• BIST 1.144
  • Altın 494,949
  • Dolar 8,0741
  • Euro 9,5351
  • Adana : 31 °C
  • Osmaniye : 30 °C
  • İçel : 28 °C
  • Hatay : 30 °C
  • Kmaraş : 30 °C

Bülent Ar?nç: Ben art?k yokum

08.11.2013 15:35
Bülent Ar?nç: Ben art?k yokum
Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç, Belgrad'tan canl? yay?nlanan özel Söyle?i'de gündemi de?erlendirdi. Ar?nç 'art?k ben yokum' diyerek Erdo?an'a sitem etti.

Ba?bakan Yard?mc?s? ve Hükümet sözcüsü Bülent Ar?nç, S?rbistan'?n ba?kenti Belgrad'da kat?ld??? ve TRT Türk'te yay?nlanan programda "dava arkada??m" dedi?i Ba?bakan Erdo?an'a üstü kapal? olarak sitem etti.
ö?renci evleri tart??mas? tam gaz devam ediyor. Zaman gazetesinin Ba?bakan Erdo?an'?n ö?renci evleri ile ilgili sözlerini yay?nlamas?n?n üzerine Bülent Ar?nç, "bu asparagas bir haberdir" diyerek yalanlam??t?. Ancak aradan 12 saat geçtikten sonra grup toplant?s?nda Ba?bakan Erdo?an sözlerinin arkas?nda durdu?unu aç?klad?.

Hükümet sözcüsü Ar?nç ile Ba?bakan'?n birbiri ile çeli?en sözleri hükümeti ele?tiren çevreler taraf?ndan kullan?lm??t?.
Ba?bakan Yard?mc?s? ve Hükümet sözcüsü Ar?nç, S?rbistan'?n ba?kenti Belgrad'da kat?ld??? ve TRT Türk'te yay?nlanan programda "dava arkada??m" dedi?i Ba?bakan Erdo?an'a üstü kapal? olarak sitem etti.
Avrupa Konseyi taraf?ndan S?rbistan'da düzenlenen "Medya ve Bilgi Toplumundan Sorumlu Bakanlar Konferans?"na  kat?lmak için S?rbistan'?n ba?kenti Belgrad'da bulunan  Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç, Belgrad Kalesinde, TRT Türk Kanal Koordinatörü Nasuhi Güngör'ün konu?u oldu.
Bülent Ar?nç "Ba?bakan'?m?z?n çocuklar?m?z?n üzerinden söylemek istedikleri do?ru ve kat?l?yorum. Ama onun 'gerekirse yasal düzenleme yapar?z' demesi, ard?ndan gayretke? bir valimizin bu sözlerin üzerine atlamas? çok do?ru bir davran?? de?il" dedi.
ERBAKAN HOCAMIZ RAK?B?N ?AHADET? EN GüçLü ?AHADETT?R D?YORDU
Ben grup toplant?s?n?n arkas?ndan buraya geldim. Görü?lerimi de ifade etmedim. Dü?üncelerimi aç?k biçimde ifade edeyim. Memnuniyetle söyleyeyim, ben Sal? Ak?am? plan bütçe komisyonunda tart??malar?m?z oldu. Bütün muhalefet milletvekilleri CHP, BDP, MHP olsun konu?malar?nda "biz size güveniyoruz, siz vicdan sahibisiniz" diyerek ba?lad?lar sorular?na. 20 küsür senelik siyaset sürecinde bana güveniliyorsa ne mutlu. Erbakan Hocam?z en güçlü ?ahadet rakibin ?ahadetidir diyordu.
?üphesiz ba?bakan?m?z büyük bir halk kahraman?, dindar, iyi bir aile reisi, siyasette sözünün eri bir insan. Her siyasetçi aç?s?ndan meseleye böyle bakmam?z laz?m. Birileri kürsüye ç?kt??? zaman "dayans?n ehli kübur" cinsinden beyitler söylenenler var.
BEN TUTUNAK KAT?B? DE??L?M
Ben a??r ceza mahkemesinde avukatl?k da yapt?m, orada da güvenilir bir isimdim. O adam sat?lmaz, e?ilip bükülmez denirdi. Ben ?imdi hükümet sözcüsüyüm. Arkada?lar?ma bilgi verirken söyledi?im her sözün yerini bulmas? laz?m. Tutanak katibi de?ilim, özet yap?yorum. Ama söylediklerim içeride konu?ulanlara do?ru ?ekilde uymak zorunday?m.
HüKüMET?M? KORUMAK ZORUNDAYIM
Ben hükümet sözcüsü olarak söylediklerimle hükümetimi zor durumda b?rakmamal?y?m. Hükümetime yara vermemeliyim. Ba?bakan?m? korumak zorunday?m ikincisi. Sat?r sat?r onun söyledikilerini yan?tlamak zorunda de?ilim. O gün bir soru soruldu. Ben bulundu?um yerde, ne duymu?sam onu söyledim. Duymad?klar?mdan sorumlu de?ilim. Bakanlar Kurulu toplant?s?nda konu?ulmad? bu elbette. Bundan dolay? üzülmem, eksiklik hissetmem, yanl?? yapt???m? dü?ünümüyoru.
Ba?bakan?m?z grup toplant?s?nda "böyle ?eyler duyuyoruz, bekar genç k?zlar ve erkeklerin birarada oturmas? mahsurlu" dedi. Bu sözler ile benim söylediklerim tezat te?kil etti.
BEN YANLI? YAPMADIM AMA...
Ben yanl?? yapmad?m, ama farkl? bir ?ey söyledi ve benim aç?klamalar?m ile kendi sözleri aras?nda bir fark ortaya ç?kard?. Ben tevil edemem bunlar? ama ba?ka pek çok insan "Ba?bakan'?n beni hiçe sayd???n?" ileri sürdü. Ba?bakan'?n sözlerinden ben sorumlu de?ilim. Kendi dü?ünür. Bu sözleriyle toplumda sosyal bir yaraya parmak bast???n? dü?ünebilir. Ama aradan 12 saat bile geçmeden çeli?ki içinde bir ?ey ya?and?. Bunu ifade etmem laz?m. Bu çeli?kiye dikkat çeken pek çok isim bizi ele?tirdi. Baz? ele?tiriler hakl?d?r, sayg? duyuyorum, ama baz?lar? bizi haks?zca vuran, haz?r imkan buldum vuray?m diye bir ?ey var.
BEN SADECE BAKAN DE??L?M çOK ?EY? TEMS?L ED?YORUM
Birlikteli?imizin bazen  zor günler geçirdi?ini biliyorum, bazen münaka?a etti?imiz oluyor. Biz dava arkada??y?z. Kader birli?i yap?yoruz. Hükümetteki sorumlulu?um sadece bakan oldu?um anlam?na gelmez. Futbol sadece futbol de?ildir diye bir kitap var. Ben de sadece bakan de?ilim. Meclis ba?kanl??? yapm???m, demokrasi yolunda gençli?imi, ailemi, siyasi hayat?m? feda etmi?im, ben çok ?eyi temsil ediyorum. Benim y?pranmamam, hiçe say?lmam laz?m. Ba?bakan?m?z buna dikkat eder. Ama zaman zaman hepimiz hata yapabiliyoruz.
BA?BAKAN TOPLUMDA YANLI? ANLA?ILMAYA YOL AçTI
Bir bakan yanl?? yapabilir. i?inde davran???nda yanl?? yapabilir. Bunun tart???laca?? yer ekranlar de?ildir. Hesab?n? verir ya da vermez. Bu hesap vermek bir yarg? demek de?ildir. Biz siyasi hesap veririz. Ba?bakan gere?ini yap der, bakan bana müsade der. Böyle bir noktaya gelmemek laz?m.
Dünkü aç?klamalar?n?z yanl??t? demeden, ima bile etmeden; konu?mas? ba?bakan'?n hakk?d?r. Ama bana kar?? davran??? toplumda yanl?? anla??lm??t?r. Buna izin vermemesini benim beklemem de benim hakk?md?r.
BEN?M SAçIMI BEYAZLATAN, BEL?M? BüKEN NE B?L?YOR MUSUNUZ?
Benim saçlar?m? beyazlatan, belimi büken ne biliyor musunuz? Ba?bakan'? 24 saat takip ederim ben. Onun da böyle bir görevi olmal?, Hükümet Sözcüsünü açmaza dü?ürmemektir. Buradaki konu?mas?yla biz ele?tirilerin oda??nda olduk. Ben itibar?m?n, ki?ili?imin y?prat?lmas?n? istemem. Birilerinin kum torbas? haline getirilmek istemem.
DOST, KARDE? OLARAK BA?BAKANIMIZA SESLEN?YORUM
Ba?bakan?m?za dost, karde? olarak seslenmek isterim, ikimizin sözleri aras?ndaki çeli?kiyi düzeltmesi kendisinden beklenir. Bence de çok do?ru olan dü?üncelerini Ba?bakan aç?klamal?. E?er kendi içimizde konu?tuk ve de?erlendirdiysek ben hükümet sözcüsü olarak ç?kar çok güzel bir ?ekide aç?klar?m.
Ba?bakan'?m?z?n çocuklar?m?z?n üzerinden söylemek istedikleri bu. ama onun gerekirse yasal düzenleme yapar?z demesi, ard?ndan gayretke? bir valimizin bu sözlerin üzerine atlamas? çok do?ru bir davran?? de?il.
11 SENED?R öZEL HAYATA H?ç MüDAHALE ETMED?K
Bize siyasetçinin özel hayat? olmaz derlerdi. Bunu söyleyenlerin özel hayata müdahale ediliyor demesi ne kadar yanl??sa, özel hayat?n mahrem kalmas? da o kadar önemli. 11 senedir hiç bir ?ekilde özel hayata sayg?s?zl?k ya da müdahale anlam?na gelecek bir?eye izin vermedik.  Bizi neyle suçlarlar, içki sat???ndaki düzenleme için suçlarlar; dindar nesil istiyoruz dedik diye suçlarlar. Alkole eri?imi s?n?rlamak Belgrad'da da, Londra'da da, Münih'te de vard?r. Ben bunu size bir saat anlatabilirim. Biz ?u an AB üyesi pek çok ülkeden daha iyi yakalad?k AB normlar?n?.
EV SAH?B? ANLA?MI?, K?RAYA VERM??, YAPACAK B?R ?EY YOK
Ben yedek subayl???m? K?r?kkale'de yapt?m. Baz? aste?menler baz? yanl?? ?eyler yapm??, bekara ev verilmeyecek denmi?. Bizi tan?yanlar bilenler ev verdi. Oturduk. Ev sahibi kiraya vermi?se, gelende tutmu?sa buna yap?lacak bir ?ey yok. ?imdi böyle bir ?ey yok. ?yi veya kötü, do?ru veya yanl?? bu noktadan geriye dönü? olmaz. Biz çok ileri bir yere geldik. Bundan muhafazakar anlay?? zarar görmü? olabilir. Zina fiili suç olmaktan ç?kart?ld?. Ne zaman I??lay Han?m bakan oldu?u zaman. O da çok mazbut bir insand?r. Ama ne yapal?m ki Anayasa Mahkemesi Zina'y? yasadan ç?kard?. ?imdi de böyle devam ediyor. ?imdi zina suç olsun diyene de sayg? duyar?m, sistem böyle devam etsin diyene de itiraz etmem. Yeni bir tart??ma noktas?n? toplumun içine koymak, alt yap?s? olmadan böyle bir ?eyi yapmak ba?bakan olarak ileriye dönük bir vaat olabilir ama bir bakanlar kurulu üyesi olarak böyle bir ?eyden haberdar de?ilim.
BUNDAN SONRA BA?BAKAN ?Z?N VER?RSE...
30 büyük?ehirde ne kadar çok al?rsak önümüzdeki mahalli seçimlerde AK Parti o kadar güçlü olacak. 3 dönem engeli var bizim düzenlememizde. Ben ne vekillik ne belediye ba?kanl??? istemiyorum dedim daha önce. Ba?kas? bir?ey demiyor, ona da sayg? duyar?m. Anadolu'da insanlar siz giderseniz ne olacak bu parti diyor ben daha güçlüleri gelecek merak etmeyin diyorum.

çok sevgi, sayg? duydu?um insanlar bu karar? nas?l verirsiniz diyor. E?er say?n ba?bakan izin verir, bu karar?ma sayg? gösterirse ben hiç aday de?ilim. Manisa'dan aday olmu?tum. Burada siyasete ba?lad?m ve burada bitirece?im dedim. Listeler ilan edildi, çok hakl? çok yerinde gerekçeler söyledi Say?n Ba?bakan Bursa'dan milletvekili olduk. E?yan?n da tabiat?n da bir s?n?r? var. Benim 19 ya??nda ba?lad???m siyaseti sürekli sürdürece?im diye bir ?eyim yok. Meclis Ba?kanl???'na veda etti?im gün 2007'de siyaseti de b?rakay?m istedim. Ama bu milletin içinden, benim inanc?ma, davama lay?k birini Cumhurba?kan? seçtiremedim. Bundan sonra kimse bana güvenip siyasete yön vermeye çal??mas?n.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim