• BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Adana : 29 °C
  • Osmaniye : 22 °C
  • İçel : 23 °C
  • Hatay : 23 °C
  • Kmaraş : 24 °C

'Bizim Emin' Diyebilece?imiz bir Belediye Ba?kan Aday?

10.01.2014 16:44
Prof. Dr. Esat ARSLAN

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Geçen Pazar günü de?erli bir dostumun, kendisinden son derece sitayi?kâr anlat?lar? sonras?, tan?d?m, Ba??ms?z çukurova Belediye Ba?kan Aday? Dr. Emin Zümrütdal’?… Siyasi gelece?i lider sultas?yla liderin iki duda??n?n aras?nda aday adayl?k sürecini hiç ya?amam??t?. önce bu nedenle tebrik ettim kendisini. ?lan afi?lerinde, “a.aday?”n?n arkas?na s????mam??t?. Adam var, “Ba?kan Vekili”dir, etraf?ndaki t?rnak içindeki “dan??manlar?” önerir, kendini as?l göstermek için küçük “v” ile gizlemeye çal???r, milletvekilidir, etraf?ndaki herkesten kendisine “bakan” diye hitap edilmesini bekler. Yolunuz ?öyle VIP salonlar?ndan geçse, etraf?n?zda o kadar çok ba?kan, bakan dolu?ur ki, ?a?ar kal?rs?n?z. Dr. Emin Zümrütdal aday adayl?k sürecini hiç ya?amam??, sevdiklerine de ya?atmam??t?. Son derece mütevaz? bir tav?rla 28 ay önce Ba??ms?z çukurova Belediye Ba?kan Aday? olmaya karar vermi?ti. Ofisinde görü?meyi ben istedim. Bir Pazar günü ö?le vakti kendisiyle k?sa süreli söyle?tik.

öncelikle, Adana sath-? mailinde do?up, büyümü?, gerçekten bir beyefendiyle tan??t???m? itiraf etmeliyim. 1952 Nobel Bar?? ödülü sahibi, iki doktoras? olmas?na kar??n, 30’lu ya?larda t?p e?itimine ba?layan ve t?p doktoru olan, yard?msever, insanc?l doktor, Dr.Albert Scweitzer yakla??m? içersinde buldum, kendisini. Herkes taraf?ndan g?pta edilecek bir alçak gönüllülükteydi. O, memuriyeti nedeniyle Türkiye'nin çe?itli bölgelerinde çal??t?ktan sonra ancak, halka hizmet serüveninin büyük bölümünü yine Adana'da geçirmi? bir t?p doktoruydu. Oldum olas? özel bir hayranl?k duydu?um, zekâ katsay?(IQ)’s? yüksek bir “Genel Cerrahi Uzman?” oldu?unu da söylemeliyim. Bir insan olarak ilk bak??ta gençlik y?llar?ndan bu yana insan?n özündeki samimi inanc?n, sevginin, demokrasinin, bar???n, karde?li?in i?çisi oldu?u inanc?n? veriyordu. Gerçekten övünülecek bir durum. Ayr?ca, insanl??a yararl? olmak için hiçbir kar??l?k beklemeden çal??m??, çabalam?? bir insan alg?s?n? da üzerinizde b?rakt???n? sezinledim. Etraf? bubi tuzaklar?yla, may?nlarla dopdolu bu ya?am cang?l?nda, bir yol bulup nas?l olup da bu günlere kadar gelebilmi?ti? ?nsan sormadan edemiyor.

Daha T?p fakültesinde ö?renci iken çocuk Esirgeme Kurumlar?nda çal??an bir gönüllü olmu?tu. 1991 y?l?nda T?p Fakültesinden mezun oldu?unda, Güneydo?u'da Erzincan depremi için yard?m toplayan genç bir hekimdi. ?ki y?l sonra, 1993 y?l?nda Ankara'da at?k kâ??tlar? toplama kampanyas? ba?latan bir asistan doktor olarak kat?l?mc? demokrasinin tüm becerilerini göstermesini bilmi?ti. O kat?l?mc? demokrasinin bir neferi, bir sivil toplumcuydu art?k. Daha sonraki y?llarda ise hem hekimlik mesle?ini sürdürmü?, hem de özünde insana, insan onuruna yak???r bir ?ekilde ya?amak demek olan cumhuriyet de?erlerimizi korumak ad?na bir cumhuriyet havarisi gibi görev yapm??t?.

Ye?ili ve do?ay? korumak ad?na binlerce fidan dikilmesinde hep ön s?ralarda olmu?tu. Küresel ?s?nma ile mücadelede saflar?n s?kla?t?r?lmas?nda önemli görevler eda etmi?ti. Bütün bunlar, etraf?yla payla?mayan entelektüel birikimine de?il, payla?an ayd?n olmas?na yetmi? ve artm??t?. Bilgi ve belgelik sevgisi ile Köy Kütüphaneleri ve okuma yazma kurslar? aç?lmas?na da öncülük etmesini bilmi?ti. Olanaklar? ölçüsünde imkâns?z? ba?armak ad?na, bir köy okulunun yap?m?na ve e?itimine de destek vermi?ti. Bunlar? söylerken, anlat?rken, belli ki, s?k?l?yordu do?rusu. Bunlar? siz sordunuz diye söylüyorum duru?unda, “gerçek Ayd?n elde etti?i bilgileri ihtiyac? olanlarla payla?and?r,” der gibiydi. ?nsano?lunun ya?ad??? sürece ayr?mc?l?kla de?il, birlik ve dayan??ma içersinde olmas?n? adeta ö?ütler gibiydi.

Evet, sevgili okurlar, bir yarg?m? daha do?rusu, ya?am maratonumda imbiklenmi? demek olan bir varg?m? sizlerle payla?mak istiyorum. Ben art?k bugünkü görünümleriyle siyasi partilerin, XXI. Yüzy?l?n demokratik anlay???nda vazgeçilmezliklerini yitirdikleri inanc?n? ta??maktay?m. Devletin de, toplumun da çok büyük yaralar ald???n? hepimiz görüyoruz, ya??yoruz. Biliyorsunuz “Adalet” önemli bir kavram… Bir yerde “Adalet” yoksa orada bar??tan söz edilemez… Adaletin olmad??? yerde sava? ve çat??ma ç?kar. Adalet san?ld???ndan da önemlidir, sevgili okurlar. ?emsettin Tebrizi ne güzel de söylemi?;

”Adalet dolu bir dünya m?, yoksa merhamet dolu bir dünya m? istersiniz?” diye

Kim adaletten yoksun bir dünya isteyebilir ki. Görüyoruz, ya??yoruz adalet ayaklar alt?nda, en çok yara alan da insan?n hasletlerinden sadece biri olan adalet duygusunun yok edilmesi. Yolsuzluk, üçkâ??tç?l?k, ?arlatanl?k ve her ?eyden önemlisi “kolpoculuk” di?er bir deyi?le “sahte kahramanl?k” öteki Türkiye’de bir ç?? gibi büyüyor, mebzul miktarda bolla??yor. Geçmi?in öteki Türkiye’sinde devlet de, toplumda yok olma tehlikesiyle kar?? kar??ya…

Ama öte yanda içinden nitelikli bireylerin f??k?raca?? yeni bir Türkiye’ye do?ru ko?umuz, maratonumuz da h?zla devam ediyor. XXI. yüzy?l, sürüden olmay? reddeden, s?n?f? ya da grubu dü?ünmeyen, ad?na siz ne derseniz deyin, birilerine hesap vermeyen bir tek kendisine kar?? sorumlulu?u bulunan, hayallerini gerçekle?tirmede iddial? olan, toplumlar?n gittikçe bireyle?ece?i yeni bir cumhuriyete do?ru evriliyoruz. Etraf?m?zda art?k ta??n alt?na elini de?il, kolunu vücudunu koymaya can atan, XXI. Yüzy?l? in?a etmek isteyenlerin say?s? gittikçe ço?al?yor. Onlar, nesiller aras?ndaki farkl?la?malar?n ortaya ç?karm?? oldu?u fikirlerde, anlay??larda ve inançlarda meydana gelen de?i?iklikleri dikkate al?yorlar. Topluma ya?att?r?lan dayatmalara ve dayatmac? zihniyete kar?? olabildi?ince direniyorlar. Onlar insanlar?n iç dünyalar?ndaki görünmez de?i?ikliklerin görünen eserleri, bilinçli halk hareketlerine de inan?yorlar. Bireyle?en, billurla?an kalabal?klar?n gücünü, kitlelerin kudretini XXI. Yüzy?l?n egemen gücü olaca??n? herkesten önce gördüklerine kalben inan?yorum.

Sevgili okurlar, i?te ben de derim ki, hiç olmazsa bu yerel seçimde klasik seçim mant???yla Liderin Memurlar?n? seçmeye, yani sürüye dâhil olmaya çal??aca??m?za, içinizdeki bireyi f??k?rtman?za izin verecek bir yakla??mla, çukurova ilçemiz için gerçekten “Bizim Emin” Diyebilece?imiz bir Ba??ms?z Belediye Ba?kan Aday? Dr.Emin Zümrütdal’? destekleyelim.

Haydin çukuroval?lar, “Bizim Emin”in Arkas?ndaki Saflar? s?kla?t?ral?m ve de güzel çukurova’m?zda neler olabilece?ini hep birlikte görelim.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim