• BIST 1.325
  • Altın 457,926
  • Dolar 7,8499
  • Euro 9,4493
  • Adana : 14 °C
  • Osmaniye : 13 °C
  • İçel : 15 °C
  • Hatay : 18 °C
  • Kmaraş : 10 °C

çITIRIK: Soru?turma sürecinden kimse rahats?z olmamal?

20.12.2013 14:21
çITIRIK: Soru?turma sürecinden kimse rahats?z olmamal?
?stanbul’da ba?layan ve Türkiye’nin baz? illerine yans?yan ‘Rü?vet-Kara Para Aklama-Yolsuzluk” operasyonunun siyasetin gölgesinden kurtar?lmas? gerekti?ini belirten Adana Baro Ba?kan? Av. ç?t?r?k:

“Soru?turma sürecinin i?letilmesinden kimse rahats?zl?k duymamal?”

Baro Ba?kan? Av. Mengücek Gazi ç?t?r?k, staj dönemlerini ba?ar?yla tamamlayan meslekta?lar?m?z, Ebru Demir, Seda Aslan ve Ceren Sümer’e ruhsatnamelerini takdim etti.

Adana Baro Ba?kan? Av. Mengücek Gazi ç?t?r?k, ruhsat töreninde yapt??? konu?mada ?unlar? söyledi:

 “çok de?erli meslekta?lar?m, de?erli stajyer avukatlar?m?z, çok k?ymetli anneler, babalar, karde?ler ve konuklar?m?z, bugün baromuz için, mesle?imiz için önem ta??yan bu ruhsat törenini onurland?rd???n?z için hepinizi mensubu oldu?um Adana Barosu ad?na, ?ahs?m ve yönetim kurulum ad?na sizleri en içten sevgi ve sayg?lar?mla selaml?yorum.

ülke gündemi Cumhuriyet tarihinde görülmemi? “rü?vet, kara para aklama, yolsuzluk” operasyonu ile sars?lm??t?r. CMK’da soru?turman?n nas?l yap?laca?? bellidir. Yani Cumhuriyet Savc?s?’n?n re’sen, ?ikayet veya ihbar üzerine kamunun lehine olan delileri ve ayn? zamanda ?üphelinin de lehine ve aleyhine olan delileri toplayarak kamu davas? aç?l?p aç?lmayaca?? do?rultusunda gerekli tahkikat? yapacak ve soru?turmay? ya kamu davas? açarak ya da takipsizlik karar? vererek sonuçland?racakt?r. Anayasam?za göre 3 temel erk var, yasama, yürütme ve yarg? erki. Anayasam?z?n 9. Maddesine göre; yarg? yetkisini Türk Milleti ad?na ba??ms?z mahkemeler kullanmaktad?r.

Anayasan?n 138 maddesi, hakimlerin, mesleklerine ifa ederken ba??ms?z olduklar?n?  hiç kimsenin mevki, makam ve merciinin talimat veremeyece?i, tavsiye ve telkinde dahi bulunamayaca??n? düzenlemi?tir. Siyasi iktidar bu soru?turmadan elini çekmelidir. ?cran?n, yani yürütmenin, yarg?n?n görev ve yetkisi alan?na girmi? olan ba?lam?? bir soru?turmaya müdahale etmemesi gerekir. Operasyon ba?lar ba?lamaz ?stanbul Emniyet Müdürlü?ü’nde görevli 5 ?ube Müdürü’nün görev yeri de?i?ikli?inden sonra ?stanbul Emniyet Müdürü Say?n çapk?n da görevinden al?nm??t?r. Emniyet müdürlü?ündeki bu görevden al?nmalar, ?zmir, Konya, Erzincan, Antalya emniyet müdürlüklerine de yans?t?lm??t?r. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.

Hukuk devletinde idarenin her türlü eylem ve i?leminin yarg? denetimindedir. Aç?kl?k, ?effafl?k, hesap verilebilirlik içerisinde yönetenlerin de kendilerini hukukla ba?l? sayd?klar?, ki?i güvenli?inin sa?land??? rejimin ad? hukuk devletidir.

Hukuk devletinde hukuksal i?lemlerin dayanak ve gerekçesi de kamuoyuna aç?klanmal?d?r. Görevden almalar soru?turma devam ederken ve gerekçesi kamuoyundan gizleyerek yap?lm??t?r. Böylelikle bu tür i?lemler yurtta? nezdinde soru i?aretleri olu?acakt?r. Barolar olarak biz hukukun siyasetini yapmaktay?z. Devam eden soru?turmada kimsenin yarg?lanmas? veya yarg?lanmamas? gerekti?ini söylemiyoruz. Olmas? gerekenleri söylüyoruz. Masumiyet karinesi, adil yarg?lanma, makul sürede yarg?lanma ilkesinin, do?al yarg?ç güvencesinin ihlal edildi?i ; Balyoz, KCK ve Ergenekon dosyalar?n? gördük. Bu süreçte tüm bu ihlaller olurken, seyirci kal?p bugün bu durumlar? hat?rlatanlar? samimiyetsiz bulmaktay?m. Son ya?ananlarla ülkemiz yang?n yerine dönmü?tür.  Tokyo Valisi’nini seçimlerden önce, bir sa?l?k kurumundan 500 bin dolar rü?vet ald??? ortaya ç?km??t?r, aç?klamalar?nda bunu borç olarak ald???n? ifade etmi?se de kamuoyunu tatmin edemeyince istifa etmi?tir. ?stifa etmek bir onurdur, erdemdir. ?stifa etmek için; toplanan deliller ortada iken ailenizin ve isminizin geçti?i yerde istifa etmeyip, seyirci kalmak ya da birinden gelecek talimat beklememek gerekir. Hakk? hakka teslim etmek gerekir.  Kuvvetler ayr?l??? ilkesi ki?i güvenli?inin, hukuk devleti ve demokrasinin güvencesi olup, erkler aras?ndaki dengelenmeyi sa?lamaktad?r. Soru?turma sürecinin i?letilmesinden kimse rahats?zl?k duymamal?. Siyasi nüfuz veya siyasi iktidar gücün kullan?larak, yarg? ba??ms?zl???na ve yarg? tarafs?zl???na gölge dü?ürülmemeli, toplumun adalete olan güven duygusu yara almamal?d?r.  Anayasa’n?n 10. Maddesindeki yasa önündeki  e?itlik ilkesini de göz önüne al?narak; statüsüne bak?lmaks?z?n, bir hesapla?maya dönü?türülmeksizin, intikam alma duygular?yla hareket edilmeksizin yarg? görevini yerine getirmelidir.

Cumhuriyet tarihinde e?i görülmemi? rü?vet, kara para aklama ve yolsuzluk soru?turmas?n? siyasi iktidar-cemaat aras?ndaki çat??maya indirgememek gerekir. Ayr?ca, bu soru?turmada siyasi iktidar?n y?prat?lmas?, uluslar aras? bir organizasyonun varl???n?n oldu?una dair iddialar ile soru?turmaya gölge dü?ürülmemelidir.

Siyasi iktidar?n temsilcileri soru?turman?n ba?lat?lmas?ndan, operasyonun neden kendilerine bildirilmedi?inden rahats?zl?k duyduklar?n? belirtmektedirler. Bu aç?klamalar son derece talihsizdir. Yarg? görevini yaparken herhangi organ, merciinin ya da ki?inin emri alt?nda, talimat alt?nda bir kurum de?ildir. Siyasi iktidar?n bu aç?klamalar?, 18. Yüzy?l  Fransa’s?n? hat?rlatmaktad?r. Fransa’n?n mutlak monar?iyle bu dönemde yönetilmekte, imparator 14. Lui’nin ‘Devlet benim’ anlay???n? hakim k?lan,  liderin a?z?ndan ç?kan?n kanun say?ld???, birey-yurtta??n özel ya?am?na her türlü müdahalenin yap?ld??? parti -devlet anlay??? ortaya ç?kar?lm??t?r. Ayr?ca, bireylerin ki?isel tercihlerine ve Anayasa-A?HS’de güvence alt?na al?nm?? özel hayat?n gizlili?ine herkesin sayg? göstermesi gerekir. Siyaseti kaset sava?lar?na indirgememek gerekir. Kaset sava?lar?n? do?ru bulmamaktay?z. Pazarl?kç? ve tehditkar bir anlay??? sergileyen kasetler üzerinden yap?lan siyasete son verilmelidir.”

Konu?mas?n?n ard?ndan, Anadolu üniversitesi mezunu Ebru Demir’e, Av. Rah?an Arya Ulufer, Dokuz Eylül üniversitesi mezunu Av. Seda Aslan’a, Av. Cengiz ünal ve Dokuz Eylül üniversitesi mezunu Av. Ceren Sümer’e de Av. Hakk? Aksay taraf?ndan cübbeleri giydirildi.

Baro Ba?kan? Av. ç?t?r?k, “Bugün ruhsat alan arkada?lar?m? kutluyor, sa?l?kl?, huzurlu ve ba?ar?l? bir ömür diliyorum.  Adana Barosu olarak her zaman sizlerin yan?nday?z.” diye konu?tu. Törene, Baro Genel Sekreteri Av. Veli Küçük, genç meslekta?lar?m?z?n aileleri ve sevenleri de kat?ld?.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim