• BIST 1.210
  • Altın 484,059
  • Dolar 7,8553
  • Euro 9,2901
  • Adana : 18 °C
  • Osmaniye : 18 °C
  • İçel : 22 °C
  • Hatay : 16 °C
  • Kmaraş : 16 °C

Eman Yurdu, ?man Yurdu

28.01.2014 09:16
Ömer AĞAÇLI

Ömer AĞAÇLI

Bu sitede daha önce “ Sosyal Varolu? ve Din ?li?kileri” konusunda ir makale yazm??t?m. ?imdi yeniden bu konuya dönmek ve yeni, kimi ?eyler söylemek istiyorum. “ Sosyal Varolu? ve Din ?li?kileri” konusu Müslüman insan?n dünyas?nda en problemli konudur. çünkü problem, din ve dünya i?lerinin mahiyetini yeterince kavranamam?? olmas?ndand?r.
?nsan do?as? ontolojik var olu?ta birlikte var oland?r. Bu var olu?ta insan iki boyutludur. ?nsan?n kendini gerçekle?tirmesi  (Bir misyonun yerine getirilmesi) tümüyle onun manevi boyutunda ortaya ç?kan halledir. Ama ayn? insan maddi, sosyal yap?s? gere?i maddi varolu?u da vard?r. ?nsan?n manevi gerçekle?tirmeleri maddi boyutla da ili?kilidir. Maddi hayat? sa?l?kl? ve düzenli olmayan bir insandan manevi gerçekle?tirmeler beklenemez. Yani insan?n kendi do?as?na uygun ya?am sürebilmesi onun sosyal var olu?taki durumuna ba?l?d?r. Bu nedenle Allah ile kul aras?ndaki bir manevi ili?ki olan din, insan?n sosyal var olu?una kay?ts?z kalmaz, ona sosyal var olu?un kurulmas?nda yön gösteren ilkeler, de?erler önerir. ?nsan, d?? dünya ile ili?kilerini zaman ve zemine ba?l? olarak de?i?en ko?ullar çerçevesinde kendi kurmak durumundad?r.
Din, insana Allah’?n ruh vas?tas?yla güç yükledi?ini ve kendisini nas?l bilebilece?inin yol ve yöntemlerini belirtirken, dünya hayat?nda nas?l hareket edece?inin temel, de?i?mez de?erlerin de belirtmektedir. ?u kadar var ki hayat?n? daima iyiye, güzele ve do?ruya dayal? olarak kurmak durumundad?r. Say?n Hasan Onat’?n belirtti?i gibi ?slam, insanlar?n insanca ya?ayabilmesi ve insanl?klar?n? en iyi ?ekilde gerçekle?tirebilmesini sa?layacak, adaletin e?emen oldu?u ahlaki bir toplumsal hayat olu?turabilmek için gerekli olan tüm de?erleri kurucu ilkeler olarak ortaya koymu?tur ?nsan?n tüm kültür alanlar?n?n iyiyi, güzeli ve do?ruyu gerçekle?tirecek biçimde kurulabilmesi için, de?i?mez, zaman ve mekan kay?tlar?na girmeyen, insan do?as?n?n gere?i olan evrensel de?erlere ihtiyac? vard?r. Din bu de?erleri tan?mlayarak insan?n hayr?na insan?n önüne koymu?tur. Bunlar ahlaki de?erlerdir. Ahlaki de?erleri dinden ba?ka hiçbir kurum tan?mlayamaz. E?er insana de?erlerin tan?m? b?rak?l?rsa, insan bunlar? kendi nefsinin keyfine göre tan?mlar. Be?eriyet için en tehlikeli yol budur.

Hz. Peygamber’in yirmi üç y?ll?k vahiy sürecinde insanl??a tebli? etti?i de?erler bombarduman? bundan ibarettir. Sünnet, kurallar dizisi de?il, ilkeler ve de?erler manzumesidir. Bu de?erler bireysel ve toplumsal hayatta uyguland???nda, kültürün bir parças? haline getirildi?inde toplumsal ve fiziksel mekan?n yap?s? “ Eman Yurdu” haline dönecektir.
Kur’an önerdi?i de?erler manzumesiyle insanlar? öyle bir ya?am kurmaya kutsamaktad?r. Din insan? önerdi?i ahlaki de?erlerle yücelmesini, olgunla?mas?n? yani medenile?mesini istemektedir. çünkü din, medeni toplumlarda, medeni insanlar?n anlayabilece?i, ya?ayabilece?i ilahi bir var olu? gerçe?idir. Gayri medeni, cahil s?radan insanlar?n dinden bir ?ey anlamas? ve ya?amas? mümkün de?ildir. Akl? sa?lam olmayan?n dini olmaz. Bu gün Müslüman alemine bak?n?z söylediklerimizi rahatl?kla görmek mümkündür.

Sosyal var olu? mekanla da yak?n ili?ki içerisindedir. ?nsanlar?n ya?ad??? fiziksel mekan?n düzenlenmesi çok önemlidir. Fiziksel mekan insanlar?n iç dünyalar?n?n d??a yans?mas?, d?? dünyan?n da insan?n iç dünyas?n? etkilemesi art?k görülmelidir. Dini dille ifade edersek zahir, bat?n? ; bat?n da zahir ile etkile?im halindedir. Say?n ?aban Ali Düzgün ‘ün yerinde tesbiti çok önemlidir. Say?n Düzgün, bir ?ehrin ya?amaya de?er bir mekana dönü?türülebilmesinin yolu, orada ya?ayan insanlar?n kendilerine de?er yaratacak bir misyon biçmelerinden, hayata kendi de?erleriyle müdahale etme iradesi göstermelerinden geçer. Böyle bir düzende ancak insanlar kendilerine verilen misyona dayanarak yeni kültür ve medeniyet aç?l?mlar?n? gerçekle?tirebilir, tarihin ak???n? de?i?tirecek eylemlerde bulunabilirler.

Hz. Peygamber’in Medine’de gerçekle?tirmeye çal??t??? i?lerin tümü “ Eman Yurdu” kurma çabalar?ndan ba?ka bir ?ey de?ildir. çünkü “ Eman Yurdu” olmadan, “ ?man Yurdu” olamaz. Eman Yurdu zahiri be?eri alemidir insan?n; ?man Yurdu da ilahi hayat?d?r, ilahi alemidir. Be?eri alem düzelmeden, ilahi aleme yani gök yüzüne yol bulmak mümkün de?ildir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim