• BIST 1.153
  • Altın 502,653
  • Dolar 8,1553
  • Euro 9,6454
  • Adana : 17 °C
  • Osmaniye : 21 °C
  • İçel : 22 °C
  • Hatay : 20 °C
  • Kmaraş : 18 °C

Büyük?ehir Belediye Ba?kan?na aç?k mektup

15.11.2013 12:32
Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Adanan?n yerel sorunlar?yla yak?ndan ilgilenip önerilerde bulunan birisi olarak ula??m-toplu ta??ma konusunun ne halde oldu?unu daha önceki yaz?lar?mda okuyucular?mla ve sizlerle payla?m??t?m.  ?imdi iki konu üzerinde duraca??m. Bunlardan birisi konuyla çok benzerli?i oldu?u için burada sizlere elime ula?an bir istek/talep dilekçesi ile buna verilen cevabi yaz? üzerine görü? beyan edece?im. Di?er konu ise ?ehrin en i?lek bir soka?? ile yan?ndaki i?galden söz edece?im.

Birinci Konu; Sar?çam ?lçesi Osmangazi mahallesinde Osmanl? Sitesi Toplu Yap? Yönetimi 22.08.2013 tarihli ve 008 say?l? yaz?lar?nda özetle; yörede yakla??k 12000 nüfusun ikamet etti?inden bahisle bu yerle?im birimleri ad?na, Ula??m, sportif alan ve aletler ile ekmek büfesi gibi eksikli?i ve yetersizli?i hissedilen ihtiyaçlar?n?n kar??lanmas? talebinde bulunulmu?, talep yaz?lar?n?n bir bölümünü ?imdi sizlere aynen aktar?yorum.

            …“Bizler Sar?çam ilçesinde, Sofulu, ç?narl?, çark?pare, Boynuyo?un, Akkuyu ve Osmangazi mahalleleri s?n?rlar? içerisinde TOK? taraf?ndan yapt?r?l?p ihtiyaç sahiplerine da??tlan konutlarda ikamet etmekteyiz. Burada TOK? taraf?ndan 5 ayr? projede (308+336+784+598+752 =2778) toplam 2778 adet konut olup bunun da her bir dairede ortalama 3 ki?i kabul edilirse 8334 ki?inin ya?ad???, buna mevcut mahalle (çark?pare, ç?narl?, Boynuyo?un, Akkuyu) ve di?er özel sitelerinde dâhil edilmesiyle yakla??k 12000 insan?n ya?ad??? tahmin edilmektedir. Bu insanlar?n 1/4 de günlük bir i?e gitti?i, vas?ta kulland??? varsay?lsa, 3000 ki?i bir ?ekilde toplu ta??ma hizmetlerini kullanmaktad?r, çok s?n?rl? bir k?sm?da kendi özel araçlar?n? ve servis kullanmaktad?r. Burada oturanlar genellikle alt gelir grubuna dâhil, ekonomik geliri s?n?rl? insanlar oldu?u halde, belediye hizmetlerinden tam olarak faydaland??? söylenemez.

  Bunlar?n ba??nda, ula??m, toplu ta??ma araçlar?, ekmek büfesi, çocuk oyun park?, gençler için spor alanlar?, normal dinlenme park? gibi hizmetlerin yetersiz oldu?u yâda hiç olmad??? görülmektedir.

Biz Site Yöneticileri olarak Belediyenizden a?a??da eksikli?ini hissetti?i hususlar?n yerine getirilmesini talep ediyoruz.

 çar??dan ve baraj yolunu kullanarak son dura?? Balcal? olan Otobüs hatlar?n?zdan birinin TOK? ye kadar uzat?lmas?, zira bu hat üzerinden özellikle baraj yolu - hastaneler taraf?na gidecek olanlar için büyük önem arz etmektedir. Bunu belki özel Koop. ait Turuncu otobüslerle çözüyoruz diye dü?ünüyorsunuzdur ama, siz kamu kurulu?u olarak ?rma??n sa? taraf?ndan da burada oturan insanlara hizmet verilebilmelisiniz. Bu malum turuncu otobüsler bir kamu otobüsü gibi düzenli ve güvenilir de?ildir. Bunlarda kural kaide diye bir ?ey yok kendi koyduklar? kurallara kendileri uymuyor zaten her eve dönü?ümüzde Balcal?’dan sonra sürücüleri araçlar?n? muavinlerine verip kendileri balcal? da kal?yor, muavinlerde buradan sonra direksiyona geçip araçlar? seyir halindeyken sigaras?n? yak?p bazen çay?n?da yan?na al?p çok yava? bazen çok h?zl? keyfine göre hareket içerisinde nerde ne yapaca?? belli olmayan insanlar. Bizi bu haldeki insanlara mecbur ve mahkûm etmeyin, bunu duyunca size hemen itirazda bulunabilirler ama buna f?rsat vermeyin, Biz Siteler birli?i olarak sizden yeni bir hat istemiyoruz sadece Balcal? daki son durak hatlar?ndan birinin TOK? olarak uzat?lmas?d?r hepsi o kadar, kurtarm?yor zarar ediyor gibi bahanelerin gerekçe gösterilmemesi”… ?eklinde ki taleplerine kar??l?k Belediye otobüs i?letmesinin vermi? oldu?u 02.10.2013 tarihli cevabi yaz?lar?;

… “Dilekçede talep etmi? oldu?unuz bölgeden 5 araçla 140 numaral? hatt?m?z 36 dakikada bir sefer yapmakta olup yine ayn? bölgeden 118 numaral? hatt?m?z 45 dakikada bir sefer yapmaktad?r. Baraj yoluna gitmek isteyen vatanda?lar?m?z ise Balcal?’dan aktarma sistemi kullanarak (2. bini?i ücretsiz) istenilen bölgeye gidebilirler.”… denilmektedir. ?unu hemen beliteyim, ?kinci bini? uygulamas?n?n çal??an insanlar için prtatikte fazla bir geçerlili?inin olmad???n? siz de takdir edersiniz, ikinci bini? uygulamas? sadece zamana ba?l? olmayan insanlar için uygun olabilir.

            Say?n Ba?kan?m, sizce bu iste?in/talebin izahat?n, aç?klaman?n kar??l??? bu 5 sat?rl?k verilen cevap m?, ?imdi bu sorun bu ?ekilde çözülmü? mü oldu,  Balcal? da son durak olarak zaten var olan 5-6 tane hatlar?n?zda birini tahminen 7 - 8 durak ileriye almak bu kadar m? zor, bu sizin Belediyenizin ekonomisini mi çökertecek, burada ya?ayan yakla??k 12000 nüfustan bahsedilmekte ve her geçen günde artmakta, burada ya?ayan insanlar? yok mu say?yorsunuz, bu taleple sizden yeni bir güzergâh ve hat istemiyorlar, sadece Seyhan nehrinin do?usundan giden bir hatt?n?z da (140 nolu hat) oldu?u gibi, ?ehrin hâkim nüfusunun ve merkezinin bulundu?u Seyhan nehrinin bat? yakas?ndan, yani baraj yolu üzerinden de merkeze ula??m?n sa?lanmas? ile bu yörede çal??an insanlara yard?mc? olunmas? talep edilmektedir.

 Site Yönetiminin dilekçelerinde de belirtildi?i gibi burada ya?ayan halk? özel turuncu balcal? halk otobüsleri i?letmesinin inisiyatifine b?rak?yorsunuz, belediye olarak di?er hatlarda oldu?u gibi bir kamu hizmeti olarak alternatif üretmek durumunda de?ilimsiniz. Bizce çok makul ve mant?kl? olan bu talebin neresi yanl??, çözüm üretilmeden neden kar?? ç?k?l?r, olumsuz cevap verilir, aktarma fikri ileri sürülür. Hatt? uzatmakla yada uzatmamakla getirisi/götürüsü hesapland? m?? Bir analizi yap?ld? m? ki olumsuz cevap veriliyor. Ortak ak?l bunun neresinde?  Bürokrat?n?z yazar, hay?r der ama faturas? do?rudan size ç?kar. Hatt?n uzat?lmas? halinde ise binlerce ailenin hay?r duas?n? al?r, memnuniyetini kazan?rs?n?z.  ?nsan hayat?nda hay?r demenin de evet demenin de bir bedeli vard?r.

Yoksa Bu mant?k ve yakla??mdan hareketle seçimden sonra Adanan?n bütün köylerinin ula??m sorununu Büyük?ehirin sorumlulu?una ve yükümlülü?üne geçecek, ?imdi mevcut hatlardan birinin yönünü de?i?tirmeden bir kenar mahalleye 7- 8 durak ileriye alamayan belediyenin uzman bürokratlar? seçimden sonra mahalle s?fat?yla an?lacak yüzlerce yerle?im biriminin ula??m?n?n üstesinden nas?l gelecek, Zaten yetersiz olan otobüs i?letmesini mevcut imkânlarla verimli olarak da i?letilemiyorlarsa önümüzdeki aylarda, y?llarda vay haline belediyenin. Demek oluyor ki bu örnekler sadece gördüklerimizden bir kaç?, öyle anla??l?yor ki benzer olaylar çok daha fazla.

Say?n Ba?kan?m; siz de çok iyi bilirsiniz ki, bir kamu bürokrasisinin içinden gelen birisi olarak söylüyorum, kamu personeli istisnalar hariç hep olumsuzdur, vatanda??n en makul ve mant?kl? yasal talebini dahi ciddi bir de?erlendirmeye almadan pe?inen olmaz derler, hay?r derler, engel üstüne engel üretirler. çünkü kamuda hay?r demenin hiçbir riski, yapt?r?m?, sorumlulu?u, bedeli yoktur, hatta onlar aç?s?ndan faydas? vard?r, risk almazlar, meyveli olmad?klar? için ta?lanmazlarda, onlar ald??? yada alaca?? maa??n?n hesab?n? bilirler, bulundu?u mevkii de verimli olup olmad??? çok da önemli de?ildir. Halka hizmette, hakka hizmette, ortak ak?lda onlar aç?s?ndan bir ?ey ifade etmez. Tabire caizse k?rk dereden su getiriler,  talep sahibine örnek yaz?n?zda oldu?u gibi haz?r ?ablon cevaplarla geçi?tirirler, yani taleplere, önerilere hep olumsuz, negatif bakarlar. Bu tüm kamu kurulu?lar? için geçerli bir yakla??m tarz?d?r. ??te bu noktada da vatanda?, istekli, talep - öneri sahibi her kimse ve talebinde de hakl? vede ?srarl? ise o olumsuzlu?u, negatif yakla??m? pozitife çevirmek için ba?ta siyasiler olmak üzere etkili ve yetkili ki?ilerin kap?s?n? çalmaya kendilerini mecbur hissederler, yada akçal? i?lerle sorunu çözmeye çal???rlar.

?kinci Konu; Adanan?n en i?lek, trafi?i en yo?un soka??/caddesi neresi desem ne dersiniz? bu yo?unlu?una kar??l?k hiç hizmet almayan soka??, hemen, hemen her Adanal?, Adana’da bulunan, ya?ayan herkes öyle veya böyle ta??tla olsun yaya olsun mutlaka geçmi?tir bu sokaktan.

      Bu sokak;  5 Ocak Meydan?ndan K?z?lay caddesine ba?layan yakla??k 50 metre uzunlu?unda, tek yönlü trafi?e aç?k bir sokakt?r.(K?z?lay cad. ba??) Ne var ki bu kadar yükü çeken bu sokak adeta terk edilmi? bir durumdad?r, yol ve asfaltlama,kald?r?m  anlam?nda birçok yer hizmetten nasibini al?rken, asfalt yenilemesi olmad??? gibi ondan da en önemlisi do?ru dürüst bir kald?r?m?n?n olmay???, merdivenli (TEB yan?) basamakl?, ini?li, ç?k??l? emsali olmayan görülmemi? bir kald?r?m türü, o dar sokakta birde esnaf?n kald?r?m üzerini vitrin gibi kullanmas? yok mu, zaten dar olan kald?r?m?n büsbütün yürünmez hale getirilmektedir. ?ki ki?i yan yana geçememekte, ya?l? ve engelli insanlar için oradan sa? salim geçmek adeta bir özel maharet/yetenek yada k?lavuz/refakatc? ister.

 Bu yolun özellikle kald?r?mlar?n sa?l?- sollu acilen yeniden ele al?n?p engelli – engelsiz herkesin rahatl?kla yürüyebilece?i hale getirilmelidir.

            Di?er bir husus; hemen yukarda bahsetti?imiz bu soka??n sonunda K?z?lay caddesine aç?ld??? yerin, büyük postanenin önünün, seyyar meyve tablac?lar? ile adeta i?gal alt?nda olmas? konusu hakk?nda 07.03.2013 tarihli dilekçeme kar??l?k,  Belediyenizin 12.04.2013 tarih ve 15717 say?l? cevabi yaz?s?nda aynen …“Daire Ba?kanl???m?za ba?l? Zap?ta ekiplerinin Belediyemiz yetki ve sorumlulu?unda bulunan tüm ana cadde ve bulvarlarda Emniyet Müdürlü?ü ile koordineli olarak kald?r?m i?galine yönelik yapt??? çal??malarda kald?r?mlar? i?gal eden esnaf ve seyyar sat?c?lar?n malzemelerine el konularak Balcal? Asfalt ?antiyemizde bulunan depomuza b?rak?lmakta olup Belediyemiz yetki ve sorumluluk alan?nda bulunan ana cadde ve bulvarlarda sabit görevli ekiplerimizin dönü?ümlü olarak yapt??? kontrollerle olumsuzluklara mahal b?rak?lmad??? hususunu bilgilerinize rica ederim. ?mza: …… Zab?ta Daire Ba?kan?”

?imdi size soruyorum ben ordan hemen hemen her hafta geçerim ben bir de?i?iklik göremedim bu güne kadar. Siz gördünüz mü oran?n i?galden kurtuldu?unu, halktan gören varm??  Daireniz böyle yaz?yor kald?rd?k bir ?ey yok demeye getiriyor ama gerçek hiç de öyle gözükmüyor ne dersiniz. ?imdi bir vatanda? olarak ister istemez bunlar? himaye eden gizli bir elmi var diye dü?ünmeden edemiyor insan. Buyurun konu hakk?nda sizin ne dü?ünüyorsunuz.

E?er bu resmiyette seyyar ama fiiliyatta sabit/yerle?ik olan bu tablac?lar burada kalma ve sergi açma ruhsat? verilip de, mevzuata uygun olarak buray? bu ?ekilde i?gal ediyorlarsa bu tablac?lara diyecek bir sözümüz yok. Güle oynaya i?gal etsinler. ?ayet ruhsats?z i?gal ?eklindeyse bunu nas?l izah edece?iz, ?ehrin en göz önündeki bir yeri olan Postane önü bu ?ekilde mi görünmeli, kent esteti?i neresinde bunun, bu i?gal yüzünden oradan gündüzleri araçla ya? cami yönüne (postane cad.) gitmek çok zor hatta çok zaman imkâns?z, bu çirkin estetikten yoksun kirli görüntüyü temizlemek her ne pahas?na olursa olsun belediyenin asli görevleri aras?nda de?imli, Velhas?l herkesin ve her kesimin u?rad??? bu yere, o ucube görüntüler yak??m?yor. Bir daha i?gal edilmeyecek ?ekilde kald?r?lmas? gerekir diye dü?ünüyorum. Tav?an kaç, taz? tut ?eklinde sonuç al?namaz. Gerekirse sürekli nöbet tutulmal? bir süre.

            Say?n Ba?kan?m; sözün özü, yukarda etrafl?ca aç?klamaya çal??t???m?z konular?n müspet yönde çözümü, sizin irade ve inisiyatifinizdedir. Bu gün iktidar da muktedirde olan sizsinin, Sizin verece?iniz bir talimat, konular? hemen çözer, Zira bu talepler belediyenize ayr?ca ek bir masraf getirece?ini de zannetmiyorum. Ortak ak?lda bunu gerektirir. Toplumu ilgilendiren bu makul ve mant?kl? taleplere, önerilere pozitif yakla?an akl?selim sa?duyu sahibi hiçbir insan geri çevirmez diye dü?ünüyorum. Samimi temennimiz bu istek ve önerilere yakla??m?n?z?n müspet olmas?d?r. Takdir sizin, de?indi?imiz konular? çözerseniz, çözdü?ünüzü de ayn? ?ekilde bu sütundan kamuoyu ile payla??r?z. Sayg?lar?mla.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim