• BIST 1.121
  • Altın 463,109
  • Dolar 7,7634
  • Euro 9,0391
  • Adana : 31 °C
  • Osmaniye : 31 °C
  • İçel : 30 °C
  • Hatay : 32 °C
  • Kmaraş : 29 °C

Adana'da hava kirlili?i

09.01.2014 12:44
Adana'da hava kirlili?i
çevre Mühendisleri Odas? (çMO) Adana Bölge Temsilcisi Kenan Do?an, "?zleme ve denetim yetkisine sahip kurum ve kurulu?lar anayasal hak olan 'herkes sa?l?kl? ve dengeli bir çevrede ya?ama hakk?na sahiptir' ilkesini göz ard? etmemeli, hava kirli?ini önleyic

Do?an, yapt??? aç?klamada, ülkemizin güneyinde, denize k?y?s? olan, içerisinden nehir geçen, bir zamanlar narenciye zengini ve tar?m kenti olan Adana’n?n son y?llarda çevresel aç?dan birçok olumsuzlukla kar?? kar??ya b?rak?ld???n?, özellikle k?? aylar?nda yo?un bir hava kirlili?ine maruz kald???n? ifade ederek, “Günümüzde hava kirlili?i Adana'n?n üzerine adeta bir kabus gibi çökmektedir. özellikle ak?am saatlerinde soka?a ç?kan insanlar?n gözlerinde ve bo?az?nda yanma olu?makta ve nefes almakta zorlanmaktad?rlar. ?zleme ve denetim yetkisine sahip kurum ve kurulu?lar biran önce bu kirlili?e çözüm bulmal?d?rlar” diye konu?tu.
ARAç EM?SYON DENET?MLER? ARTTIRILMALI
Temsilcilik Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek televizyon programlar? ve farkl? mecralarda Adana'n?n genel çevresel sorunlar? ve hava kirlili?i konusunda belirledikleri durum tespitini s?k s?k gündeme getirerek, çözüm aray??lar? içerisinde olduklar? belirten Do?an, özellikle kaymakaml?klarca da??t?lan yanma verimi dü?ük, kükürt oran? yüksek olan kömürlerin hava kirlili?ine neden olan etmenlerden biri oldu?unu söyledi.
Da??t?lan kömürlerin miktar?, kömürlerin analiz sonuçlar? ile ilgili her hangi bir veriye ula??lamad???n? da belirten Do?an, ?öyle devam etti:
“Is?nmadan Kaynakl? Hava Kirlili?i Kontrol Yönetmeli?ine göre; da??t?lan kömürlerin ne kadar oldu?u, analiz sonuçlar?n?n yapt?r?l?p yapt?r?lmad???, yapt?r?l?yorsa bu verilerin Adanal? yetkin kurum ve kurulu?larla ile payla??larak gere?inin yap?lmas? gerekmektedir. ?limizin çe?itli noktalar?nda hava kalitesi ölçüm istasyonlar? bulunmaktad?r. Rutin aral?klarla ald???m?z veriler neticesinde birçok kirletici parametrenin, s?n?r de?erlerin çok üstünden oldu?u görülmektedir. Hava kirlili?ine neden olan di?er bir unsurda araçlar?n egzozlar?ndan ç?kan emisyonlard?r. Trafikte egzoz emisyonu yapt?ran araç say?s? ile yapt?rmas? gereken araç say?s? aras?nda fark oldu?u tahmin edilmektedir. Emisyon ölçümlerinin rutin tarihlerinde yapt?r?lmas? ve bununla ilgili denetimlerin artt?r?lmas? önleyici bir durum te?kil edecektir. Konu ile ilgili yerel yönetimlerin ve denetim hizmetini yürüten kurumlar?n halk? bilgilendirici e?itimler düzenlemesi gerekmektedir.”
HAVA K?RL?L??? öMRü KISALTIYOR
Hava kirlili?inin çevre ve insan sa?l???n? olumsuz etkiledi?ini belirten Do?an, özellikle üst ve alt solunum yollar? hastal?klar?n?n art?? gösterdi?ini, bebekler, çocuklar, gebe ve ya?l?larda ciddi oranda risk te?kil eti?ini vurgulad?.
Yap?lan ara?t?rmalarda havas? kirli olan yerlerde, insanlar?n daha erken ya?larda hayatlar?n? kaybettikleri; genelde bol oksijenli ortamlarda ya?ayan ki?ilerin ise daha uzun süre ya?ad?klar?n?n tespit edildi?ini söyleyen Do?an, "Hava kirlili?inin önlenmesinde bitkiler önemli bir yere sahiptir. Ye?il alanlar ?ehirlerde hava kirlili?ini önleme, temiz hava sirkülasyonunu sa?lama, iklimi yumu?atma, ya?anabilir bir çevre olu?turma aç?s?ndan büyük öneme sahiptir. ?limizde ki?i ba??na dü?en ye?il alan miktar? gün geçtikçe azalmakta, bu nedenle kent içi ekolojik dengenin bozuldu?u görülmektedir. Her zaman söyledi?imiz gibi 'do?ay? atalar?m?zdan miras de?il, çocuklar?m?zdan ödünç ald?k' ilkesiyle hareket etmedi?imiz sürece sürdürülebilir bir gelecekten söz etmek mümkün olmayacakt?r" ?eklinde konu?tu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim