• BIST 1.127
  • Altın 501,460
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Adana : 25 °C
  • Osmaniye : 26 °C
  • İçel : 26 °C
  • Hatay : 26 °C
  • Kmaraş : 26 °C

'Dünün gerçekleri', 'Bugünün gerçekleri' - 3

10.05.2014 09:26
Ömer AĞAÇLI

Ömer AĞAÇLI

Yüzy?l?n sorunu, insano?lunun kendi elleriyle kendini dü?ürdü?ü “manevi bunal?m” sorunlar? ve bu sorunlardan kurtulmak için kendince geli?tirdi?i tav?rlar, tutumlar ve duru?lardan ba?ka bir ?ey de?ildir.

 Ruhsal pusulay? yitirenler, ruhen s?? kalmaya mahkum olurlar. Ruhla ili?kisini kesenler, içgüdülerine, hayvani do?all?klar?na teslim olurlar. Nefsleriyle ya?amak kaderiyle ba? ba?a kal?rlar. Yani var olu?un hayat kayna?? olan Allah’a s?rt?n? dönenler hayvanlarla ayn? düzeyde ya?amaya mahkum olurlar. Ruhen s?? kalanlar huzursuzlu?un, mutsuzlu?un, s?k?nt?n?n ve bo?lu?un pençesine dü?erler. Ruhen s?? olanlar ya?ad?klar? bu psikolojilerden kurtulmak için kendilerine maddi dünyada doyum kulvarlar? arayarak bu s??l?klar?n? ,,,eksikliklerini gidermeye çal???rlar. Di?er bir deyi?le, ruhunu yitirenler kendilerine teselli kulvarlar? icad ederler. Kendi elleriyle açt?klar? teselli kulvarlar?nda nefslerini avuturlar.

Manevi bunal?m ayn? zamanda de?erler bunal?m?d?r. Huzursuzlu?un ve mutsuzlu?un as?l nedeni insanl???n içinde bulundu?u de?erler bunal?m?d?r. De?erlere itiraz insan nefsinden gelmektedir. Nefsin huylar? de?erleri kabul etmemektedir. ?nsanl?k aleminde ne kadar kötü huy varsa bunlar?n tümü neftsen türemektedir. Nefsin kötü huylar? asl?nda cehenneme götüren birer kap? gibidirler.

Burada yeri gelmi?ken de?erler dünyas?na k?saca de?inmek gerekiyor.

De?erler manevi ?eylerdir. ?nsan do?as?n? tinsel boyutundan kaynaklanmaktad?r. De?erler bilginin kullan?m?n? insani boyuta çekerler. De?erler sosyal davran??lar? biçimlendirip yönlendirirler. De?erler insan?n ak?l gücünün olumsuz yönde kullan?lmamas? için hayati kay?tlard?r. De?er ölçekleri düzelticilerdir. De?er ölçeklerinin çivisi ç?karsa dünyan?n çivisi ç?kar. De?erler içi bo? slo?anlar de?ildirler. De?erler var olu?un bilgisinden türeyen manevi gerçeklerdir, ruhsal pusulalard?r. Var olu?; bilgi, etic ve estetik yönleriyle bir bütünlük arzeder. Gerçek parçalanmay? kabul etmez. Gerçe?i zihinde parçalaman?n bedelini insanl?k çok pahal?ya ödemi?tir.

*                           *                           *

Modern insan?n manevi bunal?m? a?mada icad etti?i teselli kulvarlar?n?n belki de en önemlisi dünün gerçeklerine dönme kuruntusudur. Dünün gerçekleri düne ait olanlard?r. Dünün gerçeklerine dönmek ve onlardan medet ummak yarat?l?? kanunlar?na ayk?r? bir duru?tur. Böyle bir dü?ünce akl?n hükmü de?ildir. Vehmin hükmüdür. çünkü ak?l do?aya ayk?r? bir ?ey istemez.

Dünün gerçeklerinin bugünkü yorumlar? da hiçbir i?e yaramaz.

Hangi as?rda oldu?umuzu ?a??rmamam?z laz?m. Allah’?n yaratt??? bugünkü Rabbani Faaliyetlere bakmak laz?md?r.

Yeni yüzy?l?n sorunlar?n?n çözümünde eski zamanlardaki tutumlarla kar??l?k vermeye çal??mak insan?n kendini aldatmas?, tükeni?i, baya??la?mas?d?r.  Dünü allay?p pullayarak idealle?tirmek, fikirlerimize temel yapmak ta bir muhal davan?n pe?ine dü?mektir. Tarihin bilançosunun bilinmesi zorunludur. Böyle bir tutum entelektüel gevezelik yapmak için de?il geçmi?in hatalar?na bir daha dü?memek için zorunludur. Tarih insan çok iyi bir ders vericidir. Atalardan kalma gelene?e saplan?p kalmakta, pasifle?erek tükeni? girdab?na girmekten ba?ka bir ?ey de?ildir. Peygamberler insanlar?n kalplerindeki gelenekleri iptal etmek için gelmi?lerdir.  Atalar?n?n geleneklerinden medet umanlar ?eytan?n maskaras? olurlar. Propagandac? ?eytanlar?n oyunca?? olurlar. UYANIN!..

Zaman insan?n müttefiki de?il, yarg?c?d?r. Bu güne burun k?v?ranlar, dü? gücüne göre çözümler üretenler, ?izofrenik kurtulu? reçeteleri yazanlara inanmak ak?lla ba?da?maz.

*                                                *                                                *

?nsanl???n bugün maddi, manevi bunal?m?, çökü? ve tükeni? sürecine girmesi, insan? insan k?lan de?erlerden uzakla?mas? yani ahlaks?zla?mas?d?r. Ahlaks?zl?k insan?n kendi do?as?na ayk?r? bir duru?tur. Bunal?mlardan kurtulu?un ilk reçetesi bize göre bilgi kaynaklar?m?z? yeniden gözden geçirmektir. Bilgi kaynaklar?m?z? hakikatin üç konusuna dayand?rmak durumunday?z. Allah ve onun yaratt??? evren ve insan üçlüsünün mahiyetini do?ru bilmek durumunday?z. Bunlar insan bütünlü?ü için zorunlu kavramlard?r. ?nsan bu üç kaynaktan gelen do?ru bilgilerle toparlanabilir, bütünle?ebilir. Bilim; do?ruyu ve yanl???; din, iyiyi ve kötüyü; estetik ise güzeli ve çirkini bize gösterir. Bunlar birlikte olmak durumundad?r. Din insan?n yücelmesini amaç edinir. Bunu önerdi?i ahlaki de?erlerle yapmak istemektedir. Ahlaki de?erleri tan?mlayan sadece dindir. ?nsan ahlaki de?erleri tan?mlayamaz. E?er insan ahlaki de?erleri tan?mlamaya kalkarsa tamamen nefsine göre tan?mlar, bunlarda ahlaki de?erler de?il nefsani de?erler olur.

Din, bilim, felsefe ve sanat kültürün ve medeniyetin alt yap?s?d?r.

Modern ça??n bilgi yap?s?, insan?n ruhsal dünyas?n? budad???n?, insan hayat?na anlam katan tüm yüce de?erleri sayarak hayat? tahrip etti?ini ac? tecrübelerle tarihten ö?rendik.

?nsan insani de?erler kazand?racak bilgi kulvarlar?n? açmal?y?z. Bunun için entelektüel ve manevi araçlar? sa?lamak zorunday?z. Sa?l?kl? ve gerçekçi bir içsel ya?am geli?tirmeye acilen ihtiyac?m?z vard?r.

Dünya nimetleri geçmi?le mukayese dahi edilmeyecek durumdad?r. Allah’?n bizler için yaratt??? nimetleri açgözlülükle de?il, ?ükrederek mutlulukla tüketmeliyiz.

?nsan nas?l maddi olarak iki ayakla ayakta durabiliyorsa, manevi olarak ta iki ayakla ayakta durur. Bu iki manevi ayak “ ahlak” ve “ adalet” tir. Ahlak ve adalet do?an?n bir kanunudur. Olmaz sa olmazd?r. ça?da? ya?am?n labirentlerinden bu iki aya?? takarak kurtulabiliriz. Bu iki manevi ayak ruhsal pusulad?r. Ruhsal pusula olmadan yön bulmak mümkün de?ildir. ?nsan el yordam?yla ya?ayamaz.

Benim gözümde özgürlük salt maddi de?il manevidir de. Manevi özgürlük olmadan insan tam özgür olamaz. Manevi özgürlük akl?n ve ruhun özgürlü?üdür. ?nsan için bunlardan daha de?erli ba?ka bir ?ey yoktur. Gerçek ahlak ve gerçek adalet, mazlum ve zalim gibi toplumsal hayatta iki rolün ortaya ç?kmas?na asla izin vermez. Gerçek ahlak ve gerçek adalet, insan psikolojisindeki özgüven hissinin ye?ane temelidir. Gerçek ahlak ve gerçek adalet insan f?trat?n?n bir gere?idir.

Dünün güzel günleri ahlak ve adalet ile in?a edilmi?ti.

Bugünün kaos ve karma?a günleri ahlak ve adalet dairesinden ç?kmam?zla  ortaya ç?kt?…

Bu günlerden kurtulu? yine ahlak ve adalet ile gerçekle?tirilebilecektir.  ?nsan ya gerçeklere dayanarak var olacakt?r; ya da kuruntularla tükenecektir. ?u anda dünya’da kuruntular hakimdir….

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim