• BIST 1.121
  • Altın 462,573
  • Dolar 7,7531
  • Euro 9,0286
  • Adana : 31 °C
  • Osmaniye : 31 °C
  • İçel : 30 °C
  • Hatay : 32 °C
  • Kmaraş : 29 °C

Ba?kan Sözlü'den AS PLATFORM'a ziyaret

09.01.2014 11:10
Ba?kan Sözlü'den AS PLATFORM'a ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Büyük?ehir Belediye ba?kan aday? Hüseyin SöZLü dün ak?am Adana Sivil Toplum Platformuna üye kurulu?lar?n yönetici ve üyelerine ziyaret gerçekle?tirdi.

Toplant?da, As Platform ba?kan? Mahmut ERASLAN söz alarak AS Platform olarak bütün partilere e?it mesafede olduklar?n? ifade ettiler.

ERASLAN Platform olarak ?ehrimizin sorunlar?n? tespit edip çözüm yollar?n? sunmaya devam edece?iz diyerek bugün de Say?n SöZLü’ YE yerel yönetimler ile ilgili ?ehrimizin sorunlar?n? ve çözüm yollar?n? içeren raporumuzu sunaca??z dediler. Son olaraktan ?ehrimiz için kim güzel hizmet sunmak istiyorsa destekleyeceklerini ifade eden ERASLAN misafirlere kat?l?mlar?ndan dolay? te?ekkür ederek sözü konu?a vermek istedi?ini ifade ettiler.

SöZLü’ DE bütün AS Platforma üye kurulu?lar?n de?erli yönetici ve üyelerini kendilerini kabul ettikleri için en içten sayg?yla selamlayarak sözlerine ba?lad?. Siyaseti ilkeler üzerinde yapmaya gayret eden bir ?ahsiyet olarak kar??n?zday?m. Ben Adana halk?na güvenerek yola ç?kt?m. Ceyhan da oldu?u gibi Adana da da ba?ar?l? olmak istiyorum. Ceyhan’da bizlere gönül veren ve kefil olan halk?m?z? mahcup etmemek için elimizden geleni yapt???m?z gibi Adana da da bizlere teveccüh edecek olan halk?m?z? mahcup etmeyece?iz. Sosyal belediyecili?i sadece yard?mdan ibaret görmüyoruz. Bizler sa? elin verdi?ini sol elin bilmemesi gerekti?ini de iyi biliyoruz. Hizmet etti?i toplumun ?ahsiyetini incitmemek temel ilkemizdir. Milli de?erleri yüceltmek amac?m?zd?r. Bu milletin de?erlerini ya?amaya çal??an birisi olarak siyasi mülahazalar d???nda kimseyle bir çat??maya asla girmeyece?iz.

Kentimizin birçok sorunu oldu?unu görüyor ve biliyoruz. Trafik, kentsel dönü?üm, alt yap?, göç gibi sorunlar? çözüme kavu?turmak gayreti içerisinde olaca??z. ?ehircilik ile ilgili bilgimizi kulland???m?z gibi ferasetimizi de kullanaca??z. Yeni imar yasas?n?n avantaj? ile bulvarlar? kuzeyden, güneye, do?udan bat?ya birle?tirece?iz.

?ehrimizin güneyi ciddi bir ?ekilde ihmal edilmi?tir. ?öyle bir bakt???n?zda güneyde okullar haricinde hiçbir yat?r?m görmüyorsunuz. Bizler nasip olursa seçildi?imizde güney bölgemizi çok ciddi bir ?ekilde geli?tirece?iz. Projelerimiz var güney Adana ile ilgili hayata geçirmek için yetki istiyoruz. Bizler Ceyhan da güzel i?ler ba?ard?k, karde?li?imizi peki?tirmeye çal??t?k, birlikteli?imizi art?rd?k ve hiçbir zaman ayr??t?racak, ötekile?tirecek eylemlerin içerisinde bulunmad?k. Adana’m?zda da bunu ba?araca??m?za inan?yoruz. öteki kavram? bizlerde olmad? olmayacak diyerek Sözlü sözlerini ?öyle tamamlad?; Temiz bir kadro ile hizmetimizi sunmak istiyoruz. Cenab? Allahtan ve Halk?m?zdan destek istiyoruz.

Soru cevap k?sm?nda sorular? da yan?tlad?ktan sonra herkese te?ekkür eden SöZLü’YE AS Platformun haz?rlad??? “Belediyecilik ve Yerel Yönetimler” raporu AS Platform ba?kan? Mahmut ERASLAN taraf?ndan dosya halinde takdim edildi.

Adana büyük ?ehir belediye ba?kan aday? Hüseyin Sözlü’ye  Teslim edilen dosyada neler vard?  i?te dosyan?n tam metni:

ADANA S?V?L TOPLUM PLATFORMU  BELED?YEC?L?K VE  YEREL YöNET?M öNER?LER?

ADANA’DA ?EHR-? EM?N OLMAK

            ?ehr-i Emin, eskilerin Belediye Ba?kan? için kulland?klar? bir tabirdir.

?ehr-i Emin, kelime olarak Belediye Ba?kanl???na denk gelse de içerik ve mana olarak çok derin bir kavramd?r:

öncelikle bu s?fat? ta??yan ki?inin ahlaki ve idari becerisinin yüksekli?ine ve seçkinli?ine i?aret eder. Hem?ehrileri, bu s?fat? ta??yan ki?inin ?ehrin maddi ve manevi varl?klar?na sahip ç?kaca??na, üstlendi?i vazifeyi hakk?yla yapacaklar?na inan?rlar.

Ne yaz?k ki en güvenilir kurum olmas? gereken Belediye Ba?kanl???na kah?r ekseriyet güven duymamaktad?r. Y?llard?r yap?lanlar ve anlat?lanlar insanlar?n kafas?ndaki güven imaj?n? yerle bir etmi?tir.

Güvenini kaybetmi? bir kurumun bulundu?u ?ehre hizmet etmesi de çok zor olmaktad?r.

AS Platform olarak bu makama talip olanlar?n muvaffak olmas? için a?a??daki hususlara dikkat etmesi gerekti?ine inan?yoruz.

1-         GüVEN ve ?T?BAR:

Bir ?ehrin, kendi belediye ba?kan?na itimad? kalmad?ktan sonra sa?l?kl? bir hizmet mümkün olmaz.  Güven ve itibar?n tesisi için ?unlara dikkat etmek gerekir:

a)         Yozla?m?? politik tav?rlardan kaç?nmak ve ?lkeli Siyaset yapmak:

Bugün geldi?imiz noktada ülke siyasetimiz, maalesef ahlaki duru?tan, erdem ve fedakârl?ktan uzak bir görüntü vermektedir.

Günü kurtarma endi?esiyle yap?lan günübirlik politikalar. Bir sonraki seçimi kazanmaya endeksli popülist yakla??mlar, belediyeleri k?s?r bir döngü içinde bo?up güdük b?rakmaktad?r.

Belediye Ba?kan?n?n, kendine oy veren partililerin de?il tüm ?ehirdeki insanlar?n ba?kan? olarak görmesi ve kucaklay?c? bir tav?r sergilemesi;

En yak?nlar?n?n zarar?na bile olsa ?ehrin menfaatine olacak ad?mlardan kaç?nmamas?;

Uzun vadeli hedeflerin konmas? ve istikrarla bunun takibinin yap?lmas? elzemdir.

b)         Kadrola?ma ve Ehil ?nsanlarla çal??mak:

Her gelen ba?kan?n adaletsizce eski çal??anlara kar?? bir k?y?ma giri?mesi ve oy için vaatlerde bulundu?u insanlara kadro açmaya çal??mas? vicdanlar? yaralamaktad?r. Haks?z yere i?ine son verilenlerin ah?n? alm?? bir kimse muvaffak olamaz.

Gerek önceki dönemden gerekse seçim sonras?nda al?nan kadrolarda ehliyete önem vermek;  torpile mahal vermemek ve beceriksiz/tembel insanlarla yol almamak gerekir.

c)         ?halelerde ve Belediye ??leyi?inde ?effafl?k:

Son y?llarda belediye ihalelerine büyük bir ?üphe ile yakla??lmakta, en masumane bir ihalede bile yolsuzluk ve h?rs?zl?k aranmaktad?r.

Bu ?üpheyi k?rmak için yap?lan her ihalenin, önceden ilanlar? ve sonuçlar? ayr?nt?l? olarak belediyenin web sayfas?nda yay?nlanmal?d?r.

Web sayfas?nda söz konusu ihalelerin normal piyasa fiyatlar? ile ihalede verilen fiyat?n kar??la?t?r?lmas?, ihaleyi alan-lar- ile ayr?nt?l? bilginin bulunmas? ve di?er illerdeki benzer ihale sonuçlar? verilmelidir.

d)        Vampir tak?m?ndan uzak durmak:

Her belediyenin etraf?n? parazit gibi saran, haks?zca belediyenin imkânlar?ndan nemalanmak isteyen gazeteci, takipçi, partici vs gibi asalak bir güruhun varl??? ac? bir gerçektir.

?aibeden uzak bir çal??ma için bu tip ki?ilerin belediyenin kap?s?ndan içeri sokulmamas? gerekir.

e)         Harcamalarda tutarl?l?k ve ki?isel harcamalardan uzak durmak:

Belediye bütçesinden yap?lan ki?isel harcamalar ve reklamlara yasal bir k?l?fa uydurulsa bile toplum vicdan?nda büyük yaralara ve öfkeye sebebiyet vermektedir.

2-         MECL?S üYEL?KLER?:

ülkemizde yerel seçimlerde tüm dikkat belediye ba?kanl???na veriliyor. Oysaki meclis üyelikleri de en az belediye ba?kanl??? kadar önemlidir.

Meclis üyelikleri, e? dost sevindirme veya birilerine ulufe da??tma f?rsat? olarak görüldü?ünden i?in ehli olmayan, belediyecilikten bihaber, ufku dar veya rant pe?indeki insanlara veriliyor.

Kaliteli, becerikli ve ahlakl? bir meclis, belediye ba?kan?n?n gücüne güç katar. Tersi durumda hem belediyenin hem de ba?kan?n itibar?na büyük zarar verir.

3-         YALAKA KöRLü?ü ve ?ST??ARE:

ülkemizde makam sahipleri için en büyük tehlike makam?n çevresini ku?atan yalaka tipli insanlar?n varl???d?r.

“Siz en iyisini bilirsiniz, çok iyi dü?ünmü?sünüz, mükemmelsiniz vs” tarz? söylemlerle makam sahibinin ki?ilik dengesini bozarlar. Olas? yanl??lar?n ve ele?tirilerin ba?kana ula?mas?na engel olurlar. Ve en önemlisi ba?kan ile halk aras?ndaki köprüyü dinamitlerler.

Bu Yalaka çemberini k?r?p direk halktan gelecek öneri ve ele?tirileri duyabilecek bir yol tesis etmeli. Bunun yolu da sa?l?kl? bir isti?are ekibinin olu?turulmas?yla mümkün olur.

?sti?arenin önemini anlatmaya gerek yok, hepimizin malumu. Karakterli, vizyonu ve birikimi olan ki?ilerden olu?turulacak böylesi bir kurul, ba?kana ve belediyeye ciddi bir katk? ve sayg?nl?k kazand?r?r.

4-         SOSYAL BELED?YEC?L?K VE S?RK BELED?YEC?L???:

Sosyal Belediyecilik, devletle halk aras?nda s?cak bir köprü kurmak, toplumsal bilgi ve beceriyi art?rmak, belediyede sosyal kat?l?mc?l??? art?rmak için bir f?rsatt?r.

Ne yaz?k ki ço?u belediye bu kavram? gere?i gibi kavrayamad?. Pop konserleri, e?lence festivalleri, sirk gösterileri yapmay? sosyal belediyecilik sand?lar. Buna bir de ba?kanlar?n ki?isel reklam çabalar? da girince ortaya yoz bir durum ç?kt?.

Taziye evleri ve cenaze hizmetleri, toplumsal ya?am?n kalitesini art?r?c? etkinlikler, ya?am? kolayla?t?r?c? uygulamalar vs. sosyal belediyecili?in güzel uygulamalar?d?r.

5-         GELECEK PLANLARI ve V?ZYON:

?ehirler canl? gibidir, büyür ve geli?irler. önceden geli?imi tahmin edip ona göre aç?l?mlar yapamazsan?z k?r?k bir kolun yanl?? kaynamas? gibi deformatik ve dönü?ümü sanc?l? durumlarla kar??la?man?z kaç?n?lmazd?r. Bu yüzden uygulanabilir projeler/aç?l?mlar ortaya koymak laz?m.

Kendi ?ehrinin, ülkesinin ve dünyan?n 20-50 y?l sonras?n? dü?ünmeyen/hayal edemeyen ki?ilerin gelecekle ilgili gerçekçi ve ba?ar?l? projeleri olamaz.

Vizyonu olan, ufku ve bilgisi geni? bir ekiple ?ehir için 5, 10, 25, 50 ve hatta 100 y?ll?k hedef ve projeler geli?tirmek laz?m. Ayn? ?ekilde düzenli toplant?larla gerekti?inde bu projeleri geli?melere göre revize etmek de gerekir.

6-         ?EH?R ESTET???:

Mimariler bir ?ehrin ki?ili?idir. özgün mimariler ?ehre ki?ilik katt??? gibi, o ?ehrin medeniyetinin de bir göstergesidirler.

Alt?n Koza Film Festivali gibi halka bir ?ey katmayan projelere milyon dolarlar ak?tmak yerine ödüllü proje yar??malar? düzenleyip ?ehre orijinal mimari çal??malar kazand?r?labilir.

7-         RANTSIZ ?MAR ve ?EH?RC?L?K:

?ehrin %90’?n?n kaçak olmas? Adana için utan?lacak bir durumdur. Bir de her y?l yapboz tahtas?na dönen imar planlar? sa?l?kl? bir yap?la?maya izin vermemektedir.

Vatanda?? ma?dur etmeyecek büyük çapta son bir imar plan? kaç?n?lmazd?r.

Bu kadar büyük imars?z yap?la?ma kar??s?nda geriye dönük bir müdahale imkâns?z?d?r. Milat olarak bir tarih belirtilip af ç?kar?lmal? ve bu tarihten sonra kaçak bir yap?la?maya kesinlikle izin verilmemelidir.

50 y?l sonra dünyadaki tar?m arazilerinin alt?n k?ymetinde olaca??n? hesaba katarsak dünyan?n en verimli arazilerinden birine sahip çukurova’y? imara açmak cinayettir.

?imdiye kadar araziler imara aç?l?p yap?la?ma bittikten sonra altyap? tamamlanmaya çal???l?yordu. Oysaki altyap? önceden yap?lsa daha k?sa sürede çok daha ucuza mal olaca?? gibi insanlar da rahats?z edilmemi? olur.

8-         BELED?YEC?L???N SON MODASI KENTSEL DöNü?üM:

ülkemizdeki bunca çarp?k yap?la?ma sonucunda kentsel dönü?üm kaç?n?lmaz oldu. Maalesef belediyeler kentsel dönü?ümü ya rant kap?s? ya da günün yükselen trendi gibi görüyorlar. Haliyle ?ehrin çarp?kl???na çözüm olacak projeler üretemiyorlar.

Birilerine rant olu?turmak amac?yla de?il vatanda??n menfaatine olacak ?ekilde ve belediyeler ile devlet de elini ta??n alt?na sokarak projeler yapmak gerekir.

Adana özeline gelirsek; yan mahallelerde dostlar al??veri?te görsün mant???yla de?il, ?ehrin merkezine inerek Melek Girmez, M?s?r çar??s?, Tepeba?, Kuru Köprü gibi alanlarda modern ve mükemmel projeleri hayata geçirmek laz?md?r.

özellikle ?ehir merkezinde bu kentsel dönü?üm esnas?nda kuzey güney do?rultusunda yer alt?ndan ba?lant? yollar? olu?turulmal?d?r.

9-         REKLÂM çILGINLI?I:

Belediye Ba?kanlar?n?n her f?rsatta ?ehrin kö?e ba?lar?na Saddam gibi foto?rafl? afi?lerini asmalar? halk nezdinde antipatiye neden olmaktad?r.

Zaman zaman tan?t?m ve ilanlar kaç?n?lmaz olacakt?r. Reklâmda itidal ve seviye uzun vadede kazançt?r. Unutulmas?n ki en iyi reklam hizmetle yap?l?r. Kulaktan kula?a takdir cümlelerinin f?s?ldanmas? kadar güzel reklam olmaz.

10-       STK’LARLA ??B?RL???:

Son y?llarda Sivil Toplum Kurulu?lar?n?n (STK) önemi anla??lmakla birlikte bu alanda sa?l?kl? bir i?birli?i olu?turulamam??t?r.

Belediye imkânlar?n? ulufe da??t?r gibi STK’lara sunulup bedel olarak oy talep edilmesi veya STK’lar?n belediyeleri/ba?kanlar? amigovari desteklemelerini i?birli?i olarak görmüyoruz.

Belediyelerin özellikle sosyal alanlarda her i?i kendileri yapmak yerine o alanda bran?la??p ba?ar? ortaya koyan STK’larla i?birli?i yapmas? daha kolay ve anlaml? olur. Hem belediye zamandan ve personelden tasarruf edecek hem de STK’lar da kurulu? gayeleri do?rultusunda daha kaliteli ad?mlar atm?? olacaklard?r.

Belediyeler yapm?? olduklar? icraatlar?n sa?lamas?n? STK’lar üzerinden takip etmelidirler.

Ayr?ca ?ehirle ilgili ileriye dönük projeler mutlaka STK’larla beraber isti?are edilmelidir. Unutulmamal?d?r ki “ak?l ak?ldan üstündür”.

Ay?r?m yapmadan i?levsel STK’lara belediyelerin yer, personel ve araç gereç deste?inde bulunmas? Sosyal Belediyecili?in en güzel örneklerinden biri olacakt?r.

ADANA’YA öZEL DURUMLAR

1-         Göç:

Gerçekçi olmak laz?m; Göç, Adana’n?n kaderidir. ?klimin yumu?akl???, su ve topra??n bereketi, jeopolitik konum bu bölgeyi tarih boyunca göç için cazip bir yer k?lm??t?r. Dün terördü, bugün Suriye’deki iç çat??mad?r, yar?n ba?ka bir gerekçe olacakt?r ve göç devam edecektir.

öyleyse gerek mülki, gerek idari ve gerekse ticari alanlarda bu faktör hep gözetilmelidir. Gelecekle ilgili projeler bu faktör göz önüne al?narak yap?lmal?d?r.

2-         Gizli çeki?me:

Hepimizin bildi?i üzere Adana üç ana etnik yap?dan olu?uyor: Türkler, Kürtler (Do?udan göçle gelen Kürt, Zaza ve Araplar)  ve Adana Araplar? (Fellahlar).

Bu üç kesim aras?nda ad? konulmam?? ve kapal? kap?lar ard?nda süren bir çeki?me vard?r. Ayn? meslek odas?nda, ayn? siyasi partide, ayn? belediyede çal??anlar birbirinin aleyhinde bulunuyorlar.

Herkes bu çeki?menin içinde olmasa da olanlar?n varl??? ciddi sorun olu?turmaya yetiyor.  Adana siyasetinin ve sanayisinin güdük kalmas?n?n en büyük nedenlerinin ba??nda bu konu geliyor.

STK’lar?n da deste?iyle bu çeki?meyi devlet engelleyebilir.

Belediyeler, hassas bir politika izleyip herkesin/kesimin belediyesi olduklar?na insanlar? inand?rmalar? gerekiyor.

3-         Trafik:

Adana trafi?i her geçen gün daha da içinden ç?k?lamaz hale geliyor. Acil tedbirler almak gerekiyor:

a)         Köprülü Kav?aklar: Ana arterlerdeki köprülü kav?ak ihtiyac?n? ve önemi hepimizin malumu anlatmaya gerek yok.

b)         Geçitler: ?ehir merkezine girmeden kuzey-güney ve do?u-bat? istikametinde alt geçitlerin olu?turulmas? gerekiyor.

c)         Köprüler: Seyhan nehri üzerinde en az 2 yeni köprüye daha ihtiyaç var. Ta?köprü tekrar trafi?e aç?lmal?. ?imdiki haliyle i?portac?lardan geçilmiyor.

d)        Sinyalizasyon: Adana’da sinyalizasyonlar?n zamanlamas? sa?l?kl? de?il. Ayr?ca “Ye?il Dalga” sistemi hiç uygulanm?yor. Ye?il Dalga sistemi trafi?i önemli ölçüde rahatlat?r.

e)         Metro: Mevcut Adana Metrosunu yok farz edip yeni metro projeleri yapmak gerekiyor. Yeni metro hatlar? geçecekleri güzergahta hizmet veren toplu ta??ma araç sahiplerine sat?larak/kiralanarak proje için hem finansman olu?turulur hem de o güzergahtaki dolmu? esnaf?n?n ekme?i kesilmemi? olur.

f)         Yaya Geçitleri: Adana’da en i?lek yerlerde bile yaya geçidi yok. Olan yaya geçitleri çok dik ve yorucu olduklar?ndan insanlar kullanmak istemiyor. Belki her yerde olmayabilir ama ana arterlerde yaya geçidi yerine alt veya üst araç geçidi yapmak daha verimli olacakt?r.

g)         Ring Seferleri: Güney, kuzey, do?u ve bat?dan gelen toplu ta??ma araçlar?n? ?ehir merkezine girmeden yolcular?n? indirse, tramvay ringleri olu?turarak yolcular? tramvayla ?ehir merkezine nakli yap?lsa merkezdeki trafik önemli ölçüde rahatlar. Tramvay?n maliyeti ve gideri dolmu? ve otobüs hatlar?ndan tahsil edilebilir.

h)         DDY: Devlet Demir Yollar?na ait tren hatt? yeralt?na indirilmelidir.

4-         ??portac?lar:

özellikle göçün oldu?u yerlerde i?portac?l?k kaç?n?lmaz bir sonuçtur. ?nsan, hayat? ve geçimi söz konusu olunca hiçbir yasak ve cezay? ciddiye almaz. Bu yüzden Adana’da i?portac?l??? zab?ta ve kolluk kuvvetleriyle engellemek mümkün de?ildir.

Engellemek yerine ?ehirde belli noktalarda i?portac? noktalar? olu?turup buray? tescilli insanlara tahsis etmek daha uygulanabilir bir durumdur.

5-         Kamusal alanlar?n ?ehir içinde homojen da??t?lmas?:

Adliye, Maliye, Kaymakaml?k gibi kamu binalar? ?ehir merkezinde tek bir noktada toplan?nca trafi?in aksamas? kaç?n?lmaz oluyor.

Yeni imar planlar?nda kamu binalar? ?ehir içinde homojen da??t?l?rsa hem trafik rahatlayaca?? gibi ?ehirdeki gayrimenkullerin k?ymeti de dengelenmi? olur.

6-         Koordinasyon:

Y?llard?r ?ehrimizde ASK?, TEDA?, Telekom ?irketleri, Do?al Gaz Firmalar? birbirinden habersiz i? yapt?klar?ndan yepyeni asfaltlar arka arkaya delik de?ik oluyor. Kâ??t üzerinde her ne kadar koordinasyon biriminin varl??? gözükse de fiiliyatta yok.

Belediyenin bu koordinasyona i?lerlik kazand?rmas? gerekir.

7-         Ya?anabilir Bir çevre:

Merkez Park? ve DS? alan?n? ç?kart?rsak Adana’da insanlar?n aileleriyle gidebilecekleri ye?il bir alan yok gibi. Baraj çevresinde olan yerler karanl?k tipler taraf?ndan parsellenip çevrilmi?. Parayla olsa bile ailece girilemeyecek yerlere dönü?mü?.

Mesire alan? konusunda Adana çok ?ansl?. Güneyden kuzeye kadar çok güzel noktalar var. Basit birkaç müdahale ve belediyenin bak?m ve temizli?iyle çok güzel yerler olu?turulabilir.

Sadece mesire alan? olarak de?il, belediyenin kontrolünde makul ücretli sosyal tesisler de olu?turulabilir. Hem belediyeye kaynak, hem birilerine ekmek kap?s? hem de vatanda?a bir hizmet olur.

Belediyecilikle ilgili görü?lerimizi genel hatlar?yla anlatmaya çal??t?k. Gerek görülürse ayr?nt?l? ?ekilde konu?maya haz?r?z.

Kim kazan?rsa kazans?n yeter ki ADANA kazans?n…!

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim