• BIST 1.191
  • Altın 487,026
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Adana : 19 °C
  • Osmaniye : 19 °C
  • İçel : 22 °C
  • Hatay : 15 °C
  • Kmaraş : 15 °C

Devlet Bahçeli: 'Bu ikinci Habur rezaletidir'

16.11.2013 20:25
Devlet Bahçeli: 'Bu ikinci Habur rezaletidir'
MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli, Ba?bakan Erdo?an'?n Diyarbak?r gezisini sert bir dille ele?tirdi.

MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli, Oberhausen'de Almanya Türk Federasyonu'nun 28. Büyük Kurultay program?na kat?ld?.

ANAVATAN'DA TüRKLü?ü S?LMEYE VE S?ND?RMEYE çALI?AN B?R HüKüMET ??BA?INDADIR

"Eminim Türkiye'yi de yak?ndan takip ediyorsunuzdur. ülkemizin bugünkü halinden dolay? üzüldü?ünüzü de tahmin ediyorum.

?u kadar?n? söylemeliyim ki, ülkemiz çok zor durumdad?r. Ba?bakan Erdo?an ve hükümeti yang?na benzinle gitmekte, Türkiye'yi yönetilemez bir noktaya sürüklemektedir. Sizler burada Türk olmaktan gurur duyuyorsunuz, ancak Anavatan'da Türklü?ü silmeye ve sindirmeye çal??an bir hükümet i?ba??ndad?r. Sizler burada bayra??n?zdan iftihar ediyorsunuz, ancak Türkiye'de bayra?? indirmek için küresel projelerden, Sevr art?klar?ndan, hainlerden, i?birlikçilerden destek ve himaye uman bir yönetim görevdedir.

TüRK?YE'Y? çOK TEHL?KEL? CEPHELE?MELERLE BO?AN BU KAFA YAPISIDIR

Hükümet Türk milletiyle adeta hesapla?maktad?r. Türklükle adeta sava?makta, dü?manl?k a??lamaktad?r. Ba?bakan milli ve manevi de?erlere üst üste sald?rmaktad?r. “Türküm, do?ruyum, çal??kan?m" diyen ba?layan and?m?z? kald?rmay? ça?da?l?k olarak sunan bu zihniyettir. Vatanda?lar?m?z?n özel hayat?n? terörize eden, hanelerin mahremiyetini yok sayan, ona buna kar??an, herkesi takip eden, muhalif kim varsa susturmaya çal??an bu ?ahsiyettir. Gençlerimizi ahlaks?zl?kla suçlayan ve Türkiye'yi çok tehlikeli cephele?melerle bo?an bu kafa yap?s?d?r.

BU ?K?NC? HABUR REZALET?D?R

AKP'yle beraber demokrasi önce durgunlu?a, ard?ndan da çökü?e geçmi?tir. Türk milleti AKP'yle birlikte miad? dolmu?, ne var ki ?imdilerde tekrar kurulan parçalanma ve payla??m masas?n?n mezesi yap?lm??t?r. Hükümet etnik bölücülü?ü palazland?rm??, hayran kitlesini geni?letmi?, terör örgütü PKK'y? aklamak için dü?meye basm??t?r. ?ktidar?n ?mral? canisiyle pi?kince, ?irretçe sürdürdü?ü ihanet pazarl???n?n konusu Türk milletidir. Kandil fitnesine vaadi Türk milletinin def ve imas?d?r. Ba?bakan ?imdi de karde?i Barzani'yle Diyarbak?r'da bulu?mu?tur. Türkiye, tarihi olarak yutturulmaya çal???lan kara bir günü ya?amaktad?r. Pe?merge ba??, yan?na ald???, bölücülükten sab?kal? sözde bir sanatç?yla Habur'dan Türkiye'ye giri? yapm?? ve tezahüratlarla kar??lanm??t?r. Bu bize göre ikinci Habur rezaletidir.

Ha PKK'l?lar?n giri?i, ha Barzani'nin geli?i aras?nda hiçbir fark yoktur. Ba?bakan , "Türkiye, Kerkük'e kar???rsa, bizde Diyarbak?r'a kar???r?z" diyen pe?merge ba??n? Diyarbak?r'da a??rlam??t?r. En son olarak geçti?imiz y?l ki AKP kongresinde onur konu?u olan Barzani bu kez de Diyarbak?r'da alk??lanm??t?r. Ba?bakan Erdo?an Türk vatan? üzerine hesap yapan, Türkmenleri seri ?ekilde öldüren, PKK'y? silahland?r?p üzerimize sald?rtan ?arlatanla görü?mekten, hem de hedef yapt??? Diyarbak?r'da bir araya gelmekten en ufak rahats?zl?k duymam??t?r. Ba?bakan bir yanda Oslo'dan ?mral?'ya kadar caniba?? ve çetesiyle müzakere yaparken, di?er yanda para babas?, küresel çevrelerin piyonu Barzani'yle yan yana gelmi?, arzuyla kucaklam??t?r. Geçti?imiz hafta Sal? günü PKK'n?n yan kolu PYD'nin Suriye Kam??l?'da düzenledi?i Bat? Kürdistan Halk Meclisi toplant?s?n?n sonucunda kurucu meclis ilan edilmi?tir.

BA?BAKANLA BARZAN?'N?N D?YARBAKIR'DAK? TEMASI SöZDE KUZEY KüRD?STAN'IN PROVASIDIR

Bu sözde kurucu meclisin, Suriye'nin kuzeyinde geçici yönetimin, yani özerkli?in kurumsal alt yap?s?n? haz?rlayaca?? anla??lmaktad?r.

?ayet haz?rl?klar tamamlan?rsa, burada üç ay içinde seçimlere gidilece?i öngörülmektedir. AKP, PYD ile görü?e görü?e, liderlerini Türkiye'de a??rlaya a??rlaya yeni bir canavar yaratm??t?r. Irak'?n kuzeyinden sonra Suriye'nin kuzeyinde de yeni bir fitne yönetiminin olu?mas? Türkiye'nin milli bekas?na tamiri ve tahsisi imkans?z hasarlar verecektir. Büyük Kürdistan'?n iki aya?? bu ?ekilde belirginlik kazanmaktad?r. Ba?bakanla Barzani'nin Diyarbak?r'daki temas? üçüncü aya??n, yani sözde kuzey Kürdistan'?n provas?, haz?rl?k a?amas? ve ni?an merasiminden ba?ka bir ?ey de?ildir.

TüRK?YE VE TüRK M?LLET?NE ZARAR VERD?RTMEYECE??Z

Ba?bakan Erdo?an, pe?mergeyle Diyarbak?r'da sahneye ç?km?? ve Kürdistan düetini ortakla?a icra etmi?tir. Türkiye risk alt?ndad?r.

Türk milleti büyük bir tehdidin, bizzat Ba?bakan'?n devrede oldu?u çok ciddi y?k?m ve da??lman?n arifesindedir. Ancak buna izin vermeyece?iz. Türkiye ve Türk milletine zarar verdirmeyece?iz. Vars?n Ba?bakan'?n Barzanisi, ?ivan Perveri, Ahmet Kaya's?, bebek katili, teröristi, BOP'u, küresel destekçileri olsun. Vars?n onlar Türklü?e kin kussunlar, ölüm planlar? yaps?nlar, müzakerelerle Türkiye'yi çözmeyi amaçlas?nlar. Bize, sizler gibi “Ne Mutlu Türküm Diyene" inanc?yla destek veren, salonlar?m?zdan ta?an, meydanlar?m?z? t?kl?m t?kl?m dolduran, konvoylar?m?z? selamlayan, dua eden oldukça her zorlu?un üstesinden geliriz. ?nan?yorum ki, Ankara'n?n de?il de, Erbil'in ç?karlar?n? gözetenlere, milleti 36'ya ay?rmaya çal??anlara Türk milleti f?rsat vermeyecek, ortam açmayacakt?r. Meraklanmay?n?z, biraz daha rahmet ya?s?n, co?acak milli sel in?allah etnik çetele tutan kal?nt?lar?, bölücü hevesleri, terörist hedefleri temizleyecek, vatan? kötülerden ar?nd?racak ve paklayacakt?r. Herkes, özellikle Ba?bakan bilsin ki; Türk milleti tekrar zafer arabas?na binerse; eline kamç? yerine y?ld?r?mlar? al?r, önüne at diye kas?rgalar? ko?ar, ba??na taç diye de en parlak y?ld?z? koymaktan asla kaç?nmaz.

HER B?R?N?Z VATANSINIZ, BAYRAKSINIZ, M?LLETS?N?Z

Bir toplumun payla?t??? ortak de?erler ne kadar çoksa, toplum o kadar güçlü, o kadar sa?l?kl?, o kadar diri olacakt?r. Siyasi varl???n da, toplumsal var olu?un da temeli milli bütünlük, harc? milli tarih, direkleri ise milli ruh ve ?uurdur. Türk milleti do?ruda birli?in, kültürde birle?menin, sosyal, siyasal ve ekonomik dayan??man?n merkezidir. Ve tarihte dev olan Türk milletinin cücele?mesini hiçbir fani sa?layamayacakt?r. Sizler buralarda her türlü sorun ve engellemeye ra?men, ceddimizin bütün yükünü omuzlar?n?zda ta??yan destani bir fedakârl?k numunesisiniz. Bizim gönlümüzde sizlerin itibar?n? ölçebilecek ne bir tart?, ne bir endaze, ne bir k?yas ve ne de bir mikyas vard?r. Sizdeki sadakat, sizdeki itaat, sizdeki tevekkül, sizdeki tahammül, sizdeki cefakarl?k, sizdeki fedakarl?k emin olun kimseye nasip olmam??t?r. Her biriniz vatans?n?z, bayraks?n?z, milletsiniz. Tabii olarak uyum ve entegrasyon sorunlar?n?z?n bilincindeyim.

çifte vatanda?l?k konusundaki açmaz ve ?ikâyetlerin fark?nday?m. Avrupa'da do?an ve ya?ayan 3. ve 4. neslin Türkçe konusundaki eksiklik ve yetersizliklerini yak?ndan takip ediyor, önlem al?nmas? gerekti?ini dü?ünüyorum.

D?L?N?ZE SAH?P çIKINIZ, ö?REN?LMES? VE ö?RET?LMES? ?ç?N HER çABAYI SARFED?N?Z

Okullarda Türkçe derslerindeki azalman?n neden oldu?u bo?luk ve mahsurlar fazlaca hissedilmektedir. Bu itibarla dilinize sahip ç?k?n?z, ö?renilmesi ve ö?retilmesi için her çabay? sarfediniz. Türkçe ö?retmene duydu?unuz ihtiyac? da Türkiye'de gündeme getirece?imizden ve pe?ini b?rakmayaca??m?zdan müsterih olunuz. Samimiyetle vurgulamal?y?m ki, Almanya'n?n siyasetinden ekonomik hayat?na kadar her seviyede daha fazla söz sahibi olmal?s?n?z. Geçti?imiz aylarda yap?lan seçimlerde 11 karde?imiz Alman parlamentosuna girmeye hak kazanmas? bizleri oldukça sevindirse de, bu yeterli görülmemelidir. çat??ma ve z?tla?ma içinde olmadan, kimli?inizi ve kültürünüzü unutmadan içinde ya?ad???n?z toplumla bir arada ya?amay? ilerletiniz ve kayna??n?z. Hafif hafif yan bakanlara, sinsi sinsi dudak bükenlere ald?r?? etmeyiniz.

ALMANYA'YA YüKSEK KüLTüR VE AHLAK DE?ERLER?N?Z? KATTINIZ

"Türk Federasyonu; kuruldu?u 1978 y?l?ndan beridir varl?k ve birlik mücadelesini sürdürmekte, Avrupa Türklü?ü'nün sözcüsü olmak, beklentilerini kar??lamak için elinden gelen çabay? göstermektedir. Bu özelli?iyle de hakikaten övgüyü hak etmektedir. 35 y?ll?k birikim ve tecrübesiyle Avrupa Türklü?ünün hakl? övüncü olan Federasyonumuz, çal??malar?, fikriyat?, kurumsal yap?s? ve mensuplar?yla bu ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kurulu?lar? aras?nda en mümtaz olan?d?r. 2007 y?l?ndan itibaren Konfederasyon olu?umuyla süren çabalar Türk-?slam kültürünü, tüm çözücü ve eleyici d??sal etkilere ra?men muhafaza etmi?tir. Elbette bugünlere kolay gelinmemi?tir.

Elbette ?u günkü görkeme, ?u günkü g?pta edilecek te?kilatlanma ve mücadele azmine zahmetsiz ula??lmam??t?r. Türk Federasyonu'nun kurulu?, büyüme ve geli?me a?amalar? davas?na dü?kün, ülkülerine sad?k, inançlar?na s?ms?k? ba?l? nesillerce temin edilmi?tir. Menfaat ve mevkii aray???na girmeden, ç?kar ve ikbal kayg?s?na dü?meden Federasyonumuz Avrupa Türklü?ü için samimiyetle, yüreklice, cansiperane bir vaziyette özveride bulunmu?; daha da önemlisi hakk?n?, hukukunu cesurca savunmu?tur. Gurbete geli?inizin üzerinden yakla??k yar?m as?r geçmi? olmas?na ra?men çok ?ükür ki, Türk ve ?slam de?erlerinizi korumay? ve yükseltmeyi ba?ard?n?z. Gayretleriniz ve mücadeleniz, içinde ya?ad???n?z yabanc? toplumlar ile çat??madan, hak ve özgürlükler seviyesinde her imkân? kullanarak, milli varl???n?z? ya?atma yolunda çok önemli kazan?mlar? getirmi?tir. Sizler, Türk milletinin bu co?rafyalardaki asil temsilcileri olarak de?erlere ve inançlara ba?l?l???n ne demek oldu?unu herkese gösteriyorsunuz. Dününüze, dilinize, dininize yüz çevirmeden hayatlar?n?z? idame ettirmeye çal???yorsunuz. çünkü siz Müslüman Türk'sünüz, Türk milletisiniz ve Türkiye'siniz. Almanya, Türklerin gerçek vas?flar?n? sizinle tan?m??, inanc?m?z?n safiyetini sizlerde görmü?tür. Almanya size ekonomik imkân sa?larken, sizler de elbette ki Almanya'ya yüksek kültür ve ahlak de?erlerinizi katt?n?z. Bugün Türklü?e mensubiyeti koruyarak, ya?ad???n?z ülkelerin sayg?de?er bir unsuru olmay? al?n terinizle, irfan?n?zla, ideallerinizle ve uyumlu tavr?n?zla gerçekle?tirdiniz.

Milli duru?unuzla, modernli?i kavrayan geleneksel tutumunuzla varl???n?z? demokratik yap? içinde kabul ettirdiniz.

Unutmay?n?z ki sizler; Hayme Ana kadar Kütahya, Nene Hatun kadar Erzurum, Makbule Han?m kadar Manisa, ?ahin Bey kadar Gaziantep, Sütçü ?mam kadar Kahramanmara?, Hasan Tahsin kadar ?zmir'siniz. Seyit Onba?? kadar Bal?kesir, Ezineli Yahya çavu? kadar çanakkale'siniz. Erciyes kadar Kayseri, Akda?lar kadar Yozgat, F?rat kadar Elaz??, Aras kadar Kars, çoruh kadar Artvin'siniz.

Mevlana kadar Konya, Yunus kadar Eski?ehir, Karacao?lan kadar Adana, A??k Veysel kadar Sivas's?n?z. Ziya Gökalp kadar Diyarbak?r, Ahmet Arvasi kadar Van, Galip Erdem kadar Rize, Osman Turan kadar Trabzon, Necmettin Hac?emino?lu kadar Malatya, Mehmet Eröz kadar Ayd?n, ?brahim Kafeso?lu kadar Burdur'sunuz. Hac? Bayram'? Veli kadar Ankara, Ahi Evran kadar K?r?ehir, Hac? Bekta?-? Veli kadar Nev?ehir'siniz. Sizler Süleymaniye Camii kadar ?stanbul, Selimiye Camii kadar Edirne'siniz. Alparslan kadar Mu?, Osman Gazi kadar Bilecik, Orhan Gazi kadar Bursa, Mustafa Kemal kadar Türkiye'siniz. Nerede ya?arsan?z ya?ay?n?z, nerede bulunursan?z bulununuz; Horon kadar Karadeniz'siniz, zeybek kadar Ege'siniz, kar??lama kadar Trakya's?n?z. Bar kadar, semah kadar Do?usunuz, Güneydo?usunuz, Anadolu'nun ta kendisisiniz. çünkü siz Türk milletisiniz."

Salonu dolduran binlerce ki?i ellerinde Türk bayraklar? ile Bahçeli'nin konu?mas?na büyük bir co?ku ile destek verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim