• BIST 1.154
  • Altın 494,949
  • Dolar 8,0679
  • Euro 9,5302
  • Adana : 31 °C
  • Osmaniye : 30 °C
  • İçel : 28 °C
  • Hatay : 30 °C
  • Kmaraş : 30 °C

Akay’dan göz dolduran projeler

21.11.2013 12:03
Akay’dan göz dolduran projeler
CHP Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday Aday? Akif Kemal Akay, belediye ba?kanl??? döneminde ya?ama geçirece?i projelerini aç?klad?.

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday Aday? Akif Kemal Akay, projelerini kamuoyuyla payla?t?. Belediye ba?kan? olmas? durumunda toplumcu bir yönetim anlay??? izleyece?ini belirten Akay, yap?lacak her ?eyin insan için olaca??n?n alt?n? çizdi. Be? y?l sonra Adana’n?n dünyan?n en ya?anabilir kentleri aras?nda yer almas? hedefini ta??d?klar?n? kaydeden CHP’li Akay, ya?ama geçirece?i projelerinin tamam?n?n do?ayla uyumlu olaca??n? vurgulayarak, “Adana’ya ve Adanal?lara inan?yorum” dedi.

“?NSANI ESAS ALAN YAPILAR OLU?TURMAK ZORUNDAYIZ”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday Aday? Akif Kemal Akay, Seyhan Oteli’nde düzenledi?i bas?n toplant?s?nda bugüne kadarki anlay??la yerel yönetimi sürdürmenin mümkün olmad???n? belirterek, “Art?k insan? esas alan yap?lar olu?turmak zorunday?z” diye konu?tu.

“HER?EY ?NSAN ?ç?N OLACAK”

Büyük?ehir Belediye Ba?kan? olmas? halinde toplumcu bir yerel yönetim anlay???n? benimseyece?ini vurgulayan Akay, “Bu anlay?? demokratik ve özgürlükçü bir belediye, üretici belediye, tüketimi düzenleyici belediye, birlikçi ve bütünlükçü belediye, kaynak yarat?c? belediyeyi kapsamaktad?r. Amac?m?z son derece nettir. Yap?lacaklar ‘Yarat?lanlar?n en ?ereflisi’, ‘Ona kendimden üfledim’ denen, Tanr?’ya ?ah damar? kadar yak?n olan insan için olacakt?r. O insan?n ister Tanr? önündeki e?itli?ini al?n isterseniz evrensel de?erlerle ‘insan?n insan olmaktan do?an haklar?n?’ dü?ünün. Onun için var olursak ba?ar?ya ula?mama imkan?m?z yoktur” dedi

 “BU KENTE VE KENTL?LER?ME ?NANIYORUM”

Adana’n?n dünyan?n en ya?anabilir kenti olmas? için her ?eye sahip oldu?unun alt?n? çizen Akay, “Amac?m?z be? y?l sonra Adana’y? Dünyan?n en ya?an?l?r kentleri aras?na sokmakt?r. Bu kente ve kentlilerime inan?yorum” ?eklinde konu?tu.

“DO?AYLA UYUMLU PROJELER”

Yap?lacak her ?eyin insan için olaca??n? yineleyen Akay, “ Adana’n?n 30-40 y?l?n? planlamak gerekti?ini ifade etti. CHP Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday Aday? Akif Kemal Akay, aç?? konu?mas?n?n ard?ndan ya?ama geçirmek için bilim insanlar?ndan olu?an ekibiyle üzerinde çal??t??? ve hepsi do?ayla uyumlu olan projelerini anlatt?.

Akay’?n aç?klad??? projelerinden baz?lar? ?unlar:

BOTAN?K BAHçES?- TEMAT?K PARK PROJES?

Topalak Köyü civar?nda bozuk orman alan? vasf?nda, yüzde 90’? maliyeye ait ve geni?leme imkan?na sahip 600 dönümlük alan üzerine yap?lacak. Bozuk orman alan?n?n rehabilite edilmesiyle ya?ama geçirilecek projede çok çe?itli bitkiler yer alacak. Projede spor salonlar?, biyolojik ar?tmayla temizlenebilecek yapay göller, konferans salonlar? ile çe?itli çiçeklerin yeti?tirilebilece?i çok katl? sera bahçeleri de yer alacak.

TAR?H? KENT ADANA PROJES?

Tepeba? Höyü?ü’nde yap?lacak. ?çerisinde arkeopark, tescilli yap?lar?n restorasyonu, sokaklar?n sa?l?kla?t?r?lmas?, kapal? çar??, arasta ve 255 metre uzunlu?unda ressamlar soka?? gibi farkl? çal??malar?n yer alaca?? projenin ya?ama geçmesinin ard?ndan y?ll?k 2,5 milyon ziyaretçi hedefleniyor.

YA?LILAR HUZUREV? VE BAKIMA MUHTAç çOCUKLARIN REHAB?L?TASYONU PROJES?

Menek?e Köyü yak?nlar?nda Maliye’ye ait 6 hektar alan üzerine yap?lacak olan proje ya?ama geçirildi?inde ya?l?lar?n bar?nmas?n? sa?lanacak. Bak?m merkezinde yatay, yemek, banyo, çama??r hizmetleri de verilecek. Ya?l?lar ile birlikte bak?ma muhtaç çocuklar?n da ayn? yerde ba?ka bloklarda kalmalar? sa?lanacak. Ya?l?lar çocuklarla ileti?im kurup tecrübelerini ve bilgi birikimlerini çocuklarla payla?acaklar. Proje Seyhan Baraj Gölü’nün yerle?im olmayan sadece küçük köylerin oldu?u bölgesinde do?ayla iç içe olan bir alanda gerçekle?tirilecek.

D?SNEYLAND ADANA PROJES?

Kabasakal’?n üstünde otobana yak?n bir yerde 14 hektarl?k  hazine arazisi üzerine yap?lacak. Otopark ve di?er tesis alanlar?yla birlikte 60 hektarl?k bir alan? kapsayacak proje, tar?m arazisi olmayan ve hazineye ait olan alan arazi yükselecek. Disneyland Adana’da y?ll?k 6-7 milyon ziyaretçi hedefleniyor.

akif-kemal-akay-disnaylan-projesi.jpg

BEYAZEVLER MAHALLES? ö?RENC? EVLER? VE SOSYO-KüLTüREL KALKINMA PROJES?

ö?rencilerin yo?un olarak bar?nd??? Beyazevler Mahallesi’nde ö?rencilerle kentlilerin bir arada tutabilecek tesislerin ve konutlar?n yap?laca?? projede amfi tiyatro, kültür merkezi gibi sosyo-kültürel yap?lar da yer alacak.

akif-kemal-akay-beyazevler-kentsel-donusum-projesi.jpg

ADANA GOLF ALANI PROJES?

Kargakekeç ve Karaömerli köyleri civar?nda yap?lacak ve 1104 hektar alan? kapsayacak projede 10 bin metrekarelik kapal? alan yer alacak. Yakla??k 3 bin ki?iye istihdam sa?lamas? hedeflenen projenin yap?laca?? alan?n tamam?na yak?n? hazine arazisi konumunda. 18 adet golf sahas? planlanan projenin ya?ama geçmesinin ard?ndan 1 y?lda milyon ziyaretçinin tesisleri kullanmas? hedefleniyor. Proje kapsam?nda 250 yatak kapasiteli bir otel de yer alacak.

CEYHAN ENERJ? KOR?DORU ?ç?N TOPLU KONUT PROJES?

Yumurtal?k’?n kuzey do?usunda Hamzal?’n?n kuzeyinde enerji koridorunda çal??acak yakla??k 8 bin ki?iyi bar?nd?rmaya yönelik yap?lacak. Proje için deniz manzaras?na hakim, ovadaki tar?m alanlar?na sayg?l? ve 1. derece deprem bölgesinden uzak bir alan seçildi.

Z?YAPA?A MAHALLES? KENTSEL DöNü?üM VE CANLANDIRMA PROJES?

Ziyapa?a Mahallesi’nde 19,5 hektar alan üzerinde gerçekle?tirilecek projede 50 blok halinde 15 katl? olmak üzere 1500 daire planlan?rken yakla??k 6 bin ki?ilik bir nüfusu bar?nd?rmas? hedefleniyor. Proje kapsam?nda güney kuzey istikametindeki anayol tamamen yer alt?na al?nacak rahat bir yaya alan? ve Seyhan nehriyle beraber ya?ama alan? olu?turulacak. Ayr?ca k?y?da çok y?pranm?? durumda olan Mimar Sinan Amfi Tiyatrosu de y?k?larak 2 bin ki?ilik oturma kapasiteli yer alt? otopark?yla destekli bir sanatsal yap? da tasarland?. Projede kültür merkezi, kafeteryalar, kamelyalar, büfe ve peyzaj elemanlar?yla nehirle bütünle?mi? ferah bir alan olu?turulma çal???ld?.

HURMALI-HANEDAN-YE??LYUVA MAHALLELER? KENTSEL DöNü?üM PROJES?

Kent merkezini rahatlatacak olan 2-3 mahalleyi etkileyen ve devam? çok rahat sa?lanacak bir proje olarak tasarland?. 54 hektarl?k alan? kapsayan alanda gerçekle?tirilecek kentsel dönü?ümde bu mahallelerde ya?ayan insanlar?n yine ayn? yerde ikamet etmesi sa?lanacak. Ayr?ca bu bölgelere özel olarak mahalle sakinlerinin dönü?üm için bir para ödemeyecek.

KARATA? MERKEZDE KENTSEL DöNü?üM VE SAH?LDE DOLGU ALANI OLU?TURULMASI PROJES?

Adana’n?n sahil ilçesi olan Karata?’ta tüm sahilde ve kent merkezi say?labilecek iki noktada 15 ve 22 hektarl?k alanlarda gerçekle?tirilecek. Sahilin aktif kullan?lmas? ile birlikte nüfusun daha ya?anabilir mekanlarda sosyal-teknik-kültürel donat? imkanlar? sa?lanarak modern kent ihtiyaçlar? sa?lanacak. Ayr?ca sahilde yakla??k 50 hektarl?k alanda k?smen dolgu alanlar? olu?turulup sadece sosyal-kültürel tesislerle rekreasyon alanlar?na tahsisi edilecek ve yeterince kullan?lamayan dar sahil alan? kamusal alan olarak kullan?ma aç?lacak.

KARATA? VE YUMURTALIK ?LçELER?NDE TAT?L KöYü VE TUR?ZM TES?S ALANI PROJES?

Adana’n?n y?llard?r ihmal edilen 160 kilometrelik sahilinde bugüne kadar yap?lamayan turistik yap?lar ve tesisler bu projede planland?. Yakla??k 500 ki?ilik istihdam art??? öngörülen projenin gerçekle?tirilece?i alan?n tamam? hazineye ait. Proje Karata?’ta 12, Yumurtal?k’ta ise 26,8 hektar olan üzerinde gerçekle?tirilecek.

YA?LILAR KöYü

Kentin kuzeyinde ya?l?lar? yönelik kurulacak köy engelsiz olarak tasarland?. Elektrikli özel araçlarla ula??m?n sa?lanaca?? köyde tüm ihtiyaçlar?n kar??lanabilece?i birimler yer alacak. Köydeki yurtta?lar?n sa?l?k sorunlar? için doktor, hem?ire ve hasta bak?c?lar?n olaca?? bir rehabilitasyon merkezinin de yer alaca?? projede köyde ya?ayanlar?n zamanlar?n? en iyi ?ekilde de?erlendirme için e?itimli birimler e?li?inde çe?itli aktiviteler de yap?lacak.

HAYVANAT BAHçES?

Botanik Park?’n?n do?usuna biti?ik mülkiyeti hazineye ait ve yüzde 70’i bozuk baltal?k ve bozuk koru orman niteli?indeki 166 hektar alanda yap?lacak. Yar? aç?k yara kapal? bir yap?ya sahip olacak olan hayvanat bahçesinde 5 binin üzerinde hayvan yer alacak.

Akay, sunumunda Hayvan Merkezleri, Belediye Konservatuvar?, Kültür Merkezi Tiyatro E?itimi,Bilim Deney Merkezi, Kullan?lmayan Fabrikalar?n Sanat-E?itim Merkezlerine Dönü?türülmesi, Yaz Kamplar?, Kad?n Geli?im Merkezi, Kad?n S???nma Evleri, Ho? Geldin Bebek, Engelleri Kald?ral?m, Toplum Merkezlerinin Yeniden Yap?land?r?lmas?, Organik Tar?m Ve Organik ürün Pazar?, G?da Bankas?, Bal?k Pazar?, A? Evleri, Cenaze Yard?mlar? Ve Yas Evleri gibi daha bir çok projesi hakk?nda da bilgiler aktard?.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Rafet Bulca
21 Kas?m 2013 Per?embe 15:03
15:03
Gereken yerlere etkileyici heykeller yapmay? çok isterdim. Bo? duvarlar? da ?irinle?tirmeyi de,,,
195.174.70.92
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim