• BIST 1.145
  • Altın 469,467
  • Dolar 7,6973
  • Euro 9,0223
  • Adana : 21 °C
  • Osmaniye : 20 °C
  • İçel : 23 °C
  • Hatay : 22 °C
  • Kmaraş : 19 °C

Bahçeli'den vali CO?'a ZAVALLI MECZUP - Video ?zle

12.11.2013 09:36
Bahçeli'den vali CO?'a ZAVALLI MECZUP - Video ?zle
Bahçeli grup toplant?s?nda ''Kalabal?klar?n üstüne hakaretle a?za al?nmayacak galiz ifadelerle yürüyen bir devlet görevlisine Adana müstehak de?ildir ve olmamal?d?r. Ba?bakan Erdo?an hükümeti Adanal?lar'dan özür dilemeli" dedi.

Bahçeli'nin konu?mas?ndan öne ç?kan sat?r ba?lar? ?öyle:

Türkiye’yi bitkisel hayata sokmaya çal??an e? ba?kanlara zaman? geldi?inde gereken dersi verece?iz.

KöTüLER?N HAKKINDAN GELECEKT?R

Türk milleti damarlar?ndan akan tertemiz kan?yla egemenli?in hakk?n? verecek kötülerin hakk?ndan gelecektir.
Ba?bakan ne yaparsa yaps?n bin y?ll?k hukukun önüne geçemeyecektir.
Demokraside s?k s?k bahsetmek kimseyi demorkasi?ampiyon8u yapmayacakt?r.
Türkiye’nin bugünkü ortam?nda tam bir kavram karga?as? tam bir kelime anar?isi ya?anmaktad?r.

DEMOKRAS? SAVUNUCUSU

Millete di? bileyen odaklar demokrasi savunucusu olarak gösterilmektedir.
 hükümeti döneminde Türk milleti ac? verici propagandalara maruz b?rak?lm??t?r.
Terörün kökü kaz?ns?n demek ?ehitlerin gelmesine göz yumuyorsunuz demeksiniz anlam?na getirilmi?tir.
Ba?bakan’a itiraz ediyorsan?z demokrasi kar??t?s?n?z demektir anlam?na getirilmi?tir.
Bu anlay??a göre yanda? olmayan herkes kar?? kutuptad?r ve ba?? ezilmelidir.

M?HRAKLARIN KONTROLü

AKP’den memnun olmayan kim varsa ya faiz lobisinin ya da Türkiye’nin kötülü?ünü isteyen mihraklar?n kontrolü alt?ndand?r.
Ba?bakan Erdo?an kendisine oy vermeyen herkesi tehdit olarak görmeye ba?lam??t?r. Vehimlere yakas?n? kapt?rm?? mant???n? kurban vermi?tir.
Bu zihniyet aynen pimi çekilmi? bombaya dönmü?tür. AKP’ye verilen oyla Ba?bakan’? ??martm?? gerçek yüzünü ortaya ç?kartm??t?r.
Türk milleti Ba?bakan Erdo?an’a o?luna alt?nc? gemiyi als?n diye yetki bah?etmemi?tir.
Kamu görevlileri de Ba?bakan’? örnek alm??t?r. 

ZAVALLI VAL?LER

Ba?bakan hakaret ç?tas?n? yükseldikçe partisinin il ba?kan? gibi davranan baz? zavall? valiler de durumdan vazife ç?karm??lard?r.
Kraldan fazla kralc? bürokratlar vatanda?a bask?da ölçüyü a?m??lard?r.
Adana’da ya?ananlar? üçüncü dünya ülkelerinde bile nadiren rastlanmaktad?r.

O VAL? MECZUP

AKP Valisi bir meczup gibi terör estirmi?tir.
Adana’n?n ba??na musallat olan bu zat sokak dövü?çüsü midir derebeyi, midir.
Kalabal?klar?n üzerine hakaretlerle küfürlerle yürüyen ve bununun dikine giden bir devlet görevlisine Adana yak??mamakt?r.
Ba?bakan ve Valisi tencere ve kapak misali birbirini bulmu? millete ?iddet dolu sözlerde hevesle bulu?mu?tur.
Ba?bakan Erdo?an hükümeti Adanal?lardan özür dileyerek gerekli idari tasarrufu yerine getirmelidir.

M?SL?YLE öDEYECEKLER

Benzerlerine Baasç? yönetimlerde rastlanan ve sadece bir i?gal gücünde olabilecek h?ç zihniyeti demokratik hassasiyeti tamamen kaybetmi?tir.
Yanda? bürokratlar iktidar de?i?ti?i anda yapt?klar?n? misliyle ödeyeceklerdir.
Bakal?m o zaman köle gibi emrini dinledikleri Recep Tayyip Erdo?an o zaman ne yapacak kendilerine.

KARAKTERL? ?NSAN POZLARI VERMES?...

Bugün Türkiye’nin en öneli sorunlar?ndan biri konut yetersizli?i di?eri de sa?l?kl? g?da ihtiyac?d?r.
Türk gençli?i de bunlar? yak?nda hissetmektedir.
Ba?bakan ö?rencilerimizi yaralayan ve zan alt?nda b?rakan ifadeler kullanm??t?r.
Ba?bakan’?n grup toplant?s?nda ‘karakteri farkl? bir siyasetçi’ oldu?unu söylemesi üzerinde durulmas? gereken bir durumdur.
Ba?bakan yard?mc?s?n? kum torbas?na çevirmi?tir.
Ya?ad?klar?m?z i?arete etmektedir ki Ba?bakan’?n bir dedi?i di?erini tutmayan say?s?z konu?mas? vard?r.
Bir ba?bakan iki Erdo?an denilirken kast edilen de budur.
Ba?bakan Erdo?an bal gibi, gün gibi bir gün söylediklerini ertesi gün inkar eden bir siyaset cambaz?d?r.
Muhataplar?na karakterli insan pozlar? vermesi nafile bir u?ra?t?r.

ö?RENC? EVLER? TARTI?MASI

Ba?bakan Erdo?an yurtta kalmayan tüm ö?rencileri zan alt?nda b?rakm?? aba alt?ndan sopa göstermi?tir.
ö?rencilere kalacak ve insanca yalayacak bar?nma yerleri temin etmek hükümetin en öncelikli görev alanlar?ndand?r.
Ancak Ba?bakan terör örgütlerine oluk oluk para ak?t?rken, IMF’ye 5 milyar dolar borç vermekten bahsederken gençlerimizi kaderine terk etmi?tir.
Ba?bakan Türk aile terbiyesini bu ya?a gelmesine ra?men idrak edememi?tir.
Bugüne kadar istisnalar d???nda bu evlerden toplum için tehdit olu?turacak kimse yeti?memi?tir.
Ba?bakan Erdo?an acaba cemaat ve vak?f yurtlar?ndan da m? rahats?zd?r.
üniversite ö?rencilerinin tüm sorunlar? çözülmü? bitmi?tir de k?s?ra kimin kiminle kalaca??na m? kam??t?r.
Gençleri çarp?k ili?kiler içinde göstermeye Ba?bakan’?n ne hakk? vard?r.
Türk gençli?i ahlakl? ve ?uurludur. A?a?? yukar? her ailenin üniversitede okuyan çocu?u vard?r.
?üphesiz hiçbir aile çocuklar?n?n ahlaks?z ili?kileri içine girmesine raz? olmayacakt?r.

BA?BAKAN 20. MADDEY? ç??NEM??T?R

Ba?bakan 20. Maddeyi çi?nemi?tir.
öyle boyutlara gelmi?tir ki bu iddialar sanki tüm evlatlar?m?z karmakar???k ili?kileri içindedir.
AKP’nin içi bu tart??mayla çatlam?? ve kaynam??t?r.
Zira Ba?bakan Erdo?an kadim arkada?lar?na dahi vefas?z ve önyarg?l?d?r.
Polis ?ehirlerde ahlak devriyesine ç?km?? ve savunmas?z gençlerimizi bask? alt?na alm??t?r.
Yaz?kt?r.

SUç OLMAKTAN çIKARILMI?TIR

Bu durumdan istifade karma e?itime kar?? ç?kan baz? milletvekillerine f?rsat verilmi?tir.
Türk gençli?ine çapulcu tinerci demesi yetmemi? ?imdi, de ahlaks?z suçlamas?nda bulunmu?tur.
Amaç Türk gençli?ini küçük dü?ürmek ve sorgulatmakt?r.
Muhafazakar demokrat?z diyor peki zinay? kim suç olmaktan ç?karm??t?r.
Akl? fikri milletin özel hayat?nda olan, onu bunu izleyen, komplo kuran birisinden Ba?bakan olmas? hicran ve hicap vericidir.
özel hayata müdahale etmek sünnete ayk?r?d?r.
Bize göre böyle her müdahale haramd?r.
Ba?bakan Erdo?an ö?renciler ve ailelerinden özür dilemelidir.
Ba?bakan ba?kalar?n?n ahlak?yla u?ra?aca??na önce kendi ahlak?n? düzeltmeli ve af dilemelidir.
Ba?bakan devrin istibdat mimar?d?r. Türk gençli?i Ba?bakan’?n oyunlar?n? bozacakt?r. Genç karde?lerim iktidar? yerinden edecek güce sahiptir.
Türk gençli?i haklar?na leke sürdürmeyecektir.

ERDO?AN – BARZAN? GöRü?MES?

Bölücülük konferans?n?n son halkas? Diyarbak?r’da tamamlanacakt?r. Bu ziyaret çok tehlikelidir
Ba?bakan bugün Barzani’nin aya??na gidiyorken gün gelince ?mral? canisine gitmeye raz? gelecek midir.
?mral? canisi taraf?ndan s?rat köprüsünde oldu?u ifade edilen çözüm süreciyle ilgili güven mi verecektir.
Bu görü?menin bölücü emelleri daha da güçlendirece?i aç?kt?r.
Ba?bakan pe?mergeyle Diyarbak?r’da kesinlikle görü?memelidir.
çok istiyorsa Erbile’e gidip orada görü?mesinin ve bir daha da ger dönmemesinin önünde bir engel yoktur.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim