• BIST 1.127
  • Altın 499,739
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Adana : 19 °C
  • Osmaniye : 18 °C
  • İçel : 21 °C
  • Hatay : 21 °C
  • Kmaraş : 19 °C

'Dünün gerçekleri', 'Bugünün gerçekleri'

01.04.2014 09:44
Ömer AĞAÇLI

Ömer AĞAÇLI

“Var olu?” ta dünü ve bugünü ortaya ç?kartan zamand?r. Var olu?u var eden mutlak varl?k Allah’t?r. Allah her ?eyi kendi zat ilmine göre iradesiyle “ zaman “ arac?l??? ile yaratarak var eder.

“ Zaman” ?n mahiyeti konusu öteden beri ak?l sahiplerinin öncelikle üzerinde önemle durdu?u konu olmu?tur.

 Bir fizik profesörü arkada??ma “ zaman nedir?” diye sordu?umda bana “Sen fizikçi de?ilsin, sana zaman? nas?l anlatay?m. Sen zaman? saat olarak kabul et ve bununla yetin, böyle bil.” Demi?ti. Hep beraber gülmü?tük…

Aradan geçen zaman sonra Hz. Peygamber’in “ Zamana sövmeyin, zira zaman Allah’t?r.” Sözünü ö?rendikten sonra ben de bu kez fizikçi arkada??ma “ Sen bana zaman saattir, demi?tin. Halbuki zaman saat de?il, Allah m??  “ dedim. Hep beraber yeniden güldük.

 Gülünecek, espiri yap?lacak, önemsenmeyecek bir taraf? yok zaman?n. Tam tersine üzerinde ciddiyetle durulacak kozmik, ayn? zamanda var olu?sal bir kavramd?r zaman…

Hz. Peygamber’in “ Zaman Allah’t?r.” Sözü elbette mecazd?r. Zaman zat’?n kendisi de?il O’nun yaratt??? bir ?eydir. Allah’?n yaratt??? bir ?eye Allah denmesi mecazd?r. Zaman Allah’?n “ dehr” ismine tekabül etmektedir. Allah dehr ismine göre zaman? yaratand?r. Zaman yarat?lm?? bir ?eydir. Zaman muhdestir…

“Zaman”, var olu?ta geçmi?i, bugünü ve gelece?i belirleyicidir. Biz insanlar zaman ve mekanla kay?tl?y?z. Her ?eyi zaman ve mekana göre de?erlendiririz, hükümler veririz. Bize göre de?i?imi sa?layan zamand?r.

 Zaman?n kendisinin de?i?ken mi, sabit mi oldu?u üzerinde hep durulmu?tur. Zaman?n mahiyetini bilmek be?er için imkans?zd?r. Bildi?imiz tek ?ey de?i?imi sa?layan?n zaman oldu?u gerçe?idir. Zaman?n alg?lanmas? veya alg?lanan ?eyin zaman ba?lam?nda alg?lanmas? do?rudan do?ruya bilinçle ilgilidir.

 Yüksek bilinç düzeyindeki kimselerin zaman hakk?nda söylediklerine bak?nca; kimileri zaman?n sabit, kimileri de göreceli, hatta zihnin üretti?i bir alg? oldu?u yönünde…

?bn Arabi “ zaman, mekan yoktur. Zaman, mekan toptan inkard?r.” diye bizleri hayretlere dü?ürüyor. Onlar?n sözleri kendi bulunduklar? idrak düzlemlerine göredir. Ve tümüyle kendi halleri ba?lam?nda söylenmi? sözlerdir.

 Bize göre zaman, Allah’?n yaratma faaliyetlerinde ortaya ç?kan bir kavramd?r. Allah’?n yaratma faaliyetleri ile ilgili Kur’an’da yedi ayet vard?r. Bu ayetler var olu? üzerinde dü?ünenlere yol gösterici mahiyettedirler.

55/29 : “ Allah her an yaratma halindedir.”

9/5     : “ Allah her ?eyi ilimle yaratmaktad?r.”

6/8     : “ Allah’?n ilmi her ?eyi ku?atm??t?r. “

30/27 : “ Yaratmaya ba?layan sonra tekrar yaratan 0’dur.”

Akl? Yukar?daki ayetler ba?lam?nda var olu?u de?erlendirdi?imizde ?öyle bir hüküm vermek mümkün görünmektedir: Allah her an ( sürekli) ilimle yeniden yaratma halindedir. ?u kadar ki yenilik ve yenilenme Allah’?n kanunu olarak ortaya ç?kmaktad?r.

Yenilik ve yenilenme, dünü, bugünü ve gelece?i de ortaya ç?kartmaktad?r. Dün, bugün, gelecek bizi zaman kavram?na götürmektedir. Yeniden yaratma daha önceki hallerden farkl?l??a da i?aret etmektedir.

Kur’an Allah’? tan?tt??? gibi, O’nun yaratma kanunlar?n? da aç?klamaktad?r. Tüm evren Allah’?n eseridir. Eser, yarat?c?n?n s?fatlar?ndan dolay? ortaya ç?kar. Kur’an’a göre Allah’?n kanunlar? de?i?mez. Allah’?n kanunlar? “Sünnet’ullah” olarak ifade edilmektedir. Sünnete uymak Allah’?n yaratma kanunlar?na uymakt?r. Allah’?n kanunlar? asl?nda do?an?n kanunlar?d?r. ?nsan ilim yapmakla Allah’?n kanunlar?n? anlamaya çal??maktad?r. Ba?ka bir ?ey de?ildir. ?nsan ilim yapmakla bir gerçe?i in?aa etmiyor ki, Allah’?n in?aa etti?i bir gerçe?i anlamaya çal???yor. ?nsan bu var olu? gerçe?ini anlad???nda tüm zihni sorunlar?ndan da kurtulacakt?r. Zihni ve iç dünyas? da zenginle?erek rahatlayacakt?r.

Akl? kar???kl?ktan kurtulacakt?r. Her ?eyden öte gurur ve kibir mahzenlerinden yakay? kurtaracakt?r. çünkü gurur ve kibir insan?n hakikati görmesinde en büyük engel, perdedir. ?eytan insan? gurur ipine asar, salland?r?r. ?eytan?n ipinden boynunu kurtaracakt?r.

Bütün bunlardan sonra dün ve bugün kavramlar?na dönelim.

Dün geçmi? gitmi?tir. Bir daha gelmeyecektir. Allah’?n dün yaratt?klar? dünün gerçekleridir. Allah ?u anda yaratma halindedir, onlar? görmek gerekir. Allah’?n ?u anda( bugün) yaratt?klar? gözümüzün önündedir. Allah’?n bugün yaratt?klar? bugünün gerçeklikleridir. Bugün ya?ayanlar bugünün gerçekleriyle kar?? kar??yad?r. Dünü gerçekleriyle de?il…

Bugünün gerçeklerine kar?? bugün tav?rlar almak zorunlulu?u vard?r.

Ak?l ve idrak sahiplerinin ilk kavrad??? kozmik (ilahi) hakikat budur. Ve bunu insanlara kendi dönemlerinde döne döne aç?klam??lard?r.

Hz. Ali : “ Her nesil farkl? zamanlara aittir. çocuklar?n?z? kendi zaman?n?za göre de?il, onlar?n zaman?na göre yeti?tirin.   Diye bu kozmik kanuna göre tav?r al?nmas?na i?aret etmi?tir.

 Kur’an’da 103 Sure “ Asr Suresi” dir. Asr, yüzy?l, ikindi vakti anlam?na gelmektedir. 103/1,2,3 : “ Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller i?leyenler, birbirlerine hakk? tavsiye edenler ve sabr? tavsiye edenler müstesnad?r.”

Bu surede Hz. Peygamber “Asra yemin ediyor, insan?n asra uygun tav?rlar almamas?n?n sonunun hüsran olaca??n? söylüyor. çünkü kendisi son peygamber olarak vahyi tüm özgünlü?ü ile tamamlatarak insanl??? yeni bir zamana ta??m??t?r. ?nsanl??a yeni bir ruhsal hareket vermi?tir. Her peygamber kozmosta yenilik yaratm??t?r. Onlar?n as?l misyonu budur. Onlar Allah’?n nurunu ta??yan kaplard?r. Her peygamber insanl??? geleneklerden kurtarmaya çal??m??t?r. Son Peygamber de insanlar? geleneklerden, gelenek denilen yapay ?eylerden kurtarmaya çal??m??lard?r. Hz. Muhammed’e kar?? duranlar asl?nda dünün gerçeklerinden zihinlerini kurtaramayan, adet ve al??kanl?klar?na yenilen benliklerdir.

Geçmi?in gerçekleri zamanla gelenek olarak tebarüz eder, insan ve toplumlar sürekli kendilerini tekrarlayarak yeni gerçeklerden mahrum olarak tükenirler. Gelene?e s?k? s?k?ya ba?l? kalmak Allah’?n yaratma kanunlar?na kar?? duru?tur.

Hz. Mevlana günümüzden sekizyüz y?l önce bu konuya ?öyle de?inmi?tir. “Bugün yeni ?eyler söylemek laz?m canca??z?m.”

?brahim Hakk? Erzurumi de bizleri uyarm??t?r: “Geçmi?le kalma, gelece?e dalma, hal ile dahi olma.” Diye. ?brahim Hakk? Erzurumi’nin “ Geçmi?le kalma” sözünün anlam?, geçmi?in geçip gitti?i bir daha gelmeyece?idir. “Gelece?e dalma” sözünün anlam?; gelece?i Allah’?n daha yaratmad??? ve bu nedenle gelece?in olmad??? yönündedir. “ Hal ile dahi olma” sözünün anlam? ise içinde bulunulan halin de de?i?ece?i ve bu nedenle insan?n içinde bulundu?u halin rehavetine kap?lmamas? gerekti?idir.

Bütün bunlardan sonra geçmi? bitmi?tir. ?u anda olup bitenler vard?r. Gelecek ise yarat?lmad??? için yoktur.                                                                                                                      

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim