• BIST 1.331
  • Altın 459,860
  • Dolar 7,7608
  • Euro 9,4277
  • Adana : 9 °C
  • Osmaniye : 11 °C
  • İçel : 16 °C
  • Hatay : 11 °C
  • Kmaraş : 9 °C

Akyürek: Sar?çam proje zengini olacak

13.11.2013 10:38
Akyürek: Sar?çam proje zengini olacak
MHP Sar?çam Belediye Ba?kan aday aday? Ramazan Akyürek'le yakla?an yerel seçim öncesinde projelerini ve kazanmas? durumunda yapaca?? çal??malar? konu?tuk.

Murat Y?ld?r?m: Tüm adaylar belirli projeleri oldu?unu söylüyor ancak pek ayr?nt? vermiyor ya da tatmin edici aç?klamalar gelmiyor. Siz kazanman?z durumunda ne tür projelerle geleceksiniz?
üLKEDE PROJE KITLI?I VAR
Ramazan Akyürek:
ülke siyasetinin tarihsel sürecine bakt???n?zda hep proje ve ufuk aç?c? di?er siyasi faaliyetlerin k?t oldu?unu görürsünüz. Böylesine proje fukaras? bir siyaset dehlizinde her uygulanabilir proje bir ???kt?r. Bu nedenle belediye ba?kanl???na talip olmaya talip olma durumundaki bizlerin kent sakinlerinin öncelikli ihtiyaçlar?na cevap vermeye yönelik proje zenginli?ine sahip olmas? gerekir. Bu konuda çok ciddi haz?rl?klar?m?z?n oldu?unu ?imdiden müjdeleyebilirim. özellikle benim talip oldu?um Sar?çam Belediyesi proje konusunda son derece geri kalm?? bir bölgedir. Mevcut AKP yerel iktidar? proje üretme konusunda son derece zay?f ve c?l?z kalm??t?r. Bu nedenle Sar?çam'?n proje zengini bir idareye ve zihniyete ihtiyac? vard?r ki i?te ben bu i?e talibim. Benim dönemimde Sar?çam ilçesinin uygulanabilir proje zengini olaca??n? rahatça taahhüt edebilirim.
Murat Y?ld?r?m: öncelikli projeniz ne olacakt?r?
öNCEL?KL? PROJEM ?ST?HDAM
Ramazan Akyürek:
öncelikli projem bölge insan?n?n en çok ihtiyac? olan istihdam konusundad?r. Sar?çam ilçesini bilim, sanayi ve kültürün bulu?tu?u bir merkeze dönü?türece?im. Ev kad?nlar?na evinde i? imkan? dahil bu konuda birçok proje tasarlad?m ve ba?kan oldu?umda hepsini planl? bir ?ekilde uygulayama son derece kararl?y?m.

Murat Y?ld?r?m: Bir adayda bulunmas? gereken k?staslar nelerdir sizce?
BAS?RET, B?LG?, B?R?K?M, SAM?M?YET
Ramazan Akyürek:
?nsanlar?n do?du?u yer mutlaka kendileri için özel bir önem arz eder ancak yönetmeye talip oldu?u bölge için büyük önem arz etmesinin do?ru olaca??n? dü?ünmüyorum. Bir bölgenin yerel idaresini yönetmeye talip olan ki?ilerde aranacak k?staslar malumdur. Bilgi, basiret, birikim, yetenek, heyecan, sevgi, samimiyet, liderlik vasf?... Aranmas? gereken öncelikli k?staslard?r. Ancak bir yörenin belediye ba?kan?n?n o beldeyi iyi tan?mas? ve sorunlar?na vak?f olmas? büyük avantajd?r. O bölgede ya?ayan insanlarla ayn? duygular? payla?mas? ve ortak de?erlerinin azami noktada bulu?mas?,  hizmet önceli?inin tespiti ve çözümü konusunda do?al bir altyap? olu?turur. Adana gibi metropol bir kentte o kentin bir parças?n? yönetecek insanlar?n, yönetecekleri bölgeyi Adana merkezinden ayr? dü?ünmeleri mümkün de?ildir. Hizmette bütünlük için ortakl?k ?artt?r. Böylesine devasa bir ekip i?i için do?du?u yer nedeniyle tercih konusu olmak ancak bir güven referans? olarak de?erlendirilebilir.
Murat Y?ld?r?m: Neden Sar?çam diye sorsam?
SEç?M çEVREM SARIçAM
Ramazan Akyürek: 
Neden Sar?çam? çünkü benim seçim çevrem. Mensubu bulundu?um toplumun büyük ço?unlu?u orada ya??yor. Bu ya??ma kadar icra etti?im tüm görevlerde bu bölge insanlar?na yak?n olup öncelikle o insanlar sorunlar?n? bana ta??d?lar benim de yüzüm hep o tarafa yönelik oldu. Sar?çam'?n mahalle ve beldeleri bilindi?i gibi daha önce Yüre?ir ilçesine ba?l?yd? ve bende 10 Y?l Yüre?ir  Belediyesinde müdürlük yapt?m. Makam?ma gelen ve problemlerini bana ta??yanlar?n yüzde 80'? bugünkü Sar?çam ilçesinde oturan vatanda?lar?m?zd?. Siyasi olarak ben Sarçaml?y?m çünkü iki dönem orada seçim komisyonu ba?kanl??? yapt?m. Parti te?kilatlar?m?n olu?umunda yer ald?m. Sar?çaml? insanlar, ben siyasetin içerisinde olmasam da hayat?m?n içerisinde hep var olan insanlard?r. Bayramda, dü?ünde, cenazede, yaylada...Sürekli ayn? ortamda bulu?up ve ayn? havay? soluyan insanlar?z.
Murat Y?ld?r?m: Peki neden Milliyetçi Hareket partisi dersek ne yan?t al?r?z sizden?
MHP TüRK M?LLET?N?N YEGANE S?GORTASIDIR
Ramazan Akyürek:
Neden MHP? çünkü MHP, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk milletinin gelece?inin sigortas? olan yegane siyasi hareket. Ben çocuk ya?lar?mdan bu yana Türk-?slam ülküsünü ifade eden çok say?da yay?nlanm?? kitap ve yaz? okudum. Ba?ka dünya görü?ene sahip yazarlar? ve dü?ünce adamlar?n? da okudum ve bir mukayese yapt???mda kendimin do?al olarak Türk-?slam sentezi kaynakl? doktriner bir Türk Milliyetçisi oldu?umu gördüm. MHP, benim siyasi ve sosyal dünyam?n huzur dolu bir mekan?. Ben siyasetçiden çok kendimi dava ve fikir adam? olarak görürüm. Okumak ve yazmak en büyük tutkumdur. Okuma ajandamda s?n?r falan yoktur. Herkesi ve hertürlü dü?üncenin yaz?lm?? ?ekline sayg? gösteririm ama yazarken beynimin, yüre?imin, vicdan?m?n tutsa?? olurum. Yaz?lar?m? hiçbir d?? ortama ve müdahaleye bakmaks?z?n yazar?m. Bilgisayar?n ba??na geçti?imde hiçbir ?eyi umursamadan do?ru bildi?im ve inand???m de?erleri yazar?m. Asl?nda insanc?l, fedakar ve duygusal bir yap?ya sahip oldu?um söylenir ama söz konusu milli ve manevi de?erler olunca vatan  ve hürriyet olmadan ba?ka hiçbir dünyal???n ehemmiyetinin kalmayaca??n? çok iyi bildi?im içindir ki bazen kalemim keskinle?ir. 12 Eylül öncesinde ülkücü hareket içerisinde yer alm?? birisi olarak kendimi ve savundu?um fikirleri çok analiz ettim. çok aç?k söylüyorum bugünde ayn? durum olsa ayn? ?ekilde mücadele etmekten ba?ka bir do?ru bulamad?m. Bu nedenle MHP, Türk Milliyetçili?i dü?üncesinin siyasi olarak ete kemi?e bürünmü? halidir. Türk-?slam ülküsü u?runa verilmi? ve verilecek olan fedakârl?klar?n tek adresidir.  Türkiye Cumhuriyetinin ve dünya Türklü?ünün mutlu gelece?inin teminat?d?r. MHP'de fedakârl?k, genel ba?kan?m?z Devlet Bahçeli'nin "önce ülkem, sonra partim ve sonra ben" sözlerinden çok iyi anla??l?r. MHP için partinin gelece?i, ki?ilerin gelece?i gibi kayg?lar yoktur. MHP için tek bir tasa vard?r o da Türk milletinin ilelebet var olmas?d?r, Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza kadar mutlu, refah ve huzur içerisinde ya?amas? ve dünyada lider ülke olmas?d?r.

Murat Y?ld?r?m: Sar?çam'? di?er ilçelerden ay?ran en büyük özellikler nelerdir?
SARIçAM ADANA'NIN çA?DA? YöNü
Ramazan Akyürek:
 Sar?çam, Yüre?ir ilçesinden ayr?lan 3 mahalle, 6 belde ve 36 köyden olu?an 130 bin nüfuslu bir yerle?im merkezidir. ?lçe y?llar?n ihmaline u?ram?? Adana'n?n arka bahçesi olarak kullan?lm?? bir yerle?im yeridir. Kentin tek büyük çöplü?ü ve en büyük mezarl???n?n bu ilçe hudutlar?nda olmas?, Adana'y? yönetenlerin Sar?çam'a nas?l bakt???n?n aç?k bir göstergesidir. Sar?çam'? di?er merkez ilçelerden ay?ran en önemli özelli?i ise 5 belde belediyesinin kapat?larak bir ilçe haline getirilmesidir. Bu nedenle hizmet alan? çok geni?tir. ?lçede kentlilik bilinci henüz olu?mam?? ve mevcut belediye 5 y?la yak?n bir zamand?r görevde olmas?na ra?men bu konuda tek bir kültürel çal??ma dahi yapmam??t?r. Köy-kent kar???m? bir yerle?im yeri olmas?ndan dolay? bu ilçede siyaset yapmak hem çok zordur hem de çok kolayd?r. Sar?çam ilçenin en büyük ?anss?zl??? yerel idare anlay???n?n halka yönelik ve halk? ?uurland?rmak amaçl? olmamas?d?r. Bugünkü AKP'li ba?kan?n elinde genel idare ve yerel idare gücü olmas?na ra?men ilçe sakinlerinin i?te bu diyebilece?i tek bir hizmet bile üretememi?tir. ?lçenin kaynaklar? do?ru ve verimli bir hale getirilememi? belediye hizmetleri için kaynak olarak sadece ve sadece borçlanma yap?lm??t?r. Sar?çam'?n önündeki en büyük engel belediyenin 40 trilyona yak?n borçland?r?larak gelecek 20 y?l?n?n gelirinin adeta ipotek alt?na al?nmas?d?r.  ?lçede elektrik, yol gibi altyap? hizmetleri bile temin edilememi? sosyal tesis anlam?nda ilçe belediyesi taraf?ndan hiçbir ?ey yap?lmam??t?r. Yüre?ir belediyesinden kalma parklar?n içine beton binalar yap?larak sosyal tesis yapma kolayl???na gidilmesi ise halk taraf?ndan büyük tepki çekmektedir. Beldelerle merkez mahalleler aras?ndaki ba?lant? yollar? hala köy yolu durumundan kurtar?lamam??t?r. Bugün Sar?çam ilçesine yerel idare anlam?nda hizmet sadece Büyük?ehir belediye taraf?ndan yap?lmakta ilçe belediyesi trilyonlarca borçlanmas?na kar??l?k mahalle aralar?ndaki yol sorununa bile çözüm bulamam??t?r.
Murat Y?ld?r?m: Mevcut hükümetin ele?tirdi?iniz yönleri nelerdir sizce?
AK PART? KEND? GELECE??N? Dü?üNüYOR
Ramazan Akyürek:
Mevcut hükümetin dayatmac? ve bask?c? tutumu ülkemizde baz? ta?lar? yerinden oynatt?. Hürriyet ve demokrasi konusunda ülkemin ileri gitti?ini ne yaz?k ki söyleyemiyorum. Bu ülkede birtak?m güç odaklar?n?n vesayeti sona erdirildi ama ba?ka vesayetler ortaya ç?kt?. Bugün Türkiye'de tek partili tek ?ef döneminde bile devletin bu kadar siyasalla?t??? ve iktidar partisinin etki alan?na girdi?i görülmemi?ti. üzülerek söylüyorum ki bugünkü devlet, Türk milletinin gelece?inden çok AKP'nin gelece?ini dü?ünmekte, ona göre bir yönetim sistemi olu?turmaktad?r. Mahalle bask?s? denilen ?ey gördü?ünüz görmedi?iniz her alanda tüm ac?mas?zl???yla hüküm sürmektedir. ülke göstere göstere bölünmeye do?ru h?zla ilerlemekte, devlet dü?manlar?na aç?k bir özgürlük alan? olu?turulmaktad?r. Devleti y?kma amaçl? kurulan pkk terör örgütü, kürt vatanda?lar?m?z?n temsilcisi haline getirilmi?tir. Bugün devleti, milleti, bayra?? ve vatan? için can verenlerle bu vatana kast edenler aras?nda bir ayr?m yap?lmamakta hatta devlete kast edenler lehine pozitif ayr?mc?l?k yap?lmaktad?r. Namlular?n so?umad??? ülkemin topraklar? içerisinde "analar a?lamas?n" bahanesiyle Mehmetçiklerimizin namlular? so?utulmu? terör örgütünün Türk milletine çevrilmi? namlular? tüm s?cakl???n? korumaktad?r. Pkk çekilecek denilmi? pkk ülkemin topraklar?ndan yüzde 15 çekilirken Türk askeri ülkemin topraklar?ndan yüzdü yüz çekilmi?, ç?kar?lan yasayla TSK'nin iç güvenlikten el çektirilmesi sa?lanarak bölge teröristlere terk edilmi?tir. Bugün ülkemde iki ayr? devlet iki ayr? yasa iki ayr? ya?am ko?ullar? olu?turulmu?tur. Pkk terör örgütünü övmek, desteklemek, silah ve lojistik yard?m yapmak fiilen suç olmaktan ç?kar?lm?? hatta karakollar?m?za ve askeri araçlar?m?za bebek katili öcalan'?n resimleri as?lacak kadar ??mart?lm??lard?r. Devletimizin polisi ve askeri bölgeden çekilmi? terör örgütünün kendi polis yap?lanmas? kurmas?na ve fiilen görev yapmas?na engel olunmayarak Türkiye devleti terör örgütü kar??s?nda aciz oldu?u alg?s? olu?turulmu?tur. Bu durumun baz? geli?melerin zeminini haz?rlamak için olu?turuldu?u gün gibi a?ikard?r. çok üzücüdür ki Türkiye devleti 300 bin polisi 500 bin askeriyle 10 bini bile bulmayan pkk terör örgütüne masa ba??nda yenilmi? ve teslim bayra?? çekerek bölgeyi onlara terk etmi? gibi bir görüntü olu?mu?tur.
Murat Y?ld?r?m: Bu anlatt???n?z durumlar mevcut hükümetin oy oran?nda bir dü?ü?e yol açacak m?d?r sizce?
TüRK M?LLET? SANDIKTA "DUR" DEMEK ZORUNDADIR
Ramazan Akyürek:
Bu durum kabul edilemez bir skandal,  bin y?ll?k Türk devleti için tarihsel bir faciad?r. Mevcut iktidar?n yeni anayasa çal??malar?ndaki hedefi belli olmu?. Bu topraklar üzerinde ad? bulunmayan bir millet olu?turulmaya çal???lmaktad?r. Anayasadan Türk sözcü?ü kald?r?larak ç?plak ve ads?z bir millet var etmeye çal??an bu bedbaht zihniyete Türk milleti sand?kta dur demek zorundad?r. Son geli?meler mevcut iktidar?n oyunu elbette dü?ürmü?tür ancak iktidar partisi oyunun dü?mesinden endi?e duymamakta tüm gücüyle devletinde imkanlar?n? kullanarak kendi yanda?lar?n? daha da kemikle?tirme çabas? içerisindedir ve bunda da k?smen ba?ar?l? olmu?lard?r
AK PART? YüZDE 35 BANDINA KADAR GER?LEYECEKT?R.
Benim tahminime göre AKP; Finans, medya, yürütme ve yerel idare gibi tüm gücünü olabildi?ince pervas?z kullanmas? halinde bile önümüzdeki yerel seçimlerde yüzde 35 band?na kadar gerileyecektir. MHP ise dü?ünen ve ülkenin gelece?i için kayg? duyan sa?duyulu vatanda?lar?m?z?n deste?iyle yüzde 20'yi çok rahat a?acakt?r diye dü?ünüyorum.
Murat Y?ld?r?m: MHP'den aday olmak için özel bir ko?ul ya da özellik gerekli midir?
NE MUTLU TüRKüM D?YEN HERKES MHP ADAYI OLAB?L?R
Ramazan Akyürek:
MHP'nin belediye ba?kan adaylar?nda arad??? k?staslar? il ba?kan?m?z Mustafa ?zgio?lu çok net bir biçimde kamuoyuna defalarca deklare etmi?tir. Türk milletini seven ve Türkiye Cumhuriyetinin gelece?inden kayg? duyup "Ne Mutlu Türküm" diyen herkes MHP'den aday olabilir. Bu k?staslara sahip kazanacak adaylarla seçime girilece?inden hiç ku?kum yok
Murat Y?ld?r?m: Yerel seçimlerde parti mi daha önemlidir aday?n kriterleri ya da özellikleri mi?
YEREL SEç?MLERDE ADAY ?SM? öN PLANA çIKMAKTADIR
Ramazan Akyürek:
Elbette yerel seçimlerde partinin ad? ve lideri kadar olmasa bile belediye ba?kan adaylar?n?n ismi ön plana ç?kmaktad?r. Seçim çevresi küçüldükçe aday?n ismi daha da önemli hale gelir, bu durum ülke siyasetimizin bir gerçe?idir. örnek verecek olursak Seyhan ilçesinde belediye ba?kan aday?n?n ismi yüzde 30 önemliyse, Yüre?ir'de yüzde 40 önemli, Sar?çam'da yüzde 60 önemli, Pozant?, Alada?, Saimbeyli gibi daha küçük seçim çevrelerinde ise yüzde 80-90 önemlidir. Ancak ?u gerçekte unutulmamal?d?r ki hiç kimse kazanmayacak bir partinin aday?na sempati ile bakmaz yani adaylar?n ismi önemlidir ama üç büyük partiden olursa önemlidir. Adana için söylüyorum üç büyük parti d???ndaki partilerden aday olanlar seçim çevresi 20 bini geçen hiçbir bölgede seçim kazanamazlar.
Murat Y?ld?r?m: Sar?çam için ne tür vaatleriniz var? Sonuçta çok fazla sorunu olan ve hizmetten yoksun kalm?? bir ilçe?
SARIçAM 2014 YILINDAN SONRA ALTIN çA?INI YA?AYACAKTIR
Ramazan Akyürek:
Kolay i?i herkes yapar. Kolay ve me?akkatsiz göreve herkes talip olur. önemli olan sorunlar? bol ve zor i?lere talip olup o zorluklar? yenecek bilgi, birikim ve cesarete sahip olmakt?r. Ben Ramazan Akyürek olarak Sar?çam'a hizmet edecek olman?n heyecan?yla dopdoluyum. Sar?çam'a hizmet etmek benim için en büyük keyif ve gurur olacakt?r. Sar?çaml?n?n ve Sar?çam'?n sorunlar?n? çözmek öyle sihirbazl?k falan gerektiren bir ?ey de de?il.  Ekibini iyi kurar proje zenginli?i olu?turursun, paray? ve insan? iyi yönetirsin, devletin imkanlar?n? çarçur etmeyip verimli kullan?rsan hizmetin önünde hiçbir ?ey duramaz. Benim iddiam ?udur ki göreve geldi?imin y?ldönümünden sonra Sar?çam ilçesi y?l?n 365 günü,  günün 24 saati ya?ayacak, yediden yetmi?e tüm ilçe sakinlerinin kendilerine hitap eden bir ?eyler bulabilece?i hizmetler üretece?im. Sar?çam MHP'nin yerel yönetim anlay???yla 2014 y?l?ndan sonra alt?n ça??n? ya?ayacakt?r. Bugünkü AKP'li belediyenin sebep oldu?u Sar?çam'da teneke ça??n? kapat?p alt?n ça?? ba?lataca??m.
Murat Y?ld?r?m: Partinizin di?er aday ya da aday adaylar? hakk?ndaki görü?lerinizi alabilir miyiz?
K?M ADAY OLURSA ONUN BA?KANLI?I ?ç?N çALI?ACA?IMA SöZ VER?YORUM
Ramazan Akyürek:
MHP Sar?çam belediye Ba?kan Aday Aday? olarak benimle ayn? yar??a girip MHP'den belediye ba?kan aday? olma mücadelesi veren tüm arkada?lar?ma gönülden ba?ar?lar diliyorum. Bu arkada?lar?m?z?n hepsi de en az benim kadar belediye ba?kanl???n? yapabilecek kapasiteye ve karizmaya sahip ki?ilerdir. Ben aday olmay?p bu arkada?lar?mdan birisi aday olarak tayin edilirse onu tüm gücümle destekleyerek ba?kan yapmaya çal??aca??ma söz veriyorum.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim