• BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Adana : 29 °C
  • Osmaniye : 22 °C
  • İçel : 23 °C
  • Hatay : 23 °C
  • Kmaraş : 24 °C

Dershane Dönü?ümünde ö?retmenler Günü

26.11.2013 13:09
Prof. Dr. Esat ARSLAN

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Bilinenin ya da toplumda uyand?r?lan yayg?n kanaatin aksine “özel Dershanelerin Dönü?ümü Meselesi” ak?amdan sabaha üretilmi? bir sorun de?ildir, her ne kadar kamuoyuna sorunsal gibi takdim edilse bile… Gerçek ise bunun tamamen tersidir ve de bu konu y?llard?r zaten payda?lar aras?nda tart???lm??t?r. Evet, sevgili okurlar, “özel Dershanelerin Dönü?ümü Meselesi” bugünün meselesi de?il, geçmi?ten günümüze b?rak?lan sorunsal bir mirast?r, haberiniz olsun. özel dershanelerin varl??? Cumhuriyet öncesine kadar uzanmaktad?r. O zamanlar? i?levleri farkl? m?yd?? Tabii ki, farkl?yd?. O dönemlerde özel dershaneler daha çok yabanc? dil, sanat, ticaret, daktilograf, stenograf, biçki, diki? gibi konularda yeti?kinleri yeti?tirmeye yönelik k?sa süreli özel kurslar biçimindeydiler. Yani, bugünün yayg?n diliyle ifade edelim, bir nevi sertifika programlar? ?eklindeydiler. Cumhuriyet sonras?nda ise önce ilkö?retimin sonra da ortaö?retimin yayg?nla?maya ba?lamas?yla birlikte hedef kitle yeti?kinlerden okula devam eden ö?rencilere kayd?r?lm??t?r. Sosyolojik bir olgu olarak da Türk aile sisteminde ceketini sat?p çocu?unu okutmaya yönelik Türk ebeveyninin hassasiyeti bu ?ekilde parasal olarak istismar edilme?e ba?lanm??t?r. 1960’?n ortalar?na kadar, özel dershaneler dersleri zay?f olan, bütünlemeye kalan, d??ar?dan okul bitirmek isteyen ve lise bitirme ya da Lise IV. S?n?f için devlet olgunluk (bakaleryo) s?navlar?na haz?rlanan ö?rencilere hitap eden, daha çok da takviye niteli?inde kurslar olarak faaliyet göstermi?tir.

S?navlara haz?rl?k eksenli dershaneler ise 1960’l? y?llar?n ortalar?ndan itibaren yayg?nla?maya ba?lam??t?r. Bu tür dershanelerin yayg?nla?mas?n­da, sürekli artan ve pompalanan yüksekö?retim talebinin giderek kar??lanmaz hale gelmesi önemli rol oynam??t?r. ?statistikî veri verilmek istenirse, yüksekö?retime kabul oran? 1960’l? y?llar?n ba??nda %75’lerde iken, 1980’li y?llar?n ba??nda bu oran %15’in alt?na gerilemi?tir. Oy kayg?s? ile sürekli pompalanan üniversite talebi, sanayinin gereksinimi olan ara eleman say?s?n? geriletmi?, Türk sanayi sürekli ikame endüstrisiyle bo?u?mak zorunda kalm??t?r. 1974 y?l?nda, daha sonraki y?llarda üniversite giri? s?nav?n? merkezi ve ba??ms?z olarak yürütecek olan “ö?renci Seçme ve Yerle?tirme Merkezi” kurulmu?tur. Uzun y?llar bu tek elden yap?lan s?nav öSYM s?nav? biçiminde an?lm??t?r. Askerlerin iktidara geldikleri 1980 y?l?nda Dershanelerin Kald?r?lmas? hususu daha önceki y?llarda özel üniversitelerin Kapat?lmas? gibi benimsenmi?tir. Milli E?itim Bakanl???n?n özel dershaneleri kontrol alt?na almak için yürüttü?ü çal??­malar devam ederken, 1983’te özel dershanelerin kapat?lmas?na yönelik bir yasa ta­sar?s? Dan??ma Meclisinin gündemine getirilmi?tir. Gerek kamuoyunda gerek Dan??ma Meclisinde ya?anan uzun tart??malardan sonra özel dershanelerin kapat?lmas?n? öngören bu yasa tasar?s? Meclis taraf?ndan reddedilmi?tir. Ancak Milli Güvenlik Konseyi bu karar? veto ederek, kapat?lma ile ilgili önergeyi kabul etmi? ve ç?kart?lan 16 Haziran 1983 tarih ve 2843 say?l? yasayla, yeni özel dershane aç?lmas?n? yasaklam?? ve mevcutlar?n?n ise 1 A?ustos 1984 tarihine kadar kapat?lmas?na karar vermi?tir. ?lk seçimlerde iktidara gelen özal Hükümeti bir yerlere söz vermenin bir kar??l??? olarak bu yasay? iptal etmi?, özel dershanelerin faaliyetini sürdürmesini öngören 3035 say?l? yasa, 11 Temmuz 1984 tarihinde kabul edilmi?tir. Bu yasa ile 625 say?l? özel ö?retim Kurumlar? Yasas?’n?n baz? maddeleri de?i?tirilmi? ve 2843 say?l? yasa ile getirilen kapatma hükmü iptal edilmi?tir. ??te Sevgili okurlar, özel Dershanelerin alt?n dönemi, ebeveynlerin özel dershanelere para bulma ko?u?turmalar? bu ?ekilde ba?lam??t?r. Ta ki, Sekizinci Kalk?nma Plan?na kadar… DSP-MHP-ANAP koalisyonunun Haziran 2000 y?l?nda kabul etti?i “2001-2005 Sekizinci Kalk?nma Plan?”nda üniversite Giri? s?nav?na haz?rlanan ö?rencilerin test çocu?u haline getirilmesindeki hassasiyet “Herkese e?itim ve ö?retim imkân? sunabilecek ortam?n yarat?lmas?, yüksekö?retime geçi?te y???lmalar?n önlenmesi, e?itimde f?rsat e?itli?inin sa?lanmas? ve etkin bir yönlendirme sisteminin kurulmas?na ili?kin düzenlemelerde yetersiz kal?nd???” aç?k seçik itiraf edilmi?tir. AKP iktidar?yla beraber, 2006–2013 Dokuzuncu Kalk?nma Plan?nda ve Milli E?itim Bakanl??? Stratejik Plan?nda ortaö?retim ve yüksekö?retime haz?rl?k dershane­lerinin özel okullara dönü?türülmesi yönündeki hedef aç?k seçik ortaya konulmu?tur. Dokuzuncu Kalk?nma Plan?nda, e?itim sisteminin s?nav odakl? bir yap?da olmas? nedeniyle e?itimden bek­lenen amaçlara ula??lamad???na, s?navlara haz?rl?kta önemli harcamalar yap?ld???ndan e?itime ayr?lan kaynaklar?n verimsiz kullan?ld???na, s?nav odakl? e?itim sisteminin ö?renci ve ailelerinde mali, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açt???na vurgu yap?lm?? ve e?itim sisteminin s?nav odakl? yap?dan kurtar?lmas? yönünde görü? belirtilmi?tir. öyle görülüyor ki, Ba?bakan Erdo?an, askerlerin b?rakm?? olduklar? bayra?? eline alm??, özal’?n arkas?nda saf tutan yakla??k 4200 özel dershanenin özel okula dönü?türülmesi gerçekle?tirme niyetini ortaya koymu?tur. Karar do?ru bir karard?r, ancak gecikmi? bir karard?r. Dilerim ki, oyun zamanlar?, ana-baba sevgisinden kopar?lan robotik test makinesi haline getirdi?imiz çocuklar?m?z?n 2013 ö?retmenler Gününden itibaren yar?nlara do?ru ko?ular? devam eder, çabalar? bir ba?ka kanala yönlendirilmez.

ö?retmenler Gününüzü Kutlar?m, Sevgili ö?retmenlerim.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim