• BIST 1.112
  • Altın 503,805
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Adana : 18 °C
  • Osmaniye : 18 °C
  • İçel : 19 °C
  • Hatay : 19 °C
  • Kmaraş : 19 °C

'Dünün gerçekleri', 'Bugünün gerçekleri' - 2

15.04.2014 08:48
Ömer AĞAÇLI

Ömer AĞAÇLI

Yirmibirinci yüzy?l?n arifesinde küresel boyutta bir kaos ve karma?a sürecine girildi?inde ak?l sahipleri mutabakat içindedirler. Bu konuda özellikle bat? aleminde çok say?da ciddi eser kaleme al?nm??t?r. Dünyada olup bitenleri dü?enen kafalar kendi alg?lar? ba?lam?nda aç?klam??lard?r. Kimileri bunlar? ” Kontroldan  ç?km?? Dünya”, kimileri” Elimizden Kaç?p Giden Dünya” kimileri de “çivisi ç?km?? Dünya” diye kavramla?t?rarak aç?klam??lard?r. Bu kavramlar?n içeri?indeki ortak payda, dünyan?n art?k geçmi?ten farkl? bir hal ald??? yönündedir. Bu hal ayn? zamanda bir kaosa da i?aret etmektedir. Dü?ünen bu kimselerin tesbitlerine, de?indikleri konulara kat?lmamak mümkün de?ildir.

 Yirmibirinci yüzy?l?n arifesinde ortaya ç?kanlar?n temelinde “ manevi bunal?m” ya da di?er ifadeyle “ ruhsal kriz” oldu?unu dü?ünüyoruz. Manevi bunal?m insanl???n bugün geldi?i nokta yani sonuçtur. Manevi bunal?m? ortaya ç?kartan ise modern ça??n bilgi yap?s?d?r.

 ?lk önce bat?’da ortaya ç?kan ve oradan yerküreyi etkileyerek yay?lan modern ça??n bilgi yap?s? Descartes’in Kartezyen Felsefesine dayan?r. Kartezyen felsefeye göre var olu?un sadece madde yönünü anlayabilece?imizi, duyu organlar?m?zla alg?layamad???m?z ve deneye tabi tutamad???m?z her tüt bilgi, bir ?ekilde fikir yürütülemeyen ve bilinemeyen bir bilgi oldu?u kabulüdür. Bu kabuller, beden ve ruh veya zihin ve madde aras?ndaki bu ayr?m bir müddet sonra maddenin ruha veya zihne galebe çalmas?yla sonuçlanm??t?r. Kartezyen Felsefe var olu?taki ontolojik yap?y? ikiye ay?rarak varl?k alan?nda bir parçalanma olu?turmu?tur. Bu parçalanma modern bilim alan?nda ak?l ve madde anlay???n?n temellerini de atm??t?r. ?nsanl?k bu noktadan sonra manevi ?eylerden zihnini çekmeye ve uzakla?maya ba?lam??t?r. Di?er bir deyi?le Kartezyen Felsefe insanl???n manevi yön yitiminin de kap?lar?n? açm??t?r. ?nsanl?k manevi yön yitimi içine dü?ünce ruhsal pusulas?n? ?a??rm??t?r.

 Bat?’da ortaya ç?kan bu bilgi yap?s? günümüze kadar gelmi?tir. Günümüzün akademik bilgi yap?s? ayn? noktada durmaktad?r.

Bu kabul edilen bilgi yap?s? ile insano?lu yeni bir zihniyete kavu?mu?tur. ?nsan?n hayat? zihniyetine göre ortaya ç?kar. ?nsan varl??a daima bir zihniyete göre bakar ve varl??? zihniyete göre alg?lar, de?erlendirir. Modern bilgi yap?s? varl??a tek boyutlu bak??? getirmi?tir. Oysa varl?k bir bütündür. Varl?k maddi oldu?u kadar manevi boyutu da oland?r. Bilgi yap?s?ndaki bu tek yönlülük insan? özünden uzakla?t?rm??, salt maddi aleme yönlendirmi?tir. ö?retim ve e?itim sistemleri de bu tek yönlü yönlendirmeyi ba?ar? ile yerine getirmi?tir.

 Bu sürecin bir gere?i olarak maddi alanda ba?ar? üzerine ba?ar? kazanan insano?lu manevi boyutundan uzakla?m?? ve gittikçe güdükle?mi?, sonunda manevi bunal?m denizine dü?mü?tür. Manevi bunal?m insanda guru ve kibir illeti olarak kendini d??a vurur. Gurur ve kibir illeti insan?n insanl?ktan ç?kmas?, ilahla?mas? demektir. ?lahla?m?? insan ta?uttur.

Bu durum e?yan?n do?as?na ayk?r?d?r. çünkü hakikatin üç önemli bilgi kayna?? vard?r. ?nsan daima bir bilgi ile ya?amak durumunda olan varl?kt?r. ?nsan?n tüm eylemleri bilgiye dayan?r. Bilgi kaynaklar? Allah, do?a ve insan?n kendi varl???d?r. Hakikat bu üç kaynaktan gelen bilgilerle tamamlan?r. Bunlardan biri eksik olursa o bilgi güdük, topal bilgi olur. ?nsan?n mutlulu?u gerçeklere dayanmas?yla elde edilir. Yani insan hakikatin üç kayna??ndan gelen bilgilerle beslenirse o denli huzurlu ve mutlu olur. Onun bu yoldaki mutlulu?u ve huzuru tümüyle hayat?n? gerçeklere dayamas?n?n kar??l???d?r asl?nda. çünkü gerçe?in oldu?u yerde ne hayal ne de kuruntu otlar? bitmez. Mutsuzluk hayal ve kuruntu otlar?n?n insan zihninde bitmesiyle ortaya ç?kar. Mutsuzlu?un nedeni gerçe?e dayanmamakt?r.

Var olu?ta madde nas?l gerçekse manevi olanlar da öyle gerçektir.

Son ikiyüzy?l insan ile do?a aras?ndaki serüven insan? hem Allah’tan hem de kendi özünden uzakla?t?rm??t?r. Bunun sonucu hayat?n merkezine oturmu? maneviyat geri planda kalm??t?r.

Yirmibirinci yüzy?l?n arifesine dünyaya bak?n?z; olup bitenler dünya çap?nda bir kaos, karma?a, yön yitimidir. Bunlar?n nedeni ise temelde “ manevi bunal?m” veya “ ruhsal kriz” dir.

“manevi bunal?m” ruhun dünya çap?nda çökmesi nefsin bask?n duruma gelmesidir. Nefs ise din dilinde ?eytan oldu?una göre Bayraktar Bayrakl? hocan?n söyledi?i gibi “ Dünya’da ?u anda nefs at oynat?yor.” Gün nefsin günüdür. Neftsen hiç olumlu bir ?ey tebarüz eder mi?...

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim