• BIST 1.087
  • Altın 469,702
  • Dolar 7,6148
  • Euro 8,9402
  • Adana : 21 °C
  • Osmaniye : 22 °C
  • İçel : 26 °C
  • Hatay : 22 °C
  • Kmaraş : 21 °C

Binlerce çiftin umudu 'Tüp bebek'

27.12.2013 11:11
Binlerce çiftin umudu 'Tüp bebek'
çe?itli nedenlerle her yüz çiftten 15'inin çocuk sahibi olamama sorununda öncelikli yöntemlerden biri olan tüp bebek uygulamas? her geçen gün yayg?nla??yor.

Bugüne kadar 11 bin çifte tüp bebek uygulamas? yapan Adana Ba?kent Hastanesi'nin Tüp Bebek Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Esra Bulgan K?l?çda?, k?s?rl???n sadece kad?n problemi olmad???n?, çiftin problemi oldu?unu ve her yüz çiftten 15'inde rastland???n? söyledi.
Prof. Dr. K?l?çda?, geli?en t?p imkanlar? sayesinde k?s?r çiftlerin çocuk sahibi olmalar? yolunda büyük mesafeler kaydedildi?ini belirterek, ?unlar? kaydetti:
“K?s?rl?k tedavisinin ba?ar?s?n? belirleyen en önemli unsur do?ru tan? ve çifte özel en etkin tedavinin seçilerek h?zl? bir ?eklide uygulanmas?d?r. Merkezimize ba?vuran çiftlere öncelikle çe?itli testler uygulayarak gebe kalma ?ans?n? olumsuz etkileyen faktörleri tespit edip bunlar?n ilaçlarla ya da cerrahi yöntemlerle ortadan kald?rmaya çal???yoruz. Baz? hastalar da yapt???m?z küçük cerrahi müdahaleler (rahim içerisindeki küçük bir bas?kl???n düzeltilmesi gibi)hastan?n gerek kendili?inden gerekse a??lama ve tüp bebek sonras? gebe kalma ?ans?n? artt?rabilmektedir.
Tüm dünyada giderek yayg?nla?an tüp bebek merkezlerinin hepsinde standart ekipman bulunmaktad?r. Ancak baz? özel durumlarda gebelik oranlar?n? artt?ran IMSI, Embriyoskop gibi yeni teknolojik geli?melerin tedaviye eklenmesi gebelik oranlar?n? olumlu olarak etkilemektedir. Spermlerin 6 bin kat büyüterek incelenmesine olanak tan?yan IMSI sperm say? ve ?ekillerinde ciddi problem olan hastalarda daha iyi spermi seçmemizi sa?layarak gebelik oranlar?n? artt?rmaktad?r.
Embriyolar?n Tüp Bebek Laboratuvar?nda geçirdikleri 3-5 gün sonunda amaç, normal ve anormal döllenen yumurtalar? ay?rt etmek, embriyonun bölünme a?amalar?n? kontrol etmek, h?zl? veya yava? geli?en embriyolar? takip etmek ve böylece transfer edilecek en iyi embriyolar? seçerek gebelik ?ans?n? artt?rabilmektir. Ancak bu a?amalar?n takibi için embriyolar, sabit ?s?, karbondioksit, oksijen ve azot seviyelerine sahip, kültüre edildikleri inkübatörlerden belirli zaman aral?klar?nda ç?kar?l?p, kültür ko?ullar?n? etkilememek için mikroskop alt?nda çok k?sa bir süre içerisinde de?erlendirilmektedirler.
Son y?llarda geli?tirilen Embriyoskop Tüp Bebek laboratuarlar?nda kullan?lan güvenli bir inkübasyon sistemidir. Geleneksel inkübatörlerden fark? içerisinde embriyolar? görüntülemek amac?yla tasarlanm?? dahili bir kameran?n bulunmas?d?r. Bu sayede, yumurta ve spermin bir araya getirilmesinden itibaren, döllenme ve embriyo transferi a?amas?na kadar yakla??k 5 gün süren embriyo geli?im takip süreci h?zland?r?lm?? bir video görüntüsü ?eklinde izlenebilmektedir. Embriyoskop kullan?m? ile deneme say?s? fazla olan kötü kalitede embriyolar? olan hastalarda gebelik oranlar?n? artt?rmak amac?yla Adana’da sadece bizim klini?imizde kullan?lmaktad?r.”
TüP BEBEK A?AMALARI
Tüp bebek tedavisinde bir kaç farkl? a?ama oldu?unu belirten Prof. Dr. K?l?çda?, ?öyle devam etti:
"Tedavi adetin ikinci veya üçüncü gününde ba?lar. Adetliyken yap?lan kontrol ve kan tetkikleri sonras?nda 7-12 gün süren yumurtal?klar? uyar?c? ilaç kullan?m?na ba?lan?r. ?kinci kontrol ilaç kullan?m?n?n dördüncü veya be?inci günü yap?l?r. Ultrason ve hormon de?erlendirmesinin sonras?nda tedavi ve takip planlan?r.
Yumurtalar?n uyar?lmas?n?n ard?ndan di?er a?amaya geçilir. Bu a?amada çatlatma i?nesiyle yumurtalar?n çatlamas? sa?lan?r. çatlatma i?nesinden 35-36 saat sonra hafif anestezi alt?nda yumurtalar toplan?r. Ayn? gün babadan al?nan spermlerle anneden al?nan yumurtalar mikro-injeksiyon yöntemiyle döllendirilir.
Döllenmenin ard?ndan embriyolar 3-5 gün kontrol edilir ve ard?ndan anneye embriyo transferi gerçekle?tirilir. Son a?ama olarak transferden 10 gün sonra hastalar gebelik tetkiki için kontrole gelir.”
Sa?l?k Bakanl???'n?n tüp bebek tedavisine yönelik bir tak?m düzenlemelere gitti?ini ifade eden K?l?çda?, “Geçti?imiz y?llarda bakanl?k taraf?ndan baz? yasalar ç?kar?ld?. Daha önce anneye 3 embriyo transfer edilirken, 2010 y?l?ndan itibaren 35 ya??n alt?ndaki hastalara bir embriyo, 35 ya? ve üzerindeki hastalara ise 2 embriyo transferi zorunlu k?l?nd?. Tek embriyo transfer yasas?yla beraber gebelik oranlar? yüzde 60'lardan, 40'lara dü?tü. Amaç tabii ki ba?ar?y? dü?ürmek de?il, ço?ul gebelik oranlar?n? azaltmakt?” dedi.
Tüp bebek uygulamas?n?n SGK'n?n ödeme kalemleri içinde bulundu?unu ancak, baz? kriterlere uyumun zorunlu oldu?unu anlatan Prof. Dr. K?l?çda?, “çiftlerin 23 ya??n? doldurmu? ve 40 ya??ndan gün almam?? olmas?, e?lerden her ikisinin de ya?ayan çocu?unun olmamas? gerekiyor. ?kinci evliliklerde ise e?lerin ilk evliliklerinden çocuklar? olmamas? ?art? gözetiliyor. Ayr?ca en az be? y?ld?r sigortal? veya bakmakla yükümlü olunan ki?i olmak da ?artlardan biri. Bütün ko?ullar?ndan sa?lanmas? durumunda SGK ilk iki tüp bebek denemesini kar??l?yor. Ancak direkt tüp bebek tedavisinin zorunlu oldu?u haller d???nda en az iki kez SGK anla?mal? bir kurumda i?nelerle yumurtal?klar?n uyar?lmas?n? takiben a??lama yap?lmas? ?art? bulunmaktad?r. Ayr?ca aç?klanamayan ?nfertilite tan?s? al?nan hastalarda evlilik süresinin üç y?l? doldurmu? olmas? ?art? da aranmaktad?r” diye konu?tu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim