• BIST 1.105
  • Altın 472,625
  • Dolar 7,5921
  • Euro 8,9554
  • Adana : 35 °C
  • Osmaniye : 32 °C
  • İçel : 31 °C
  • Hatay : 32 °C
  • Kmaraş : 31 °C

Abdullah Torun Koza TV'ye konuk oldu

13.12.2013 13:32
Abdullah Torun Koza TV'ye konuk oldu
AK Parti Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday? Abdullah Torun, seçimi kazanmas? durumunda Adana’n?n 2. ?stanbul olaca??n? söyledi.

Torun, dün ak?am Koza TV Kanal A Televizyonu Genel Yay?n Yönetmeni Selahattin Sekin’in haz?rlay?p sundu?u ‘Gazeteci’ program?na konuk oldu.
Son iki seçimdir yap?lan temayül yoklamalar?ndan birinci ç?kt???n? hat?rlatan Torun, kendisine gösterilen deste?e te?ekkür etti. Torun, “2002'den bugüne kadar yap?lan bütün seçimlerde il genelinde Adanal?, AK Parti'yi birinci yapm??t?r. Allah'a ?ükürler olsun bu iktidar, genel ba?kan?m?z, kadrolar?m?z milletin bize vermi? oldu?u bir emanete bugüne kadar ihanet etmedik. O bayra?? o sanca?? dimdik tuttuk ve bugünlere geldik” dedi.
Adana’n?n 2002’den bu yana Ak hizmetten yararlanamad???n? ifade eden Torun, “Bununda ana sebebi siz merkezi hükümet olarak ne kadar yeterli hizmet yapmak isterseniz isteyin yerel yönetimlerde ana domino ta?? da Büyük?ehir’dir. Yani Büyük?ehirler yoksa di?er belediyeler yüzde 70 anlam?n? kaybetmi? demektir. Yüzde 30 anlam ta??r. Ancak Büyük?ehir’le birlikte tüm belediyeler, yerel yönetimler yüzde 100 anlam?na kavu?ur. ??te bu manadaki bir AK belediyecilik Adana'ya gelmedi?i için Adana'ya kavu?turamad???m?z için bir türlü merkezi hükümetle olan çal??malar, çevremizdeki illerde gördü?ümüz geli?meler, ba?ar?lar bir türlü kendi ilimizde gerçekle?emedi. Biz bunu vicdan?m?z?n en böyle derin yerinde hissediyoruz” diye konu?tu.
Hayalindeki Adana’y? da anlatan Torun, ?unlar? dile getirdi:
“Bizim hayalimizde bamba?ka bir Adana var. Adana’n?n büyüklü?ü, co?rafi özellikleri, Akdeniz’e olan sahilinin büyüklü?ü ve uzunlu?u, nüfus büyüklü?ü itibar?yla Adana’n?n olmas? gerekti?i yerde de?il. 2 ak?am evvel gece saat 02:00’da Say?n Kültür ve Turizm Bakan?m?z ömer çelik Bey “Abdullah dedi. Aman iyi çal??al?m Adana’y? alal?m Adana ikinci ?stanbul olacak” diye bana bir mesaj att?. Onun aff?na s???narak burada aç?kl?yorum. Antep, Kayseri, Konya bu Adana için küçük hedef, Adanal?n?n bunu hakaret addetmesi bunu kabul etmemesi laz?m diye dü?ünüyorum. Bizim 2. ?stanbul hedefi ?udur. ?stanbul biliyorsunuz bir dünya ba?kenti, dünyan?n gözdesi olan bir dünya ba?kenti. Peki Adana 2. ?stanbul nas?l olur? Adana’ya jeopolitik özelli?i aç?s?ndan bakt???m?z zaman yeri, konumu ve co?rafi aç?s?ndan etraf?ndaki ?ehirlerle mukayese edilmemesi laz?m. Bak?n içinden nehir geçen ?ehirler dünyada çok az ve s?n?rl?d?r. Adan?n içinden nehir geçiyor. Di?er içinden nehir geçen ?ehirlere bakt???m?z zaman asla bizim Seyhan Nehri ile hem k?sal?k-uzunluk hem de içinden akan su miktar? aç?s?ndan mukayese edilemez. Baraj?n oradan ç?k?p Akdeniz’e ula?mas? 44 kilometrelik bir mesafe. Ancak Adanal? bunun iki yakas?ndan da yararlanam?yor. Adana’n?n sosyal, kültürel, ekonomik anlamda bu nehirden elde etti?imiz bir kazanc?m?z yok. Biz öncelikle Adana’n?n do?al ve kültürel zenginliklerini ortaya ç?karaca??z. Kültür noktas?na geldi?iniz zaman ise entegre projelerimiz var. Romal?lardan kalma kullan?labilir en eski köprü Adana’da. Tarihi Ta?köprü hemen yan? ba??nda. Kültür ve Turizm Bakanl??? taraf?ndan tescili yap?lm?? bir yap? var. Peki Avrupa’da ?ehirleri geziyorsunuz, oralarda eski yap?lar, eski sokaklar içine yap?lm?? kafeler ve hem tarihi bir dokuyu hem de sosyal atmosferi ya?atan gayet güzel ortamlar olu?turulmu?. Gitti?iniz zaman buralar? gezebiliyorsunuz. ?imdi sizin bir misafiriniz gelse, yurt d???ndan ya da içinden Allah a?k?na Adana’da gezdirebilece?imiz bir yer var m?? O tarihi mekanlar?n oldu?u bölgeye götürmek istedi?imizde utan?r?z. Peki nereye götürürsünüz? Adnan Menderes’e götürürsünüz. Gölü gösterisiniz orada da oturacak bir yer bulamay?p 15 dakika da döner gelirsiniz.”
“ADANA ?ç?N 50’YE YAKIN PROJEM?Z VAR”
Projeleri hakk?nda bilgi veren Abdullah Torun, Adana için 50’ye yak?n projesi oldu?unu söyledi. Seçilmesi durumunda göreve geldi?i ilk günden itibaren projelerini hayata geçirece?ini söyleyen Torun, “Bizim 50’ye yak?n hayallerimiz olan projemiz var. Süreç içerisinde hepsini yava? yava? aç?klayaca??z kamuoyuyla payla?aca??z. çok yetenekli uzman kadrolar?m?z bu i?lerin üzerinde ciddi manada çal???yorlar. Adana için ya?anabilir bir kent diyoruz ama bu son y?llar?n kli?e kavram? ama alt?n? doldurmam?z laz?m. Nedir ya?anabilir bir kent; huzur, güven, çocuklar?m?z için park alanlar?, içinde ku? sesleri olan çocuklar?m?z?n rahatl?kla e?lendi?i c?v?l c?v?l çocuk sesleri duyaca??m?z parklar istiyoruz biz. ça?da? depreme dayan?kl? konutlar istiyoruz biz” diye konu?tu.
Abdullah Torun ayr?ca Adana’ya ça?da? kav?aklar ve üst geçitler yapacaklar?n? söyledi. Torun, “Soruyorum yürüyen bir merdiveni olan bir üst geçit Adana'da var m?d?r? Peki dünyan?n bu büyüklükteki kentlerinin hepsinde ?u anda yaya üstgeçitleri yürüyen merdivenli. Onun için kav?aklarda biz y?llar boyunca sürekli belki onlarca belki yüzlerce vatanda??m?z trafik kazas?nda ölüyor. Niçin bu kentin insan? lay?k de?il mi buna? Niçin yürüyen merdivenli üst geçitler yap?lm?yor? Yaya üst geçitleri. Niçin engellilerimiz için asansör koyulmuyor? Yani engelli bir vatanda? kar??ya geçece?i zaman nas?l geçecek? Yaya üst geçidini nas?l kullanacak? Yani bunlarda bizim insan?m?z de?il mi? Bunlar?n engeli derdi de bizim derdimiz de?il mi? Bizim engelimiz de?il mi? Onlara engelsiz bir ya?am sa?lamak, engelsiz bir ya?am ko?ulu sa?lamak bizim boynumuzun borcu de?il mi? Bu kenti yönetenlerin boynunun borcu de?il mi? Yani bizim insanl???m?z?n gere?i de?il mi bu? Yani bunlar? anlatmak istiyoruz topluma” ifadelerini kulland?.
Adana'n?n devasa sahilleri ve içinde de Akyatan ve A?yatan gibi dünya literatürüne girmi? lagünleri bulundu?unu söyleyen Torun, "??te biz orada Allah nasip ederse 100 bin yatakl? otel kurulursa ve uluslararas? havaliman?ndan oraya in?allah biz rayl? bir sistemle ula??m? sa?larsak öyle ?imdiki metro gibi de?il. Ula??m?n? 5-10 dakika gibi bir zaman dilimine s??d?r?rsak orada 100 bin yatakl? otel demek Ortado?u'nun cazibe merkezi anlam?na gelir. 100 bin yatakl? yer demek ise 5 y?ld?zl? literatürde en az yar?s? kadar istihdam demektir. 50 bin insana i? alan? demektir” dedi.
Bir di?er projelerinin ise Adanal?l?k kültürünü canland?rmak oldu?unu söyleyen Torun, “Tarihini inceledi?iniz zaman Adanal? cömerttir, sevgi doludur, kom?usunu sever, merttir, civanmerttir, kom?usu açken kendisi tok yatmaz. Adanal? misafirperverdir. Peki son 20 y?lda bas?n?n 3. Sayfa haberlerinde ne görüyorsunuz? Maalesef kötü haberler. Biz bunu Ceyhan’dan Tufanbeyli’ye kadar Yumurtal?k’tan Pozant?’ya kadar bu kültürün yeniden canlanmas? için elimizden geleni yapaca??z” ?eklinde konu?tu.
“DöNEM?M?ZDE ?A?BE VE YOLSUZLUK OLMAZ”
Ba?kanl??? döneminde asla ?aibe ve yolsuzluklara yer olmayaca??n?n alt?n? çizen Torun, “Bizim oldu?umuz dönemde Allah?n izniyle ?aibe olmaz yolsuzluk ars?zl?k olmaz. Biz buralara nefsimiz için kendi ki?isel menfaatlerimiz için gelmiyoruz, asla böyle bir dü?ünce içerisinde olamay?z. Bizim yeti?ti?imiz kültür de, çevremiz de, aile yap?m?z da buna müsait de?il. Bizim bir tek hedefimiz var hizmet etmek. Elbette ki yolsuzlu?un önünde duraca??z ona set çekece?iz. Bu milletin tek bir kuru?unun dahil yenilmesinin önüne geçece?iz” dedi.
Adanal?n?n çok pahal? su kulland???n? ifade eden Abdullah Torun, “ASK?’nin 600 milyon liral?k y?ll?k geliri var. Bunun 200 milyon liras? kar. Vatanda?ta bas bas ba??r?yor su neden bu kadar pahal? diye? Yani oray? bir ?irket gibi dü?ünün 600 milyon liral?k sat?? yapacaks?n?z 3’te1'i kar olacak. Ne oluyor bu kar biliyor musunuz? Her y?l Büyük?ehir bütçesine devroluyor. Büyük?ehir’i yöneten arkada?lar?n reklam? yap?ls?n diye. Su faturalar?n? indirilecek bunun ba?ka çaresi yok. 10 metreküpe kadar su kullan?mlar?nda belli bir s?n?r koyaca??z ya asgari ücretli diyece?iz ya ye?il kart? diyece?iz. ?n?allah bize bunun talimat? gelecek" ifadesini kulland?.
Geçmi?te ve hala bir çok tart??maya konu olan Uluslararas? Havaliman? konusuna aç?kl?k getiren Abdullah Torun, ?unlar? kaydetti:
“Bizim hemen il s?n?rlar?m?zda Adana’ya çok yak?n, Mersin’e uzak Uluslararas? Havaliman? yap?l?yor. Y?ll?k yolcu kapasitesi 30 milyon. Peki AK Parti Hükümeti neden y?ll?k 30 milyon yolcu kapasiteli bir havaalan?n projeksiyonunu alm?? ve orada yap?yor. K?sa zamanda da faaliyete geçecek. Mevcut Adana Havaliman? 1 milyon 200 bin y?ll?k kapasitesi. 25-30 kat fazla bir havaalan? neden yap?yor. ??te Adana ile alakal? ihmal edilen, geciktirilen projeler oldu?u içindir. ?n?allah Adana bu makus talihini yener ve 2014 seçimlerinde AK Parti Belediyecili?i ile tan???r. ??te o zaman o 30 milyon y?ll?k yolcu kapasiteli havaalan?ndan Adana co?rafyas?nda nas?l çal??t???n? hep beraber görece?iz. Herkesin Adana’y? nas?l bir gelece?in bekledi?ini görmesini istiyorum.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim