• BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Adana : 29 °C
  • Osmaniye : 22 °C
  • İçel : 23 °C
  • Hatay : 23 °C
  • Kmaraş : 24 °C

Büyük?ehirde adaylar

18.01.2014 13:17
Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Nihayet üç büyük partinin Büyük?ehir ve ilçe Belediye ba?kan adaylar? belli oldu. Bunlardan Büyük?ehirin ve merkezi 4 ilçenin (Seyhan, Yüre?ir, çukurova ve Sar?çam ilçeleri) belediye ba?kan adaylar? yak?n planda ele al?nd???nda; pek de yabac?s? olmad???m?z isimlerin yeniden aday gösterilmesidir.

 Ak Parti; Büyük?ehir için daha önceki dönem Adana Milletvekili Abdullah TORUN’u, Seyhan, Yüre?ir ve Sar?çam ilçelerinin mevcut ilçe belediye ba?kanlar?n? da yeniden ayn? ilçelere aday göstermi?tir.

 Di?er taraftan CHP de bir sürpriz yaparak mevcut çukurova Belediye ba?kan?n? Büyük?ehir aday? olarak belirlemi?tir. MHP de daha önce halen Ceyhan Belediye ba?kan? olan Hüseyin SöZLü’üyü Büyük?ehir aday? olarak göstermi?ti.

            Bunlardan MHP ‘den Hüseyin SöZLü, Ak Partiden Prf. Dr. Azim öZTüRK, Mahmut çEL?KCAN, Ahmet ZEMB?LC? ile CHP’den Y?ld?ray ARIKAN’?n iyi/kötü belediyecilik tecrübeleri vard?r.

Bunlardan daha önceleri çok ihmal edilmi? olan Ceyhan da Belediye hizmetleri Hüseyin SöZLü ile birkaç dönem sonunda bir yerlere gelmi? öncesi ile kar??la?t?r?ld???nda kayda de?er, gözle görülür bir ilerleme olmu?tur.

 Bu çal??ma gayretini merkez Seyhan, Yüre?ir, çukurova ve Sar?çam ilçe belediye hizmetleri için söylemek mümkün de?ildir. Bu dört ilçe Yöneticilerinin gerekçeleri ne olursa olsun ba?ar?l? olduklar? söylenemez. Kamuoyu da ekseriyetle bu ?ekilde alg?lamaktad?r.  Ancak ne hikmetse bu ba?kanlar partileri taraf?ndan yeniden aday gösterilmi?tir. Hatta bunlardan çukurova Belediye Ba?kan? Büyük?ehir’ adayl???na terfi ettirilmi?tir.

            Bu ba?kanlar?n b?rak?n proje üretmeyi rutin i?leri dahi do?ru dürüst yapamad?klar?n?, tabire caizse ellerine yüzlerine bula?t?rd?klar?n? daha önceki yaz?lar?mda ifade etmi?tim. Buna ra?men yeniden aday gösterilmesini çok manidar buldum. Bu durumda bana göre özellikle iktidar partisi y?pranm??/ ba?ar?s?z üç ba?kan? yeniden aday göstermekle yar??a 1-0 geriden ba?lam?? durumdalar.

            Belediyecilik i?ini samimi olarak hakk?yla, düzgün dürüst yapay?m derseniz çok zor ve me?akkatli bir i?itir. Hele bu Adana gibi kent kültürünün olmad??? bir yerde hizmet vermek, ileri ?ehircilik projelerini hayata geçirmek hiç de kolay de?ildir. Adana’da toplu ta??madan, i?portaya, imardan, yap? ruhsat?na kadar kay?t d??? i? ve i?lemleri bertaraf edip ortadan kald?rmak düzgün ve dürüst ba?kanlar?/yöneticileri baya?? yorar, arkas?nda duracak kamuoyu bulamaz, alt?nda düzgün dürüst kadro olu?turmakta zorlan?r yaln?z kal?r, kolay de?ildir. Bu yanl?? al??kanl?klar? rabd? zabta alay?m dedi?iniz zaman hepsini kar??n?zda bulursunuz topyekûn. Dokunun bakay?m birinin haks?z kazanç muslu?unun kapat?lmas?n? deneyinde görelim, taviz vermeden do?rular? icra edebilecek misiniz, daha aç?kças? elinizi ta??n alt?na koyabilecek misiniz, O zaman dik durabilecek misiniz? Esas mesele burada.

 Ama ?imdi bak?yorum bu i?e soyunanlar, bunun bilincinde bile de?iller. Daha Adanan?n ve aday olduklar? seçim bölgelerinin önceliklerini bilmeyenler, say deseniz, bunu çocuk park? yapmak, oyun salonu açmak, sokaklara kilit ta?? dö?emek, kald?r?m yapmak, çöpleri almak, bir iki kurs açmak, yap? ruhsat? vermek olarak anlayanlardan ?ehircilik ad?na ne beklersiniz. Bunlar zaten rutin i?ler.

 Bunu ötesinde kentle?me/?ehircilik anlam?nda bildikleri gördükleri hiçbir ?ey yoktur. Onun için de önüne gelen aday olmakta, tribüne farkl? oynasalar da i?in geri plan?nda biz bu i?lerden nas?l nemalan?r?z dü?üncesi hâkimdir. Maalesef Adanan?n geçmi? yönetimlerinden gelen böyle bir al??kanl?k ve alg?s? da mevcuttur.

Bir al??kanl?kt?r, beklentidir sürüp gidiyor, beklentiler hep rant/getiri ve bireysel kazanç üzerine oluyor. Kiminle konu?sam ?u aday seçilirse ?unu yapt?r?r?m, bu aday seçilirse bunu yapt?r?r?m gibi hep menfaatler üzerine odaklan?yor.

 Toplumsal beklentiler/öncelikler ve kent esteti?i ?ehircilik anlam?nda hiçbir dü?ünceleri/beklentileri yok, tamamen ?ahsi ç?karlar konu?uluyor beklentiler hep o yönde.

            Adaylarda maalesef nabza göre ?erbet veriyorlar, herkesin bireysel beklentilerini kar??layacaklar?n? taahhüt ediyorlar ?u anda a??zlar?ndan, olmaz, yok, hay?r kelimesi ç?km?yor, her ?eye evet deyip, her talebin kar??lanaca??n?, her kese ve herkesime i? a? sa?lanaca??n?, i?siz bir Allah?n kulu kalmayaca??n? rahatl?kla söyleyebiliyorlar, seçmende bu ?ekilde bir beklenti içine giriyor. Hâlbuki belediyenin bir istihdam kap?s? olmad???n? söylemiyorlar, söyleyemiyorlar.

             Yakla??k dört y?ld?r Büyük?ehir belediye ba?kanl??? görevini vekâleten yürüten Say?n Zihni ALDIRMAZ ise en olumsuz ?artlarda çok olumlu i?ler yapm??t?r. Belediye meclisinin tümünün muhalefetine ra?men tek ba??na mücadele vermi? ba?ar?l? hizmetlere imza atm??t?r. Arkas?nda ne iktidar deste?i var, ne muhalefet deste?i, tek ba??na bu günlere getirmi?tir. E?er Say?n ALDIRMAZ’?n arkas?nda iktidar deste?i olsayd? daha da ba?ar?l? olaca?? muhakkakt?. Arkas?nda iktidar ve muhalefet deste?i olanlarda maalesef 5 y?lsonunda hayata geçirilmi? kayda de?er bir projeleri yoktur, ortaya bir ?ey koyamam??lard?r.

            Sonuç itibariyle; Adana Büyük?ehir olarak emsal ?ehirlerin çok gerisinde kalm?? bir ?ehirdir, ha keza merkez ilçe belediyeleri de emsal ilçe belediyelerinin çok gerisindedir. Birikmi? sorunlar? çoktur. Biz burada hiçbir ba?kan veya ba?kan adaylar?n? do?rudan hedef alm?? de?iliz, olabildi?ince yap?lanlar? da yap?lmas? gerekenleri de, yap?lmayanlar? da dile getiriyoruz. Ele?tirilerimiz daima yap?c? ve yol gösterici olmu?tur, bundan sonrada böyle olacakt?r.

 Samimi temennimiz Adana’ya en iyi hizmeti verecek standartlar? yükseltecek kapasitede olan, idealist ve iddial? adaylar?n seçilmesidir. Bu dü?üncelerle Say?n adaylara çal??malar?nda ba?ar?lar diliyorum.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
HüSEY?N
20 Ocak 2014 Pazartesi 21:15
21:15
TEBR?K VE TE?EKKüR ED?YORUM ADANA ?ç?N BU TARAFSIZCA DUYARLI MAKALEN?ZDEN DOLAYI.
95.9.102.176
huseyin sozlu
18 Ocak 2014 Cumartesi 19:01
19:01
Yazar icin buruk bir yaz? olmus. Anla??l?yor ki as?l bekledi?i isim varm??.
178.240.184.41
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim