• BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Adana : 29 °C
  • Osmaniye : 22 °C
  • İçel : 23 °C
  • Hatay : 23 °C
  • Kmaraş : 24 °C

Adana’da ?ehircilik

12.02.2014 23:24
Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

ülkemizde son y?llarda kent esteti?i/?ehircilik uygulamalar?nda olumlu geli?melere ?ahit oluyoruz. ?mar planlama çal??malar?ndan tutunda konut projelerine kadar yeni anlay??lar geli?tirildi.
Yerle?im yerlerinde art?k temel ihtiyaçlar?n kar??lanabilece?i al?? veri? merkezleri, çar??lar?, okul ve sa?l?k merkezleri gibi sosyal aktiviteleri de birlikte içerisine alan siteler ?eklinde projelendirmeye ba?land?. Yap?larda ise depreme dayan?kl?, insanlar?n ya?am kültürleri ile iklim ve bölgesel özellikleri dikkate al?narak konut projeleri geli?tirildi, ileri teknoloji malzemeleri kullan?l?r hale gelindi. üretilen konutlar ba?ta ?s?ya, sese kar?? yal?t?ma/izolasyona büyük önem verilir hale geldi zira %30 varan ?s? kayb?nda önlenmesi için yap?larda yal?t?m zorunlu tutuldu.
Planlama çal??malar? ve ?mar uygulamalar?n? Adana baz?nda ele alacak olursak, burada 25 y?l öncesinden ba?lat?lan rekreasyon çal??malar? sonucunda Seyhan nehrinin sa?l? sollu iki yakas?ndaki yap?la?ma kirlili?inden kurtar?lmas? temizlenmesi ve bir düzenlemeye tabi tutulmas? ile son dönemde büyük?ehir taraf?ndan yollar?n, ana caddelerin elden geçirilmesi, asfaltlanmas?, park ve bahçelerin bak?m?n?n yap?lmas? olumlu müspet çal??malar olarak de?erlendirilmektedir. Bunlar?n d???nda geçmi? dönemde ?ehircilik ad?na uygulamalar?n iyi oldu?unu söylemek mümkün de?ildir
Geçmi?e dönük olarak son 15-20 y?l?n bir de?erlendirmesinde bulunmak gerekirse;  Dönemin say?n belediye ba?kanlar?, planlamada ?ehir merkezi ve etraf?n? ihmal ederek, rezerv - geli?me alanlar?n? hem geni?letmi? hem de bu k?s?mlar? imara açarak uygulama kapsam?na almalar? olmu?tur. Zira bu ekilip, dikilen münbit/verimli tar?m arazileri imara açmakla, ?ehir içindeki revizyonu gerekli yerle?im alanlar?na el at?lmam??t?r. Bunun yerine ?ehrin kilometrelerce d???nda yap?la?maya müsaade edilmi?tir. Bu ?ekildeki bir uygulamada beraberinde bir taraftan tar?m arazileri elden ç?karken bir taraftanda hizmet vermekte yetersiz kalm??, emek ve hizmet getirme bedelinin çok pahal?ya mal oldu?u bir maliyet kayb?na da sebebiyet verilmi?tir. Burada dönemin say?n ba?kanlar?na ve ekibine sormak gerekir, neden dikey büyüme de?ilde, yatay büyüme tercih edilmi?tir.  Bunun makul ve mant?kl? bir izah?n?n oldu?unu zannetmiyorum. Bu i?in uzamlar?n?n da çok iyi bildi?i gibi ?ehircilikte dikey büyümek esas, yatay büyümek ihtiyaridir/s?n?rl? bir oran? geçmemelidir.
?ehrin merkezindeki binlerce çarp?k yap?la?man?n bulundu?u alanlar?n revizyon imar planlar? ile yenilenmesi gerekirken, bunlar ele almay?p tar?m arazilerine imara açmak suretiyle tam bir da??n?kl?k ve bunun sonucu olarak da bu yerle?im yerlerine do?ru dürüst hizmet götürememi?ler, halende götürememektedirler. Yada buralara hizmet götürmek için çaba sarf ederken ?ehrin merkezindeki yerle?im birimleri/yerleri adeta unutulmu?tur. 
Bu da??n?k çal??malardan dolay? esas ?ehrin merkezindeki yollar?n, sokaklar? bak?ms?z, delik de?ik hale gelmi?, alt yap? hizmetleri ihmal edilmi?, do?ru dürüst temizlik hizmeti dahi verilemez hale gelmi?tir.
Say?n ba?kanlar?n Yeni?ehir diye ö?ündükleri kuzey Adana yerle?im alanlar?na bak?ld???n da son yirmi y?l içerisinde yap?lan imar planlar? ve buna ba?l? olarak yap?lan konutlar?n, hiç de imar ?artlar?na uymad??? görülmektedir. Onlarca ç?kmaz sokakla kar??la??lmakta, yollarda ve yap?larda bir imar esteti?i yoktur.
Yeni imara aç?lan bu bölgenin de birçok yerinde gayri nizami yap?la?maya göz yumulmu?tur, Yoksa bu çarp?kl?k ne ?ekilde izah edilebilir. B?rak?n bu i?in uzman?n? ?ehir kültürü alm?? bir sade vatanda??n dahi, kabullenemeyece?i nitelikte zikzak çizen, e?ri bü?rü, sonu kapal? ç?kmaz sokaklar?, birbirlerine biti?ik benzer konutlara farkl? emsal kat say?lar? (TAKS - KAKS) verilerek yap?lan binalar, S ?eklindeki yollar ve caddeler olu?turulmu?tur. Bunun sebebi ise burada arsa ve arazisi bulunan ta??nmaz mal maliklerine, belli ki?i ve kurulu?lara rant/getiri sa?lam??t?r.
 Geçmi? dönemlerin Say?n ba?kanlar, tar?msal alanlar? imara aç?p, bir taraftan bu da??n?k yerlere hizmet götürmekte zorlan?rken, di?er taraftan bu gün ?ehrin merkezindeki  TCDD tren hatt?n?n kuzeyi ile Mavi Bulvar aras?nda kalan (Ziyapa?a mah., Sümer mah.,Nam?k Kemal mah., Yurt mah. Fatih mah. Hastaneler civar?, Mahfes??maz mah.) k?s?m oldu?u gibi  imar revizyonuna muhtaç bir yerle?im alan?d?r. Bu bölgenin bat? k?sm?ndaki s?n?rl? bir uygulaman?n d???nda buradaki köhne yap?lar 35 - 40 y?ll?k durumunu halen muhafaza etmektedir.
Bu sadece Seyhan ilçesindeki bize göre öncelikli yerlerden baz?lar?, yoksa daha revizyona tabi tutulmas? gereken onlarca mahalle var. Yüre?ir ilçesinin zaten TOK? konutlar? d???nda tamam?na yak?n? yeniden imara muhtaç bir ilçemizdir. Burda el at?lmayacak hemen hemen yerle?im birimi yoktur.
Hiçbir estetik yok, bütünlük yok, çirkin bir görüntü karma?as? ile kar?? kar??ya kal?yorsunuz.  Bunu ne ile izah edeceksiniz, bu ?ekilde bir imar uygulamas? olurmu, olmu? i?te, bu bireysel menfaatler / ki?isel beklentiler bu kadar öne ç?karsa ve bu zorlama/kirli i?ler ve ili?kiler di?erlerinede sirayet edip emsal olursa böyle bir karma??k ve çirkin yap?la?ma ortaya ç?kar. Zaten ?öyle bir gezip bak?nca fazla söze gerek kalmadan her ?ey kendini ele veriyor. Bu çarp?k yap?la?madan dönemim belediye ba?kanlar? birinci derecede sorumludur.  Bireysel beklentiler yerine toplumsal beklentilere önem ve öncelik verilseydi, imar?n gerekli k?ld??? ?artlar tam olarak yerine getirilseydi Adana bu hale gelmezdi.
Bundan sonra ne olur; hizmet yapmakta samimi ve dürüst insanlar/adaylar seçilip de i?ba??na gelirse bize göre öncelikli oldu?una inand???m?z ba?ta bu iki ilçemizdeki riskli ve revizyona tabi tutulacak yerle?im alanlar?n?n kamuoyunda Kentsel Dönü?üm olarak adland?r?lan 6306 Say?l? Kanun kapsam?nda ele al?n?p ?ehircilik kriterlerine uygun nitelikli konutlara kavu?turulmas?d?r. Art?k bu kanun/yasa bir bak?ma revizyon imar planlar?n?n yerini alm??, uygulama i?lerini de kolayla?t?rm??t?r. Yeter ki Yöneticiler bu yönde irade göstersin.
Bu yaz?lar?m, seçim arifesinde bugünden yar?na yap?lacak i?ler de?ildir elbette, ancak adaylar?n bu Adana gerçe?ini iyi analiz edip seçilmeleri halinde k?sa sürede bu i?lere el atmas? için hat?rlatma anlam?ndad?r. Bu gün ülkemizin büyük bir bölümünde yüzlerce yerle?im biriminde kentsel dönü?üm projeleri uygulamas? hayata geçirilmektedir. Bu gerçe?in göz ard? edilmemesi gerekir. Adana bu gün kentsel dönü?üme ihtiyac? olan illerin en ba??nda gelmektedir. Yoksa seçilecek adaylar?n seçimden sonra ilk 6 ay içerisinde kentsel dönü?üm i?lerine el at?lmay?p da zamana yayarlarsa bilin ki ba?kanlar ku?atma alt?na al?n?rlar, verilen ki?isel vaat ve beklentileri kar??lamaktan toplumsal sorunlara/projelere el atamaz, çözüm dahi üretemez, yap?lmas? gerekenleri de yerine getiremez hale gelirler.
Belediyecilikte, i?in özünde kaliteli hizmet al?nmas? esas oldu?undan seçmeninde üzerine dü?en görev de;  bu hizmeti verebilecek nitelikli insanlar? i? ba??na getirmektir. Seçmen için Yöneticisini/ba?kan?n? seçmede bu f?rsat 5 y?lda bir gelmektedir. Bu nedenle çok duyarl? olmas?, rutin i?lerin d???nda öncelikleri ve uygulanabilirli?i olan projeleri varm? sorgulanmal?, siyasi yakla??mdan ziyade hizmet odakl? çal??ma kapasitesinin varl??? önem arz etmektedir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim