• BIST 1.103
  • Altın 458,917
  • Dolar 7,6683
  • Euro 8,9576
  • Adana : 23 °C
  • Osmaniye : 22 °C
  • İçel : 23 °C
  • Hatay : 23 °C
  • Kmaraş : 21 °C

ATOSEV çukurova’n?n gururu oldu

15.01.2014 12:57
ATOSEV çukurova’n?n gururu oldu
Kuruldu?u 1965 y?l?ndan günümüze kadar onbinlerce üniversite ö?rencisinin e?itimlerini tamamlayabilmelerine katk?da bulunan Adana Ticaret Odas? Sosyal Hizmetler ve E?itim Vakf? (ATOSEV), aradan geçen 49 y?ll?k süre içerisinde çukurova’n?n ve ülkemizin gur

ATOSEV Ba?kan? Necati Fidan, “ATOSEV olarak misyonumuz ve vizyonumuz bilgi ve e?itime destek vererek, ça?da?, donan?ml? ve üretken insanlar?n yeti?mesine katk?da bulunmakt?r” dedi.

Bursiyer ö?renci say?s?n?n büyüklü?ü bak?m?ndan Türkiye’nin önde gelen kurumlar? aras?nda yer alan ATOSEV taraf?ndan, 2014 y?l?nda çe?itli üniversitelerde ö?renim gören ve maddi durumlar? yetersiz 1900 ö?renciye kar??l?ks?z burs verilece?i aç?kland?.

ATOSEV’in, “Ola?an Mali Genel Kurulu” Adana Ticaret Odas? Meclis Salonu’nda gerçekle?ti. Tarkan Kulak’?n Divan Ba?kanl???n? yapt??? genel kurulda, ATOSEV’in çal??malar?na ili?kin bilgi veren ATOSEV Ba?kan? Necati Fidan, amaçlar?n?n mevcut kaynaklar? kullanarak daha fazla ö?renciye burs imkan? yaratmak oldu?unu, bu hedef do?rultusunda görevde bulunduklar? süre içerisinde önemli ba?ar?lara imza atabilmenin gururunu ya?ad?klar?n? söyledi. ATOSEV Yönetim Kurulu olarak, göreve ba?lad?klar? ilk günden itibaren burs verilen ö?renci say?s?n?n art?r?labilmesinin yan?nda, tesisi daha güzel ve nezih bir hale getirerek ATOSEV üyelerine daha kaliteli hizmet sunabilmenin gayretinde olduklar?n? vurgulayan ATOSEV Ba?kan? Necati Fidan ?unlar? söyledi:

“ça??m?z?n temel kalk?nm??l?k göstergeleri, bilim, teknoloji ve vas?fl? insan unsurlar?nda yer almaktad?r. Ulusal kalk?nman?n temel çerçevesi olarak kabul edilen ekonomik, sosyal ve siyasal alandaki geli?melere, bir bütün olarak katk?da bulunan en önemli unsur e?itimdir. Geli?mi? ve geli?mekte olan ülkeler aras?ndaki farkl?l?klar?n en önemli nedenlerinden birisi de hiç ku?kusuz insana yap?lan yat?r?mlar?n farkl? düzeylerde olmas?d?r. Bu perspektiften bakt???m?zda Adana ekonomisinin kan kayb?ndaki en önemli etkenlerden birisi de, e?itimini ?stanbul ve Ankara’n?n yan? s?ra yurtd???nda sürdüren gençlerimizin tekrar kente dönmemesidir. Adana’n?n, çukurova’n?n ve Türkiye’nin sorunlar?na çözüm üretecek yeni beyinlerin yeti?tirilmesi öncelikli hedeflerimiz aras?nda yer ald???ndan, ATOSEV olarak kentimizden beyin göçünün önlenebilmesine yönelik çözümler geli?tirme kararl?l???nday?z. çünkü kentimizde e?itimli insan say?s?n?n artmas?yla birlikte, ekonomik göstergelerimizin de bugün bulundu?u noktadan çok daha ilerilere ta??nabilece?i ortadad?r. Bu anlamda da burs katk?s?n?n, gelece?imizi emanet etti?imiz çocuklar?m?za, dolay?s?yla gelece?imize yap?lan en güzel yat?r?m oldu?una inan?yoruz.”

Kentin sorunlar?na çözüm üretmeyi ilke edinen Adana Ticaret Odas?’n?n, Adana’n?n yeti?tirdi?i her bireyi, kent ekonomisi ve kültürünün daha ça?da? ko?ullara ula?mas?nda önemli bir unsur olarak de?erlendirdi?inden ATOSEV’e önemli miktarda destek aktard???n? kaydeden ATOSEV Ba?kan? Necati Fidan sözlerini ?öyle sürdürdü:

“Odam?z?n kendi öz kaynaklar? d???nda, Odam?z Meclisi’nde yer alan üyelerimiz de, yasalar gere?i verilen huzur haklar?n? Vakf?m?za ba???layarak gelirimizin artmas?nda önemli rol oynam??lard?r. Bu güç ve destek sayesinde burs verdi?imiz maddi deste?e muhtaç ö?renci say?s? 2013’te 1500 iken, bu say?y? 2014’te 1900’e ç?kard?k. Bu y?l içerisinde ek olarak verilecek 400 ö?renci bursu tamamen ATOSEV’in kendi kaynaklar?ndan sa?lanacakt?r. ATOSEV ilk kez kendi özkaynaklar?ndan burs verebilir duruma getirilmi?, böylelikle Adana Ticaret Odam?z?n deste?inin d???nda kendi ayaklar? üzerinde durabilece?ini de göstermi?tir. Vakf?m?z maddi deste?e ihtiyaç duyan ö?rencilere sa?lad??? burs miktar? ve say?s? bak?m?ndan ülkemizin önde gelen kurumlar?ndan birisi olmu?tur. Vak?f gelirlerinin art?r?larak burs verdi?imiz ö?renci say?s?n?n daha da art?r?labilmesine yönelik çal??malar?m?z? bundan böyle de aral?ks?z sürdürebilmenin kararl?l???nda oldu?umuzun bilinmesini istiyoruz. Bu vesileyle Vakf?m?za kurulu?undan bu yana her türlü deste?i sa?layan herkese, bursiyerlerimiz ve Yönetim Kurulumuz ad?na te?ekkürlerimi sunuyorum.”

Adana Ticaret Odas? Sosyal Hizmetler ve E?itim Vakf? Müdürü Fahri Emen de, ATOSEV’in ba?l?ca gelir kaynaklar?ndan birisini olu?turan pano ve çelenk kullan?m?n?n art?r?lmas?na yönelik çal??malara h?z verildi?i söyledi. ATOSEV Müdürü Fahri Emen, “ATOSEV çelenk ve panolar?n?n kullan?m?yla Vakf?m?za ciddi ve kal?c? gelir sa?lanabilmesi mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda ba?ta üyelerimiz olmak üzere Adanal? tüm hay?rseverlerden destek bekliyoruz. Ayr?ca, ATO logolu ?? Bankas? Kredi Kart? kullanarak da Vakf?m?z arac?l???yla maddi durumlar? yetersiz ö?rencilerimize katk?da bulunma imkan? mümkündür. ATOSEV olarak gelir art?r?c? çal??malar?m?z? sürdürerek, Yönetim Kurulumuzun burs verilen ö?renci say?s?n?n art?r?labilmesine yönelik hedeflerini gerçekle?tirme kararl?l???nday?z” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim