• BIST 1.191
 • Altın 487,026
 • Dolar 7,9427
 • Euro 9,4068
 • Adana : 16 °C
 • Osmaniye : 18 °C
 • İçel : 19 °C
 • Hatay : 18 °C
 • Kmaraş : 14 °C

Adanada Merkez Belediyeler;

06.11.2013 14:50
Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

De?erli okuyucular?m bu hafta sizlere Adana merkez Seyhan, çukurova, Yüre?ir ve Sar?çam ilçe Belediyelerinin idari s?n?rlar? ve yerel yönetimlerle ilgili konulara de?inece?im.

            Neden hep Adana konular?na de?iniyorsunuz diye dü?ünebilirsiniz. çevre ve ?ehircilik anlam?nda insan önce en yak?n?ndan ba?lay?p evinin önünün temizli?inden tutunda, soka??, yolu, caddesi, mahallesi, beldesi, ilçesi, ili ve nihayetinde ülkesi hakk?nda kar??la?t?rmal? olarak de?erlendirmede bulunmal?, önce kendi en yak?n yerle?im yerlerini, emsalleri ile mukayese etmeli ki ?ehircilikte nere oldu?unu bilmelidir. Konumlar? itibariyle avantajlar?n? ve dezavantajlar?n tam olarak tarafs?z bir gözle ortaya konmal?. Onun için özellikle içerisinde ya?ad???m?z yerel/mahalli yöneticilerin durumlar?n? de?erlendirmekteyiz.

Tarafs?z profosyönel ölçme ve de?erlendirme kurulu?lar?n?n yapaca?? inceleme ile kalite ve ileri belediyecilikte nerede olduklar?n? görmeleri gerekir. Yoksa yerel yöneticilerin kendi kendilerinin reklam?n? yaparak ba?ar?l?y?m demeleri bu gerçe?i de?i?tirmez. çok s?n?rl? bir kesimi memnun etmekle, yada bir k?s?m mazeretlere s???n?p, gerekçe göstererek yasalar?n öngördü?ü yükümlülükleri yerine getiremeyen belediyeler, bir yere varamaz, olsa olsa mehter tak?m? gibi iki ileri bir geri a??r aksak giderler.

            ?imdi Adana yerel yönetim bak?m?ndan Büyük?ehir statüsüne kavu?tu?u s?rada bilindi?i üzere önce ikiye bölündü, Seyhan nehrinin bat? yakas?na Seyhan ilçesi, do?u yakas?nda kalan k?sm?na ise Yüre?ir ilçesi olarak ayr?ld?, bu idari düzenleme tabi/do?al s?n?r olarak Seyhan nehri esas al?nd??? için isabetli bir düzenlemedir.

 Ancak 2008 y?l?nda yap?lan ikinci idari düzenleme de Seyhan ilçesinin ikiye bölünmesi ile çukurova, Yüre?ir ilçesinin ikiye bölünmesiyle Sar?çam ilçesi olu?tu. ?lk bölünme nekadar isabetli ise ikinci bölünmede belirlenen s?n?rlar? anlam?nda o kadar isabetsiz bir bölünmedir ki adeta çukurova ve Sar?çam d??lanm?? bir görüntü vermektedir.

            Do?rusu neydi diye sorarsan?z; Gerek Seyhan ile çukurova ilçesi, gerekse Yüre?ir ile Sar?çam ilçesini birbirinden ay?ran idari s?n?r?n Devlet Demiryollar? i?letmesinin do?u – bat? istikametindeki demir yolu hatt? esas al?nabilirdi. Demiryolunun kuzeyine çukurova ile Sar?çam, güneyinde kalan k?smada Seyhan ve Yüre?ir olarak ayr?labilirdi, yada Seyhan ile çukurova ilçesini eski baraj sa? sahil sulama kanal? (K?y?boyu caddesi)  s?n?r olarak kabul edilebilirdi.

 S?n?r için belirlenecek güzergâh?n tabi/fiziki s?n?r?n?n bulunmas?na ra?men hangi faktörler bask?n ç?kt? ki böyle bir durum ortaya ç?kt?. Bu mevcut s?n?rlar?n e?itlik ve hakkaniyet ilkelerine uyulmad???, adil bir düzenleme olmad??? ayan beyan ortada, yerel yönetimler aç?s?ndan bak?ld???nda bir ilçenin lehine di?erinin aleyhine, nimeti birisine külfeti di?erine ihale edilmi? gibi bir durum var. Seyhan-çukurova ile Yüre?ir-Sar?çam ilçeleri aras?nda tabi s?n?rlara uyulmad??? hangi özel gerekçelerle bu ?ekilde bir idari s?n?r geçirildi?i dü?ündürücüdür. Dengeli adil bir s?n?r geçirilmedi?i kesin. Hal böyle oluncada yeknesakl?k/denklik sa?lamak mümkün de?il.

Diyeceksiniz ki mevcut belediye ba?kanlar? 2009 seçimlerine bu faktörleri bilerek girdiler, ?imdi ba?ar?s?zl?klar?n? bu ?ekilde örtmeye çal??amazlar, do?ru zaten onlarda hiç birisi ba?ar?s?z?m demiyor, hatta çok ba?ar?l? olduklar?n? ifade etmeye çal???yorlar. 5 y?l boyunca yapmaya çal??t?klar? hizmet binas?yla, kültür merkeziyle ö?ündükleri görülüyor. San?rs?n?z ki Adana hakl?n?n en öncelikli beklentileri bunlarm?? gibi adeta Adana halk? ile dalga geçiyorlar. Her belediyenin farkl? öncelikleri olabilir ancak her belediye için olmazsa olmaz? sokak temizli?idir. Bu her belediye için en öncelikli ve devaml?l?k arz eden rutin bir hizmettir. Adana’da bu yok. Temizli?i sadece döke saça ald?klar? çöpü kastediyorlarsa o kadar.

            Asl?nda Türkiye’nin di?er yerle?im merkezlerine bak?ld???nda en ekonomik hizmet verilebilecek illerin ba??nda Adana gelir. Ne var ki Adana belediye hizmetleri aç?s?ndan çok ba?ar?s?zd?r.  Di?er illere göre art?lar? çok fazla olmas?na ra?men bunun kar??l??? verilememektedir. Birkaç ille basit bir mukayese etmek gerekirse,

 • Hiçbir ba?ka yerde olmad??? kadar, yer alt?-yerüstü içme, kullanma ve tar?msal sulama su kaynaklar?n?n bol oldu?u, buna kar??n temizli?in olmad???,
 • Anadoluda ve Trakyada iklim bak?m?ndan a??r geçen k???n karla-buzla,  yaz?n kurakl?k ve buna ba?l? olarak su temini için büyük maliyetli do?a ko?ullar? ile mücadele ederken Adanan?n makine ekipman anlam?nda böyle sorununun olmad???, bunun için bir ödenek ve bütçe ay?rmad???,
 • Adana’da yerle?im yerlerinin alt yap? çal??malar? (yol, su, kanalisazyon hatlar? gibi) bak?m?ndan maliyeti dü?ük, engebesi yok denecek kadar az e?imli ideal oldu?u için, yap?m çal??malar?nda maliyeti yükseltici hiçbir sorunla kar??la??lmad???,
 • K??lar ?l?man ve ya???l? geçti?inden di?er kentler gibi fazla ?s?nma giderlerinin olmad???,

Kendilerine il olarak, ilçe olarak emsal olabilecek di?er yerlere kentlere göre bu avantajlar?na ra?men onlar?n gerisinde kalmalar? kar??s?nda Adana Büyük?ehir kapsam?ndaki merkezi 4 ilçe belediyeleri hangi ba?ar?dan bahsediyorlar.

 örnek mi istiyorsunuz, buyurun do?a ?artlar? buradan çok daha a??r olup buradan ileri ?ehircilik uygulayan bozk?r?n ortas?ndaki, Büyük?ehir statüsündeki Konya, Kayseri, Eski?ehir gibi birçok il ve merkez ilçelerine bak?n.  Yaz?n kurak suyun çok s?n?rl?, k???n?n a??r geçti?i kentler. Buna ra?men buradaki verilen hizmete, insana sayg?ya bak?n.

Sözün özü; Belediyede Yöneticilik i?i, idealist ve iddial? ki?ilerin i?idir. Belediyecilik bir kamu görevinin ötesinde, hizmet a?k? ile yanan zamana ve mekâna ba?l? kalmaks?z?n gün 24 saat çal??anlar?n i?idir. Yoksa; slogandan öte geçemeyenlerin, iktidar oldu?u halde muktedir olamayanlar?n, kar??l?ks?z özveride bulunamayanlar?n yeteneksiz, misyonsuz – vizyonsuz ki?ilerin i?i hiç de?ildir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim