• BIST 1.191
  • Altın 487,026
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Adana : 19 °C
  • Osmaniye : 19 °C
  • İçel : 23 °C
  • Hatay : 15 °C
  • Kmaraş : 14 °C

Baro Ba?kan? ç?t?r?k'tan 10 Kas?m mesaj?

09.11.2013 10:14
Baro Ba?kan? ç?t?r?k'tan 10 Kas?m mesaj?
Mustafa Kemal Atatürk, her cephede yenilen, sava?larda yorgun dü?mü? ve sonuçta Anadolu topra??na s?k??m?? olan bir ulusu yeniden dünya sahnesine ç?kartan bilgi, birikim, yüksek öngörüsü ve engin dehas?yla emperyalizme kar?? tüm halk?yla birlikte kurtulu?

1. Dünya Sava??'n?n kaybedildi?i, topraklar?m?z?n itilaf devletleri aras?nda payla??ld??? bir dönemde Mustafa Kemal askeri liderli?ini ve siyasi ileri görü?lü?ünü yeni bir devlet kurmak için birle?tirdi. Liderlik, yoklu?un içinde, her ?eyin bitti?ine inanman?n kolay olaca?? durumlarda her ?eyden de?erli hale gelir.

Liderin ba?ar?s? kendinden sonra geleceklere güven vermesinde gizlidir. Atatürk, gençlere duydu?u güveni onlar? anlayarak, onlar?n yan?nda olarak bireysel düzeyde de göstermeyi ba?arm??t?r.

O’nun ya?am tarz?, fikirleri, dünyaya bak??? ve birçok özelli?i ba?ka büyük uluslar?n dahi takdir ve övgüsünü al?rken, kendi ülkesinde en a??r ve haks?z ele?tirilere maruz kald???n? görmek son derece üzücüdür. ülkemizde bu büyük devlet adam? ?ekli yönleriyle anlat?lm?? ve hatta darbelerin bile gerekçesi olarak gösterilmi?tir.

Gerçekle?tirdi?i devrimlerle ve bu yöndeki aç?klamalar?nda hep ileriyi ve ça?da? uygarl??? hedef göstermi?, gelece?in önderli?ini yapmaya çal??m??t?r.

Yapt??? tüm çal??malar?nda ak?l ve ku?kuculu?u esas alm??t?r. De?eri ve yapt?klar? kendi ülkesinde yeterince kavranamayan ATATüRK’ün, ‘ulusal mücadele ve ça?da?la?ma lideri’ yönünde evrensel niteliklerini ortaya koyan 27 Kas?m 1978 Tarihli UNESCO Genel Kurulu’nun karar?nda:

“UNESCO Genel Konferans?; Uluslararas? anlay?? i?birli?i ve bar?? yolunda çal??m?? üstün ki?ilerin gelecek ku?aklar için örnek olacaklar? inanc?yla, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün do?umunun 100. Y?ldönümü’nde, 1981 y?l?nda an?laca??n? hat?rlatarak, UNESCO’nun ilgilendi?i tüm alanlarda ola?anüstü bir reformcu oldu?unu göz önünde tutarak, özellikle sömürgecilik ve emperyalizme kar?? en önce aç?lan sava?lar?n ilk liderlerinden biri oldu?unu kabul ederek, dünya uluslar? aras?nda kar??l?kl? anlay???n, sürekli bar???n kurulmas? için çal??malar?n?n ola?anüstü bir örnek oldu?unu ve tüm ya?am? boyunca insanlar aras?nda hiçbir renk, din ve ?rk ayr?m?n? gözetmeden, bir uyum ve i?birli?i ça??n?n do?aca??na olan inanc?n? an?msatarak, eylemlerini her zaman bar?? uluslar aras? anlay?? ve insan haklar?na sayg? yönünden yapm?? olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Atatürk’ün ki?ili?ini ve eserinin çe?itli yönlerini ortaya ç?karmak üzere, 1980 y?l?nda yap?lacak sempozyum haz?rl?klar? için Türk Hükümeti ile UNESCO’nun i?birli?i yapmas?na karar verilmi?tir.” denilmi?tir.

Türk ordular?n?n zaferi neticesi Anadolu'daki emelleri gerçekle?meyen ?ngiltere'nin Türk dü?man? olarak bilinen Ba?bakan? Lloyd George, 1922 y?l?nda Parlamento'da kendisine yöneltilen suçlama ve tenkitleri ?öyle cevapland?rm??t?r: "Arkada?lar, yüzy?llar nadir olarak dahi yeti?tirir. ?u talihsizli?imize bak?n ki o büyük dahi ça??m?zda Türk Milleti'ne nasip oldu. Mustafa Kemal'in dehas?na kar?? elden ne gelirdi."

 Tam ba??ms?z, modern, evrensel de?erlere aç?k bir Türkiye için her alanda mücadelesini vererek sadece ulusunun de?il, insanl???n da ortak de?erine eri?mi?tir. Bugün gelinen noktada Büyük önder ATATüRK’ün bizlere yükledi?i tarihi görev; Anayasam?zda ifadesini bulan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar ya?atmakt?r.

Mazlum ülkelere örnek olan Ulusal Kurtulu? Sava?? mücadelesini veren Mustafa Kemal ATATüRK, kimsenin tekelinde ve sahipli?inde olmamal?d?r. Ulusuna kar?? en a??r ko?ullarda dahi inanc?n? yitirmeyen bu büyük lidere sahip ç?kmas? gereken yine bu ulusun tüm fertleri olmal?d?r.

ATATüRK’ün kurmu? oldu?u Cumhuriyetin kazan?mlar?ndan yararlanarak, iktidar olanlar O’ nu a?a??lamaya, kurmu? oldu?u Cumhuriyet rejimini y?kmaya, ülkeyi kampla?t?rmaya, yurtta?lar aras?nda ayr?mc?l?k yapmaya, yurtta??n özgürlük alan?na müdahale etmeye haklar? bulunmamaktad?r.

Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Komutan, e?siz devlet adam?, Gazi Mustafa Kemal ATüTüRK’ü, O’nun silah ve dü?ünce arkada?lar?n?, tüm ?ehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle an?yoruz.

Kamuoyuna, sayg?lar?mla.

Av. Mengücek Gazi ç?t?r?k

Adana Baro Ba?kan?

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim