• BIST 1.103
  • Altın 458,460
  • Dolar 7,6683
  • Euro 8,9576
  • Adana : 23 °C
  • Osmaniye : 22 °C
  • İçel : 23 °C
  • Hatay : 23 °C
  • Kmaraş : 21 °C

ATB’de yüzde 50 hibe deste?i anlat?ld?

29.12.2013 13:39
ATB’de yüzde 50 hibe deste?i anlat?ld?
Adana Ticaret Borsas? (ATB), üyelerine yönelik düzenledi?i ‘Bilgilendirme Toplant?s?’nda G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl??? ?l Müdürlü?ü Uzmanlar?nca 800 bin TL’lik veya 300 bin TL’lik yat?r?m projesine yüzde 50 hibe deste?i verilece?i anlat?ld?.

Adana Ticaret Borsas? toplant? salonunda düzenlenen bilgilendirme toplant?s?nda, Adana ?l G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Müdürlü?ü’nden Ziraat Mühendisi Mazlum Göbelek, “Hibe Deste?i” konusunda yapt??? bilgilendirmenin yan? s?ra Avrupa Birli?i ?? Geli?tirme Merkezinden D?? Ticaret Uzman? Kemal Tan “D?? Ticarete Bak???”, çukurova üniversitesi ö?retim üyelerinden Prof. Dr. Zerrin Erginkaya ise “G?da Güvenli?i” konusunda kat?l?mc?lara bilgi aktard?.

 "SüREY? ?Y? DE?ERLEND?R?N"
 Bilgilendirme toplant?s?n?n aç?l?? konu?mas?nda tar?m dendi?inde akla çukurova’n?n geldi?ini söyleyen Adana Ticaret Borsas? Meclis Ba?kan? ?ahin Bilgiç, “Borsam?zda üyelerimizin faydas?na olan bu tür etkinlikleri yapmaktan mutlu oluyoruz. Salonumuz bu tür etkinlikler için her zaman aç?kt?r. 8. etap projeleriyle bölgemizde bölgemizin tar?msal kalk?nmas?na ciddi katk? sa?layan bakanl???m?za te?ekkür ediyorum. çukurova’n?n da bu tar?msal desteklerle aya?a kalkmas? gerekiyor. 800 bin TL’lik veya 300 bin TL’lik yat?r?m projesine yüzde 50 hibe deste?i çok iyi bir f?rsat. Bu rakamlar yat?r?m yapacak veya yapmay? dü?ünen arkada?lar varsa, iyi kullan?ld??? takdirde faydal? yat?r?md?r. Bu uygulamalar?n içinde bulunmu? bir ?irketin sahibiyim. Bölge bu noktada tecrübe kazand?. Bu uygulamalar insanlarda gerçekten sinerji olu?turuyor. Faydalanmak isteyenler hem bölgemiz, hem ülke aç?s?ndan tar?m?n sanayile?mesine katk? sa?layacakt?r. Toprak Mahsulleri Ofisi bölgemizde sadece Adana’da 600 bin tona yak?n m?s?r ald? ve ?u anda kiralayabilece?i depo bulamad?. Adana’da depoya hala ihtiyaç duyuluyor. Bu tür yat?r?mlara ihtiyaç var ve artmas? laz?m. Ciddi yat?r?m yapmak isteyen arkada?lar bölge ekonomisine de katk? sa?layacakt?r. Bu süreyi iyi de?erlendirin” dedi.
 "D?? Ticaret Nedir? D?? Ticaretin Taraflar?, Kimler D?? Ticaret Yapabilir? Ve Neden D?? Ticaret? Devlet Destek ve Yard?mlar" konular?na aç?kl?k getiren Avrupa Birli?i ?? Geli?tirme Merkezi'nden (AB?GEM) D?? Ticaret Uzman? Kemal Tan, yapt??? konu?mada, “D?? ticaret temelde; ihracat ve ithalat olarak ikiye ayr?l?r. Ayr?ca, yurt d???ndaki bir ülkeden, yine ba?ka bir ülkeye mal sat?lmas? da “Transit Ticaret” olarak üçüncü bir d?? ticaret yöntemi hususu olarak kar??m?za ç?kar. 01.01.1996 tarihinde Gümrük Birli?i’ne girdikten sonra Türkiye’de ihracat-ithalatç? olmak için özel bir ?art ve belge aranmamaktad?r. Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri çerçevesinde tacir s?fat?n? kazanan her gerçek ve tüzel ki?i ihracat-ithalat yapabilir. Vergi dairesine kay?tl? olmak, ticaret odas?na kay?tl? olmak, ihracat yap?lacak sektör veya konu ile ilgili ?hracatç?lar Birli?i’ne üye olmak gerekmektedir. ?thalatta ise ?thalatç? Birlikleri olu?turulmu?tur, ancak fiili olarak i?levsel de?ildir” dedi.
 Tan, D?? Ticaret ?statistikleri Analizi, Hedefler, Ulusal ve Uluslararas? Mevzuat, Yol Haritas?, ?hracattaki Riskler hakk?nda da bilgi verdi.

 DO?RU VE YANLI? UYGULAMALAR
 üretimden, tüketiciye güvensiz g?dadan ve güvenli g?dan?n temel amaçlar?ndan söz eden çukurova üniversitesi ö?retim üyesi Prof. Dr. Zerrin Erginkaya, “Hiç bir sa?l?k riski ta??mayan g?dalar sa?l?kl? g?dad?r. G?da güvenli?inin temel amaçlar? insan sa?l???n? korumak, tüketicilerin hile ve aldatmadan korunmas?, tüketicilerin do?ru olarak bilgilendirilmesidir. En yayg?n g?da kaynakl? tehlikeler, g?da zehirlenmesi, fiziksel zarar verme, kimyasal ve alerjik reaksiyondur. Riskli g?dalar; çi? veya az pi?irilmi? et, bal?k, tavuk, yumurta, süt, kabuklu su ürünleri, çi? yumurta ile haz?rlanan g?dalar, oda s?cakl???nda uzun süre (2 saat) bekletilen yemekler, topra?a yak?n yeti?tirilen taze tüketilen sebze ve meyvelerdir. G?da zehirlenmesi, bulant?, kusma, ishal ve kar?n a?r?s? ile görülür. En yayg?n olan? d??k?da kan ve yüksek ate?tir. Birincil Yemden hayvana hayvandan insana birçok zoonoz hastal?klar?n geçmesi mümkün olmaktad?r” diyerek g?dalar konusunda do?ru ve yanl?? uygulamalardan örnekler verdi.
 Adana ?l G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Müdürlü?ü Uzmanlar?ndan Ziraat Mühendisi Mazlum Göbelek, 8. Etap K?rsal Kalk?nma Yat?r?mlar?n?n Desteklenmesi Program? Tar?ma Dayal? Ekonomik Yat?r?mlar konusunda bilgilendirme yapt?. Göbelek, “Program?n en önemli amac? ulusal ve uluslararas? fonlar?n kullan?m? için yerel kapasite meydana getirmektir. Program?na ba?vuru süresi 45 gündür.14.12.2013 tarihi itibariyle ba?lam?? olup 27.01.2014 tarih itibariyle sona erecektir. Bireyler, ?irketler, Tar?msal amaçl?; Kooperatifler, Birlikler, Bunlar?n üst birlikleri ba?vurabilirler. Ba?vuru sahibinin, Bakanl?k taraf?ndan olu?turulan çiftçi kay?t sistemine veya Bakanl?k taraf?ndan olu?turulmu? di?er kay?t sistemlerine son ba?vuru tarihinden önce kay?tl? olmas? gerekir. Ekonomik Yat?r?mlar Hibe üst Limitleri Hibeye esas proje tutar?n?n 300 B?N TL a?mamas? kayd?yla; Gerçek ki?i ba?vurular için 150 bin TL hibeye esas proje tutar?n?n 800 bin TL a?mamas? kayd?yla, tüzel ki?i ba?vurular? için 400 bin TL yat?r?mc?larda aran?lacak özellikler; Yat?r?mc? birey ve kurumlar?n yat?r?m ilinde yerle?ik olmas? zorunlu de?ildir. Yat?r?mc?lar, hibeye esas proje tutar?n?n yüzde 50’ sini, katk? pay? olarak kendi kaynaklar?ndan temin etmekle yükümlüdürler. Katk? pay? kamu kaynaklar?ndan kar??lanamaz. ?l özel idareleri, belediyeler, kamu kurumlar? ve bunlarla ilgili birim ve ortakl?klar?n ba?vurular? de?erlendirilmez."

 H?BE VER?LECEK YATIRIMLAR
 Hibe Deste?i kapsam?na giren yat?r?m konular? ?öyle:
 Tar?msal ürünlerin i?lenmesi, depolanmas? ve paketlenmesine yönelik yeni yat?r?m tesislerinin yap?m?.
Tar?msal ürünlerin i?lenmesi, depolanmas? ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite art?r?m? ve teknoloji yenilenmesine yönelik yat?r?mlar.
 Tar?msal ürünlerin i?lenmesi, depolanmas? ve paketlenmesine yönelik k?smen yap?lm?? yat?r?mlar?n tamamlanmas?na yönelik yat?r?mlar, ancak bu ba?vurular?n hibe deste?i kapsam?nda de?erlendirilebilmesi için, mutlaka ba?vuruya söz konusu olan yat?r?m?n orijinal amac?yla ayn? ve yasal izinlerinin al?nm?? olmas? gerekir. örne?in, Süt ??leme Tesisi için ba?vuru yap?lacaksa, mevcut tesisin ba?lang?çta da süt i?leme tesisi amac? ile in?as?na ba?lanm?? olmas?, yasal izinlerin bu amaçla al?nm?? olmas? ?art? aran?lacakt?r. Sera, silo ve so?uk hava deposu tesisleri için tamamlama ve kapasite art?r?m?-teknoloji yenileme hibe ba?vurusu yap?lamaz.
 Alternatif enerji kaynaklar? (jeotermal, biyogaz, güne? ve rüzgar enerjisi) kullanan yeni seralar?n yap?m?na yönelik yat?r?mlar.
 Tebli? kapsam?nda bulunan konularla ilgili tar?msal faaliyetlere yönelik yap?lm?? veya yap?lacak tesislerde kullan?lmak üzere, alternatif enerji kaynaklar?ndan jeotermal, biyogaz, güne? ve rüzgâr enerjisi üretim tesisleri.
 Koyun, keçi ve manda konular?nda sabit yat?r?m projeleri.
 Hayvansal orijinli gübrelerin i?lenmesi, paketlenmesi ve depolanmas?na yönelik yat?r?mlar, hibe deste?i kapsam?nda de?erlendirilir. Hayvansal orijinli gübrelerin i?lenmesi ve paketlenmesine yönelik yeni tesis, kapasite art?r?m? ve teknoloji yenileme ile tamamlama proje ba?vurular?na hibe deste?i verilmektedir. Ancak yeni tesis veya tamamlama hibe ba?vurular?nda sunulan projede mutlaka i?leme ve paketleme üniteleri birlikte yer almal?d?r. Gübre toplay?c? ve ta??y?c? i?levi yapan kendinden hareketli ya da çekilir tip makine ve ekipman hibe deste?i kapsam?nda de?erlendirilmez.
 çelik silo ve so?uk hava deposu yat?r?mlar? hibe deste?i kapsam?nda de?erlendirilir. So?uk hava depolar?nda depolama alan? 750 metrekareden dü?ük olamaz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim