• BIST 1.130
  • Altın 455,823
  • Dolar 7,5672
  • Euro 8,8143
  • Adana : 33 °C
  • Osmaniye : 26 °C
  • İçel : 30 °C
  • Hatay : 31 °C
  • Kmaraş : 28 °C

219. üniversiteleraras? Kurul Toplant?s? çukurova üniversitesi'nde gerçekle?ti

20.12.2013 22:49
219. üniversiteleraras? Kurul Toplant?s? çukurova üniversitesi'nde gerçekle?ti
219. üniversiteleraras? Kurul Toplant?s?, çukurova üniversitesi ev sahipli?inde gerçekle?tirildi.

Toplant?ya kat?lan YöK Ba?kan? Prof. Dr. Gökhan çetinsaya, özel yetenek s?nav?n? kazan?p herhangi bir programa yerle?emeyen engelli ö?renciler için YGS taban puan?n? 100’e indirdiklerini belirterek, 2. ö?retimdeki yüksek lisans sorununun a??ld???n? ve al?nan karar gere?i art?k ikinci ö?retimde de tezli tezsiz yüksek lisans yap?labilece?ini müjdeledi. 
çü Hippokrat Konferans Salonu’nda düzenlenen 219. üniversiteleraras? Kurul Toplant?s?, sayg? duru?unda bulunulmas? ve ?stiklal Mar??’n?n okunmas?yla ba?lad?. ‘Adana 2013’ ve ‘çü’ tan?t?m filminin gösterilmesinin ard?ndan kürsüye gelen çukurova üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, konu?mas?na kurula ev sahipli?i yapmaktan duydu?u memnuniyeti dile getirerek ba?lad?. çukurova üniversitesi’nin kurulu? tarihçesi hakk?nda bilgi veren Prof. Dr. Kibar, “Kuruldu?u günden beri üniversitemiz bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda yapt??? katk?larla bölgenin ilerlemesine hizmet etmi?, Kahramanmara?, Mersin, Hatay ve Osmaniye gibi yak?n çevremizdeki illerde bulunan üniversitelerin kurucusu olmu? ve bunlar?n geli?imine katk? sa?lam??t?r. ülkemiz ölçe?inde nispeten köklü geçmi?i ile çukurova üniversitesi ?u anda da bölgemizde yeni kurulmakta olan üniversitelere destek vermeye devam etmektedir” dedi.
“TEMEL B?L?MLER?N GüçLENMES? GEREK?YOR”
üniversiteleraras? Kurul Ba?kan? Prof. Dr. Hasan ?bicio?lu da, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ula?mas? için üretilen bilgilerin teknoloji ve inovasyona dönü?türülmesi gerekti?ini söyledi. üniversitelerin ba??nda olan rektörlerin bilgiyi teknolojiye dönü?türmek için çal??ma yapmas? gerekti?inin alt?n? çizen Prof. Dr. ?bicio?lu, “üniversitelerin en tepesindeki yöneticileri olarak bu konunun öneminin fark?nda olmam?z gerekiyor” dedi.
Temel bilimlerin üniversitelerde güçlenmesi gerekti?ine de vurgu yapan Prof. Dr. Hasan ?bicio?lu, “üniversitelerde her ?eyden önce inovasyon yapmak istiyorsak uygulamal? bilimlerin güç kazanmas?, uygulamal? bilimlerin güç kazanabilmesi için de temel bilimlerin güç kazanmas? gerekiyor” ?eklinde konu?tu.
Adana Valisi Hüseyin Avni Co? ise, üniversitelerin toplumlar?n gözbebe?i oldu?unu belirtti. Vali Co?, “Sadece bugünümüzü ayd?nlatan de?il gelece?imizi de ?ekillendiren üniversitelerimizin geli?imi için tüm kesimlerce desteklenmesi gerekiyor. Adana Valili?i olarak ilimizde bulunan ve bundan sonra da kurulacak tüm üniversitelerimize katk?da bulunmaya haz?r?z” dedi.
WEB SERV?S PROTOKOLLER? ZORUNLU OLUYOR
Daha sonra kürsüye gelen YöK Ba?kan? Prof. Dr. Gökhan çetinsaya konu?mas?na, Yüksekö?retim Kurulu Ortak Veritaban? Sistemi (YöKS?S) hakk?nda bilgi vererek ba?lad?. YöKS?S’in yüksekö?retim kurumlar? ile ilgili her konuda bilginin temin edilebilece?i tek adres olaca??n? belirten Prof. Dr. çetinsaya, sistemle ilgili ?unlar? söyledi:
“YöKS?S, yüksekö?retim kurumlar?n?n alt birim, akademik ve idari personel, ö?renci, akademik personel özgeçmi?leri ve farkl? birçok bilginin tutuldu?u merkezi bir veritaban?d?r. YöK ile üniversitelerimiz aras?ndaki kadro onay, birim hareketleri ve personel atama gibi süreçlerin manyetik ortamda tutuldu?u, akademik personellerimizin detayl? özgeçmi?lerini girebildikleri ve online birçok raporun al?nabildi?i YöKS?S, bu bilgileri web servisleri yolu ile de di?er payda?lara sunmaktad?r. Yüksekö?retim kurumlar?m?za kay?tl? tüm ö?rencilerimizin bilgileri, ö?renci veritaban?na üniversitelerimiz taraf?ndan eklenecek. Anl?k ve güvenilir bilgiler elde edebilmek için web servis protokolleri ile sizlerde yap?lan i?lemlerin otomatik olarak YöKS?S’e de i?lenmesi gerekiyor. 31 Ocak 2014’e kadar tavsiye niteli?inde olan web servis protokollerinin yerine getirilmesi konusu, bu tarihten itibaren zorunlu hale gelecek.”
ö?RENC?YE SINAVSIZ YATAY GEç?? HAKKI
Son iki y?ld?r üzerinde çal??t?klar? önemli projelerin sonuçlan?p uygulama a?amas?na geldi?ini vurgulayan YöK Ba?kan? çetinsaya, bu projelerden biri olan ‘gerçekçi kontenjan’ uygulamas?n? anlatt?. Bo? kontenjanlar?n kamuoyunda en çok ele?tirilen konu oldu?una dikkat çeken Prof. Dr. çetinsaya, 2 y?ll?k ön lisans programlar?nda gerçekçi kontenjan siyaseti izlenece?ini söyleyerek, uygulamaya geçecek projelerle ilgili ?u bilgileri verdi:
"Ek yerle?tirmenin amaçlar?ndan ç?kt???n? ve bizi gerçekçi kontenjan ba?lam?nda da zaafa u?ratmaya ba?lad???n? gördük. Bu y?l ki amac?m?z, ek yerle?tirmeyi orijinal manas?yla uygulamak. Yani her üniversite Nisan ay?na kadar bölümlerini, fakültelerini kontenjanlar?n? bildirecek, Haziran’da da bo? kalanlar için ek yerle?tirme yap?lacak. öSYM s?navlar?n?n ideal olarak nas?l yap?labilece?inin tart???ld??? bir zeminde, sürece nas?l bir katk? sa?layabiliriz diye dü?ündü?ümüzde yapt???m?z analizde ?unu gördük. Liselerden 800 bini a?k?n ö?renci mezun olmas?na ra?men s?nava 1 milyon 900 bin ki?i giriyor. Bu dengesizli?i analiz etti?imizde, say?lar? de?i?mekle birlikte 500 bin mutsuz ö?rencinin varl???n? tespit ettik. Yani ö?renci bir program? kazan?yor ama mutsuz oldu?unu anlad???nda da idealindeki as?l bölümü kazanabilmek için tekrar s?nava giriyor. ?imdi bu 500 bin ö?renciyi yeniden s?nava sokmadan ama adalet prensibinden de vazgeçmeden ‘e?er ?art? uyuyorsa’ istedi?i bölüme geçmesine imkan tan?yaca??z. Ama bunun ?art?, ö?rencinin LYS’deki tüm s?navlara girmi? olmas?. çünkü bu sistem ancak ö?renciler tüm s?navlara girdi?i zaman i?leyebilir. Yeni stratejik çal??malar?m?zda doktora e?itimi çok önem kazan?yor. Türkiye’de her y?l 4 bin-4 bin 500 civar?nda doktora mezunu veriyoruz. Ama ülkemizin 21. yüzy?l hedefleri aras?nda bizim her y?l en az 10 bin doktora yapt?rmam?z laz?m. çal??malar?m?z? da buna yo?unla?t?raca??z.”
2. ö?RET?ML?LER DE YüKSEK L?SANS YAPAB?LECEK
1998 y?l?nda ikinci ö?retimde yüksek lisans yap?lamaz karar? al?nd???n? hat?rlatan Prof. Dr. çetinsaya, “Ancak konuyu inceledi?imizde bu karardan sonra birçok ma?durun oldu?unu tespit ettik ve konuyu masaya yat?rd?k. Yeni ald???m?z karara göre ikici ö?retimliler de art?k tezli ve tezsiz yüksek lisans yapabilecekler. Engelli ö?rencilerimizle ilgili de önemli ve sevindirici kararlar ald???m?z? buradan duyurmak istiyorum. çok yetenekli engellilerimiz var ama YGS’de ancak belli bir puan alabiliyorlar. özel yetenek s?nav?n? kazand?klar? halde YGS puanlar? yetmiyordu. Bu tür örnek olaylar? inceleyip engelliler için YGS puan?n? 100’e indirdik. 100’ün üzerinde puan alanlar ve özel yetenek s?nav?n? kazananlar istedikleri programa yerle?ebilecekler" diye konu?tu. 
Konu?malar?n ard?ndan çukurova üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar taraf?ndan YöK Ba?kan? Prof. Dr. Gökhan çetinsaya, Adana Valisi Hüseyin Avni Co? ve üAK Ba?kan? Prof. Dr. Hasan ?bicio?lu’na plaket takdim edildi. Türkiye genelinde 120 rektör ve üniversiteleraras? kurul üyesinin kat?ld??? 129. üAK’?n birinci oturumu, çukurova üniversitesi Devlet Konservatuar? ö?retim üyelerinden olu?an Akademik Quartet konseriyle sona erdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim