• BIST 1.125
  • Altın 463,781
  • Dolar 7,7464
  • Euro 9,0085
  • Adana : 27 °C
  • Osmaniye : 29 °C
  • İçel : 29 °C
  • Hatay : 30 °C
  • Kmaraş : 25 °C

ATO 2013 çal??ma dönemi sona erdi

31.12.2013 12:49
ATO 2013 çal??ma dönemi sona erdi
ATO Yönetim Kurulu Ba?kan? Atila Menev?e, 2014 y?l?ndaki hedeflerinin, Adanal? firmalar? yurtd??? pazarlara ta??mak oldu?unu söyledi: ?hracat? art?rmadan kalk?namay?z

Adana Ticaret Odas? (ATO) Yönetim Kurulu Ba?kan? Atila Menev?e, 2014 y?l?ndaki en büyük hedeflerinin tüm sektörlerin ihracata yönelmelerini sa?lamak oldu?unu belirterek, “üyelerimizin ba?ta yurtd??? fuarlar ve ikili i?birli?i görü?meleri olmak üzere tüm etkinliklere kat?l?m?n? sa?layaca??z. Amac?m?z, Adana’n?n üretimini daha iyi de?erlendirmesini sa?layarak kentin ekonomik göstergelerini en üst seviyeye ç?karmakt?r” dedi.

ATO’nun 2013 çal??ma dönemi Aral?k ay? ola?an Meclis toplant?s?yla tamamland?. Tarkan Kulak Ba?kanl???’nda toplanan Meclis Toplant?s?’nda söz alan Yönetim Kurulu Ba?kan? Atila Menev?e 2013 y?l?n? de?erlendirirken, 2014’e ili?kin hedeflerini anlatt?. Adana Ticaret Odas?’n?n 2013 y?l?nda yapt??? çal??malara ili?kin bilgi veren Menev?e, “Tarihi binam?z?n restorasyon çal??malar?n? tamamlayarak kullan?ma haz?r hale getirdik. Bina, kent kültürünün hizmetine sunulacak. Bunun yan? s?ra Ticaret Sicil Müdürlü?ümüzde MERS?S çal??malar?n? ba?ar? ile hayata geçirdik. Bu çal??ma, üyelerimizin i?lemlerinin tamamen internet üzerinden daha seri ?ekilde yap?lmas?n? sa?lad?. Bunun yan?nda Avrupa Birli?i Bilgi Merkezi projemiz 2013 y?l?nda tamamlanarak sonuçland?r?ld?. G?da sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin yurtd??? pazarlara aç?lmas?n? sa?lamak üzere ba?latt???m?z UR-GE projemiz de ba?ar? ile tamamland?” diye konu?tu.

ATO’nun 2014 y?l?nda yapaca?? çal??malara ili?kin bilgi de veren Menev?e ?unlar? söyledi:

“Adana’n?n ba?ta ihracat olmak üzere tüm ekonomik göstergelerinin yükseltilmesi, kentin üretiminin yurtd??? pazarlara sat?lmas?yla mümkündür. O nedenle 2014 y?l?nda tüm meslek komitelerimizin üretimini yurtd??? pazarlarda tan?t?m ve sat???n?n gerçekle?mesi için önemli ad?mlar att?k. 2014 bütçemizde 1 milyon TL’nin üzerinde kaynak ay?rd?k. Böylece Adana’n?n üretimini dünya ile entegre olmas?n? sa?layaca??z. Bunun yanda TüYAP taraf?ndan düzenlenen fuarlara kat?lmak isteyen üyelerimize sundu?umuz deste?i 2014’te de sürdürece?iz. 2014, Adana ekonomisinin kabu?unu k?rarak dünyan?n her kö?esinde boy gösterdi?i bir y?l olacak.”

2014 y?l? bütçesinin tüm ayr?nt?lar?yla görü?ülüp, oybirli?iyle kabul edildi?i Meclis toplant?s?nda söz alan Meclis üyeleri gündemdeki konulara ili?kin görü?lerini dile getirdiler. Meclis üyesi Gürsel Tanr?ver, Azerbaycan’?n ba?kenti Bakü’de gerçekle?en tar?m konulu toplant?ya ili?kin izlenimlerini payla?t??? toplant?da, söz alan di?er Meclis üyeleri de 5 Ocak Stadyumu’nun yerine AVM ve çok katl? bina yap?lmas?n?n kent içi trafi?ini daha içinden ç?k?lmaz bir hale getirece?ine yönelik görü?lerini ifade ettiler.

Toplant?n?n son bölümünde gelenek haline getirilen sektörel sunumlara geçildi. A?aç i?leri ve keresteciler sektör temsilcilerinden ?smet Y?ld?r?m ile in?aat müteahhitleri sektör temsilcilerinden Sava? Karata?o?lu sektörlerine ili?kin bilgiler verdiler.

Meclis üyesi ?smet Y?ld?r?m, Adana’n?n, mobilya yan sanayi sektöründe  Türkiye’de ilk 5 içerisinde yer ald???n? belirterek, “Adana’da bu sektörde KOB? ayar?nda 3 binin  üzerinde yan sanayi üreticisi bulunmaktad?r. Ancak sektör yap?lacak çal??malarla daha verimli hale getirilebilir. Bunun için öncelikle Yüre?ir’de 1969 y?l?nda kurulan 392 üyeli mevcut sanayi sitesinin altyap? ve üstyap? sorunlar?n?n bir an önce çözümlenmesi gerekiyor. Bu sorunlar?n varl???, sektörün geli?imini olumsuz etkiliyor. Bunun yan?nda öncelikle elektrik ?ebekesinin sitenin kapasitesine göre düzenlenmesi gerekiyor. S?kça ya?anan elektrik kesintileri üretimi olumsuz etkiliyor” dedi.

Sektörün gelece?ine ili?kin görü?lerini de ifade eden Y?ld?r?m, “önümüzde Bursa ?negöl gerçe?i bulunmaktad?r. ?negöl firmalar? dünyaya mobilya sat?yor, 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yap?yorlar. Gerek Türkiye’deki fuarlara gerekse de uluslararas? fuarlara kat?lmakta ve ba?ar?lar?n? art?rmaktad?rlar. Sektörün daha uygun ko?ullarda rekabet edebilmesi için Ticaret Odam?z?n öncülü?ünde yurtd???ndaki pazarlara daha kolay ula??m, üretim, kurumsalla?ma ve pazarlama konular?nda e?itimlere gereksinim duyulmaktad?r” diye konu?tu.

            Müteahhitlik sektörünün temsilcilerinden Meclis üyesi Sava? Karata?o?lu da ekonominin lokomotifi olan in?aat sektörünün bugünlerde yerel yöneticiler yüzünden büyük s?k?nt?lar ya?ad???n? belirterek, “Adana’n?n yeniden bir cazibe merkezi noktas?na çekilmesi laz?m. Adana bir zamanlar zenginli?i ve muhte?emli?iyle Türk filmlerine konu olmu?, yine bir zamanlar Türkiye’yi tek ba??na besleyen bir il iken bugün geçmi?ini arar olmu?tur. Adanam?z yeniden katma de?er üreten bir kent olmak istiyor” diye konu?tu.

Bir zamanlar Türkiye’nin dördüncü büyük ekonomisine sahip olan Adana’n?n bugün 22. s?raya kadar geriledi?ine de i?aret eden Karata?o?lu kentteki imar sorunlar?na ili?kin ?u görü?leri dile getirdi:

“Yakla??k bin dolay?nda ç?kmaz soka?? olan bir kentte ya??yoruz.  Bir kentte ç?kmaz sokak demek insan vücudundaki kapal? damarlar gibidir. Mutlaka bu damarlar?n aç?lmas? laz?m. ç?kmaz sokak demek ; emniyet, sa?l?k ve ba?ta do?al afetler olmak üzere her alanda s?k?nt? ya?anaca??n?n ifadesidir. Adana, 2008 y?l?ndan bu yana imar? kapal? olan bir kent pozisyonundad?r. Kentimiz engellilerin, çocuklar?n, gençlerin ve ya?l?lar?m?z?n ya?ayabilece?i ?ekilde planlanmal?d?r. Adana, otopark ve trafik problemi ya?anmayan, ki?i ba??na dü?en ye?il alan?yla dünya standartlar?na getirilmelidir.”

Karata?o?lu sunumunda müteahhitler ile ilgili bir düzenlemenin bir an önce yap?lmas? ve mevcut yönetmeliklerin yeniden gözden geçirilmesi gerekti?ine de i?aret ederek, “Her önüne gelenin müteahhitlik yapmas? engellenmeli ve belirli bir standarda kavu?turulmas? gerekir. Mutlaka yap?-denetim yönetmeli?inin yeniden düzenlenmelidir” görü?lerini dile getirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim