• BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Adana : 29 °C
  • Osmaniye : 22 °C
  • İçel : 23 °C
  • Hatay : 23 °C
  • Kmaraş : 24 °C

Adana'da 'Portakal çiçe?i Karnaval?'

16.04.2014 15:17
Prof. Dr. Esat ARSLAN

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Hele ki, seçimlerden sonra kutupla?man?n gittikçe hissedilir bir ortama evrildi?i günümüzde bilmem, yar?n?n?za ili?kin endi?e ve kayg?lar?n?z? unutabilme becerisi gösterebiliyor musunuz? Bunu yapabiliyorsan?z size harbiden, “bravo” demek laz?m. Bu kadar karamsarl???n aras?nda portakal çiçe?i portakal çiçe?i ve gül kokular?yla birlikte yeni bir dünya hatta cennetinizi bile in?a edebilirsiniz, -bu laf? seviyorum- inanc?n?z olsun… Zaten insano?lu kendi cennetini kendi cehennemini de yan?nda ta??yor, bilmem fark?nda m?s?n?z? Portakal çiçe?i kokular?n?n aras?nda Adana, bu y?l ikincisi yap?lan Portakal çiçe?i Karnaval?'yla hiç olmazsa biraz nefes ald?. Karnaval?’n?n fikir babas?, Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, düzenleme komitesi üyeleri özlem ??ler, ?lhami Günsel, A?k?m Darcan ve Taçnur Ayd?n’a etkinli?i halka mal etme çal??malar? için ne kadar te?ekkür etsek, ?ükranlar?m?z? sunsak azd?r. Bu kadar karamsar bulutlar?n egemen oldu?u bir dünyan?n kap?lar?n? iyiye, güzele, mükemmele açt?klar? için kendilerini kutlamak gerek…

Adana Atatürk K?z Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi'nin ö?rencilerini de kutlamak laz?m, etkinli?in ilk günü kendi haz?rlad?klar? 'cad?' kostümleriyle boy gösterdikleri “Cad? Kovma Resm-i geçidi”nde üzerimizde dola?an cad?lar? da kovabilme becerisini gösterdiler. Kahkahalar?yla dikkat çeken cad?lar, etkinlikleri izlemeye gelenlere ellerindeki k?rm?z? elmalar? uzat?p, süpürgelerini göstererek poz da vermesini bildiler. Cad?lar?n aras?na kar??an Adanal?lar, kameral? cep telefonlar?yla günümüz ç?lg?nl???, insan yaln?zl???n?n simgesi 'selfie' pozlar çekip, sosyal medyada dostlar?yla, sevgilileriyle payla?t?lar. K?rm?z?-siyah kostümleriyle kutlama meydan?na gelen tahta bacak üstünde performans sergileyen dansç?lar saksafon ve trampet e?li?inde ?spanyol danslar? sergilediler ve Rio Karnaval?ndan sambac?lara özgü esintiler göstermesini de bildiler.

Düzenleme komitesi öylesine karnaval sözcü?ü ile bütünle?mi?ti ki, f?s?lt? gazetesinde “karnaval” yerine “?enlik” yâda “festival”de ?srar edenlere kar?? yapt?r?m uygulayacaklar?n? bile dile getirmekten kendilerini al?koymad?lar. Ama büyük harflerle ifade edilmesi gereken bir gerçek ki, Adana Nisan ay?nda, gittikçe siyasalla?an “8 Mart Kad?nlar Günü” ve Nevruz’un d???nda bir ?enli?e ihtiyac? oldu?u da inan?n aç?k seçik ortada idi… Ama bunun ana kavram?n?, konseptini ve stratejisini ba?lang?çta iyi koymak laz?m de?il mi? Hiç unutmam, an?msar?m, Parlamento Tarihi yazmak için TBMM Kütüphanesinde belgelerle bo?u?urken; ?enli?i, Kurtulu? Bayram?, Festival’i olmayan yeni seçilen bir Belediye Ba?kan?, hemen hiç dü?man aya?? basmam?? kendi yöreleri için bir “Kurtulu? Bayram”? icat etmemi benden istemi?ti. Yunan ordusu memleketlerine hiç gelmemi?ti, ama o ?srarla benden bir “Kurtulu? Bayram?” senaryosu için talepte bulunmu?tu.

“-Ya hocam, Kuva-y? Milliye’nin ilerleme okunu bizim yöreden bir geçirseniz, n’olacak, yani? “Biraz da biz “ç?lg?n Türk” olal?m, ç?lg?nca bir “Kurtulu? Bayram?”n? bir de biz yapal?m” demi?ti. Ben de “sen en iyisi karpuz festivali yap” deyivermi?tim.

?imdi gelelim, “Portakal çiçe?i ?enli?i” için, illa da “Karnaval” sözcü?ünde ?srar edenlerin, yanl??l???na. Hatta bu yanl??taki ?srarlar?n? öyle boyuta yükselttiler ki, neredeyse “Karnaval” demeyeni etkinliklere almayaca??za kadar bile getirmi?lerdir. Yap?lan yanl??l??? kendilerine ça? üniversitesinden de?erli dostum Yard.Doç.Dr. ?brahim ?nan vas?tas?yla iletti?im halde onlar ?srarl? tutumlar?n? sürdürmeyi ye?lemi?lerdir. En basitinden söyleyelim, Latincede (carnival) sözcü?ü; “Karne” et; “Vale” –olumsuz “siz,s?z” eki demektir, ikisi birden söylenince de “Etsiz” demektir. Nas?l ki Yahudilerin “Hamursuz Bayram?”’u varsa, bu da Katoliklerin “Etsiz Bayram?”’d?r. “Pesah” (Hamursuz Bayram?)Yahudilerin M?s?r topraklar?nda 211 y?l süren tutsakl?ktan kurtularak özgürlüklerine kavu?malar?n? anlat?r. Karnaval Bayram? ise, eski zamanlarda H?ristiyanlar?n büyük perhizlerden hemen önceki günlerde çe?itli k?l?klara bürünerek gerçekle?tirdikleri ?enlik ve e?lencelerdir. Zamanla dini yortu öncesi ba?layan bu karnavallar önemli bir halk e?lencesi haline gelmi?tir. Bu karnaval gelene?i, bir bak?ma Paganist dönemde kutlanan k?? mevsiminin kovulmas? gelene?ine de dayanmaktad?r. K?ta Avrupa’s?nda Almanya’da, H?ristiyanlar için çar?amba günü (Aschermittwöch) oruç zaman? ba?lamaktad?r. ?ubat ay?nda Katoliklerin ço?unlukla ya?ad?klar? bölgelerde karnaval (Ren bölgesini kapsayan eyaletlerde), “Fastnacht“ veya “Fasching“ (Güney Almanya’da) ?enlikleri yap?l?r. “Rosenmontag„ denilen gün karnaval ?enliklerinin doru?unu olu?turur ve o gün caddelerde köstümlü yürüyü?ler yap?l?r. Fasching ve karnaval yürüyü?lerinin yap?ld??? en tan?nm?? kentler Mainz, Köln ve Röttweil’dir.

Karnaval; Peru, Meksika ve iki kez kat?ld???m Brezilya’da ise yerli geleneklerden de baz? özellikler alarak her sene milyonlarca insan?n günlerce süren ç?lg?nl?klarla dolu bir e?lencesi haline gelmi?tir. H?ristiyanl???n ilk y?llar?nda, Paganist gelenekten mülhem, baz? topluluklar taraf?ndan yap?lan karnavallarda, maske takarak (Frans?zca masquerader) kötü ruhlar? kaç?rmak dü?üncesi ile hareket edilirdi. Bu maskelerin, takana çe?itli güçler kazand?rd???na inan?l?r, örne?in kutsal kabul edilen bir hayvan?n k?l???na girmekle geçici olarak o hayvanlar?n güçlerinin kendilerine geçtikleri san?l?rd?. Bunun en tipik örne?i “Venedik Karnaval’?d?r. ?imdilerde ise tutulan tak?m?n oyuncalar?n?n birebir formas?n? giymek son derece popülerdir, en komi?i de NBA y?ld?zlar?n?n birebir formas?n? yerleri süpüren biçiminde giyen k?sa boylu fanatik taraftarlar?n k?yafetinde görülmektedir. “Masquerader”in Türkçesi “maskara” olmak, kendini “maskara” hissetmek demektir.

Bütün bunlardan sonra, demem o ki, etkinli?in bir marka de?er olarak çukurova’ya özgülü?ü ve halka mal etme hareketini bütün kalbimle alk??l?yorum ve destekliyorum. Ama gelin ismini de “Portakal çiçe?i ?enli?i” olarak ölümsüzle?tirmeyi öneriyorum. Ne dersiniz? Haks?z m?y?m, Sevgili Okurlar…

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim