• BIST 1.331
  • Altın 460,636
  • Dolar 7,7608
  • Euro 9,4277
  • Adana : 10 °C
  • Osmaniye : 9 °C
  • İçel : 13 °C
  • Hatay : 8 °C
  • Kmaraş : 4 °C

Ba?kan Sözlü: Halk?n r?zas?n? almayan Allah'?n da r?zas?n? alamaz

02.12.2013 08:58
Ba?kan Sözlü: Halk?n r?zas?n? almayan Allah'?n da r?zas?n? alamaz
MHP Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday? Ceyhan Belediye Ba?kan? ve Hüseyin Sözlü, MHP çukurova ?lçe Ba?kanl???’nca düzenlenen mahalle toplant?s?na kat?ld?.

çukurova Belediyeevleri’nde düzenlenen mahalle toplant?s?nda bir konu?ma yapan MHP Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday? Ceyhan Belediye Ba?kan? Hüseyin Sözlü, mahalle sakinlerinden dört ay daha sab?rl? olmalar?n? isteyerek, “ Allah izin verirse 4 ay kald?. MHP’li belediyeci?in nas?l oldu?unu herkes görecek” dedi. Konu?mas? zaman zaman vatanda?lar?n att??? ‘Adana seninle gurur duyuyor’, ‘Adana istiyor Sözlü geliyor’ ve ‘Adana haz?r, biz haz?r?z’ sloganlar?yla kesilen Ba?kan Sözlü, “ üç dönemdir Ceyhan Belediye Ba?kanl??? yapmaktay?m. ?lk seçildi?imde partim mecliste de?ildi, ikinci seçildi?im de partim mecliste de?ildi. Bunlara ra?men Ceyhanl? hem?erilerim bizlere güvendi ve görevi tevdi ettiler. Biz de onlar?n vermi? oldu?u oylarla Ceyhan’da birçok hizmeti gerçekle?tirdik.” dedi.

huseyin-sozlu-ali-ugur-akbas-acik-hava-toplantisi.jpg

Kentsel Dönü?üm Rantsal Dönü?üm olmayacak

Belediyeevleri sakinleri ile bir adada olmaktan duydu?u memnuniyeti dile getiren Ba?kan Sözlü, “ Mahalli ?dareler Seçimlerine art?k 4 ay gibi k?sa bir zaman kald?. Bu seçimler ya?ad???m?z ?ehrin hatta bütün vilayetin sorumlulu?unu siz de?erli hem?erilerimiz omuzlar?n?zda ta??yorsunuz. Elbette oturdu?unuz ?ehirden de öte oturdu?unuz yerle, evlerinizle ilgili kayg?lar?n?z var. Yerel yönetimin en moda en popüler ifadesi kentsel dönü?üm çe?itli ?ekillerde yasal zeminde bir uygulamad?r.  Bir yerde kentsel dönü?üm ilan edersiniz, orada bir uygulamaya gidebilirsiniz. Ama kentsel dönü?ümü içinde bar?nd?ran ve depreme kar?? bir tedbir olarak de?erlendirebilece?imiz afet bölgesi uygulamas? hepsinden de önemlidir. özellikle 1998 Ceyhan Depremi’nden sonra Türkiye’de, deprem bölgelerinde afet riski olan yerlerde yeni bir yönetmenlik ç?km??t?r. O yönetmenli?e uygun statik hesaplamalar yap?lm??t?r. Bir de 1999 y?l?nda Marmara Depremi meydana gelmi?tir. Konutlar?m?z?n statik hesaplar? yeniden elden geçirilmi?, afet riskine kar?? daha büyük bir tedbir almak üzere yeni yönetmenlikler ç?kart?lm??t?r. ?imdi bu afet riskine giren konutlar elbette hepsi ruhsats?z falan de?ildir. Bu bölge geçti?imiz dönemlerde belediye elliyle kooperatiflerle kurulmu? a??rl?kl? olarak ruhsatl? binalardan olu?uyor. Ama 98 ve 99 yönetmelikleriyle birlikte depreme kar?? tedbir alan statik hesapl? ruhsatl? binalar afete dayan?kl? binalar kabul edilmi?tir. Ondan önceki binalar da riskli binalar say?lm??t?r. ??te burada bu afet riskli binalarda belediyelerin ve ilgili bakanl?klar?n bu konularda yapt?r?m gücü daha fazlad?r. Hakikaten yap?lan yasalar halk?n güvenli?i için ç?kart?lan yasalard?r. Yasay? iyi niyetli de?erlendirilmeli; yasay?, uygulay?c?lar? taraf?ndan hak sahiplerine kar?? ceberrut bir ?ekilde uygularsan?z ‘afet riski olan binalar? dayanakl? hale getiriyorum. Yasan?n verildi?i hakk? kullan?yorum’ derseniz. 98 ve 99 da yap?lan statik hesaplar?ndan önce yap?lm?? bütün binalar? siz afet riskli binalar olarak görebilirsiniz. Bu defa size sorar?z niçin Belediyeevleri de di?er taraflar de?il?  Belediyeevleri’nin yeni konut arz talep dengesinde rant? yükselmi?tir. Belediyeevleri’ne iyilik yapay?m derken, burada oturan sakinlerin görü?lerini almadan, onlar? ikna etmeden onlar?n gelecekle ilgili endi?esini gidermeden ‘yasa bana bu hakk? veriyor’ deyip Belediyeevleri’ne palas pand?ras girmek kat?l?mc? demokrasiye uymaz. Yani ranta kurban edilmi? bir kamu yöneticisi zihniyeti ortaya koyarsan?z.  Afet riskini biz de kendimize bir temel olarak kabul edebiliriz. Ama gerçekten mahallesinin dönü?mesini isteyen konutlar?n?n modern bir yap?ya uygun hale gelmesi noktas?nda çekincesi olmayan Belediyeevleri sakinlerinin tam bir milyon yetmi? bin metrekarelik alanda ve 20 binin üzerinde insan?n ya?ad??? yerde halk?n r?zas?n? almazsan?z Allah’?n r?zas?n? da almam?? olursunuz.  Kentsel dönü?ümü, adalar baz?nda hak sahibi ile ortak noktada bulu?arak ve hak sahibine de hakk?n? verdikten sonra gerçekle?tirmek gerekir. Bu da zorlamayla olmaz. Buradaki k?stas?m?z yap?lar?m?z hem modern ve estetik olacak, hem hak sahiplerinin mutlaka r?zas? olacak hem de buray? yapacak müteahhittin eme?inin kar??l???n? almas?n? sa?lamak. ‘burada belediyenin kazanc? ne olacak?’ diye soracak olursan?z: belediye de en az 100 y?l kalacak modern, ça?da? ve estetik bir mimariyle yenilenmi? bir kent kazanm?? olacakt?r.  ??te bunu yapt???n?z takdirde Adana’n?n ke?me ke? olmu? trafik problemi de kendili?inden ortadan kalkar” dedi.

huseyin-sozlu-ali-ugur-akbas-acik-hava-toplantisi-001.jpg

Ba?kan Sözlü, yapt?klar? hizmetlerin ortada oldu?unu da sözlerine ekleyerek, “ Hizmeti üretmek için inanç laz?m, hizmeti üretmek için a?k laz?md?r. halk?n deste?ine lay?k olmak için, gece gündüz çal??mak gayret göstermek; proje üretmek ve bunlar? hayata geçirip, hizmet haline getirmek gerekmektedir. ??te bu yüzden Ceyhan halk?, 3 dönemdir iktidar nimeti diye teklif edilen rü?vetleri ellerinin tersiyle itmi?lerdir” dedi.

ZOR OLANI BA?ARMAYA TAL?P OLDUK

Adana’n?n yeti?tirmi? oldu?u bir memleket evlad? olarak zora talip olduklar?n?n bilincinde oldu?unu de vurgulayan Ba?kan Sözlü,

“Allah’?n izniyle hiçbir engelden korkmam??, y?lg?nl?k içerisine dü?memi?, hak aramak için her türlü mücadeleye girmi? bir yap?m var. Sadece 2013 y?l?nda 100 milyon liral?k eski tabirde 100 trilyonluk yat?r?m? Ceyhan’da hayata geçirdik.” dedi.

Sözlü konu?mas?n? ?öyle tamamlad?:

“De?erli hem?ehrilerim, belediye ba?kanl??? görevinde bu memleket üzerinde hukukun verdi?i haklar var. Hakk?m?z? söke söke ald?k. çal??t?k, mali kaynaklar?m?z? güçlendirdik. Proje ürettik ve hayata geçirdik. Bugün iktidar belediyelerinin aksine inanc?m?zla, ?evkimizle, bu millete laik olma azmiyle 100 milyon liral?k hizmeti sadece 2013 y?l? içerisinde hayata geçirdik. ?unu aç?k ve net ifade ediyorum ki iktidar belediyelerinin hizmetleri ile Ceyhan Belediyesi’nin hizmetlerini k?yaslay?n üstünlü?ümüzü görün. Ben gücünü halktan alan bir halk siyasetçisiyim. 3 dönemdir seçildiysem bunun en büyük nedenlerinden birisi halk?ma olan inanc?md?r, milletime olan inanc?md?r.”

Toplant?ya MHP çukurova ?lçe Ba?kan? ?brahim Kara, MHP çukurova Belediye Meclisi Grubu Ba?kan? Azime Kocac?k, MHP çukurova Belediye Ba?kan Aday? Ali U?ur Akba?, mahalle muhtarlar? ve çok say?da mahalle sakini kat?ld?.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
DEL? YüREK
03 Aral?k 2013 Sal? 07:37
07:37
ADANAYA YAKI?AN ADANALI BA?KAN YOLUN ACIK SIRTIN PEK OLSUN.... AM?N
193.255.203.32
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim