• BIST 1.127
  • Altın 499,935
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Adana : 18 °C
  • Osmaniye : 18 °C
  • İçel : 22 °C
  • Hatay : 20 °C
  • Kmaraş : 16 °C

Ak Parti Neden Kaybetti

03.05.2014 17:20
Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Ak Partinin yerel seçimlerde Adana’ da ba?ar?l? olamamas?n?n nedenlerine geçmeden görevi devralan ba?kanlara k?sa bir hat?rlatmada bulunmak istiyorum.

 Yerel seçimlerin üzerinden bir ay geçti, Seçime 3 ay kala ba?layan h?zl? ve yo?un çal??malar sonucunda seçilen ba?kanlar makamlar?na oturdu, art?k beklentilerin yava? yava? kar??lanmas?, taahhütlerin bir plan ve takvim dâhilinde yerine getirilmesi noktas?na gelindi.

            Yöneticilikte ilk üç ay ba?ar? veya ba?ar?s?zl?k için bir dönüm noktas?d?r. Bunun için tebrik, çiçek – çelenk, kutlamayla daha fazla zaman kayb?na neden olunmamal?d?r. Ba?kanlar seçim meydanlar?nda söylediklerine bir yerden ba?lamal?d?rlar. Zira 4-5 ay sonra gözle görülür bir hareket, çal??ma görülmesse vatanda?tan yava? yava? ele?tiriler ba?lar. Bu a?amada ba?kanlar?nda; belediyeyi borç bata??nda devrald?m, çok borçlan?lm??, maa?lar? dahi ödeyemiyorum, bu nedenle de yat?r?m ve hizmet projelerimi gerçekle?tirmekte zorlan?yorum gibi gerekçeler ileri sürülüp mazeretler üretilmesi durumunda ise a??r ele?tiriler al?rlar.          

Benim üzerinde durmak istedi?im esas konu, AK Partinin bu yerel seçimde Adana da genel anlamda kaybetmesi, neden ba?ar?s?z oldu?udur.

 Ak Parti Adana’da ve ilçelerinde neden seçimi kaybetti;  Ak Parti son y?llarda ister genel seçim olsun ister yerel seçim olsun Adana’da istenilen performans? gösterememektedir, gösterememi?tir. D??ar?dan bak?ld???nda; Kayseri, Konya, Gaziantep, Samsun, Bursa gibi Adana ya emsal olabilecek onlarca ilde hizmet ve yat?r?mda doludizgin gitti?i halde Adana’da bunu göremiyoruz. Daha do?rusu Adana olmas? gereken yerde de?ildir.   

Bunun bir de?erlendirmesini/analizini yapmak gerekirse;  Parti taraf?ndan Adanan?n nabz?n?n iyi tutulamamas?ndan kaynaklanmaktad?r. Adanan?n beklentilerinin parti taraf?ndan iyi okunamamas?d?r. Buradan bak?ld???nda, Partinin Adana’y? temsil eden Bakan, milletvekili ve di?er yerel temsilcilerin, sokaktaki sade vatanda??n, halk?n, önceliklerini, beklentilerini, görü? ve dü?ünceleri do?ru okuyup merkeze do?ru aktaramad?klar? görülmektedir. Yoksa bu seçim kaybedilmezdi. Zira kazanmalar? için ?artlar çok elveri?liydi.

 Bu ba?ar?s?zl?ktan ba?ta bakan, milletvekilleri ile partinin yerel il ve ilçe te?kilatlar?n?n kusurlu oldu?u ald?klar? sonuçla ispatlanm?? durumdad?r. Biz bunlar? seçimden aylar önce d??ar?dan tarafs?z bir gözle gördük ve yazd?k, dedik ki bu mevcut ba?kanlarla bu i?ler ileriye gitmez zaten mevcut halleriyle s?n?fta kalm?? durumdalar diye.

Ne hikmetse partinin bu bölgedeki etkili ve yetkili ki?ileri bunlar? görmezden gelip ba?ar?s?z olduklar? uygulamalar? ile ispatlanm?? olan bu ba?kanlar? tekrar aday gösterdiler. Bunlar? aday göstermekle zaten oyuna 2 - 0 yenik ba?lad?lar. Nitekim al?nan sonuçlarda bunu göstermektedir.

            Bunun yan? s?ra Yüre?ir’de belediyesini kazanmas?, Kozan’da kaybetmesi de d??ar?dan bak?ld???nda sürpriz gibi görülmektedir.

            Yüre?ir’de ba?kan Mahmut çelikcan’?n ba?ar?s?ndan de?il, di?er partilerin gösterilen adaylar?n daha zay?f olmas?ndan.

 Di?er ilçe Kozan’da ise mevcut aday?n kendisine çok güvendi?i, seçilmesini garanti gördü?ü, yeterince seçim performans? gösteremedi?i, seçim s?ras?nda yaln?z kald???, gerekti?i gibi parti deste?i alamad???, birazda seçim arifesindeki estirilen alg? projesinden kaynakland??? bilinmektedir.

            Adana adaylar?n?n tespitinde hangi kriterler esas al?nd?, ölçü neydi, hangi faktörler rol oynad?, ?artlar? itibariyle çok rahat kazan?lacak bu seçimler neden kaybedildi.

Neden ?rmak geçerken at de?i?tirildi, yani seçime girildi?i bir zamanda il ba?kan? de?i?tirildi, bulundu?u, temsil etti?i ilin nabz? en iyi tutan ve partiye aktaran ba?kan neden çekilmek/istifa etmek durumunda kald?. Bildi?imiz gördü?ümüz kadar?yla Büyük?ehir ba?kan aday? dâhil Seyhan, Yüre?ir ve Sar?çam adaylar?n?n tekrar göstermekle rüzgâr? kar??lar?na ald?lar.

Bunun yanl?? oldu?unu hemen hemen merkezde ya?ayan her Adanal? görüyor da, Adana’ ya yön verdi?ini zanneden partinin Adana temsilcileri göremiyor.

 Bundan da ?u anla??l?yor, ba?ta etkili ve yetkili oldu?u san?lan Kültür ve Turizm Bakan? olmak üzere Adana Milletvekilleri ile partinin il te?kilat? ve yerel yöneticileri ki?isel beklentileri varm? yokmu onu tam olarak bilemiyorum ama Adana’ya hizmet vermekten çok uzak olduklar? kesin.

 Mensubu olduklar? parti 12 y?ld?r iktidarda olacak buna ra?men Adana’da kayda de?er bir yat?r?m ve hizmet göremeyeceksiniz. Bunu Adana’ya e? de?er di?er illere, büyük?ehirlere bak?ld???nda o illerde al?nan hizmet ve yat?r?mlarla k?yasland???nda bu illerin Adanan?n çok ilerisinde oldu?u görülecektir.

 Adana’daki Ak Partili siyasilerin Ba?bakana iyi görünmesi yetmiyor, aslolan Adana’ya iyi görünmeleri gerekir. Zira seçmen Adana’da, sonuçta Adana seçiyor. Adana halk? dayatmaya hiç gelmez. Halk?n, taban?n, sade vatanda??n beklentilerini kar??lamayana s?cak bakmaz. Onun için Adana’y? temsil eden Ak partililerin bu konuda karneleri k?r?klarla doludur. Kendilerini di?er emsal illerin vekilleri ve il ilçe te?kilatlar? ile kar??la?t?rd?klar?nda al?nan yat?r?m ve hizmetlerde ne kadar geride olduklar?n? göreceklerdir. Adana Ak Parti iktidar?nda konumuyla orant?l? bir hizmet ve yat?r?m alamam??t?r

            Bundan da birinci derecede Ak Partinin Adana ekibi, yani bakan?, milletvekili, il ve ilçe örgütleri bir bütün olarak sorumludur. Bu durumdan  topyekûn Adana kaybetmektedir.

            Temennimiz o dur ki, partinin bu durumu do?ru okuyup Adana il te?kilat?n?n aktif hale getirilmesi ve k?sa sürede toparlan?p ihtiyaç duyulan hizmet ve yat?r?m projelerinin hayata geçirilmesi için gerekli giri?imlerde bulunmalar?, önümüzdeki y?l yap?lacak olan milletvekilli?i seçimlerinde mevcut hiçbir vekilinin yeniden aday gösterilmemesi, geçmi?ten de ders alarak yeni adaylar için çal??malara ?imdiden ba?lamalar? gerekti?i dü?üncesindeyim. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
murat kapukaya
06 May?s 2014 Sal? 22:34
22:34
yazar?m?za kat?l?yor. akp nin adanam?zla daha çok ilgilenmesi gerekti?ini dü?ünüyorum.
212.174.109.64
Hasan Güvenir
03 May?s 2014 Cumartesi 21:33
21:33
Yanl?? dü?ünmü?sünüz Ak parti 3 puan a yak?n bir art?? gösterdi e?er dü?ü? olsayd? gözlemleriniz do?ru olabilirdi o yüzden kat?lm?yorum çünkü Chp'li k?sm?n Ar?kan'? tercih etmeyip sözlüden yana tercih kullanm??t?r. Mhp de dü?ü? oldu?u böyle görünüyor
78.164.3.191
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim