ahidi ve ma?duru babam bana bunu ö?retti.”

Sözün bitti?i yer i?te bu tümcede gizli idi. “Halklar?n birbirine dü?manl??? olamaz.” 1915 olaylar? ele al?nd???nda, meseleye “1915 Olaylar?” içersinden “Osmanl? Halklar? Trajedisi” olarak bakmak gerekmektedir. Geçen makalemizde irdeledi?imiz gibi “Tehcir” gibi yap?lan di?er büyük yanl??lardan birisi de meseleye “Ermeni Sorunu” olarak yakla?makt?r. Bu yakla??m yanl??lar?n belki de en büyü?üdür. Sorunsal? “Ermeni Sorunu” olarak yaftalad???n?zda, Ermenilerin de “Türk Sorunu” var oldu?unu gündeme getiriyorsunuz, demektir. Olaya Türklerin “Ermeni Sorunu” olarak bakt???n?zda, meseleyi içinden ç?k?lmaz bir hale getiriyorsunuzdur ki, gerçekten de en tehlikeli yakla??m budur. Oysa bu mesele do?rudan do?ruya yay?lmac? büyük devletlerin “Do?u Sorunu” (Eastern Question) ba?lam?nda Osmanl? Devletinde ya?ayan otantik halklar?n aras?na nifak sokmaktan ba?ka bir ?ey de?ildir. Sa?l?kl? sonuçlara ula?abilmek için “Türkiye-Ermenistan ?htilaf?”na öncelikle Büyük Devletlerin “?ark Meselesi” ba?lam?nda yakla??lmal?d?r. Sorunun ç?k?? noktas? ise Osmanl? Devletinin ?slam ço?unlu?u olan K?r?m‘? yitirmesinden sonra can?ndan can kopartarak imzalam?? oldu?u “1774 Küçük Kaynarca Antla?mas?” olmu?tur. Günümüzde K?r?m’da ve Ukrayna’da ya?ananlar da 240 y?l önce ya?anandan pek farks?z de?ildir. Bu nedenle, Rusya güdümündeki ve özellikle Kafkasya’da ya?ayan Ermeniler, 1798'den itibaren Rusya’n?n K?r?m’dan Kafkasya'ya, Kafkasya'dan Kilikya(çukurova)'ya do?ru sava? hareketlerinde tüm Osmanl? Rus sava?lar?nda öncü rolünü üstlenmi?lerdir. özetleyecek olursak, 1798, 1800, 1808, 1809, 1828, 1829, 1853, 1877–78 sava?lar?n?n kavramsal ana konsepti, siyasî zeminde Osmanl? Devletinin payla??lmas?n? do?u Anadolu illerinde yapay bir Ermenistan ve özerk Kürdistan Devletçiklerinin kurulmas? üzerine bina etmek demektir. Unutulmamal?d?r ki, bu sorunsal öncelikle “Bir Türk-?slam kenti olan “Revan”’?n “Erivan Oldurma Serüveni “ve devam?nda Anadolu’ya do?ru geni?letilmesidir.” Konunun Rus kaynaklar?yla teyit edildi?inde gerçeklik daha da belirgin bir biçimde ifade edilebilir. 1908’de “Erivan Vilâyet Matbaas?”nda bas?lan Rusça resmî ”Pamyatnaya Knijka Erivanskoy Guvernii na 1908 God” adl? il y?ll???nda Erivan’da 242 köyde 65.149 “Tatar” (Türk), 5.579 Kürt Toplam = 70.728 Müslüman) ve 45.329 Ermeni oldu?u belirtilmektedir. Ta?nakç? Ermeniler, Mart 1918 ‘den ba?layarak ,”Revan Türkleri”ni pek vah?ice k?r?p kaç?rtarak,”Ermeni çoklu?u” kurma?a çal??m??lard?r. ifadeleri bulunmaktad?r. Bu konu belleklerimize iyi bir ?ekilde yerle?tirilmeli ve kaz?nmal?d?r, sevgili okurlar.

 

 M. Fahrettin Kirz?o?lu, Bütünüyle Sivas Kongresi, c.I, Ankara, 1993, s.277

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim