• BIST 1.329
  • Altın 460,299
  • Dolar 7,7789
  • Euro 9,4663
  • Adana : 23 °C
  • Osmaniye : 19 °C
  • İçel : 21 °C
  • Hatay : 17 °C
  • Kmaraş : 13 °C

Devlet Bahçeli'den kur?un gibi sözler!

17.12.2013 20:33
Devlet Bahçeli'den kur?un gibi sözler!
Bahçeli, rü?vet operasyonunu de?erlendirdi, hükümeti yerden yere vurdu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, bu sabah yap?lan operasyonlara ili?kin ak?am saatlerinde çok sert ifadeler içeren yaz?l? bir aç?klama yapt?. Bahçeli aç?klamas?nda, "Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz h?rs?zlar, ya?mac?lar, talanc?lar, hortumcular, yan kesiciler, komisyoncular, tefeciler ve tufeyliler AKP hükümetinin etraf?nda öbek öbek toplanm??lar, ayn? amaca do?ru yönelmi?lerdir" dedi.
??te Bahçeli'nin aç?klamalar?:
Rü?VET çARKININ TESP?T ED?LD???...

"Bugün sabah saatlerinde ?stanbul’da ba?layan ve üç koldan yürütüldü?ü anla??lan “Rü?vet ve Yolsuzluk Operasyonu” do?al olarak tüm dikkatleri üzerine çekmi?tir. ?stanbul Emniyet Müdürlü?ü’ne ba?l? Organize Suçlarla Mücadele ve Mali ?ube ekiplerince kamu ihalelerine fesat kar??t?rma ve rü?vet iddialar? kapsam?nda ?imdiye kadar 49 ki?i gözalt?na al?nm??t?r.
Aralar?nda yanda? i?adamlar?n?n, bakan çocuklar?n?n, AKP’li dan??man ve bürokratlar?n, AKP’li Fatih Belediye Ba?kan?’n?n ve bir kamu bankas? genel müdürünün de bulundu?u ?üpheliler çok vahim suçlamalarla soru?turma sürecine dâhil edilmi?lerdir. Bir y?ll?k teknik ve fiziki takip sonucunda yolsuzluk a?lar?n?n de?ifre edildi?i, kirli kazanç ba?lant?lar?n?n belirlendi?i, rü?vet çark?n?n tespit edildi?i anla??lmaktad?r.
"ALLAH'TAN KORKMAZ, KULDAN UTANMAZ..."
Sahte belgelerle hayali ihracat te?ebbüsleri, alt?n kaçakç?l???, kara para aklama, rü?vetle vatanda?l?k da??t?m?, imar usulsüzlükleri, rant yolsuzluklar?, arazi vurgunculu?u ve ihalelere fesat kar??t?rma gibi a??r suç ve suçlamalar iktidar yönlendirmeli yanda? ve yolsuzluk çetelerini kö?eye s?k??t?rm??t?r.
?stanbul’daki yolsuzluk operasyonu bir kez daha göstermi?tir ki, hükümet boyunu a?an kir ve karanl?k i?lere bula?m??, ç?kar ili?kilerinin, kul ve yetim hakk?n? gasp eden ahlaks?zl?klar?n merkez üssü haline gelmi?tir. Nitekim Ba?bakan Erdo?an’?n yönetimi alt?nda Türkiye resmen; yolsuzlu?un, yoksullu?un ve yasaklar?n hâkimiyeti alt?na girmi?tir.
Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz h?rs?zlar, ya?mac?lar, talanc?lar, hortumcular, yan kesiciler, komisyoncular, tefeciler ve tufeyliler AKP hükümetinin etraf?nda öbek öbek toplanm??lar, ayn? amaca do?ru yönelmi?lerdir. ?u günkü ?artlarda, hükümetin sevk ve idare etti?i yolsuzluk ve hukuksuzluk kervan? gizlenemeyecek, saklanamayacak ve örtülemeyecek kadar büyümü?, kökle?mi?, her taraf? sarm??t?r.
"AKP'Y? ELE GEç?RM??T?R"
Kara para zincirinin halkalar?, gayri me?ru gelir kap?lar?n?n parçalar?, yasa d??? yollarla servet üstüne servet edinen mafyatik yap?lanmalar?n uzant?lar? AKP’ye tam olarak s?zm?? ve hatta ele geçirmi?tir. ?stanbul’da yürütülen ve çok ayakl? devam eden yolsuzluk soru?turmas? bunu bir kez daha ispatlam??t?r. Her ?eyden önce sürdürülen adli soru?turma nereye uzan?rsa uzans?n, ucu kime dokunursa dokunsun mutlaka sonuna kadar götürülmelidir. Türkiye yolsuzluklarla hesapla?mal?, temiz toplum, temiz yönetim ve temiz siyaset için herkes samimi bir ?ekilde mücadele etmelidir.
Kanunsuzluklarla ba? edebilmek ve yolsuzluk damarlar?n? kökünden kesip atabilmek için bu tarihi f?rsat heba edilmemelidir. AKP’nin 11 y?ll?k iktidar süresinde defalarca yaz?l? ve görsel medyaya intikal etmi? iddialar ve ?aibeler de devam eden hukuksal sürece eklemlenerek ülkemiz yolsuzluklar?n zincirinden kurtar?lmal?d?r. Geldi?imiz bu a?amada, hükümetin tüm kirli çama??rlar?, tüm hukuksuz, vicdans?z ve kural tan?maz a??rmalar? de?ifre edilmelidir. AKP iktidar? millet önünde yarg?lanmal?d?r.
Gemicik sahiplerinden yumurtac?lara, m?s?rc?lardan enerji ortaklar?na kadar kim varsa biriktirdikleri servetleri, ?i?kin banka hesaplar?, dünyal?klar?n? erken ya?larda fazla fazla kazanmalar?n?n derin s?rlar? detayl? olarak mercek alt?na al?nmal?d?r. Ayr?ca söz konusu hukuki süreci; y?pratmak, suland?rmak ve rotas?ndan sapt?rmak amac?yla gündemde s?cakl???n? koruyan siyasi bir kutupla?maya, malum anla?mazl??a ve sözde rövan?ist bir ç?k??a ba?lamak en az?ndan pi?kinlik ve utanmazl?k örne?idir.
"HüKüMET-CEMAAT çEK??MES?"
Meseleyi “Hükümet-Cemaat” çeki?mesine hapsetmek, yolsuzluklarla ilgili soru?turmay? zamanlama itibariyle manidar bulup yak?n geçmi?teki iktidar tasarruflar?na misilleme olarak yorumlamak son derece maksatl?, son derece kasti ve oldukça da ak?l d???d?r.
Ba?bakan Erdo?an’?n “tehditlere boyun e?meyece?iz” diyerek hedef sapt?rma giri?imi, “birilerinin topu tüfe?i varsa bizim Allah’?m?z var” ifadeleri suçüstü yakalanan ve üste ç?kmaya gayret eden tela?l? bir zihniyetin ç?rp?n??lar?ndan ba?ka bir ?ey de?ildir. Yolsuzluklar? örtbas etmeye, milli irade doland?r?c?l???yla ak?llar? kar??t?rmaya ve siyaset cambazl???yla günahlar? örtmeye hiç kimse, hele ki Ba?bakan Erdo?an asla kalk??mamal?d?r.
Aziz milletimiz çalan, ç?rpan ve haks?zl?klarla menfaat temin eden kim olursa olsun yakalar?ndan tutulmas?n? ve bunlardan hesap sorulmas?n? beklemektedir. Ayr?ca mahdumlar? haram para pe?inde ko?an ve nüfuz ticareti yoluyla hukuk d??? i?, i?lem ve ili?kilere kar??an bakanlar?n mevcut hal ve durumlar?n? gözden geçirmeleri siyasi ahlak?n bir gere?i olacakt?r. Türkiye her anlamda ar?nmal?, her bak?mdan paklanmal?, her düzeyde temizlenmelidir. Tüyü bitmemi? yüzbinlerce yetimin, ma?dur olmu? milyonlarca mazlumun hakk?na el uzatacak kadar ?slam’dan, insaftan ve insanl?ktan uzakla?anlar sona yakla?m??, krediyi tüketmi?tir. Milliyetçi Hareket Partisi ?stanbul’da süren yolsuzluk soru?turmas?n? titizlikle ve büyük bir özenle takip edecektir. Hukuka sayg? duymak herkes için ortak yükümlülüktür.
Bu kapsamda siyasi telkin ve müdahalelerin olmamas? konusunda özellikle Ba?bakan ve hükümeti çok dikkatli hareket etmek zorundad?r. Bugünkü ortamda gecikmeyle de olsa yarg? devreye girmi?, inisiyatifi ele alm??t?r.  Ba?bakan Erdo?an ‘Uluslararas? Yolsuzluk Alg?s? Endeksi’ndeki s?ralamay? 2002’ye göre mukayese etmek yerine, her anlamda yolsuzlu?a gömülen etraf?na, ailesine ve bizzat da aynadaki akislerine acilen odaklanmal?d?r."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim